На головну

Основні питання теорії електричних ланцюгів - Фізика

1) Який пристрій використовують для накопичення заряду?

а) генератор

b) котушка

c) конденсатор

d) резистор

e) трансформатор

2) ел.током зміщення-це ......?

а) струм полярізаціі- упорядочное рух пов'язаних носіїв ел-їх зарядів.

b) явище спрямованого руху вільних носіїв ел-го заряду в вакуумі.

c) явище спрямованого руху вільних носіїв ел-го заряду в речовині.

d) явище переносу ел-їх зарядів.

e) явище рухомих зарядів у вільному просторі.

3) Що таке W і в чому вимірюється?

а) потужність Вт

b) напруженість, H / кл

c) робота, Дж

d) енергія, Дж

e) сила струму, А

4) Де виникає електрорушійна сила?

а) в ланцюзі

b) в джерелі

c) в провіднику

d) в нерухомій частині ланцюга

e) у просторі

5) Що називається ел.током?

a) сукупність з'єднань між собою джерел і приймачів ел.енергії .

b) величина, рівна кількості ел-ва.

c) величина, що чисельно дорівнює роботі по переміщенню еденічние заряду з

нескінченності в дану точку.

d) спрямований рух ел.заряженних частинок.

е) спрямований рух, ел.енергії.

6) Що таке сила струму?

а) величина рівна кількості ел-ва, яка переноситися через площу

поперечного перерізу провідника за ед.времені.

b) величина чисельно рівна роботі з переміщення одиничного позитивного

заряду з нескінченності в дану точку.

c) величина перешкоджає проходженню ел.тока.

d) величина зворотна ел.сопротівленію.

e) величина чисельно рівна повній роботі.

7) Що таке Якір?

а) рухома частина електромагніта.

b) нерухома частина електромагніта.

c) це електромагнітний Првод.

d) рухома частина котушки.

е) рухома частина двох ділянок ланцюга.

8) У чому вимірюється (Ед.ізмеренія) А-робота?

а) Вт

b) Ом

c) Кл

d) А

e) Дж

9) Як позначається коефіцієнт пропорційності?

a) A

b) R

c) C

d) W

e) B

10) Величина, що чисельно дорівнює роботі по переміщенню одиничного позитивного

заряду з нескінченності в дану точку-це?

a) напруга

b) потенціал поля

c) сила струму

d) ел.ток

e) ел.мощность

11) Які бувають з'єднання?

a) паралельне, змішане, послідовне.

b) паралельне, перемішане, послідовне.

c) послідовне, змінне, змішане.

d) змішане, змінне, паралельне.

e) паралельне, змінне, послідовне.

12) Позначення ЕРС і одиниця виміру?

a) А, Дж

b) I, А

c) [Е], В

d) P, Вт

e) R, Ом

13) За якою формулою визначається З.Ома для ділянки кола?

a) I = U / F

b) I = R / F

c) I = R / U

d) I = U / R

e) I = U / q

14) Сума струмів спрямована до вузла дорівнює сумі струмів спрямованих від вузла, що це?

a) З.Ома (для повного кола)

b) 1.З.Кергофа

c) 2.З.Кергофа

d) З.Ома (для уч.цепі)

e) З.Ленца

15) Через, що можна виразити напруженість?

a) через напругу

b) через силу струму

c) через заряд

d) через роботу

e) через потенціал

16) Найбільш поширеним газоподібним діелектриком є ??

a) Кальцій

b) Німеччин

c) Водень

d) Кисень

e) Повітря

17) Як позначається ел.проніцаемость?

a) C

b) P

c) Er

d) E

e) R

18) У чому вимірюється q-провідність?

a) Кл

b) А

c) Ом

d) Див

e) Вт

19) Чому дорівнює алгебраїчна сума струмів в будь-якому вузлі ел.цепі?

a) 1

b) 2

c) 0

d) 3

e) 4

20) Точка ел.цепі в якій з'єднується три або більше гілок

a) Вузол

b) Гілку

c) Контур

d) Пересіченіе

e) Ключ

електричний заряд ланцюг струм

21) Діелектрики на основі волокнистих органічних матеріалів .

a) Рідкі діелектрики

b) Газоподібні діелектрики

c) Електроізоляційні матеріали

d) Тверді діелектрики

e) Електро міцність

22) Сила струму прямопропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки, і

оберненопропорційна його опору, це -?

a) З.Ома (для повного кола)

b) З.Ленца

c) 1-ий закон термодинаміки

d) З.Ома (для ділянки кола)

e) 1-ша формулювання ел.маг індукції

23) Область науки в якій розробляються принципи виробництва й удосконалення ел.пріборов, способи створення ел.сістем, це?

a) Електротехніка

b) Електроніка

c) Термодинаміка

d) Ізмер.техніка

e) Електроакустика

24) Явище переносу ел.зарядов зарядженими частинками рухомими в вільному

просторі, це -

a) Сила струму

b) Струм провідності

c) Ток переносу

d) Струм зміщення

e) Щільність ел.тока

25) Що є силовою характеристикою ел.поле?

a) Напруга

b) Напруженість

c) Заряд

d) Питомий опір

e) Ємність

26) Явище спрямованого руху вільних носіїв заряду в речовині, це -?

a) Ток переносу

b) Струм провідності

c) Щільність ел.тока

d) Сила струму

e) Струм зміщення

27) С, (Ед.ізмеренія) Кл / В = Ф. Що це?

A) Робота

b) Заряд

c) Ел.емкость

d) Енергія

e) Потужність

28) Який напрямок науки і техніки займається вивченням ел-їх і магнітних явищ

і їх використання в практичних цілях?

a) Електротехніка

b) Електроакустика

c) Термодинаміка

d) Ізмер.техніка

e) Електроніка

29) Яке поле передає вплив одного нерухомого ел.заряда на інший

з силою пропорційної заряду частинки не залежної від її швидкості?

a) Магнітне

b) ел.поле

c) Ел.ёмкость

d) Силове поле

e) Плотость ел.поле

30) U-це напряженіе.Какая Ед.ізмеренія?

a) Кл

b) Дж

c) Ом

d) Вт

e) В

Відповіді

1) з

2) a

3) d

4) b

5) d

6) a

7) a

8) e

9) c

10) b

11) a

12) c

13) d

14) c

15) e

16) e

17) c

18) d

19) c

20) a

21) d

22) d

23) b

24) c

25) b

26) b

27) c

28) a

29) c

30) e

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com