На головну

 Удосконалення управління кредитними ризиками комерційного банку - Банківська справа

ВСТУП

У сучасний період переходу Росії до повноцінної ринкової економіки неминуче постає питання про значне підвищення ролі банків та банківського кредитування, як об'єктивної потреби розвитку економіки, розвитку всіх інших сфер життя суспільства, обумовленої першорядним значенням грошей в ринковому господарстві.

В даний час комерційні банки - основна ланка ринкової системи, без якого було б важко уявити наше життя. Повною мірою це можна сказати і про Росію, де за роки перебудови сформувалася дворівнева банківська система. Низова ланка банківської системи, куди і входять комерційні банки, складається з мережі самостійних банківських установ, безпосередньо виконують кредитно-розрахункового обслуговування клієнтури на комерційних засадах. Основною його складовою є комерційні банки, діяльність яких всеосяжна. Вони займаються практично всіма видами кредитних, розрахункових і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів.

Кредит являє собою форму руху позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, наданого в позичку. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає відносини між кредиторами і позичальниками. За його допомогою вільні грошові капітали і доходи підприємств, особистого сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, який передається за плату в тимчасове користування.

Успішний розвиток сучасної кредитної організації ґрунтується на виборі правильної стратегії, раціональному ринковому позиціонуванні, побудові ефективної системи фінансового менеджменту та правильному управлінні кредитними ризиками.

Теорія ризиків розроблена на основі світової банківської практики і в стартовий період може бути прийнята за основу.

Найбільш складним представляється освоєння прийомів управління ризиками, приватними ризиками і загальним ризиком банку, найголовнішою умовою уникнення ризику може стати наявність правильно сформованого кредитного портфеля.

Проблема управління кредитними ризиками в комерційному банку в даний час хвилює багатьох економістів. Теоретичної літератури в Росії недостатньо, в основному це переклади зарубіжних авторів.

Актуальність обраної теми визначається тим, що в умовах ринкової економіки, створення необхідної інфраструктури неможливо забезпечити без використання і подальшого розвитку кредитних відносин. Кредит стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу для розширення відтворювання на основі досягнень науково-технічного прогресу. Управління кредитним портфелем робить ефективною роботу комерційного банку в цілому і зменшує ризики.

Метою дипломного проекту є вивчення теоретичних основ управління кредитними ризиками комерційного банку, аналіз управління кредитним портфелем за матеріалами «БТА-Казань» та розробка пропозицій щодо вдосконалення управління кредитними ризиками «БТА-Казань»:

Для реалізації поставленої мети нами були сформульовані наступні завдання:

- Розкрити сутність і види кредитних ризиків комерційного банку, а також види кредитних операцій банку та їх значення;

- Визначити цілі і завдання формування кредитного портфеля комерційного банку та види кредитної політики;

- Позначити місце і роль кредитного ризику при управлінні кредитним портфелем банку;

- Провести аналіз виробничо-господарської і фінансової діяльності банку за матеріалами «БТА-Казань»;

- Розглянути порядок формування кредитного портфеля «БТА-Казань»;

- Проаналізувати та оцінити кредитний ризик банку;

- Провести аналіз правових аспектів управління кредитними ризиками «БТА-Казань»;

- Дати рекомендації щодо вдосконалення методики формування та управління кредитними ризиками «БТА-Казань»;

- Виявити напрями вдосконалення системи ризик-менеджменту банку;

- Оцінити економічний ефект від реалізації пропозицій щодо вдосконалення управління кредитними ризиками.

При написанні роботи використовувалися нормативні акти Центрального банку Російської Федерації, комерційного банку «БТА Казань», навчальні посібники, монографії таких авторів як О.І. Лаврушин, В.І. Колесников, Л.П. Кроливецкой, О.Г. Семенюта, І.Т. Балабанова, Г.І. Кровцовой, Г.Г. Коробової та інших. Інформаційною базою послужили звітні матеріали «БТА-Казань», матеріали періодичної преси.

Проте, не дивлячись на значну кількість публікацій з досліджуваної проблематики, що носять в основному теоретичний характер, практичні аспекти впливу управління кредитними ризиками на діяльність комерційних банків вивчені ще недостатньо. Пропонована дипломна робота - ще один крок у вивченні даної теми.

В якості методики дослідження в дипломній роботі використані емпіричний, абстрактно-логічний, експертно-аналітичний, аналітично-розрахунковий, нормативний методи.

Об'єктом дослідження є кредитні ризики комерційного банку «БТА-Казань», на предмет вироблення рекомендацій щодо вдосконалення методики їх формування та управління.

У розділі 1 дипломної роботи розкривається економічна сутність, роль, класифікація кредитних ризиків комерційного банку, визначаються засади організації управління даними видами ризиків, аналізується місце і роль кредитного ризику при управлінні кредитним портфелем комерційного банку.

У розділі 2 розглядається процес організації кредитного процесу комерційного банку «БТА-Казань», оцінка його фінансових показників та кредитної політики з позиції кредитних ризиків, обґрунтовується порядок формування кредитного портфеля комерційного банку, проводиться аналіз виробничо-господарської і фінансової діяльності банку.

У розділі 3 досліджуються напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційного банку, пропонується методика формування та управління кредитними ризиками, а також вдосконалення системи ризик-менеджменту банку.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, що включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків.

1. Сутність, роль, класифікація кредитних ризиків комерційного банку. Основи організації управління цими ризиками

1.1 Сутність і класифікація кредитних ризиків комерційного банку

Кредитні операції комерційних банків є одними з найважливіших видів банківської діяльності.

На фондовому та фінансовому ринках кредитування зберігає позицію найбільш прибуткової статті активів кредитних організацій, але разом з тим - найбільш ризикованою. Кредитний ризик, таким чином, був і залишається основним видом банківського ризику. Кредитний ризик являє собою ризик невиконання третьою стороною кредитних зобов'язань перед кредитною організацією.

Небезпека виникнення цього виду ризику існує при проведенні позичкових та інших прирівняних до позиковим операцій, які відображаються на балансі, а також в результаті деяких позабалансових операцій. Ризикованість є властивістю будь-якої угоди з надання кредиту навіть при відповідному забезпеченні, оскільки її фактична ефективність в момент укладення кредитного договору невідома.

По-перше, завжди існує ймовірність того, що позичальник не захоче виплатити борг, коли підійде термін його погашення. По-друге, ризик зберігається внаслідок виникнення непередбачених обставин (втрата заставленого майна, неплатоспроможність боржника, банкрутство поручителя або гаранта і т.д.)

По-третє, кредитний ринок містить у собі масу ризикованих ситуацій, що сприяють появі ризику втрати активів кредитної організації. Можна сказати, що кредитний ризик являє собою можливість втрати всіх або частини активів у вигляді основного боргу. Втрата прибутковості або відсотків по основному боргу є прерогативою процентного ризику. [1]

Здійснюючи кредитні операції, банк-кредитор переслідує одну мету - отримати дохід, збільшити свій капітал, а оскільки основну частину прибутку кредитна організація отримує від позичкових операцій, то важливість мінімізації саме кредитного ризику стає очевидною. На жаль, умови російської економіки сприяють збільшенню ризику в даній області банківської діяльності. Це і технічна відсталість виробництва, і низька якість продукції при високій собівартості і, як наслідок, її неконкурентоспроможність і т.д. Тому при розробці кредитної політики з метою управління кредитними ризиками кредитна організація повинна враховувати безліч випадкових факторів, що впливають на них і дозволяють знизити ймовірність втрати банківських активів.

На ступінь кредитного ризику впливають такі чинники:

· Економічна і політична ситуація в країні та регіоні, тобто макроекономічні та мікроекономічні фактори (кризовий стан економіки перехідного періоду, незавершеність формування банківської системи і т.д.);

· Ступінь концентрації кредитної діяльності в окремих галузях, чутливих до змін в економіці (тобто значний обсяг сум, виданих вузькому колу позичальників або галузей);

· Кредитоспроможність, репутація і типи позичальників за формами власності, належності та їх взаємовідносини з постачальниками та іншими кредиторами;

· Велика питома вага кредитів та інших банківських контрактів, що припадає на клієнтів, відчувають фінансові труднощі;

· Концентрація діяльності кредитної організації в маловивчених, нових, нетрадиційних сферах кредитування (лізинг, факторинг і т.д.);

· Питома вага нових і недавно залучених клієнтів, про які банк не має достатню інформацію;

· Прийняття в якості застави важкореалізованих або схильних до швидкого знецінення цінностей, або нездатність отримати відповідне забезпечення для кредиту;

· Диверсифікація кредитного портфеля; точність техніко-економічного обґрунтування кредитної угоди і комерційного або інвестиційного проекту;

· Внесення частих змін в політику кредитної організації з надання кредитів і формування портфеля виданих кредитів;

· Вид, форми і розмір кредиту, і його забезпечення.

Оскільки на практиці ці фактори можуть діяти в протилежних напрямках, то вплив позитивних факторів нівелює дію негативних, а якщо вони діють в одному напрямку, то можливо, що - негативний вплив одного фактора буде збільшуватися за рахунок дії іншого. Таким чином, вивчення таких факторів дозволяє дати детальну класифікацію кредитних ризиків. [2]

Кожен вид кредиту супроводжується різними видами ризиків і факторів, що їх викликають, що вимагає розробки різного методологічного забезпечення та застосування різних методів управління цими ризиками.

При визначенні якості кредитного портфеля і його ризиків слід виходити із сукупності критеріїв: ступеня та виду кредитного ризику, рівня ліквідності, рівня прибутковості. Розглянемо дані показники на прикладі таблиці 1.1.1.

Таблиця 1.1.1 Залежність оцінки якості кредитного портфеля від сутності кредиту як економічної категорії

 Сутнісні риси кредиту Критерії оцінки якості кредитного портфеля

 Зворотність Ступінь кредитного ризику

 Терміновість Рівень ліквідності

 Платність Рівень прибутковості

Однак значимість цих критеріїв буде змінюватися в залежності від умов, місця функціонування кредитної організації, а також цілей, стратегії та особливостей функціонування та окремих видів кредитних операцій та ризиків по них.

Класифікація кредитних ризиків в залежності від відповідних критеріїв ділить їх на залежні і залежать від діяльності кредитора і позичальника за сферами і місцями їх виникнення, а також за видами кредитів, на індивідуальний і сукупний кредитний ризик.

Крім того, різні види ризиків, побічно пов'язані з кредитними, в свою чергу, виступають як впливають на ступінь і розмір кредитного ризику.

Кредитні ризики в залежності від місця їх виникнення та ступенем впливу на них зовнішнього середовища можуть бути розділені на зовнішні (систематичні) та внутрішні (несистематичні).

Зовнішні (систематичні) кредитні ризики не пов'язані з конкретно виданими кредитами. На них впливають зовнішні чинники, які залежать від діяльності кредитної організації або конкретного позичальника. Це можуть бути фактори світового чи національного характеру. Вони не піддаються диверсифікації і являють собою загальний ризик на всі види кредитів і прирівняних до них операцій. Причому кредитор не зможе повернути свої кошти, не зазнавши втрат. Внаслідок чого аналіз цих ризиків передбачає оцінку ефективності кредитування взагалі і можливості вкладення банком коштів в інші активи, менш ризикові (цінні папери, валютні кошти і т.д.). Ці види ризику прогнозуються шляхом вивчення світового і національного поточного кредитного ринку та його подальшого розвитку на основі аналізу макро-показників. При цьому враховуються такі чинники впливу на зовнішні ризики, як стан та перспективи розвитку економіки країни в цілому, грошово-кредитна, зовнішня і внутрішня політика держави та можливі її зміни в результаті державного регулювання. До зовнішніх кредитних ризиків відносяться: політичний ризик, макроекономічний ризик, соціальний, інфляційний, галузевої, регіональний, ризик законодавчих змін (наприклад, створення регулятивних сприятливих умов для надання одних видів кредитів і обмежень по інших), ризик зміни процентної ставки. Кредитна організація не може їх точно прогнозувати і попередити, а може тільки врахувати при управлінні кредитними ризиками у вигляді додаткових резервів як прямого, так і прихованого характеру.

Внутрішні (несистематические) кредитні ризики пов'язані з втратою коштів у результаті фінансового становища конкретного позичальника і рівня управління банком-кредитором, тобто ризики, які залежать від таких факторів, як комерційна діяльність позичальника, його кредитоспроможність, умови діяльності кредитної організації: специфіка роботи клієнта і його банку, професійний рівень, характер операцій, рентабельність, ділова активність, репутація і т.д. Таким чином, внутрішні кредитні ризики поділяються на два види: ризики, пов'язані з організацією-позичальником, і ризики, пов'язані з діяльністю банку-кредитора. Також серед них можна виділити індивідуальний кредитний ризик, що виникає за окремо взятою позикою, і сукупний кредитний ризик, який виникає по всьому кредитному портфелю кредитної організації. [3]

Індивідуальний кредитний ризик - це кредитний ризик, що виникає по окремо взятій кредитної або прирівняної до неї операції або групі прирівняних операцій конкретної кредитної організації. На нього впливають фактори менеджменту, розроблені методи і прийоми управління ризиками та умови проведення кредитних та прирівняних операцій в конкретної кредитної організації та методи виділення й угруповання однорідних кредитних і прирівняних операцій по факторам ризику. [4]

Особливо важливим на сучасному етапі розвитку банківської системи Росії є виділення ризиків, притаманних окремим кредитними операціями банку, наприклад, як при кредитуванні за овердрафтом:

· Ризик виникнення несанкціонованого овердрафту;

· Ризик порушення черговості платежів при овердрафте;

· Ризик безперервності позикової заборгованості за овердрафтом та ряд інших.

· Для інвестиційних кредитів характерні такі специфічні ризики:

· Ризик неправильного визначення потреби клієнта в кредитуванні;

· Ризик неправильного вибору пакета кредитів;

· Ризик неокончанія будівництва;

· Ризик старіння проекту;

· Ризик знецінення забезпечення;

· Ризик браку сировини, відсутність ринку збуту готової продукції;

· Ризик неправильного розрахунку потоків готівки;

· Ризик перегляду прав власності на проект;

· Ризик неплатоспроможності гаранта;

· Ризик неякісного інвестиційного меморандуму.

Індивідуальний кредитний ризик або кредитний ризик позичальника безпосередньо пов'язаний з його репутацією і результатами господарської діяльності. Цей ризик визначається наступними факторами:

· Ризик ефективності поточної діяльності - ризик можливості втрат, наступаючий у зв'язку з негативними результатами фінансово-господарської діяльності позичальника. Ефективність господарської діяльності організацій залежить від роду їх діяльності, приналежності до галузей народного господарства (торгівля, промисловість і т.д.), від рівня управління (типу поведінки на ринку) і т.д.

· Ризик ліквідності - це ризик втрат у разі нездатності організації-позичальника виконувати свої поточні зобов'язання. Фактор, який показує зв'язок кредитного ризику з ризиком ліквідності, їх взаємний вплив і проникнення.

· Ризик невиконання зобов'язань - ризик втрат з причин невиконання, неповного або неякісного виконання зобов'язань. Він може виникнути в результаті непередбачених обставин (втрата, втрата застави і т.д.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com