На головну    

 Розробка технічного проекту ділянки з ремонту дизелів в локомотивному депо - Транспорт

Введення

Тепловозоремонтний виробництво - складна, постійно розвивається динамічна система з великою кількістю підприємств, на яких відновлюють ресурс тягового рухомого складу та його складальних одиниць з певною надійністю.

Розвиток тепловозоремонтного виробництва обумовлено об'єктивними техніко-економічними умовами експлуатації парку ТПС:

- Неравнопрочностью і розсіюванням термінів служби його складальних одиниць і деталей;

- Технічною можливістю відновлення параметрів і характеристик (властивостей), втрачених при експлуатації ТПС;

- Економічною доцільністю ремонту, що полягає в більш повному використанні ресурсів довговічності, закладених при конструюванні і виготовленні деталей і складальних одиниць ТПС;

- Великою кількістю що знаходяться в різноманітних експлуатаційних умовах серій ТПС.

Поряд з цим найбільш актуальними є питання, пов'язані з розглядом теоретичних і практичних сторін підприємницької та виробничої діяльності тепловозоремонтних підприємств, що забезпечують найбільш раціональну організацію виробництва в умовах ринкової економіки.

Ефективності виробництва на ремонтних заводах безпосередньо залежить від прискорення впровадження нових технологій, нового обладнання, вдосконалення організації виробництва і технології ремонту локомотивів, а також впровадження комп'ютерної техніки та більш поглибленої автоматизації процесів ремонту.

Важливий фактор підвищення ефективності ремонтного виробництва - зростання продуктивності праці. Одним з основних засобів підвищення продуктивності праці на підприємстві є, висококваліфіковані кадри.

Керівнику будь-якого рангу, який працює у сфері матеріального виробництва, поряд з високою технічною підготовкою і сучасним економічним мисленням потрібні глибокі знання наукових основ організації, планування та управління виробництвом, щоб найкращим чином регулювати процеси праці та управління, систематично підвищувати ефективність і якість роботи, покращувати психологічний клімат і дисципліну в трудовому колективі. Ринковій економіці потрібен новий тип керівника-організатора виробництва. Успішно функціонувати в схильною динамічних змін ринкового середовища здатний лише керівник, який оперативно стежить за змінами, ефективно використовує актуальну інформацію, володіє методологією вироблення оптимальних рішень і вміє доводити їх до реалізації.

Метою даного курсового проекту є розробка технічного проекту ділянки з ремонту дизелів в локомотивному депо. У ході виконання даного курсового проекту були розраховані: фонди робочого часу, виробнича програма і її трудомісткість, такт випуску і інші параметри виробничого процесу. Був виконаний підбір обладнання для дільниці з ремонту дизелів, визначені площу і розміри ділянки.

1. Розрахунок фондів робочого часу

Календарний фонд робочого часу використовують при визначенні номінального та ефективного фондів робочого часу і устаткування, явочній чисельності працівників і потрібного обладнання.

Календарний фонд робочого часу визначають за формулою

фонд робочу ділянку ремонт дизель

Ф = Дрtр + Дпtп, (1)

де Др- число повних робочих днів на рік; для 2005 року за п'яти денного робочого тижня, Др = 253 дня;

tр- тривалість повного робочого дня, год; tр = 8 год;

ДП-число передсвяткових днів, не збігаються з вихідними; для 2005 Дп = 2 дні;

tп- тривалість передсвяткового робочого дня, год; tп = 7 год.

Підставляючи чисельні значення, отримуємо

Фч.

Ефективний фонд робочого часу використовують при визначенні облікової чисельності працівників.

Цей фонд дорівнює номінальному з урахуванням коефіцієнта невиходу на роботу з поважної причини. Ефективний фонд робочого часу визначаємо за формулою

Ф = (Ф Доtр) бр, (2)

де До- тривалість відпустки; До = 30 днів;

aр- коефіцієнт, що враховує невиходи на роботу по

поважних причин; AР = 0,95 - 0,97 [1], приймаємо

бр = 0,96.

Підставляючи чисельні значення в формулу, отримуємо

Фч.

Річний фонд робочого часу визначається за формулою

Фi = ФSiбобi, (3)

де Si- число змін роботи обладнання; приймаємо для ділянки з ремонту Si = 1;

aобi- коефіцієнт, що враховує простої обладнання в плановому ремонті; aобi = 0,96 - 0,98 [1]; при однозмінній роботі обладнання, приймаємо aобi = 0,97.

Тоді, підставляючи чисельні значення, маємо Фч.

2. Розрахунок виробничої програми і її трудомісткості

Кількість локомотивів на ремонті і технічному обслуговуванні розраховується за формулою

(4)

де L- річний пробіг локомотивів (приймаємо за завданням);

Lгод = 10 млн. Лок-км;

L- норма пробігу між ремонтами даного виду (приймаємо згідно наказу 14Н);

nj- кількість локомотивів знаходяться попередньому вигляді ремонту, лок.

Розрахуємо кількість локомотивів знаходяться на капітальному ремонті КР-2

лок.

Подальші розрахунки аналогічні превідущім, тому представляємо їх у таблиці 1.

Таблиця 1 - Програма ремонту тепловозів 2ТЕ10

 Вид ремонту Норма пробігу між ремонтами, км Програма ремонту локомотивів Програма ремонту секцій

 КР-2 1440000 14 липня

 КР-1 720000 14 28

 ТР-3 240000 42 84

 ТР-2 120000 84168

 ТР-1 30000 334 668

 ТО-3 7500 1334 2668

3. Розрахунок основних параметрів виробничого процесу

Такт випуску - інтервал часу, через який здійснюється періодичний випуск виробів певного найменування, типу, розміру.

Такт випуску визначаємо за формулою

, (5)

де П - річний обсяг випуску з ремонту, секцій.

Так як розрахунок ми ведемо для поточного ремонту ПР-3, то і такт ми будемо визначати для ТР-3. Підставляючи чисельні значення, отримуємо Тч / секцій.

Приймаємо такт випуску рівний Т = 24 год / секцій.

Значення річного обсягу випуску необхідно скоригувати, це скориговане значення будемо приймати в подальших розрахунках.

(6)

Підставляючи чисельні значення, отримуємо

секції.

Так само необхідно розрахувати ритм випуску.

Ритм випуску - це кількість виробів певних найменувань, типу розмірів, і виконань випускаються в одиницю часу. Ритм випуску - це величина зворотна такту.

(7)

секцій / год.

4. Розрахунок чисельності робітників

Число виробничих робітників явочного і спискового контингенту визначається діленням трудомісткості річного обсягу випуску на відповідний фонд робочого часу.

Явочний контингент робітників визначаємо за формулою

(8)

де- трудомісткість ремонту, чол - год.

Підставляючи чисельні значення, отримуємо

чол,

Прінімаем14 чол.

Списковий контингент визначаємо за формулою

(9)

чол.

Прінімаем16 чол.

5. Розробка графіка ремонту локомотивів на ділянці по ремонту дизелів і графіка завантаження робочих

Список робіт при проведенні поточного ремонту ПР-3 тепловозів 2ТЕ10 по дизельному ділянці наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Список робіт по ремонту дизелів при ремонті ТР3

 Найменування робіт Трудомісткість, чол. * Год. Кількість робітників, чол. Норма часу, ч.

 Перевірити роботу при працюючому дизелі перед постановкою в ремонт, подати дизель в ремонт 0,7 2 0,35

 Зняти дизель-генератор Злити воду і масло з систем дизеля, зняти вентиляцію картера 5,5 2 2,25

 Зняти турбокомпресор, зняти опори турбокомпресор, зняти компенсатори випускних газів 9,5 2 4,75

 Зняти випускний патрубок, зняти повітряний перепускний патрубок, зняти патрубок повітроочисника в з'єднанні з турбокомпресором 3,5 1 3,5

 Зняти повітряний ресивер зняти випускний колектор дизеля 3 3 січня

 Зняти Воздухонагнетатель другий Ступінь 5 5 січня

 Зняти привід масляного насоса, О.Р. 1 1 січня

 Зняти картер нижній, кришку блоку дизеля, зняти масловіддільники вентиляції картера 3,5 1 3,5

 Зняти повітроохолоджувачі 4 1 квітня

 Зняти комплект штовхачів паливних насосів для високого тиску 4 2 лютого

 Зняти кришки оглядових люків, шестерні приводу паливних насосів, колектор паливний і зливний, зняти ТНВД 8 1 серпня

Розрахунок оборотного зачепила розраховувати не потрібно. Так як тепловоз знаходиться на ТР-3 менше 15 діб.

6. Підбір обладнання для дільниці з ремонту дизелів

Перелік обладнання для дільниці з ремонту дизелів наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 - Обладнання дільниці з ремонту дизелів

 № п / п Найменування устаткування Довжина мм Ширина мм Висота мм Кол. шт. Вартість руб.

 1 Кран мостовий електричний Q = 30 / 10т; L = 28,5 м - - - 1

 7,838 - 10 Червня

 2 Кран мостовий електричний Q = 5т; L = 28,5 м - - - 1

 6, 957 - 10 червень

 3 Платформа двостороння для ремонту дизелів 6500 3200 2500 1

 6,835 - 10 Червня

 4 Платформа одностороння для ремонту дизелів 6500 1600 2500 1

 5, 24 - 10 червня

 5 Підставка дизель 5500 2400 500 2

 8,29 - 10 Червень

 6 Кантувач дизелів 5000 2900 2550 1

 5,723 - 10 Червня

 7 Прес гідравлічний для випрессовкі і запресовування сорочок з гільз 2500 800 2180 1

 1,815 - 10 Червня

 8 Позиція для розбирання ДГУ 9000 3600 4000 1

 2, 957 - 10 червень

 9 Установка для мийки картеров 5350 1040 1520 1

 1,630 - 10 Червня

 10 Машина для мийки поршнів 2500 1500 2500 1

 1,348 - 10 Червня

 11 Установка для промивання масляної системи 5650 2740 2000 1

 1,835 - 10 Червня

 12 Прес гідравлічний 1400 600 2250 1

 2,835 - 10 Червня

 13 Стелаж для клонували 5000 500 1000 2

 1,914 - 10 Червня

 14 Стелаж для гільз 1900 585 1155 2

 2,18 - 10 Червень

 15 Поворотний стенд для ремонту шатунно-поршневої групи 700 700 1500 1

 0, 23957 - 10 червня

 16 Плита перевірочна 1000 750200 1

 0, 637 - 10 червень

7. Визначення площі та розмірів ділянки по ремонту дизелів

Площа і розміри ділянки по ремонту дизелів визначимо з умови розміщення на ньому ремонтованих секцій, всього вибраного обладнання та прийнятих будівельних стандартів на будівництво будівель локомотивного депо.

Виходячи, з будівельних норм і правил приймаємо стандартні розміри ділянки по ремонту дизелів, згідно типовими проектами.

Для будівлі дизельного цеху приймаємо виробниче приміщення площею 2340 м2. Висота будівлі 10,8 м, ширина 30 м, довжина 78 м.

8. Визначення числа підйомно-транспортних засобів

Визначення кількості підйомно-транспортного устаткування на ділянці по ремонту дизелів виробляємо з урахуванням забезпечення:

- Повної механізації всіх підйомних, транспортних і складських робіт;

- Створення зручного транспортного зв'язку між ділянками, позиціями і робочими місцями;

Вантажопідйомність підйомно-транспортного устаткування визначається максимальною масою транспортується складальної одиниці тепловоза. Головний проліт обладнають мостовим електричним краном вантажопідйомністю Q = 30/10 т, L = 28,5 м. Цей кран служить для підйому і переміщення дизель-генератора. Решта підйомно-транспортне обладнання представлено в таблиці 4.

Таблиця 4 - Підйомно-транспортні пристрої дільниці з ремонту дизелів

 Найменування устаткування Тип і коротка характеристика Кількість, шт.

 Мостовий кран

 Q = 5 т

 L = 28,5 м 1

 Електричний візок Q = 2 т 1

9. Специфічні заходи безпеки

- Попередній підйом і перевірка рівноваги ДГУ і натягу тросів перед його транспортуванням;

- Контроль горизонтального положення дизеля і колінчастого валу при їх транспортуванні краном;

- Очищення від масла, смолистих відкладень і нагару деталей дизеля перед ремонтом;

- Блокування стендів-кантувачів від довільного повороту;

- Знімання і постановка масляних і водяних насосів двома працівниками, ремонт на спеціальних кантувачах або механізованих позиціях;

- Зняття вкладишів нижньої головки шатуна при його транспортуванні краном;

- Використання при виїмці поршнів спеціальних пристосувань, що забезпечують безпеку робіт;

- Використання конусів і хомутів для зручності заведення кілець при постановці поршнів в циліндри, заборона отжатия за допомогою металевих або бавовняних кілець і стрічок;

- Установка сорочок на циліндрові гільзи в рукавицях з використанням індукційних нагрівачів і підйомних пристосувань;

- Забезпечення слюсарів, які виконують роботи в картері дизеля, підстилками, матами і переносними світильниками відповідного вольтажа;

- Заборона провороту колінчастих валів при роботі в картерах і на циліндрах; завчасне оповіщення працюючих про провороте колінчастого вала; вжиття заходів, що виключають випадковий проворот колінчастого вала;

- Перевірка справності блокувального пристрою перед пробуксовкою колінчастого вала за допомогою валоповоротного механізму;

- Регулювання кутів випередження подачі палива після припинення всіх робіт по збірці циліндро-поршневої групи;

- Знімання і постановка форсунок при непрацюючому дизелі, застосування спеціальних знімачем для знімання засмаглих форсунок, застосування спеціальних нош або візків при транспортуванні форсунок і паливних насосів високого тиску (ТНВД);

- Використання захисних паст для рук при роботі з паливною апаратурою;

- Стійкість підлоги і стін ділянки паливної апаратури до впливу палива, наявність ухилу підлоги до збірних колодязів;

- Продування деталей паливної апаратури в спеціальних камерах, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією;

- Обережність при виїмці пружин з об'єднаного регулятора потужності (ОРЗ), ТНВД; надійне закріплення при цьому корпусу;

- Користування переносною лампою із захисною дротяної секцією при монтажі, демонтажі і огляді паливної апаратури на дизелі;

- Звукоізоляція приміщень при випробуванні форсунок, плунжерних пар, паливних насосів; наявність місцевої витяжної вентиляції;

- Обладнання паливного відділення загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією і раковиною з холодною і гарячою водою;

- Відділення звуконепроникними стінами приміщення станції випробування дизелів від інших приміщень і пульта управління; наявність припливно-витяжної вентиляції;

- Відключення АБ на випробувальній станції при заміні деталей ДГУ;

- Знаходження однієї з ділянок випробувань в момент запуску ДГУ у рукоятки аварійної зупинки дизеля на випадок перевищення частоти обертання, появи шумів, стукотів і інших порушень нормальної роботи;

- Подача попереджувального сигналу перед пуском ДГУ;

- Повторний пуск ДГУ тільки після виявлення та усунення несправностей;

- Контроль за диференційним манометром розрідження в картері і негайна зупинка ДГУ в разі підвищення тиску;

- Заборона розтину люків картера ДГУ відразу після її зупинки (витримка 10-15 хв);

- Зняття і постановка циліндрових кришок за допомогою спеціальних пристроїв;

- Кріплення циліндрових кришок динамометричним ключем;

- Регулювання впускних і випускних клапанів, а також подачі мастила жиклерами тільки на непрацюючому дизелі;

- Поворот колінчастого вала дизелів типу ПД1 боксовим ломом, вставленим в отвір валоповоротного диска; заборона знаходження сторонніх у зоні цієї роботи;

- Злив масла з картера компресора перед його розбиранням;

- Використання спеціального пристосування для підйому і переміщення тягового генератора при його центровке з дизелем.

Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів представлений в таблиці 5.Табліца 5 - Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

 Виробничий процес Рухомі машини і механізми, рухомі частини обладнання Підвищена запиленість повітря Підвищена загазованість повітря Відхилення від нормативних значень температури Відхилення від нормативних значень вологості Відхилення від нормативних значень рухливості повітря Підвищений рівень шуму Підвищений рівень вібрації Підвищений рівень теплових випромінювань Підвищене значення електричного струму, під який може потрапити людина Відхилення від норми значень освітленості

 Демонтаж + + + +

 Розбирання + + +

 Мийка + + + + + + +

 Дефектация +

 Відновлення + + + +

 Збірка + + +

10. Розрахунок собівартості ремонту основної продукції ділянки

Річні витрати на ремонт усіх тепловозів за рік, р., Визначається за форм

(10)

 З Про - витрати на основну заробітну плату виробничих робітників, р .;

 Д З - доплати і надбавки стимулюючого і компенсуючого характеру, р .;

 З Д - додаткова заробітна плата виробничих робітників, р .;

 Про С - відрахування на соціальний захист, р .;

 Е - єдиний платіж, р .;

 М - витрати на споживані матеріали, р .;

 П З - витрати на напівфабрикати власного виготовлення, р .;

 П І - витрати на покупні вироби, р .;

 В - поворотні відходи, р .;

 З Е - витрати на споживані енергоресурси, р .;

 З ОБ - витрати на утримання та експлуатацію обладнання та інструменту, р .;

 А О - витрати на амортизацію обладнання, р .;

 З н - Накладні витрати, р

 Б - втрати від браку, р.

де

Витрати на основну заробітну плату виробничих робітників

(11)

де КУ коефіцієнт, що враховує умови праці; Ку = 1,2;

- Годинна тарифна ставка працівника середнього розряду, р. / Год,

(12)

-

 місячна тарифна ставка першого розряду, р. / мес,

 = 85848 р. / Міс;

-

 тарифний коефіцієнт середнього розряду робіт відділення, = 1,65;

-

 місячний фонд робочого часу, ч / місяць; для 2005 = 169,8 ч / місяць.

Тоді

р. / год;

ЗО = 1,2 ? 834,2 ? 2038 ? 14 = 28561673 р.

Доплати і надбавки стимулюючого і компенсуючого характеру

, (13)

-

 доплата за вислугу років; = 0,15;

-

 доплата за професійну майстерність; = 0,09;

-

 преміальні; = 0,3;

-

 доплата за шкідливі умови праці; = 0,18.

Тоді

ДЗ = 28561673 ? (0,15 + 0,09 + 0,3 + 0,18) = 20564405 р.Дополнітельная заробітна плата виробничих робітників

ЗД = 0,2 (ЗО + ДЗ), (14)

ЗД = 0,2 ? (28561673 + 20564405) = 9825216 р.

Відрахування на соціальні потреби

ОС = 0,4 (ЗО + ДЗ + ЗД), (15)

ОС = 0,4 ? (28561673 + 20564405 + 9825216) = 23580518 р.

Єдиний платіж

(16)

Е = 0,04 · (28561673 + 20564405 + 9825216) = 2358052 р.

Вартість споживаних матеріалів

М = 2 (ЗО + ДЗ + ЗД), (17) М = 2 · (28561673 + 20564405 + 9825216) = 117902588 р. Вартість напівфабрикатів власного виготовлення

ПС = 0,04 М, (18)

ПС = 0,04 ? 117 902 588 = 4716103 р.Стоімость покупних виробів

ПІ = 0,3 ? (ЗО + ДЗ + ЗД); (19)

ПІ = 0,3 ? (28561673 + 20564405 + 9825216) = 17685388 р.

Зворотні відходи відсутні, В = 0.Стоімость енергоресурсів

СЕ = aСiЕ, (20)

де- сума вартостей енергоресурсів i-го виду.

Вартість електроенергії

(21)

-

 сумарна потужність електроприймачів, кВт; з урахуванням невстановлених потужностей = 183,2 кВт;

 h з -

 коефіцієнт завантаження устаткування, h з = 0,8;

 h ор -

 коефіцієнт одночасності роботи устаткування,

 h з = 0,4;

 П Е -

 ціна кВт ? год електроенергії, П Е = 223,6 р / кВт.

Тоді

р.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання та інструменту

СОБ = 0,07 · Е0, (23)

де Е0- вартість обладнання, Е0 = 121360570 р.,

СОБ = 0,07 · 121 360 570 = 8495240 р.

Витрати на амортизацію залежать від виду інструменту та обладнання, складають 15% від вартості устаткування відділення

АТ = 0,15 Е0, (24)

АТ = 0,15 ? 121 360 570 = 18204085 р.Накладние витрати

СН = 1,75 ? (ЗО + ДЗ + ЗД); (25)

СН = 1,75 ? (28561673 + 20564405 + 9825216) = 103164764 р.

Втрати від браку відсутні, тобто Б = 0.Затрати на ремонт усіх тепловозів за рік складають

С = 28561673 + 20564405 + 9825216 + 23580518+ 2358052 + 117902588 + 4716103 + 17685388 - 0 + 25915161 + 8495240 + 18204085 + 103164764+ 0 = 380973193 р.

Собівартість ремонту визначається за формулою

(26)

р. / секц.

Список джерел

1. Локомотивне господарство / С.Я. Айзінбуд, В.А. Гутковський, П.І. Кельперіс та ін .; Під ред. С.Я. Айзінбуда. М .: Транспорт, 1986. - 263 с.

2. Чмихов Б.А. Застосування системи мережевого планування і управління при проектуванні потокової організації тепловозоремонтного виробництва. - Ч. 1 Гомель: 1976. - 36 с.

3. Типові проекти відділення депо, наявні на кафедрі.

4. Збірник типових технічно обгрунтованих норм часу на слюсарні роботи при ТО і ТР тепловозів.

5. Папченко С.І. Локомотивне господарство: Посібник з дипломного проектування. Навч. посібник для технікумів ж / д транспорту - М .: Транспорт, 1988. - 192 с.

7. Яковлєв Г.Ф., Собенін Л.А. Розрахункові нормативи до проектування тепловозоремонтних заводів: Навчальний метод. Керівництво до дипломного та курсового проектування. - Л .: ЛІІЖТ, 1969. - 49 с.

8. Збірник типових проектів локомотивних депо залізниць СРСР - М .: Транспорт, 1979 - 98 с.

© 8ref.com - українські реферати