На головну

 Сучасний стан банківської системи РФ - Банківська справа

Банківська система являє собою організовану сукупність банків країни, функціонуючих у взаємодії і взаємозв'язку один з одним. Сучасна банківська система Росії є ринковою і складається з двох блоків - Центрального банку РФ і комерційних банків.

Центральний банк Росії регулює діяльність комерційних банків з метою створення загальних умов для їх функціонування та впровадження принципів сумлінної банківської конкуренції. У поточну діяльність комерційних банків Центральний банк не втручається. Регулюючі та контрольні функції Центробанку спрямовані на підтримку стабільності грошово-кредитної системи. З цією метою він визначає порядок формування банками фондів, призначених для покриття можливих збитків, а також встановлює для них ряд економічних нормативів, серед яких: мінімальний розмір статутного капіталу; показники ліквідності балансу; розмір обов'язкових резервів, що розміщуються в Центробанку РФ і т.д.

Створення і функціонування комерційних банків в РФ грунтується на Законі «Про банки і банківську діяльність в РФ». Відповідно до цього закону банки Росії діють як універсальні кредитні установи, тобто здійснюють широке коло операцій на фінансовому ринку. До цих операцій відносять надання різних за видами та строками кредитів, купівлю-продаж і зберігання цінних паперів, іноземної валюти, залучення коштів у вклади, здійснення розрахунків, видачу гарантій, поручительств та інших зобов'язань, посередницькі і довірчі операції і т. Д.

В останні роки російська банківська система інтенсивно розвивається, і в цьому розвитку намітилися позитивні тенденції. Кредитні організації стали прагнути до найбільшої прозорості, відкритості перед клієнтами. Впроваджуються передові бізнес-моделі, нові банківські технології (клієнт-банк, системи грошових переказів, дебетові та кредитні картки тощо), різні види кредитування (споживче, іпотечне та ін.).

Тим не менш, за всіма показниками банківська система Росії значно відстає від розвинених країн. Незважаючи на високий зріст, обсяг видаваних кредитів не відповідає завданням економічного зростання, що стоять перед країною. У структурі джерел фінансування капіталовкладень російських підприємств частка банківських кредитів залишається порівняно з розвиненими країнами незначною - всього 8-10% (США - 40%, ЄС в середньому - 42-45%, Японія - 65%). Велика частина населення не включена в систему банківського обслуговування. За даними статистики, в Росії банківські рахунки мають тільки 25% росіян, тоді як у західноєвропейських країнах - все доросле населення. Менше 10% населення користуються пластиковими картами, коли в розвинених країнах на кожного жителя припадає 1-2 карти. Гострим є питання насичення банківськими послугами регіонів.

Таблиця 1

Макроекономічні показники діяльності банківського сектора

млрд. руб.

 Показник 1.01.07 1.01.08 1.01.09

 1. Сукупні активи (пасиви) банківського сектора

 - У% до ВВП

 13 963,5

 51,9

 20 125,1

 60,8

 28 022,3

 67,3

 2. Власні кошти (капітал) банківського сектора

 - У% до ВВП

 - У% до активів банківського сектора

 1692, 7

 6,3

 12,1

 2 671,5

 8,1

 13,3

 3 811,1

 9,1

 13,6

 3. Кредити та інші розміщені кошти, надані нефінансовим організаціям та фізичним особам, включаючи прострочену заборгованість

 - У% до ВВП

 - У% до активів банківського сектора

 8030,5

 29,8

 57,5

 12287,1

 37,1

 61,1

 16526,9

 39,7

 59,0

 4. Цінні папери, придбані кредитними організаціями

 - У% до ВВП

 - У% до активів банківського сектора

 1745,4

 6,5

 12,5

 2250,5

 6,8

 11,2

 2365,2

 5,7

 8,4

 5. Вклади фізичних осіб

 - У% до ВВП

 - У% до пасивів банківського сектора

 - У% до грошових доходів населення

 - Темпи зростання у% до попереднього року

 3809,7

 14,2

 27,3

 22,1

 138,0

 5159,2

 15,6

 25,6

 24,2

 135,4

 5907,0

 14.2

 21,1

 23,1

 114,5

 6. Кошти, залучені від організацій

 - У% до ВВП

 - У% до пасивів банківського сектора

 4790,3

 17,8

 34,3

 7053,1

 21,3

 35,0

 8774,6

 21,1

 31,3

Дані таблиці показують, що за період 2007-2009 рр. частка банківського сектора в економіці країни неухильно зростає і на початок минулого року склала 2/3 від ВВП. Причому темп зростання сукупних активів банків випереджає темп зростання ВВП майже на 15% (розрахунок без урахування зміни цін). З цього випливає, що фінансова криза осені 2008 сильніше вплинув на сферу реальної економіки, ніж на банківську сферу. Проте не можна не врахувати фінансову підтримку держави щодо банківського сектора.

Капітал банків зріс, але його частка в активах серйозно не змінилася і склала на початок 2009 р 13,6%. Найбільшу ж частку активів -майже 60% - складають кредити та інші розміщені кошти. За досліджуваний період їх обсяг виріс більш ніж в 2 рази. Це прямо пов'язано з приростом активів на 100% за той же період. Частка цінних паперів, придбаних кредитними організаціями поступово знижується. Насамперед це пояснюється нестабільністю їх ціни і підвищеним ризиком втрат вкладених коштів у зв'язку з кризою.

Темп зростання вкладів фізичних осіб помітно знизився в 2009 р в порівнянні з попереднім. Головною причиною є більш низький темп зростання грошових доходів населення, а також недовіра населення банківській системі у зв'язку з банкрутством деяких кредитних установ в період кризи. Частка коштів, залучених від організацій, в пасивах банків знизилася майже на 4% і склала 35% і 31,3% на початок 2008 і 2009 рр. соответсвенно.

Таблиця 2

Кількісні характеристики кредитних організацій Росії (одиниць)

 Показник 01.01.2008 01.01.2009 01.12.2009

 Зареєстровано кредитних організацій Банком Росії та іншими органами 1296 1228 1184

 Діючі кредитні організації (кредитні організації, що мають право на здійснення банківських операцій) 1136 1108 1066

 Кредитні організації, у яких відкликана (анульована) ліцензія на здійснення банківських операцій 157117117

 Кредитні організації, що мають ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті 754 736 708

Кількість діючих кредитних організацій з початку 2008 р поступово знижується. На 01.01.2010 їх число склало 1058 організацій, що менше даного показника на 01.01.2008 на 7%. Банкрутство і фінансова неспроможність банків в сукупності з державною політикою щодо скорочення їх числа банків і укрупнення стали головними чинниками склалася за останні роки тенденції.

У структурі активів найбільшу частку складають кредити та інші позики. Їх частка за досліджуваний період стабільна і становить 70% активів. Слід зазначити, що прострочена заборгованість зросла на кінець 2009 р.по порівнянні з початком 2008 р в 4 рази і склала 3,6% активів. Вагому частку в 14% складають цінні папери, придбані кредитними організаціями. У порівнянні з попереднім роком їх обсяг збільшився на 1660 млрд. Руб. (На 170%), однак частка в активах збільшилася тільки на 5,6%.

Всі інші статті складають відносно невелику частку активів від 0,0% до 4,2%. Це природно, якщо врахувати значний обсяг кредитів в стуктуре активів банківського сектора. Більшість даних статей має тенденцію до зниження - грошові кошти, грошові кошти на рахунках в Банку Росії і в уповноважених органах інших країн, кореспондентські рахунки в кредитних організаціях, використання прибутку скоротилися як в абсолютному вираженні, так і у відносному вираженні до загальної суми активів. Негативне зростання цих груп активів призвів до такого незначного приросту активів в сукупності - 2,4%. Також можна відзначити, що в основному знижувалися ті активи, які прийнято відносити до найбільш ліквідним.

Найбільшу частку в структурі пасивів (57%) складають кошти клієнтів. Їх приріст склав 11,6% порівняно з початком 2009 р Причому вклади фізичних осіб і депозити юридичних осіб становлять 24,4% і 18,2% відповідно. Їх частка в пасивах має тенденцію до зростання. Також досить значну частку (13,3%) має стаття «кошти оргнізації на розрахунковому та інших рахунках».

Фонди і прибуток кредитних організацій за 11 місяців збільшилися на 626 млрд. Руб. Причому фактором збільшення виступив абсолютне зростання фондів, а фактором зниження - зміна обсягу прибутку. Прибуток поточного року зменшилася більш ніж в 4 рази в порівнянні з прибутком на 01.01.09. Це означає, що банківський сектор ще не відновився і скільки йому буде потрібно на цей час також не відома при таких негативних тенденціях.

Частка кредитів, депозитів та інших залучених коштів, отриманих від Банку Росії знизилася в 3 рази за рік і склала лише 4,3% від пасивів. З початку 2009 р Банк Росії максимально допомагав банківському сектору, розміщуючи свої кошти. За рік ці кошти були частково повернуті, що і пояснює їх різкий відтік.

Кредити, депозити та інші кошти, залучені від інших кредитних організацій знизилися на 10,4%. Їх частка у складі пасивів впала на 1,6% і склала 11,4%. Частка таких цінних паперів як облігації та векселі, а також випущених акцептів в сукупності становить не більше 4% і серйозних змін в їх обсязі за досліджуваний період не спостерігається. Інші пасиви становлять 9,3%. Основну частку даної статті є резерви на можливі втрати, обсяг яких зріс майже в 2 рази з початку року і склав 6,8% від пасивів в сукупності.

комерційний банк кредитний сектор

Таблиця 5

Структура доходів і витрат діючих кредитних організацій (%)

 1.01.08 1.01.09 1.10.09 Відхилення

 01.09 від 01.08 10.09 від 01.09

 1. Доходи - всього 100,0 100,0 100,0

 1.1 Процентні доходи за коштами, наданими юридичним особам (крім доходів за цінними паперами) 11,13 8,36 5,77 -2,77 -2,59

 1.2 Процентні доходи за кредитами, наданими фізичним особам 4,24 3,13 1,79 -1,11 -1,34

 1.3. Доходи, отримані по вкладеннях в цінні папери 8,11 3,48 3,39 -4,63 -0,09

 1.4. Доходи, отримані від операцій з іноземною валютою 36,90 62,27 73,71 25,37 11,44

 1.5. Комісійні винагороди 4,51 2,85 1,37 -1,66 -1,48

 1.6. Відновлення сум резервів на можливі втрати 25,78 12,84 10,25 -12,94 -2,59

 1.7. Інші доходи 9,33 7,07 3,72 -2,26 -3,35

 У тому числі:

 1.7.1. Штрафи, пені, неустойки 0,19 0,16 0,14 -0,03 -0,02

 2. Витрати - всього 100,0 100,0 100,0

 2.1. Процентні витрати за залученими коштами юридичних осіб (крім витрат з цінних паперів) 4,16 3,68 3,01 -0,48 -0,67

 2.2. Процентні витрати за залученими коштами фізичних осіб

 2.3. Витрати за операціями з цінними паперами 3,40 6,21 2,02 3,55 1,32 2,39 -1,38 2,66 -0,7 -1,16

 2.4. Витрати за операціями з іноземною валютою 38,64 62,37 73,32 23,73 10,95

 2.5. Комісійні збори 0,48 0,38 0,17 -0,1 -0,21

 2.6. Відрахування в резерви на можливі втрати

 2.7. Організаційні та управлінські витрати (включаючи витрати на утримання персоналу) 2 29,43 6,12 15,82 3,91 13,53 1,78

 -13,61

 -2,21

 -2,29

 -2,13

 2.8.Другіе витрати 11,56 8,28 4,46 -3,28 -3,82

 У тому числі:

 2. 8.1. Штрафи, пені, неустойки 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,01

Дані таблиці 5 показують, що за 2008 рік відбувся різкий перекіс у структурі доходів у бік доходів, отриманих від операцій з іноземною валютою. Їх частка збільшилася на 25%, а до жовтня 2009 р склала вже майже 74% від усіх доходів. У структурі витрат відбувається відповідно такий же перекіс у бік витрат за операціями з іноземною валютою. Процентні доходи за коштами, наданими юридичним та фізичним особам знизилися в сукупності на 7,8%. Частка інших статтею доходів на 01.10.2009 зменшилася в 2 і більше разів по сраненію з початком 2008 р

Якщо розглядати видаткові статті, то наюлюдается практично така ж тенденція. Процентні витрати становили в сукупності не більше 8%, а до жовтня минулого року їх частка скоротилася в два рази. Показово, що за два роки частка організаційних і управлінських витрат скоротилася більш ніж у 3 рази. З метою економії урізається насамперед така стаття витрат як зарплата персоналу.

Таким чином, можна відзначити однаковий напрямок зміни структури доходів і витрат банківського сектора, а також те, що найбільшу частину доходів банки одержують від діяльності на зовнішньому, ніж на внутрішньому ринку.

Таблиця 6

Фінансовий результат діяльності діючих кредитних організацій (КО)

 Обсяг прибутку (+) / збитків (-) поточного року, млн. Руб. Кількість кредитних організацій, одиниць Довідково: використання прибутку поточного року, млн. Руб.

 1.01.08 1.01.09 01.12.09 01.01.08 01.01.09 01.12.09 01.01.08 01.01.09 01.12.09

 Всього 507974,7 409185,7 96370,6 1134 1106 1065 122619,3 109839,8 6499

 Прибуткові КО * 508881,7 446936,1 248081,7 1123 1050 871 122618,9 109638,8 6150

 Збиткові КО -907,0 -37750,4 -151711,1 11 56 194 0,4 ??201,0 349

 КО, які не подали звітність 0,0 0,0 0,0 2 2 1 0,0 0,0

 Разом 1136 1108 1066

* Охоплює КО, прибуток яких дорівнює нулю.

У порівнянні з початком 2009 р сукупний прибуток кредитних організацій впала на 77%. Фінансовий результат прибуткових організацій скоротився майже вдвічі, збиткових організацій збільшився в 4 рази. в порівнянні з початком 2008 р збиток банківського сектора збільшився в 167 разів. Зрозуміло, що у зв'язку з цим кількість збиткових організацій різко зросла на 95% і склало на грудень 2009 р 194 організації (18% від усіх діючих кредитних організацій). Число прибуткових рганізаціі снилося на 22%.

Таблиця 3

Аналіз структури активів кредитних організацій, згрупованих за напрямками вкладень

 Активи 1.01.08 1.01.09 1.12.09 Абсолютний приріст порівняно з попереднім роком, млрд. Руб. Відхилення частки в порівнянні з попереднім роком,%

 В млрд. Руб. Частка в% В млрд. Руб. Частка в% В млрд. Руб. Частка в% На 1.01.09 На 1.12.09 На 1.01.09 На 1.12.09

 1 Грошові кошти, дорогоцінні метали і камені - всього 501,7 2,5 829,3 3 646,3 2,3 327,6 -183 0,5 -0,7

 1.1 У тому числі грошові кошти 487,1 2,4 795,1 2,8 585,4 2 308 -209,7 0,4 -0,8

 2 Рахунки в Банку Росії і в уповноважених органах інших країн 1 294,70 6,4 2 078,70 7,4 1 210,90 4,2 784 -867,8 1 -3,2

 3 Кореспондентські рахунки в кредитних організаціях - всього 413,3 2,1 1 238,80 4,4 908,8 3,2 825,5 -330 2,3 -1,2

 4 Цінні папери, придбані кредитними організаціями - всього 2 250,60 11,2 2 365,20 8,4 4 025,00 14 114,6 1659,8 -2,8 5,6

 5 Інше участь у статутних капіталах 25,2 0,1 45,1 0,2 64,3 0,2 19,9 19,2 0,1 0

 6 Кредити та інші позики - всього 14288,6 71 19941 71,2 20 081, 0 70 5652,4 140 0,2 -1,2

 7 Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси 434,8 2,2 544,1 1,9 760 2,6 109,3 215,9 -0,3 0,7

 8 Використання прибутку 122,7 0,6 109,8 0,4 65 0,2 -12,9 -44,8 -0,2 -0,2

 8.1 у тому числі податок на прибуток - - - - 62,5 0,2

 9 Інші активи - всього 489,6 2,4 870,4 3,1 930,6 3,2 380,8 60,2 0,7 0,1

 У тому числі:

 9.1 Кошти в розрахунках 171,9 0,9 520,3 1,9 394,2 1,4 348,4 -126,1 1 -0,5

 9.2 Дебітори 81,4 0,4 ??129,3 0,5 144,2 0,5 47,9 14,9 0,1 0

 9.3 Витрати майбутніх періодів 196,5 1 69 0,2 69,5 0,2 -127,5 0,5 -0,8 0

 Усього активів 20125,1 100 28022,30 100 28691,9 100 7897,2 669,6 0 0

Таблиця 4

Аналіз структури пасивів кредитних організацій, згрупованих за джерелами засобів

 Пасиви 1.01.08 1.01.09 1.12.09 Абсолютний приріст порівняно з попереднім роком, млрд. Руб. Відхилення частки в порівнянні з попереднім роком,%

 В млрд. Руб. Частка в% В млрд. Руб. Частка в% В млрд. Руб. Частка в% На 1.01.09 На 1.12.09 На 1.01.09 На 1.12.09

 1 Фонди і прибуток кредитних організацій - всього 2 809,20 14 3109,2 11,1 3 735,30 13 300,00 626,10 -2,9 1,9

 1.1 У т.ч. фонди 2 182,20 10,8 1 789,40 6,4 2 505,40 8,7 -392,80 716,00 -4,4 2,3

 1.2 Прибуток (збиток) з урахуванням фінансових результатів 627 3,1 1 319,80 4,7 1 229,90 4,3 692,80 -89,90 1,6 -0,4

 1.2.1 У т.ч. прибуток (збиток) поточного року 508 2,5 409,2 1,5 96,4 0,3 -98,80 -312,80 -1 -1,2

 2 Кредити, депозити та інші залучені кошти, напів- ченние кредитними організаціями від Банку Росії 34 0,2 3 370,40 12 1 238,60 4,3 3 336,40 -2 131,80 11,8 -7,7

 3 Рахунки кредитних організацій - всього 194,4 1 346 1,2 197,9 0,7 151,60 -148,10 0,2 -0,5

 4 Кредити, депозити та інші кошти, отримані від інших кредитних організацій - всього 2 807,40 13,9 3 639,60 13 3 262,30 11,4 832,20 -377,30 -0,9 -1,6

 5 Кошти клієнтів - всього 12252,3 60,9 14748,5 52,6 16465,8 57,4 2 496,20 1 717,30 -8,3 4,8

 5.1 У т.ч. кошти організацій на розрахункових та інших рахунках 3 232,90 16,1 3521 12,6 3 828,00 13,3 288,10 307,00 -3,5 0,7

 5.2 Депозити та інші залучені кошти юридичних осіб (крім кредитних організацій) 3 520,00 17,5 4 945,40 17,6 5227,3 18,2 1 425,40 281,90 0,1 0,6

 5.3 Вклади фізичних осіб 5 159,20 25,6 5 907,00 21,1 6 998,80 24,4 747,80 1 091,80 -4,5 3,3

 6 Облігації 290,2 1,4 375,3 1,3 390,8 1,4 85,10 15,50 -0,1 0,1

 7 Векселі та банківські акцепти 822,2 4,1 756,3 2,7 722,1 2,5 -65,90 -34,20 -1,4 -0,2

 8 Інші пасиви - всього 915,3 4,5 1 677,00 6 2 679,00 9,3 761,70 1 002,00 1,5 3,3

 8.1 У т.ч. резерви на можливі втрати 586,3 2,9 1 022,70 3,6 1 959,90 6,8 436,40 937,20 0,7 3,2

 8.2 Кошти в розрахунках 156 0,8 431,6 1,5 416 1,4 275,60 -15,60 0,7 -0,1

 Усього пасивів 20125,1 100 28022,30 100 28691,9 100 7 897,20 669,60 0 0

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com