На головну

 Основні поняття демогеографії - Географія

Зміст

Введення

1. Зміст наук «Географія населення» та «демогеографії»

2. Визначення понять

3. Природний приріст населення по Північному і Волго-Вятському економічних районах

4. Оцінка демографічної ситуації (на підставі картограми)

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Під демографічним розвитком розуміється зміна чисельності населення і його структур в певний період часу [1]. Успіх держави майже у всіх його сферах тісно пов'язаний зі стійким демографічним розвитком, що забезпечує суспільству життєве відтворення людського потенціалу. Цю очевидну істину в різний час доводили багато видатних мислителів: А. Сміт, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск'є, М. В. Ломоносов, Д. І. Менделєєв та ін. [2]

Вивчення розподілу населення в просторі дозволяє ефективніше прогнозувати розміщення виробництва, використовувати трудові ресурси, пояснювати локальні особливості розвитку суспільства [3].

Метою написання даної контрольної роботи є порівняння демографічних даних по Північному і Волго-Вятському економічних районах.

Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

· Описати особливості географії населення;

· Розкрити основні поняття географії населення;

· Розглянути і побудувати картограми на основі показника природного приросту населення по Північному і Волго-Вятському економічних районах;

· Порівняти показник природний приріст населення по Північному і Волго-Вятському економічних районах.

При написанні контрольної роботи використовувалася навчальна література, статті в наукових журналах, нормативно-правові акти, Інтернет-сайти.

1. Зміст наук «Географія населення» та «демогеографії»

Географія населення являє собою галузь економічної географії, що вивчає склад і розміщення населення і населених пунктів. Деякі фахівці вважають географія населення є самостійною галуззю в системі географічних наук. Географія населення розглядає формування населення на різних територіях, його структуру, щільність і конкретні згустки (міста і сільські поселення), а також умови, що визначають дані форми розселення. Особливе місце географія населення займає в економічній географії визначається тим, що люди, як головна продуктивна сила, зайняті у всіх галузях господарства та їх розміщення має до синтетичне значення. Населення - це одночасно і виробник матеріальних благ, і їх споживач. У сферу вивчення географії населення входять також багато явищ, що не відносяться безпосередньо до виробничої сфери, але істотна з погляду відтворення самого населення (забезпечення здоров'я, виробництв, підготовка молодих кадрів і т.п.). Важливі вихідні дані географія населення бере з демографії, яка показує географічні аспекти природного і механічного руху населення по території.

Географія населення використовує й інші методи демографії: експедиційні методи спостереження та обстеження. Вона також вивчає і матеріальні форми існування людини - типи жител в їх просторових відмінностях, характер планування, інженерного обладнання населених пунктів і т.п., так як всі ці риси знаходять відбиток у регіональних особливостях матеріального вигляду міських і сільських поселень. Географія населення вивчає системи і структури - форми розселення в їх зв'язках з просторовим характером виробництва і особливостями географічного середовища, економіко-географічними умовами зайнятості населення, його міграціями.

Демогеографія - це напрям наукових досліджень на стику географії населення і демографії в складі соціально-економічної географії; яка вивчає історично сформовані на певній території відносини між демографічними процесами та соціально-економічними умовами [4] .2. Визначення понять

демогеографія розподіл населення

Коефіцієнт природного приросту населення - показники, що дають узагальнену кількісну оцінку інтенсивності процесу заміщення поколінь.

Коефіцієнт народжуваності - показує число народжень за рік на 1000 осіб.

Коефіцієнт смертності - показує число людей померлих в рік на 1000 осіб.

Депопуляція (демографічна криза) - Демографічна катастрофа - це різке зменшення чисельності населення країни або представників будь-якого етносу у зв'язку зі значним зростанням смертності людей на тлі дуже низької народжуваності.

Демографічний вибух - це різке прискорення зростання чисельності населення світу, головним чином за рахунок зростання населення країн.

Демографічний вибух в 1950-1960-х рр. обумовлений зниженням смертності в країнах, що розвиваються з 23-24 до 9-10 проміле при збереженні високої народжуваності.

Демографічна політика - це система заходів, що здійснюються державою щодо населення країни або району, спрямованих на досягнення свідомо поставлених демографічних цілей підвищення або зниження природного приросту населення.

Розрізняють такі заходи державної демографічної політики:

- Прямі державні заходи: обмеження або стимулювання законодавчим шляхом міграцій, шлюбів, дітонародження, планування підготовки фахівців та ін .;

- Непрямі державні заходи: підвищення рівня життя, створення системи допомоги і пільг для багатодітних або малодітних сімей, формування громадської думки та інші [5].

3. Природний приріст населення по Північному і Волго-Вятському економічних районах

На підставі даних Держкомстату РФ можна визначити демографічні показники. Народились, померлі і природний приріст населення по суб'єктах Північного економічного району показані в таблиці 1.

Таблиця 1

Народились, померлі і природний приріст населення по суб'єктах Північного економічного району [6]

 Все, людина На 1000 чоловік населення

 Total, persons Per 1000 population

 народжених померлих природний приріст народжених померлих природний приріст

 births deaths natural births deaths natural

 increase increase

 Все населення

 Total population

 1. Російська Федерація

 2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3

 2008 1713947 2075954 -362007 12,1 14,6 -2,5

 22. Республіка Карелія

 2007 7319 11007 -3688 10,6 15,9 -5,3

 2008 7682 11134 -3452 11,1 16,2 -5,1

 23. Республіка Комі

 2007 11523 12304 -781 11,9 12,7 -0,8

 2008 11719 12270 -551 12,2 12,7 -0,5

 24. Архангельська область

 2007 15153 18821 -3668 11,9 14,7 -2,8

 2008 15174 18496 -3322 12 14,6 -2,6

 25. Ненецький автономний

 округ

 2007 653 528 125 15,6 12,6 3

 2008 691 537 154 16,4 12,8 3,6

 26. Вологодська область

 2007 14178 19509 -5331 11,6 15,9 -4,3

 2008 14616 19918 -5302 12 16,3 -4,3

 29. Мурманська область

 2007 8821 10011 -1190 10,3 11,7 -1,4

 2008 9100 10160 -1060 10,7 12 -1,3

Картосхема розподілу коеффеціента природного приросту по регіонах Північного.

Як видно з картосхеми в 5 регіонах з 6 Північного ЕР спостерігається негативний природний приріст з коефіцієнтом від -0,5 до -5,1. У Республіці Карелія спостерігається максимальна спад населення з коефіцієнтом -5,1. Однак, в Ненецькому автономному окрузі коефіцієнт природного приросту позитивний +3,6.

Народились, померлі і природний приріст населення по суб'єктах Волго-Вятського економічного району показані в таблиці 2.

Таблиця 2

Народились, померлі і природний приріст населення по суб'єктах Волго-Вятського економічного району [7]

 Все, людина На 1000 чоловік населення

 Total, persons Per 1000 population

 народжених померлих природний приріст народжених померлих природний приріст

 births deaths natural births deaths natural

 increase increase

 49. Республіка Марій Ел

 2007 8306 10745 -2439 11,8 15,2 -3,4

 2008 8620 10699 -2079 12,3 15,2 -2,9

 50. Республіка Мордовія

 2007 7728 13320 -5592 9,2 15,8 -6,6

 2008 8215 13167 -4952 9,8 15,7 -5,9

 53. Чуваська Республіка

 2007 14835 18642 -3807 11,6 14,5 -2,9

 2008 14967 18436 -3469 11,7 14,4 -2,7

 55. Кіровська область

 2007 15006 23810 -8804 10,6 16,8 -6,2

 2008 15906 24081 -8175 11,3 17,1 -5,8

 56. Нижегородська область

 2007 33225 61768 -28543 9,9 18,3 -8,4

 2008 35389 61029 -25640 10,6 18,2 -7,6

Дані таблиці дозволяють побудувати картосфеми. Картосхема розподілу коеффеціента природного приросту по регіонах Волго-Вятського ЕР показана на малюнку 2.

менш-6 -5,9 -4 -3,9-2 -1,9 0 0 більш +1

Рис. 2 Картосхема розподілу коеффеціента природного приросту по регіонах Волго-Вятського ЕР

Як видно з картосхеми у всіх суб'єктах Волго-Вятського економічного району відзначається негативний природний приріст (спад) населення. Максимальні темпи зменшення населення спостерігаються в Нижегородської області, і коеффеціент природного приросту складає -7,6. У республіці Мордовія і Кіровської області естесвная спад коливається в межах -4 - 5,9. У Чувашії і Марій Ел показники коеффеціента естесвенно приросту становлять - 2,7-2,9.

4. Оцінка демографічної ситуації (на підставі картограми)

На підставі отриманої картограми можна зробити висновок про те, що демографічна ситуація як в Північному, так і в Волго-Вятському економічних районах характеризується як кризова.

При цьому в Північному економічному районі положітелний природний приріст спостерігається в одному регіоні - Ненецькому автономному окрузі. У Волго-Вятському ж економічному районі у всіх регіонах естесвенно приріст негативний. Мінімальні значанія приросту відзначені в Нижньогородській області і состалял -7,6. У Північному еконміческом районі спад населення характеризується меншими темпами. У республіці Комі спад не перевищує -0,5. У Мурманській, Архангельській областях коеффеціент природного приросту убутку лежить в межах -1,0-3,9.

Таким чином, Північний економічний район більш благополучний в порівнянні з Волго-Вятским з точки зору показників естесвенно приросту насеенія.

Висновок

На основі вивченого матеріалу можна зробити наступні висновки про порівняння даних природного приріст населення по Північному і Волго-Вятському економічних районах.

в 5 регіонах з 6 Північного ЕР спостерігається негативний природний приріст з коефіцієнтом від -0,5 до -5,1. У Республіці Карелія спостерігається максимальна спад населення з коефіцієнтом -5,1. Однак, в Ненецькому автономному окрузі коефіцієнт природного приросту позитивний +3,6.

У всіх суб'єктах Волго-Вятського економічного району відзначається негативний природний приріст (спад) населення. Максимальні темпи зменшення населення спостерігаються в Нижегородської області, і коеффеціент природного приросту складає -7,6. У республіці Мордовія і Кіровської області естесвная спад коливається в межах -4 - 5,9. У Чувашії і Марій Ел показники коеффеціента естесвенно приросту становлять - 2,7-2,9. Таким чином, для Волго-Вятського ЕР характерна кризова демографічна ситуація.

На підставі отриманої картограми можна зробити висновок про те, що демографічна ситуація як в Північному, так і в Волго-Вятському економічних районах характеризується як кризова.

При цьому в Північному економічному районі положітелний природний приріст спостерігається в одному регіоні - Ненецькому автономному окрузі. У Волго-Вятському ж економічному районі у всіх регіонах естесвенно приріст негативний.

Таким чином, Північний економічний район більш благополучний в порівнянні з Волго-Вятским з точки зору показників естесвенногонасеенія.

Список використаних джерел

1. Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. », Під ред. проф. А. П. Горкіна. Росмен, 2006

2. Смирнова І.В. Демографія: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Державне та муніципальне управління» / філія СЗАГС у м Калуга. - Калуга, 2004. с.121

3. Слука А.Є. Слука Н.А. Географія населення з основами демографії: Навчально-методичний посібник. - М .: Изд-во Моск. Ун-ту, 2000. с.37

4. Антонов А.І. Аналіз демографічної ситуації: тенденції та наслідки http://www.demographia.ru/razdel/index.html?idR=19&idArt=118

5. http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_16/IssWWW.exe/Stg/02-03.htm

[1] Смирнова І.В. Демографія: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Державне та муніципальне управління» / філія СЗАГС у м Калуга. - Калуга, 2004. с.121

[2] Антонов А.І. Аналіз демографічної ситуації: тенденції та наслідки http://www.demographia.ru/razdel/index.html?idR=19&idArt=118

[3] Слука А.Є. Слука Н.А. Географія населення з основами демографії: Навчально-методичний посібник. - М .: Изд-во Моск. Ун-ту, 2000. с.37

[4] Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. », Під ред. проф. А. П. Горкіна. Росмен, 2006

[5] Смирнова І.В. Демографія: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Державне та муніципальне управління» / філія СЗАГС у м Калуга. - Калуга, 2004. с.121

[6] http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_16/IssWWW.exe/Stg/02-03.htm

[7] http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_16/IssWWW.exe/Stg/02-03.htm

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com