На головну    

 Туристично-рекреаційний потенціал та особливості розвитку туризму Німеччині - Фізкультура і спорт

Зміст

туризм рекреаційний маршрут

Введення

1. Теоретичні та методологічні основи вивчення туризму та туристично-рекреаційного потенціалу

2. Загальна характеристика економіки Німеччини

3. Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу Німеччини

3.1 Рекреаційні ресурси

3.2 Інфраструктура туризму

4. Особливості розвитку туризму Німеччині

4.1 Основні види туризму

4.2 Туристські маршрути

4.3 Сучасний стан туризму та перспективи розвитку

Висновок

Список використаних джерел

Додаток

Введення

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Крім значної статті доходу туризм є ще й один із потужних чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової спільноти.

Туризм - не тільки найбільший, але й один з найбільш динамічно розвиваються секторів світової економіки. За швидкі темпи зростання він визнаний економічним феноменом сторіччя.

Потенційний динамізм розвитку туризму обумовлений цілою низкою об'єктивних чинників:

- Це важлива сфера тяжіння робочої сили, фактор забезпечення зайнятості населення;

- Потужний стимул розвитку таких галузей економіки, як транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво сувенірної та супутньої продукції;

- Це умова для розвитку соціальної та виробничої інфраструктури;

- Це можливий засіб збільшення валютних надходжень в регіон;

- Це фактор розвитку національних та народних промислів, самобутньої культури корінних народів;

- Умова для розвитку міжнародних контактів та обміну культур.

Актуальність даного дослідження: в останні десятиліття туризм і рекреація вийшли на позиції однієї з провідних галузей світового господарства і стали важливою частиною національної економіки та джерелом добробуту самих різних країн світу. Нові тенденції розвитку економіки країни диктують інше ставлення до формування регіонального туристично-рекреаційного продукту. У цих умовах з'явилася вполнеочевідная необхідність у виконанні спеціального рекреаційного дослідження території Німеччини.

Метою даного дослідження є: вивчення туристсько-рекреаційного потенціалу та особливостей розвитку туризму Німеччині.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- Вивчення теоретичних і методологічних основ туризму та туристско-

рекреаційного потенціалу

- Вивчення загальної характеристики економіки

- Виявлення особливостей рекреаційних ресурсів

- Вивчення туристської інфраструктури

- Формування туристських маршрутів

- Вивчення сучасного стану туристичної галузі та перспективи

розвитку.

Для реалізації поставленої мети були використані такі методи: статистичний, аналітичний, картографічний, фондовий, порівняльний, методи експертних оцінок, метод районування, а так само описовий метод.

Об'єктом дослідження служить Федеративна Республіка Німеччина - достигнули в останні два десятиліття певних успіхів: в туризмі, економіці, реалізації програми структурних реформ і подібні за цілою низкою показників, найважливішими з яких є темпи приросту ВВП і його структура, частка зайнятих у туризмі, рівень доходу на душу населення, індикатори народжуваності, смертності, середньої тривалості життя.

Предметом дослідження є аналіз стану туризму.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в проведеному дослідженні виконана комплексна оцінка сучасного стану туризму в Німеччині.

Практична значимість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані туристичними фірмами працюючими з даним напрямком.

В якості інформаційної бази використовувалися: статистичні збірники, навчально-методичні матеріали та літературні джерела, демографічні словники та енциклопедії, різні картографічні матеріали, журнали, інтернет-ресурси, а також наукова і науково-популярна література.

Теоретичною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економічного, соціально-демографічного і туристського розвитку Німеччини.

Істотний вплив на зміст виконаного дослідження, особливо в частині розкриття сутності та особливостей впливу економічних процесів на соціально-демографічне і туристське розвиток країни надали роботи видатних російських вчених: Квартальнов В.А., Максаковский В.П., Лаврова С.Б., Радіонова І.А., Вольський В.В., Александрова А.Ю., Гуляєва В.Г., Фролова Б.І., Лебедєва В.Б., Кускова А.С., Наумова М.М., Ревякіна Е. В. Додатковий матеріал взято з російської та зарубіжної економічної періодичної преси. Використовувалися статті та публікації в БИКИ, журналах «Європа для всіх», «Тонкощі продажів», а також матеріали інформаційного агентства «Travel Daily News». Серед інших джерел фігурують вільно доступні у всесвітній мережі Інтернет публікації та статті з заявленої тематики. Емпірична база дослідження представлена ??зведеними таблицями з економічними і демографічними, туристськими показниками в країні в 1970-2009 роках, графіками і діаграмами і картами.

Глава 1. Теоретичні та методологічні основи вивчення туризму та туристично-рекреаційного потенціалу

Рекреація (у перекладі з польської мови rekreacja - відпочинок, з латині recreation - відновлення) - це: 1) свята, канікули, зміна в школі (застаріле); 2) приміщення для відпочинку в навчальних заклади; 3) відпочинок, відновлення сил людини, витрачених в процесі праці.

Н.Ф. Реймерс додає при цьому, що відновлення здоров'я та працездатності має проходити шляхом відпочинку поза житла, т. Е. За допомогою участі в організованому або неорганізованому туристському поході або проведення відпускного періоду в спеціалізованих закладах відпочинку (санаторіях, будинках відпочинку і т. П.). [39]

Враховуючи, мабуть, подібне трактування, І.І. Дедю розглядає рекреацію як синонім відпочинку, відновлення, оздоровлення. Найбільш широке поширення в даний час і в зарубіжній, і у вітчизняній практиці одержало ототожнення рекреації з відпочинком, у завдання якого входить відновлення сил і працездатності відпочиваючих. При цьому відпочинок підрозділяють на активний, що передбачає зміну виду діяльності (спорт, туризм і т. П.), І пасивний, який характеризується різким зниженням якої діяльності, аж до стану розслабленого спокою. Крім цього, враховуючи ступінь організації процесу відпочинку, його поділяють на організований і неорганізований.

Зокрема, В.А. Квартальнов в одній зі своїх останніх робіт (Енциклопедія туризму, 2000) наводить такі визначення даного поняття.

Рекреація - це:

u розширене відтворення фізичних, інтелектуальних та емоційних сил людини;

u будь-яка гра, розвага і т. п., використовувані для відновлення фізичних і розумових сил;

u найбільш швидко розвивається сегмент індустрії дозвілля, пов'язаний з участю населення в активному відпочинку на відкритому повітрі, який припадає переважно на уїк-енд;

u перебудова організму і людських популяцій, що забезпечує можливість активної діяльності за різних умов, характер та зміни навколишнього середовища; цивілізований відпочинок, що забезпечується різними видами профілактики захворювань в стаціонарних умовах, екскурсіонно- туристськими заходами, а також у процесі занять фізичними вправами. [28]

Для проведення будь-якої діяльності, у тому числі рекреаційної, необхідна наявність певних ресурсів. У цю категорію включають природні і антропогенні об'єкти (або частина природних і культурних ресурсів), які при сучасному рівні розвитку виробничих сил можуть бути використані для задоволення потреб суспільства і організації галузі, що спеціалізується на рекреаційному обслуговуванні населення. Враховуючи природну і антропогенну складові рекреаційних ресурсів, їх підрозділяють на відповідні види, групи, що характеризують кліматичні, гідромінеральні, водні, лісові, гірські ресурси, і ресурси морських узбереж. Антропогенна складова рекреаційних ресурсів включає культурно-історичні пам'ятки, міста та інші населені пункти, унікальні технічні споруди.

Під рекреаційним потенціалом розуміється вся сукупність природних, культурно-історичних передумов для організації рекреаційної діяльності на певній території (Т.В. Ніколаєнко). Дуже часто, під рекреаційним потенціалом розуміється наявність на території певних унікальних або, принаймні, цікавих не тільки для місцевих жителів об'єктів.

Хоча це не цілком обов'язкова ознака, а тільки бажаний варіант. Рекреаційний потенціал території дуже мінливий і залежить від особливостей соціально - культурного освіти, в межах якого вона розташована. [36]

Виявлення наявного туристично-рекреаційного потенціалу є далеко не найскладнішим завданням, оскільки в даний час практично для будь староосвоенних території є склепіння пам'яток історії та культури, природних об'єктів, що охороняються, є докладні відомості про об'єкти соціально-культурної сфери - музеях, готелях, ресторанах, санаторіях і базах відпочинку і т. п.

Більш складним аспектом є оцінка наявного туристично-рекреаційного потенціалу. Вона повинна враховувати:

1) Унікальність наявних об'єктів;

2) Відмінності в доступності об'єктів;

3) Відмінності в щільності розміщення об'єктів в межах регіону;

4) Різноманітність і комплексність наявних об'єктів;

5) Фізичний стан об'єктів.

Оцінка сучасного стану використання об'єктів туристично-рекреаційної сфери цілком здійсненна на основі наявних показників відвідуваності даних об'єктів і зіставлення їх з можливостями прийому туристів.

Можливості інтенсифікації використання туристично-рекреаційного потенціалу пов'язані з вирішенням цілого ряду завдань. Це пошук фінансових коштів мають бути спрямовані як на розвиток об'єктів соціальної сфери в цілому, так і туристської інфраструктури зокрема. Це підготовка кадрів, здатних працювати в сфері на новому, сучасному рівні. Це і нові підходи в роботі з туристами і відпочиваючими. Це рекламна діяльність, що дозволяє побудувати пріоритети у виборі місця відпочинку.

На думку Т.В. Ніколаєнко, відпочинок (рекреація) - будь-яка діяльність або бездіяльність, спрямована на відновлення сил людини,

яка може здійснюватися як на території постійного проживання людини, так і за її межами. Одним з поширених видів відпочинку є туризм. [3]

У сучасній науковій літературі дається кілька точок зору на поняття «туризм». Згідно з однією з них, туризм розглядається як подорож у вільний час, розпочате з певною метою. Існує підхід, який характеризує туризм як галузь господарства з обслуговування людей, що знаходяться тимчасово поза місцем постійного проживання або як сегмент ринку, що задовольняє попит туристів на товари і послуги.

Так в цьому Законі «Про основи туристської діяльності в РФ» від 1996р. використовуються такі основні поняття:

туризм - тимчасові виїзди (подорожі) громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства (далі - громадяни) з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно - ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування;

туристична діяльність - туроператорська та турагентська діяльність, а також інша діяльність з організації подорожей;

туризм внутрішній - подорожі в межах Російської Федерації осіб, які постійно проживають в Російській Федерації;

туризм виїзний - подорожі осіб, що постійно проживають в Російській Федерації, в іншу країну;

туризм в'їзний - подорожі в межах Російської Федерації осіб, які не проживають постійно в Російській Федерації;

турист - громадянин, який відвідує країну (місце) тимчасового перебування в оздоровчих, пізнавальних, професійно - ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в період від 24 годин до 6 місяців підряд або здійснює не менше однієї ночівлі;

туристські ресурси - природні, історичні, соціально - культурні об'єкти, що включають об'єкти туристського показу, а також інші об'єкти, здатні задовольнити духовні потреби туристів, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил;

туристська індустрія - сукупність готелів і інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів громадського харчування, об'єктів і засобів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та іншого призначення, організацій, що здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, а також організацій, що надають екскурсійні послуги і послуги гідів - перекладачів. [49]

За В.А. Квартальнова:

Туризм - це ряд явищ і взаємовідносин в результаті подорожей людей, до тих пір, поки це не призводить до їх постійного перебування в певному місці і не пов'язано з отриманням ними будь-якої вигоди (доходу).

З часом базова концепція туризму розширилася і стала включати деякі види ділових подорожей, які не призводять до постійного перебування в країні і не включають отримання доходу.

Серед економічних характеристик туризму п'ять повинні бути визначені концептуально:

- Туризм, як процес і результат пересування людей по різних туристських маршрутах;

- Визначення двох основних базових елементів туризму: подорож до місця відпочинку та перебування там;

- Подорож означає виїзд з країни (регіону) постійного проживання туриста;

- Переміщення туристів до різних туристським центрам вимагає часу, а це означає, що вони повернуться в місце постійного проживання через кілька днів, тижнів або місяців;

- Екскурсія - це подорож без постійного проживання в туристському центрі, що не має на меті отримання додаткового доходу.

Функції туризму:

Сприяє відновленню сил і працездатності людини і відповідно психо - фізіологічних ресурсів суспільства;

Сприяє раціональному використанню вільного часу людей;

Сприяє збільшення зайнятості та підвищення життєвого рівня місцевого населення;

Туризм збагачує соціально - економічну інфраструктуру та міжрегіональне співробітництво країн, держав, народів.

Основними базовими елементами поняття «туризм» є:

а) турист - суб'єкт туризму, людина, яка прагне задовольнити свої рекреаційні потреби; характеризується значною різноманітністю.

б) туристський бізнес - означає вид підприємницької діяльності з виробництва продуктів і послуг на туристському ринку з метою отримання прибутку;

в) сфера гостинності - розглядає в основному туризм як соціально-культурний та ментальний фактор, а також як фактор розвитку району туризму з точки зору відкриття нових робочих місць та збільшення доходу місцевого бюджету;

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати