На головну    

 Оздоровчий туризм - Фізкультура і спорт

Зміст

Введення

1. Турпродукт в курортно-оздоровчому туризмі

1.1 Поняття туристичного продукту та його структура1.2 Турпродукт в курортно - оздоровчому туризмі 1.2.1 Організація курортно - оздоровчого туризму

1.3 Вивчення стану туристичного ринку Казахстану

2. Методи і організація дослідження

2.1 Методи дослідження

2.1.1 Дослідження літературних даних

2.1.2 Анкетування

2.1.3 Інтерв'ю

2.1.4 Спостереження

2.1.5 Математична обробка результатів

2.2 Організація дослідження

2.2.1 Етапи дослідження

3. Результати дослідження

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Введення

У багатьох країнах курортно - оздоровчий туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, активізація зовнішньоторговельного балансу, створенні додаткових робочих місць і забезпечення зайнятості населення, має великий вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та інші, тобто виступає своєрідним стабілізатором соціально-економічного розвитку.

Курортно-оздоровчий обслуговування є однією з особливо важливих галузей туризму, але на жаль в нашій країні, особливо в роки становлення ринкової економіки ця сфера не стала такою ж прибутковою та ефективною як в інших країнах. Курорти пережили складні роки, але спостережуваний підйом протягом 2000-2008 років свідчить, що санаторно-курортна галузь поступово стає однією з найбільш динамічно розвиваються і все більше і більше приваблює не тільки рекреантів [1,27], але й інвесторів.

Проблема даного дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення порушених питань.

Для сучасного стану науки характерний перехід до глобального розгляду проблем тематики "Дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму".

Питанням дослідження присвячено безліч робіт. В основному матеріал, викладений у навчальній літературі, носить загальний характер, а в численних монографіях з даної тематики розглянуті більш вузькі питання проблеми "Дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму". Однак, потрібно облік сучасних умов при дослідженні проблематики означеної теми.

Висока значимість і недостатня практична розробленість проблеми "Дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму" визначають безперечну новизну даного дослідження. [2, 16]

Актуальність цієї роботи зумовлена, з одного боку, великим інтересом до теми "Дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму" в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань пов'язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значимість.

Теоретичне значення вивчення проблеми "Дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму" полягає в тому, що обрана для розгляду тема на сучасному етапі вивчення проблематики недостатньо розкрита.

Практичне значення роботи полягає в тому, що дане дослідження може стати додатковим джерелом доходів для МЦ «Перлина», а так само для Охорони здоров'я РК, так як розроблений тур може допомогти в залученні населення до лікувальним і оздоровчим послугам.

Об'єктом даного дослідження є розробка туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму.

При цьому предметом дослідження є діяльність МЦ «Перлина».

Метою дослідження є вивчення теми "Дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму" з точки зору новітніх вітчизняних і зарубіжних досліджень з подібною проблематики.

В рамках досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Вивчити теоретичні аспекти та виявити природу дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму;

2. Розкрити сутність методів дослідження таких як анкетування, інтерв'ю, спостереження;

3. Викласти можливі підходи до створення туристичного продукту в курортно-оздоровчому туризмі;

4. Провести дослідження за популярністю і значенням запропонованого туристичного продукту серед населення міста Костанов і Костанайської області методом анкетування, інтерв'ю та спостереження.

Робота має традиційну структуру і включає в себе вступ, основну частину, що складається з 3 розділів, висновок і список використаної літератури, додатки.

У вступі обґрунтовано актуальність вибору теми, поставлені мета і завдання дослідження, охарактеризовано методи дослідження і джерела інформації.

Глава перша розкриває загальні питання, визначення та сутність туристичного продукту в курортно-оздоровчому туризмі. А так же проблеми організації курортно-оздоровчих турів. Крім того перша глава висвітлює таке питання, як сучасний стан туристичного ринку Республіки Казахстан.

У розділі другому детально розглянуті методи організації дослідження: дослідження літературних даних, анкетування, інтерв'ю, спостереження. А так же дається характеристика математичній обробці даних - її значення і принципи. У другому розділі описується поетапна організація дослідження розробки та впровадження туристичного продукту на туристичному ринку міста Костанов.

Глава третя має практичний характер і на основі проведених досліджень, за допомогою отриманих даних, методом анкетування, інтерв'ю та спостереження, робиться аналіз значення і популярності запропонованого оздоровчого туру серед населення Костанайської області.

Таким чином, актуальність даної проблеми визначила вибір теми роботи "Дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму", коло питань і логічну схему її побудови.

Теоретичною та методологічною основою проведення дослідження з'явилися законодавчі акти, нормативні документи за темою роботи.

Джерелами інформації для написання роботи по темі "Дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму" послужили базова навчальна література, фундаментальні теоретичні праці найбільших мислителів у розглянутій області, результати практичних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних авторів, статті та огляди у спеціалізованих та періодичних виданнях, присвячених тематиці "Дослідження особливості розробки туристичного продукту в сфері оздоровчого туризму", довідкова література, інші актуальні джерела інформації. [3, 29]

туристичний продукт оздоровчий анкета інтерв'ю

1. Турпродукт в курортно - оздоровчому туризмі

1.1 Поняття турпродукту і його структура

Успіх комерційної діяльності на ринку туризму визначається в першу чергу привабливим туристичним продуктом. Термін «продукт» відображає якість або суть конкретних і абстрактних речей (наприклад, їжа, приготована кухарем ресторану, або послуги гіда, що знайомить туриста з даною місцевістю чи музеєм). [4, 32] Але туристський продукт одночасно являє собою сукупність дуже складних різнорідних елементів :

· Природні ресурси (повітря, вода, сонце, ландшафт та ін.), Історичні, культурні, архітектурні пам'ятки, які можуть привабити туриста і спонукати його зробити подорож;

· Обладнання (засоби розміщення туристів, ресторани, обладнання для відпочинку, занять спортом і т.д.), яке саме по собі не є чинником, що впливає на мотивацію подорожі, але при його відсутності виникають численні перешкоди для можливого подорожі;

· Можливості пересування, які в певній мірі залежать від моди на різні види транспорту, використовувані туристами. Такі можливості оцінюються скоріше з точки зору їх економічної доступності, ніж з точки зору швидкості пересування.

У більшості випадків туристичний продукт - це результат зусиль багатьох підприємств. Маркетинг в туризмі якраз і націлений на вивчення сукупного продукту різних сфер діяльності. Сюди додаються також інформаційні зв'язки, необхідні для пошуку компромісу між найкращим задоволенням запитів споживачів і отриманням більшого прибутку виробниками. [4, 56]

При аналізі туристського продукту необхідно отримати ясну відповідь на питання: «Що насправді купуватиме турист?». Адже до певного моменту туристський продукт не має для споживача абсолютно ніякої цінності. Люди купують на ринку не товари, а їх функціональну здатність задовольняти певну людську потребу. Так, турист сплачує не готельне розміщення, а нові відчуття і знайомство з невідомим, чи не біфштекс, а задоволення від нього. Тільки усвідомивши, що товар здатний задовольняти якусь важливу потребу, людина стає покупцем. Реалізація ринкового інтересу туристського підприємства до свого товару (туристського продукту) зумовлює необхідність детального вивчення його споживчих якостей і властивостей, виявлення найбільш привабливих сторін для туристів. [5, 17]

Як відомо, туристичний продукт - це будь-яка послуга, що задовольняє потреби туристів під час подорожей і підлягає оплаті з їх сторони. На практиці діє поняття основних і додаткових послуг. Однак з точки зору споживчих властивостей яких-небудь істотних відмінностей між ними немає. Так, включені в комплексне обслуговування екскурсії вважаються основними послугами, але якщо турист набуває їх самостійно в місці перебування, то вони вже стають додатковими. [5, 63]

Таким чином, різниця між основними і додатковими послугами полягає в їх відношенні до спочатку придбаного туристом пакету або комплексу туристичних послуг.

Основним туристичним продуктом в практичної діяльності є комплексне обслуговування - стандартний набір послуг, який продається туристам в одному «пакеті» (пекідж-тури).

За аналогією з товарами, що мають матеріально-речову форму, в туристичному продукті також виділяють три рівні (рис. 1):

· Продукт за задумом;

· Продукт в реальному виконанні;

· Продукт з підкріпленням.

Рис. 1. Три рівня туристичного продукту

В основі будь-якого туристського продукту лежить необхідність задоволення якої-небудь потреби. Тому серцевину продукту, його сутнісну сторону представляє так званий задум, тобто його спрямованість на вирішення певної проблеми, задоволення конкретної потреби. Що ж насправді набуває турист? Насправді, як уже зазначалося, він купує не продукт як такий, що має певний набір властивостей, а його здатність задовольнити деяку свою потребу. [6, 74] Отже, для туристичного підприємства величезне значення має надання і поширення не властивостей свого продукту, а реальної користі і вигоди від нього для свого клієнта.

Якщо задум туристичного продукту виступає як його змістовна сторона, то за формою туристичний продукт у реальному виконанні представляє собою саме певний набір властивостей, що дозволяють реалізувати цей задум, тобто задовольнити якусь потребу клієнта. Тому на другому рівні туристичного продукту розглядаються його властивості і характеристики: рівень якості, комфорт, престиж, економічність, безпека, враження і т.д. [6, 82]

Третій рівень - це туристський продукт з підкріпленням. Діяльність туристського підприємства повинна бути спрямована на формування дружніх відносин з клієнтом, надання йому всебічної допомоги, додаткових і символічних вигод. Це може бути досягнуто шляхом високого рівня якості і швидкості обслуговування, консультаціями та інформацією, неформальним спілкуванням і т.д. [6, 109]

Підкріплення туристського продукту значною мірою сприяє пошуку і закріпленню клієнтів. Так, якість обслуговування визначається:

· Оперативністю роботи по підбору і організації турів по запитах клієнтів;

· Ввічливістю обслуговування, яке виражається в привітності співробітників турфірми, їх увазі до запитів кожного клієнта, терпінні при обговоренні маршруту;

· Відповідністю пропонованого туру реальному змісту;

· Наявністю узгодження всіх складових частин комплексного обслуговування.

Швидкість обслуговування в комплексі визначає ступінь задоволення кожного клієнта:

· Термінами підбору маршруту;

· Термінами оформлення необхідних документів (закордонного паспорта, віз, квитків і ін.);

· Термінами отримання довідкової інформації.

Незважаючи на те що інформаційні послуги надаються безкоштовно, саме завдяки їм туристські фірми значною мірою забезпечують реалізацію свого туристського продукту. [7, 48]

Для інформування споживачів звичайно використовуються каталоги, проспекти, брошури, інформаційні листи, в яких містяться докладні відомості про зміст і якість пакету послуг, цінах і т.д. Ці матеріали повинні бути надані кожному клієнту, який заявив про своє бажання придбати той чи інший тур. Крім того, споживач повинен одержати додаткову інформацію і консультації про порядок бронювання, оплати, зміни та анулювання туру, а також про всі інші особливості (паспортно-візовому, митному і валютному регулюванні, природно-кліматичних визначні пам'ятки, медичної допомоги, страхуванні і т.д .), пов'язаних з туристської поїздкою.

Наявність інформаційного матеріалу, його знання персоналом туристського підприємства і вільне надання за запитом туриста є безумовною вимогою створення туристського продукту і його успішної реалізації на ринку. [8, 45]

Ідея підкріплення туристського продукту змушує пильно поглянути на систему поведінки клієнта, на те, як він комплексно підходить до проблеми, яку намагається вирішити завдяки придбанню туристського продукту. З точки зору конкуренції такий підхід дозволяє туристському підприємству вишукати можливості підкріпити своє товарне пропозицію найбільш ефективним способом.

«Нова конкуренція» - це конкуренція між собою не того, що пропонується турфірмами, а того, чим вони додатково постачають свої продукти у вигляді специфічних послуг, консультацій, інформації, особливостей обслуговування та інших шанованих людьми речей. Тому турпідприємства повинні постійно шукати ефективні шляхи підкріплення пропонованих на ринок продуктів. [9, 12]

Кожне туристське підприємство може за допомогою досить простих засобів займатися аналізом, який допоможе йому краще пізнати свій власний продукт. Такий аналіз багатьом керівникам і фахівцям здається занадто очевидним, адже кожен з них вважає, що він краще, ніж хто-небудь інший, знає власне туристське пропозицію. Однак необхідно подивитися на туристський продукт з боку, визначити його сильні і слабкі сторони. Виявлення відмінностей продуктів фірми від продуктів конкурентів на мові маркетингу називається позиціюванням.

Позиціонування туристичного продукту - фундаментальна концепція маркетингу для залучення специфічної клієнтури і більш повного задоволення запитів певного сегмента ринку. [10, 52]

Позиціонування направлено на розробку і створення іміджу туристського продукту таким чином, щоб він зайняв у свідомості клієнтів гідне місце, відмінне від становища товарів конкурентів. Значний внесок у розвиток стратегії позиціонування внесли два фахівця в галузі реклами - Ел Раїс і Джек Траут. Вони розглядають позиціонування як творчий процес виділення достоїнств існуючого продукту і відзначають, що «позиціонування не відноситься до ваших дій по відношенню до продукту. Позиціонування - те, що ви робите з образом думок споживача, ви позиціонуєте продукт у свідомості

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати