На головну    

 Швидкісно-силова підготовка юних футболістів у віці 15-17 років - Фізкультура і спорт

Державні освітні установи ВИЩОЇ ОСВІТИ «ЧЕЧЕНСЬКИЙ державний педагогічний університет»

На правах рукопису

Ш4.20 0.9 095 73 "

Швидкісно-силової підготовки юних футболістів ВІКОМ 15-17 РОКІВ

13.00.04 - Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної фізичної культури

Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Ібріев Асламбек Ісаєвич

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Басханов сурх Грімсултановіч

Грозний-2008

ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА 1. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ скоростно- СИЛОВОЙ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

1.1 Об'єктивні передумови вдосконалення системи скоростно- силової підготовки юних футболістів

1.2 Управління розвитком швидкісно-силових якостей у юних футболістів як наукова проблема

1.3 Методичні підходи до вдосконалення системи скоростно- силової підготовки юних футболістів

ГЛАВА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Організація дослідження

2.2 Методи дослідження

ГЛАВА 3. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ скоростно- СИЛОВОЙ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

3.1 Оцінка рівня фізичної підготовленості і найбільш ефективних засобів швидкісно-силової підготовки юних футболістів

3.2 Педагогічні умови, необхідні для підвищення ефективності управління швидкісно-силової підготовкою юних футболістів

3.3 Обгрунтування педагогічної технології швидкісно-силової підготовки юних футболістів

ГЛАВА 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ швидкісно-силової підготовки юних футболістів

4.1 Організація та проведення педагогічного експерименту

4.2 Результати педагогічного експерименту та їх обговорення

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність. Досягнення високих спортивних результатів в сучасному футболі неможливо без якісної підготовки юного резерву. Успіхи будь-якої футбольної команди, в тому числі і юнацької, визначаються в основному трьома факторами: технікою гравців, тактикою і загальним станом кожного гравця (фізичним, морально-вольовим, психологічним і т.д.).

Високотехнічний і тактично грамотний гравець ніколи не зможе повною мірою продемонструвати свою майстерність, якщо через погану фізичної підготовленості він рідко опановує м'ячем, повільно пересувається по футбольному полю, слабо б'є по м'ячу. Прояв м'язової сили і швидкості в грі сприяють повній реалізації технічної та тактичної арсеналу футболіста (Б.А. Аркадьєв, 1990; В.М. Біткін, 1999; В.В. Газзаєв; 2005; А.П. Кочетков, 2000 і ін. ).

Вивчення літературних джерел та узагальнення досвіду спортивного тренування юних футболістів у віці 15-17 років, свідчить про невирішених питаннях управління їх швидкісно-силової підготовкою. У сучасній методичній та науковій літературі більш детально розроблена методика розвитку швидкісно-силових якостей у дорослих футболістів. При цьому, наявні результати наукових досліджень та методичні рекомендації носять загальний характер, без урахування відмінностей юнацького та дорослого організмів.

Тим часом, юні футболісти слабкіше дорослих і розвиток швидкісно силових якостей у них має свої особливості. На думку багатьох досвідчених фахівців футболу, вік 15-17 років є найбільш оптимальним для розвитку швидкісно-силових здібностей у футболістів (Г.Д. Качалин, 1986; А.П. Кочетков, 1988, 2000; В.В. понеділок, 1997; Н.П. Симонян, 1998 і ін.). Тому рішення задачі по якісному розвитку швидкісно-силових якостей у юних гравців цього віку набуває першочергового значення.

Дослідження, проведені в останні роки передовими вітчизняними та зарубіжними фахівцями у сфері підготовки футболістів, показують, що вміло застосовувані вправи в системі швидкісно-силової підготовки юних гравців у віці 15-17 років, значно знижують вірогідність отримання травм і сприяють зростанню спортивних результатів у майбутньому ( В.М. Бобров, 1971; О.І. Блохін, Д.Б. Аркадьєв, 1984; Г.Д. Качалин, 1986; А.П. Кочетков, 2000 і ін.).

В даний час існує дві позиції щодо використання коштів у швидкісно-силової підготовки юних футболістів. Одні фахівці вважають, що швидкісно-силова підготовка юних футболістів повинна включати тільки вправи з м'ячем, інші вважають, що частина роботи повинна проводитися без м'яча. Ми підтримуємо цю останню точку зору, виходячи з того, що багато юні гравці на заняттях скоростно- силовою підготовкою, особливо при виконанні вправ на розвиток швидкості і маневреності, основна увага концентрують на м'ячі і тому не можуть повністю розкрити свої фізичні можливості.

На даний момент, нам не вдалося виявити роботи, які б розкривали сутність, особливості та технологію управління скоростно- силовою підготовкою юних футболістів у віці 15-17 років з урахуванням раціонального співвідношення вправ з м'ячем і без м'яча.

Все вищевикладене визначає актуальність і вибір напрямку нашого дослідження.

В якості гіпотези дослідження було висунуто припущення про те, що науково обґрунтована і розроблена технологія швидкісно-силової підготовки юних футболістів при раціональному співвідношенні вправ з м'ячем і без м'яча, а також з урахуванням основних педагогічних умов, що визначають її ефективність, дозволять підвищити загальний рівень спортивної майстерності гравців.

Об'єкт дослідження - навчально-тренувальний процес юних футболістів у віці 15-17 років.

Предмет дослідження - технологія швидкісно-силової підготовки юних футболістів.

Мета дослідження - обґрунтування та розробка педагогічної технології швидкісно-силової підготовки юних футболістів у віці 15-17 років.)

Завдання дослідження:

1. Виявити найбільш ефективні вправи з м'ячем і без нього при розвитку швидкісно-силових здібностей у юних футболістів, а також оптимальне їх співвідношення в тренувальному процесі.

2. Обгрунтувати педагогічні умови, необхідні для ефективного управління швидкісно-силової підготовкою юних футболістів

3. Розробити програму і технологію швидкісно-силової підготовки юних футболістів, а потім експериментально перевірити їх ефективність.

Теоретичну основу роботи складають закономірності спортивного тренування (Ю.В. Верхошанский, В.М. Зациорский, Л.П. Матвєєв, В.М. Платонов та ін.); загальна теорія управління у сфері фізичної культури і спорту (В.В. Кузін, Ю.Ф. Курамшин, Н.І. Пономарьов); праці, присвячені ціннісному потенціалу фізичної культури (В.К. Бальсевич, М.Я. Віленський, В.В. Кузін, Л.І. Лубишева, Г.Н. Пономарьов, В.І. Столяров, Ш.З.Хуббіев) ; дослідження з психофізіології фізичного виховання та психодіагностики в спорті (Є.П. Ільїн; В.Л. Марищук); дослідження з теорії та методики підготовки футболістів (Б.А. Аркадьєв, П.І. Дементьєв, Г.П. Зонин, Г.Д. Качалин, А.П. Кочетков, І.А. Нетто, В.І. понеділок, Л.П. Прібиловський, Н.П. Симонян, Л.І. Яшин та ін.); дослідження з теорії управління навчально-тренувальним процесом у футбольних командах (К.І. Бєсков, В.М. Бобров, В.В. Газзаєв, В.К. Іванов, А.П. Кочетков, О.І. Романцев, В. І. Семків, Е.А. Стрільців, С.Ю. Тюленьков, В.М. Шустиков, М.І. Якушин та ін.).

Наукова новизна роботи полягає в науковому обґрунтуванні та розробці педагогічної технології швидкісно-силової підготовки юних футболістів, що складається з чотирьох етапів: «підготовчого», «організаційного», «реалізаційної», «підсумкового». Кожен з перерахованих етапів має свій зміст і вирішує відповідні завдання.

Виявлені найбільш ефективні засоби швидкісно-силової підготовки юних футболістів. До їх числа належать: вправи без м'яча - стартові ривки на короткі дистанції з різних вихідних положень; біг з високою і максимальною швидкістю по прямій і віражу від 30 до 200 метрів; стрибки, ходьба і біг із стрибками; вправи з використанням тренажерів, амортизаторів, штанги, гир, гантелей, а також вправи з м'ячем - біг з прискореннями і з м'ячем; стартові ривки, з'єднані з вправами на швидкість реакції з м'ячем; виконання спеціальних вправ з м'ячем на швидкість і точність.

Визначено оптимальне співвідношення засобів, що використовуються для швидкісно-силової підготовки юних футболістів з м'ячем і без нього. Встановлено, що зі збільшенням віку і стажу занять футболом юних спортсменів кількість вправ швидкісно-силової спрямованості без м'яча зменшується, а з м'ячем, навпаки, зростає.

Обґрунтовано педагогічні умови, необхідні для ефективного управління швидкісно-силової підготовкою юних футболістів. До них відносяться: ретельний відбір дітей і збереження їх протягом усього терміну навчання футболу; наявність якісної матеріально-технічної бази для юних футболістів; диференціація та індивідуалізація в процесі швидкісно-силової підготовки юних футболістів; організація заходів для зростання методичної майстерності тренерів з проведення швидкісно-силової підготовки з юними футболістами; раціональне використання часу, який виділяється на швидкісно-силову підготовку; оптимальне співвідношення засобів швидкісно-силової підготовки для юних футболістів; підбір найбільш ефективних засобів швидкісно-силової підготовки для юних футболістів; підтримання здорового морально-психологічного клімату у футбольній команді; методичне забезпечення швидкісно-силової підготовки; наявність тренажерів, гир, гантелей, штанги та інших засобів для розвитку швидкісно-силових якостей у юних футболістів.

Розроблено програму швидкісно-силової підготовки для юних футболістів, в якій визначена найбільш раціональна послідовність розподілу навантаження і засобів, використовуваних для швидкісно-силової підготовки юних футболістів в річному циклі тренування.

Встановлено, що на підготовчому етапі річного тренувального процесу (січень - березень) навантаження швидкісно-силового характеру складають до 65% від максимального рівня; спеціальному підготовчому (квітень) - до 70%; змагальному (травень - жовтень) - до 80%; перехідному (листопад - грудень) - до 50%.

Експериментально доведено високу ефективність розробленої технології швидкісно-силової підготовки юних футболістів для поліпшення їх фізичної підготовленості, функціонального стану, зниження травматизму і зростання спортивної майстерності.

Теоретична значущість роботи полягає в науковому обгрунтуванні технології швидкісно-силової підготовки юних футболістів у віці 1517 років, а також програми розвитку у них швидкісно-силових якостей.

Практична значущість, роботи полягає в розробці методичних рекомендацій для тренерів з використання спеціальних засобів, спрямованих "на розвиток швидкісно-силових якостей у юних футболістів, як з м'ячем, так і без нього.

Основні положення, що виносяться на захист:

1. Швидкісно-силова підготовка юних футболістів грунтується на оптимальному співвідношенні спеціальних вправ з м'ячем і без нього.

2. Технологія швидкісно-силової підготовки юних футболістів включає комплекс заходів з оцінки рівня: методичної підготовленості кожного гравця футбольної команди; розробці плану-й програми швидкісно-силової підготовки, відповідної цілям і завданням тренування; визначенню найбільш ефективних методик розвитку швидкісно-силових якостей у юних футболістів; аналізу та контролю за ефективністю швидкісно-силової підготовки; виробленню індивідуальних рекомендацій юним футболістам на самовдосконалення.

4. У міру зростання спортивної майстерності юних футболістів кількість вправ з м'ячем, на швидкість виконання технічних елементів у процесі швидкісно-силової підготовки має зростати

ГЛАВА 1. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ швидкісно-силової підготовки юних футболістів

1.1 Об'єктивні передумови вдосконалення, системи швидкісно-силової підготовки юних футболістів

Проблема вдосконалення системи управління навчально-тренувальним процесом юних футболістів у віці 15-17 років, є однією з найбільш складних. Це пов'язано з тим, що процес спортивного тренування юних футболістів умовно поділяють на окремі види підготовки: фізичну, технічну, моральну, вольову, тактичну, теоретичну і інтегральну (В.М. Бобров, 1971; С. Стоянов, 1978; С.Ю. Тюленьков, 1996; С.Ю. Тюленьков, В.П. Губа, AB Прохоров, 1997 і ін.).

Фізичній і технічній підготовці в тренувальному процесі приділяється основна увага, оскільки ці два види тренування перебувають у нерозривній єдності. «... Тісна взаємодія цих двох сторін рухової діяльності обумовлено біомеханічними, анатомічними і, особливо, фізіологічними закономірностями, спільністю рефлекторного механізму, що лежить в основі розвитку як рухових навичок з м'ячем, так і фізичних якостей юних футболістів» (О.І. Блохін, Д.Б. Аркадьєв, 1984).

З ростом спортивної майстерності тренувальний процес у юних футболістів набуває все більш спеціалізований характер. У структурі цілорічного тренування юних футболістів це виражено у збільшенні обсягів змагальних навантажень при зменшенні частки допоміжних тренувальних засобів, при цьому, важливе значення має пошук і раціональний підбір вправ з м'ячем і без нього (В.М. Біткін, 1999).

Специфіка футболу дозволяє віднести більшість застосовуваних вправ до спеціальної підготовки (Г.Д. Качалин, 1986). Практично будь-яка вправа у футболі розглядається, щонайменше, як спеціально- підготовче для розвитку рухової навички з м'ячем.

У зв'язку з цим, необхідно уточнити поняття загальних і спеціальних підготовчих засобів. До спеціально-підготовчим відносяться вправи, що мають схожість з руховими навичками, які футболіст використовує в грі, і, перш за все, за основними кинематическим параметрами (В.М. Біткін, 1999; І.А. Кошбахтіев, 1975).

Тому, під «спеціальною підготовкою» юних футболістів, ми розуміємо процес спрямованого використання сукупності тренувальних засобів з метою спеціалізації рухового потенціалу гравців конкретного амплуа і підвищення рівня його реалізації в ігрових діях.

Футбол, являє собою самостійний вид спорту, що складається! переважно з складно координаційних ігрових дій (Ю.Н. Клещев, 1980). Метою спортивного вдосконалення у футболі, є досягнення максимально можливого спортивного росту гравця. Майстерність футболіста в цьому випадку визначається застосуванням високосовершенной сучасної техніки в грі зі стійкою динамічною структурою, раціональним управлінням зовнішніми і внутрішніми силами, підвищенням рівня раніше досягнутих параметрів фізичних якостей, необхідних для ефективної реалізації технічних прийомів, використанням індивідуалізації виконання технічних прийомів грі (В.М. Біткін, 1999; Г.Д. Качалин, 1986; І.А. Колесов, 1991; А.П. Кочетков, 1988).

У порівнянні з видами спорту, в яких існує відносне різноманіття форм досягнення корисного результату, у футболі існує більше тісний взаємозв'язок між певним набором фізичних якостей і технікою виконуваного ігрового дії з м'ячем (І.А. Колесов, 1991).

У зв'язку з цим, у футболі повинна бути збільшена частка тренувальних вправ, що сприяють більш повній реалізації технічних можливостей гравців (Б.А. Аркадьєв, 1990; А.П. Кочетков, 2000; Н.П. Симонян, 1998 і ін.).

У футболі технічна підготовка юних гравців будується на основі врахування загальнотеоретичних закономірностей формування рухової навички. Тому для вдосконалення технічної підготовки в футболі необхідно детально представляти основні риси формування раціональних рухів з м'ячем у юних спортсменів (І. А. Колесов, 1991; Н.П. Симонян, 1998).

Удосконалення технічної майстерності гравців - є процес, рушійними силами якого є протиріччя між його складовими. В основу вивчення цього процесу покладено системно-структурний підхід (П.К. Анохін, 1978; В.Г. Афанасьєв, 1981 та ін.), Відповідно до якого структура руху, що вивчається біомеханікою, є лише наслідком і зовнішнім виразом центрально-нервових процесів, які організовують і використовують механічні властивості, фізичні можливості рухового апарату гравця (HA Бернштейн, 1966; Ю.В. Верхошанский, 1985; Є.Б. Сологуб, 1978; AC Солодков, Є.Б. Сологуб, 2001 і ін.).

Навчання юних гравців у футболі починається з освоєння техніки руху з м'ячем. Формування рухового досвіду технічного прийому з м'ячем відбувається за допомогою встановлення тимчасових зв'язків в корі головного мозку за механізмом умовного рефлексу, що має імовірнісну основу (Є.Б. Сологуб, 1978). В результаті повторення одного і того ж руху виробляється

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати