На головну

 Етика бізнесу та соціальна відповідальність - Етика

Санкт-Петербурзький Державний Університет

Філософський факультет

Кафедра етики

Етика бізнесу та соціальна відповідальність

Дипломна робота студентки

Четвертого курсу денного відділення

Гаврилової Христини Ігорівни

Науковий керівник:

К.ф.н., доцент

Перов Вадим Юрійович

Санкт-Петербург

2010

Введення

Ми живемо в еру інновацій, зростання вільних ринків і світової економіки. У світлі нових технологій, зміни ролі держави та виходу нових гравців на світову сцену з'являються нові можливості, вимоги та обмеження. Саме тому під впливом ринку і суспільства все сильніше зростає роль і відповідальність бізнесу. І хоча мета отримання прибутку в бізнесі зрозуміла і ясна, люди більше не приймають її як виправдання для ігнорування норм, цінностей і стандартів поведінки. Від сучасного бізнесу очікують, що він стане відповідально використовувати суспільні ресурси, діючи не тільки на благо своїх компаній, але і всього суспільства. Ведучи свої справи відповідально, фірми створюють необхідний соціальний капітал довіри і справедливості.

Протягом останніх десятиліть уряди, міжнародні інститути, транснаціональні організації, профспілки та громадянське суспільство вели діалог про відповідальність бізнесу. У світі формуються нові стандарти і процедури, з'являються очікування щодо бізнесу. Компанії та ринки, які не знайомі з ними або не можуть будувати своє майбутнє, спираючись на них, не зможуть брати участь на рівних у всесвітньому діалозі і ризикують відстати в міру розвитку світової ринкової економіки. По всьому світу підприємства створюють і впроваджують програми ділової етики, щоб вирішувати юридичні та етичні проблеми, проблеми захисту навколишнього середовища. Такі підприємства не тільки задовольняють запитам своїх працівників, акціонерів, спільнот, а й вносять внесок в економічний добробут своїх країн.

У зв'язку з цим за останні двадцять років проблеми етики бізнесу все більше привертають увагу дослідників, менеджерів і громадських діячів. Обов'язкові курси етики читаються у всіх провідних школах бізнесу. Етична оцінка і репутація сьогодні грають важливу роль при укладанні угод, виборі партнерів по бізнесу, застосування санкцій регулятивних органів і т.п. Відносно новим принципом сучасної етики бізнесу є принцип соціальної відповідальності.

Соціальна відповідальність бізнесу починає активно і успішно реалізуватися у всьому світі. Компанії не просто вирішують проблеми суспільства, інвестуючи кошти в розвиток освіти, медицини, науки, виробництва, підтримуючи соціально незахищені верстви і піклуючись про природоохоронних заходи, - вони отримують певні вигоди від цієї діяльності. У західних країнах соціальна відповідальність бізнесу функціонує як стійкий соціальний інститут, вона раціональна і ефективна. Незважаючи на те, що спостерігається стійкий інтерес до феномену соціальної відповідальності бізнесу у вітчизняній науці, серед російських учених поки не склалося єдиної думки щодо основних характеристик корпоративної відповідальності, факторів і умов розвитку соціальної відповідальності бізнесу, що і стало однією з причин цього дослідження.

На мій погляд, взаємозумовленість суспільства та бізнесу передбачає об'єктивний вибір бізнесу на користь соціально орієнтованої і моральної економічної стратегії. Крім того, важливо відзначити, що від вчинків менеджерів, від того, які рішення вони приймають, часто залежать долі багатьох людей.

У світлі викладеного вище обрана тема дипломної роботи видається мені досить актуальною. Метою мого дослідження є розкриття змісту поняття соціальної відповідальності в сучасному бізнесі, розгляд основних спірних питань, що стосуються соціальної відповідальності, а також застосування цього принципу на практиці, на прикладі етичних кодексів і звітів з корпоративної соціальної відповідальності.

Реалізація зазначеної мети передбачає вирішення наступних завдань:

· Простежити історію розвитку поняття відповідальності як моральної категорії;

· Вивести визначення понять «бізнес-етика» та «соціальна відповідальність»;

· Зіставити ці два поняття;

· Розібрати два підходи до вивчення соціальної відповідальності бізнесу на прикладі думок Мілтона Фрідмена і Майкла Портера;

· Розглянути аргументи «за» і «проти» соціальної відповідальності в бізнесі;

· Привести приклади корпорацій, які дотримувалися різних точок зору з цієї проблеми;

· Дати огляд концепції сталого розвитку і зіставити її з принципом соціальної відповідальності;

· Розглянути етичні кодекси компаній ТНК-ВР, «ЛУКОЙЛ»;

· Викласти основні цілі та значення соціальної звітності;

· Розглянути основні принципи складання звіту з корпоративної відповідальності, позначені в Керівництві по звітності у сфері сталого розвитку GRI;

· Окреслити перспективи розвитку російського бізнесу в галузі соціальної звітності;

· Проаналізувати втілення принципу соціальної відповідальності на практиці на прикладі звіту компанії «ЛУКОЙЛ»;

У главі «Розвиток понять« етика бізнесу »та« соціальна відповідальність »я розглянула історію розвитку поняття відповідальності як моральної категорії. Таким чином, перша частина глави, є за своєю суттю узагальненням теоретичного матеріалу в його історичній послідовності. У цій главі використані роботи таких філософів, як Арістотель, Кант, Бентам і Мілль, Вебер, Ніцше, Сартр, Йонас, Парсонс, Ленк. Крім того, в першому розділі мною дано ряд можливих визначень поняття «етика бізнесу», крізь призму яких буде розглядатися проблема, а також позначені сфери її можливого застосування та проведено аналіз того, наскільки співставні поняття «етика бізнесу» та «соціальна відповідальність».

В цілому, бізнес-етику я б визначила як наукову дисципліну, що вивчає застосування етичних принципів до ділових ситуацій. Найбільш актуальним питанням в етиці бізнесу є питання про взаємини між корпоративною і універсальної етикою, соціальної відповідальності бізнесу, додатку загальних етичних принципів до конкретних ситуацій. Я також прийшла до висновку про те, що поняття «етика бізнесу» та «соціальна відповідальність» співвідносяться як загальні етичні підстави бізнесу з приватним принципом.

Друга глава, озаглавлена ??«Соціальна відповідальність бізнесу і спірні мотиви», присвячена двом основним підходам до вивчення соціальної відповідальності, а також аргументам «за» і «проти» соціальної відповідальності в бізнесі.

Аналіз літератури дозволив мені виділити два основних підходи до вивчення цієї проблеми. Так, згідно з концепцією М. Фрідмана, соціальна відповідальність веде вбік від фундаментальної економічної ролі бізнесу. Представником другого підходу є М. Портер, який стверджує, що мається міцне економічне обґрунтування соціальної відповідальності бізнесу, і корпорації отримують численні переваги від того, що працюють на більш широку і тривалу перспективу, ніж власна сьогохвилинна короткострокова прибуток. У теоретико-методологічному плані автором диплома поділяються підходи до вивчення проблеми корпоративної соціальної відповідальності, закладені в працях М. Портера.

У заключній главі «Корпоративна звітність у сфері сталого розвитку» мною зроблено спробу, синтезувавши висновки попередніх глав, дати огляд концепції сталого розвитку і зіставити її з принципом соціальної відповідальності, викласти основні цілі та значення соціальної звітності, розглянути етичні кодекси компаній, а також проаналізувати звіт про корпоративну соціальну відповідальність компанії ВАТ «ЛУКОЙЛ».

У процесі роботи над цією главою я прийшла до висновку про те, що сталий розвиток - це процес змін, в якому експлуатація природних ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку, розвиток особистості та інституційні зміни погоджені один з одним і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських потреб і устремлінь. Воно включає в себе розгляд економічних, екологічних і соціальних факторів, а також їх взаємозв'язок при прийнятті організацією управлінських рішень і діяльності в цілому. Соціальна відповідальність тісно пов'язана зі стійким розвитком, так як спільною метою соціальної відповідальної організації повинен бути внесок у стійкий розвиток.

Крім того я прийшла до висновку, що корпоративний соціальний звіт є інструментом інформування акціонерів, співробітників, партнерів, клієнтів, суспільства про те, як і якими темпами компанія реалізує закладені в своїх стратегічних планах розвитку цілі щодо економічної стійкості, соціального благополуччя та екологічної стабільності. Більше того, така звітність за інших рівних умов розцінюється як конкурентна перевага і має велике значення для ділової репутації компанії. Більш докладно я розглянула «Керівництво по звітності у сфері сталого розвитку GRI». Ця система на сьогоднішній день є найбільш вживаною в світі при підготовці нефінансових звітів.

У ході свого аналізу я також прийшла до висновку, що кодекси ТНК-ВР і «ЛУКОЙЛ», які включають конкретні зобов'язання компанії по відношенню до своїх співробітників, інвесторам, клієнтам і добровільні ініціативи в галузі благодійництва, виглядають дуже солідно, декларують цілком здорові і здійсненні на практиці цілі діяльності та відповідають рівню аналогічних кодексів великих закордонних нафтових компаній.

Проаналізувавши звіт про корпоративну відповідальність ВАТ «ЛУКОЙЛ», я також можу зробити висновок, що це хороший нефінансовий звіт, який відповідає рівню С + класифікації GRI. У ньому міститься інформація, що дозволяє оцінити кількість і якість нематеріальних активів організації, її можливості, потенціал і особливості управління. Відомості про підходи в області менеджменту описані за трьома складовими: економічної, екологічної та соціальної діяльності.

Робота складається з 3 розділів, 8 параграфів, Введення, висновків та списку літератури з 50 найменувань.

Загальнофілософською базою для вивчення феномена відповідальності послужили праці Аристотеля, І. Канта, І. Бентама, Дж.Мілль, М. Вебера, Ф. Ніцше, Х.Йонаса та ін. Для виконання завдань та приведення прикладів я використовувала вже наявні роботи з проблеми соціальної відповідальності бізнесу, такі яких авторів як К.Хоманн, Ф.Бломе-Дрез, Т.А.Алексіна, Д.Дж.Фрітцше, Р. Де Джордж, М.Л.Лучко, В.Г.Макеева, В.Н. Назаров та ін., а також інтернет ресурси.

Глава 1. Розвиток понять етики бізнесу та соціальної відповідальності

1.1 Історія розвитку поняття відповідальності як моральної категорії

Хотілося б почати з того, що значення відповідальності як соціально-філософської категорії визначилося порівняно пізно. X. Йонас пояснює це тим, що міра відповідальності співвідноситься з мірою влади і знання, а вони в доіндустріальну епоху були обмежені. [1] У результаті питання про наслідки вчинків дозволявся «природним» шляхом - у міру настання цих наслідків. З позицій класичної філософії відповідальність досліджувалася в основному опосередковано - через такі етичні категорії, як мораль (моральність), борг, добро і зло, свобода і необхідність.

Аристотель - автор аретологіческой концепції відповідальності, згідно з якою належне відплачується і доброзичливого, і недоброзичливому. Аристотель не використовує спеціальне поняття «відповідальність», але, описуючи окремі аспекти довільності і винності, він досить повно розкриває феноменологію відповідальності. Людина владний здійснювати як прекрасні, так і ганебні вчинки, від нього залежить, вчинки якого характеру він здійснює, по своїй волі людина правосуддя або неправосуддя, і відповідно до досконалими вчинками йому надають почесті або його карають по суду. Відповідальність, таким чином, передбачає інформованість людини про умови дій і вимог, які до нього пред'являються.

Іммануїл Кант - один з перших мислителів, що використав уже в XIIIV столітті категорії «відповідальний» і «відповідальність», значення яких він визначав як слідування категоричного імперативу і абсолютного морального закону.

Найбільш яскраві представники утилітаризму І. Бентам і Дж. С. Мілль вважали, що критерієм раціональності служить «користь» для об'єкта відповідальності.

У XIX - XX ст. відповідальність розглядається безпосередньо - як проблема поставлення. Тут можна звернутися до концептуалізації відповідальності М. Вебера і Ф. Ніцше - саме ці мислителі сформулювали найважливіші ідеї щодо походження відповідальності та принципу відповідальності. Їх підходи до розуміння відповідальності розрізняються за ступенем суб'єктності. На відміну від Ніцше, М. Вебер не вважав за відповідальність суб'єктивним конструктом. Він підкреслював історичну трансформацію відповідальності людини перед Богом у світське форму відповідальності людини за свої власні рішення, виправдані лише індивідуальною совістю [2].

Ж.-П. Сартр стверджував, що «наша відповідальність набагато більше, ніж ми могли б припускати, так як поширюється на все людство ...» [3]. Поступаючи певним чином, людина тим самим як би вибирає в собі людини, яка прагне до кінця виконати свій обов'язок, або проявити себе в якості абсолютно вільної людини. Більше того, почуття повної та глибокої відповідальності, по Ж.П.Сартр, є результатом усвідомлення людиною того, що, здійснюючи вибір, він разом з собою вибирає і все людство.

У 60-70рр ХХ ст. етика відповідальності висувається як самостійна частина етики завдяки роботам Ханса Ленка. Він визначає відповідальність як поняття, яке виражається в реляційному поставленні норми допомогою оцінювання контрольованих очікуваних вчинків. Аналіз проблем, пов'язаних з атрибуцією (приписуванням) і мірою відповідальності міститься в роботі «Роздуми про сучасну техніку».

Ганс Йонас виклав свої погляди з цієї проблеми у своїй знаменитій роботі «Принцип відповідальності. Досвід етики для технологічної ситуації ».

На думку Йонаса, у зв'язку з можливістю прийдешніх техногенних катастроф традиційна етика вичерпала себе і необхідна нова етика, в основі якої буде принцип відповідальності. На зміну всім етичним концепціям повинна прийти етика відповідальності. Відповідальність - центральне поняття сучасної етики.

Йонас виділяє два види відповідальності:

· Природна (покликання), що представляє собою невід'ємний приписаний статус;

· Контрактурная (обов'язок), тобто досягається соціальний статус особистості

Причини появи «етики відповідальності»:

· Незмірно зростаюча технологічна міць людини (екологія, залежність від техніки);

· «Динамізація» життєвих обставин в індустріальному світі (сучасна людина не встигає задуматися);

· Загроза природі і живому (включаючи самої людини) через побічні впливів промислових процесів.

Саме тому, на думку Йонаса, необхідно переглянути поняття «відповідальність». Він висуває ідею розширення з моральних міркувань концепції відповідальності шляхом переходу:

· Від концепції відповідальності винного до відповідальності «людини-опікуна» («етика турботи»);

· Від призову до відповідальності ex post («після того») до турботи про відповідальність і попереджуючим відповідальності (precaution responsibility);

· Від орієнтованої на минуле відповідальності за результат дії до орієнтованої на майбутнє самовідповідальності, яка визначається здатністю контролювати і можливістю розташовувати владою.

Таким чином, основні ідеї Г.Йонаса можна коротко сформулювати в наступних пунктах:

· «Відповідальність за майбутнє» (промислові підприємства - головне джерело забруднення);

· Відповідальність «за», а не «перед» (область відповідальності);

· Не просто підзвітність (а відповідальність перед усіма);

· Самостійно приймається відповідальність як універсального боргу.

Особливого звучання відповідальність набуває в середині XX століття, коли результатом господарської діяльності стають не тільки матеріальні блага, споживані індивідами, але й сутнісні риси соціально-економічного устрою суспільства, «споживані» суспільством в цілому. Для усвідомлення пріоритетності інтересів суспільства як цілого особливе значення мала проблема стійкості соціальних систем, їх інтегрованості та стабільності, розроблена Т. Парсонсом.

До кінця XX століття категорія відповідальності стала заміщатися такими поняттями, як "локальна детермінація" (Ж.-Ф.Ліотар), "спокуса" (Ж.Бодрійар), "турбота про себе" (М. Фуко). Ф. Фукуяма висунув ідею про "кінець історії" і "останню людину", для якого відповідальність зникає взагалі.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com