На головну    

 Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті - Економіко-математичне моделювання

Зміст

Введення

Глава 1. Статистика транспорту та теоретичні основи методів, використовуваних для його статистичної характеристики

1.1 Статистика транспорту та характеристика досліджуваних показань

1.2 Методи розрахунку статистичних показників

Глава 2. Статистичний аналіз діяльності вантажного транспорту загального користування

2.1 Аналіз перевезень вантажу транспорту загального користування

2.2 Аналіз вантажообігу транспорту загального користування

Висновок

Список літератури

Введення

Метою даної курсової роботи є оцінка діяльності вантажного транспорту загального користування, дослідження і характеристика даних показників по транспорту (залізничний, автомобільний, трубопровідний, морський, внутрішній водний і повітряний), їх зміна залежно від даних періодів (з 2006 по 2010), вивчення статистичних показників.

Відповідно до мети поставлено такі завдання:

· Зробити розрахунки аналітичних показників діяльності вантажного транспорту загального користування за допомогою методів загальної теорії статистики;

· Представити наочне зображення фактичних і аналітичних показників діяльності вантажного транспорту загального користування;

· Зробити висновки за проведеними розрахунками і дати характеристику діяльності вантажного транспорту загального користування;

· Підвести підсумки.

Об'єктом дослідження є види вантажного транспорту, діяльність транспорту та її результати.

Предметом дослідження виступають статистичні показники, що характеризують діяльність транспорту, закономірність їх зміни за досліджуваний період.

Інформаційною базою послужив офіційний портал Федеральної служби державної статистики.

Тема даної курсової актуальна, так як транспорт, особливо вантажний, дуже важливий для розвитку економіки будь-якої країни, а так само для її соціально-політичної стабільності. Статистичний аналіз діяльності транспорту допомагає виявити подальші перспективи його розвитку, скласти прогноз щодо поліпшення діяльності транспорту, а конкретно збільшити обсяг вантажоперевезень, вантажообігу і т.д.

Глава 1. Статистика транспорту та теоретичні основи методів, використовуваних для його статистичної характеристики

1.1 Статистика транспорту та характеристика досліджуваних показань

Транспорт як вид господарської діяльності поділяється на транспорт загального і незагального користування.

Транспорт загального користування - транспорт, що задовольняє потреби організацій усіх видів діяльності і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, що переміщає різні види продукції між виробниками і споживачами, що здійснює загальнодоступне транспортне обслуговування населення. До перевезень транспортом загального користування відносяться перевезення на комерційній основі (за плату) пасажирів чи вантажів. Перевезення, що здійснюється комерційною організацією, визнається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших правових актів випливає, що ця організація зобов'язана здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь-якого громадянина чи юридичної особи.

Договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором.

Транспорт незагального користування (відомчий) - транспорт, який здійснює, як правило, перевезення вантажів і пасажирів своєї організації. [1]

Статистика транспорту - це одна з галузей економічної статистики.

Об'єкт її вивчення - транспорт, тобто сукупність підприємств, виробничий процес яких полягає в переміщенні вантажів і пасажирів.

За характером роботи, різноманіттю і складності виробничих підрозділів підприємства транспорту в процесі відтворення займає особливе місце серед інших галузей економіки, з якими він нерозривно пов'язаний. Від рівня темпів його розвитку, результатів і якості роботи залежить успішна діяльність усіх галузей економіки: промисловість, будівництво, сільське господарство, підвищення рівня життя населення. Пов'язуючи всі галузі економіки в єдине ціле, транспорт сприяє раціональному використанню природних ресурсів та розміщенню виробництва, служить цілям розвитку і зміцнення господарських і культурних зв'язків між регіонами країни та іншими країнами.

Транспорт є одним з найбільших споживачів деяких видів продукції: металу, палива, ліси, електроенергії. Такі галузі промисловості, як залізничне машинобудування, виробництво автомобілів, суднобудування, авіаційна промисловість, цілком працюють для задоволення потреб транспорта.Предметом вивчення статистики транспорту є масові економічні явища, що представляють собою результат транспортного процесу і умови (фактори) його здійснення в конкретних умовах місця і часу . За допомогою системи статистичних показників визначаються обсяги (рівні), структура, динаміка і взаємозв'язок результатів і факторів виробничого процесу. Таким чином, статистика надає закономірностям і взаємозв'язкам у розвитку транспорту кількісне вираження.

Для характеристики результатів і факторів, їх обумовлюють, необхідно створення науково обґрунтованої системи показників. [2]

Статистичний показник - це величина, адекватно характеризує реальний процес або явище в часі і просторі. При цьому кількісна визначеність пов'язана з якісним своєрідністю.

Система показників - це комплекс взаємопов'язаних показників, що характеризують істотні сторони явища.

При конструюванні системи статистичних показників виходять з основних положень соціально-економічної теорії та принципу діалектичного методу пізнання.

Статистика повинна перевести економічні категорії і поняття в статистичні показники. Наприклад, продукція вантажного транспорту - це економічна категорія, а обсяг перевезеного вантажу і вантажообіг - система показників для характеристики цієї категорії.

Статистика транспорту розчленовується на складові частини:

· Галузевої ознака;

· Тематичний ознака.

За галузевою ознакою в ній виділяються статистики окремих видів транспорту:

· Залізничного;

· Автомобільного;

· Трубопровідного;

· Морського;

· Внутрішнього водного;

· Повітряного.

За тематичною ознакою:

· Статистика перевезень вантажів і пасажирів;

· Статистика основного і оборотного капіталу;

· Праці;

· Виробничих витрат і фінансових результатів;

· Інвестицій та інновацій.

З них самими специфічними для кожного виду транспорту є:

· Статистика перевезень вантажів і пасажирів;

· Статистика найголовнішою частини основного капіталу - транспортних засобів та шляхів сполучення (транспортних терміналів).

Одиницею спостереження в статистиці перевезень вантажів є відправка, тобто партія вантажу, перевезення якої оформлена відповідним документом (договором перевезення). Первинні документи на різних видах транспорту мають різні назви:

· Дорожня відомість - на залізничному і річковому транспорті;

· Коносамент і маніфест - на морському транспорті;

· Шляховий лист і товарно-грошова накладна - на автомобільному транспорті;

· Супровідна відомість - на повітряному транспорті.

Статистика перевезень вантажів розробила систему показників, які забезпечують можливість всебічної характеристики роботи кожного підприємства і єдиної транспортної мережі країни. Ці показники поділяються на дві групи:

· Об'ємні (сумарні);

· Якісні.

До об'ємним показниками статистики перевезень вантажів відносяться:

· Відправлено (відправлення) вантажів;

· Прибуло (прибуття) вантажів;

· Перевезено (перевезення) вантажів;

· Перевезено в прямому змішаному сполученні;

· Обсяг виконаної транспортної роботи - вантажообіг.

Вантажообіг являє собою обсяг роботи при перевезенні вантажів, обчислюється підсумовуванням творів маси перевезених вантажів на відстань перевезення в кілометрах (милях). Він є одним з основних показників при оцінці ефективності роботи транспортного підприємства.

Перевезено вантажів (обсяг перевезень вантажів) - кількість вантажів в тоннах, перевезених транспортом. Враховується за видами транспорту, повідомлення, ширині колії, роду вантажів, напрямками перевезень. Початковий момент процесу перевезень вантажів відбивається показником "відправлено (відправлення) вантажів", кінцевий момент - показником "прибуло (прибуття) вантажів". Для окремих організацій транспорту для характеристики всього обсягу роботи застосовується показник "перевезено (перевезення) вантажів", який визначається як сума відправлених вантажів і прийнятих вантажів від інших організацій транспорту для перевезення.

До якісних показників статистики перевезень вантажів відносяться:

· Середня відстань перевезення в 1т вантажу;

· Середня густота перевезень 1т вантажу;

· Середня тривалість перевезення 1т вантажу;

· Середня швидкість просування 1т вантажу.

Розподіл вантажних перевезень між окремими видами транспорту залежить від їх особливостей і економічної переваги. Наприклад,

· Залізничний транспорт використовується при перевезенні великих обсягів вантажів на великі відстані;

· Автомобільний транспорт - в містах і районах на короткі, а також на більш далекі відстані при перевезеннях цінних і швидкопсувних вантажів;

· Морський транспорт - при перевезеннях масових вантажів в районах, що тяжіють до внутрішніх водних і морським басейнам;

· Магістральні трубопроводи служать для перекачування газу і сирої нафти з промислів на переробні заводи і для транспортування готових нафтопродуктів із заводів в райони споживання і термінали;

· Повітряний транспорт використовується при перевезенні вантажів на дуже великі відстані.

Залізничний транспорт.

У період зупинки навігації на річках залізничний транспорт успішно заміняє водний транспорт. Великий обсяг товарообігу з іншими країнами здійснюється саме залізничним транспортом. А також він займає I місце серед інших магістральних видів транспорту.

Автомобільний транспорт.

Автомобільний транспорт найбільш мобільний з усіх видів транспорту. Він здатний перевозити вантажі, як на далекі, так і на короткі відстані. Недоліки - велика собівартість і трудомісткість, високий рівень забруднення навколишнього середовища.

Трубопровідний транспорт.

Різноманітність трубопровідного транспорту залежно від видів продуктів, що транспортуються викликає необхідність застосування угруповання (класифікації). Магістральні трубопроводи поділяються на нафтопроводи, продуктопроводи і газопроводи. Перші служать для перекачування сирої нафти з промислів на переробні заводи. Другі - для транспортування готових нафтопродуктів із заводів в райони споживання. Треті - для транспортування газу. У разі якщо продуктопровід строго спеціалізований для транспортування якого-небудь одного виду нафтопродукту, він називається відповідно: керосінопровод, бензінопровод, маслопровод, мазутопровод. Перевага трубопровідного транспорту в тому, що у нього неперервна транспортування і не залежить від природних умов. Великий недолік у забрудненні навколишнього середовища.

Морський транспорт.

Морський транспорт здатний перевести будь-які вантажі, будь-яких видів і габаритів. На відміну від інших видів транспорту, морським перевозять, головним чином, експортні (46%) та імпортні (70%) вантажі. Недоліки: залежність від погодних умов, потреба в дорогих портових спорудах і висока частка витрат на початкові і кінцеві операції. В умовах сучасної кризи зростає вантажообіг морського транспорту. Відбувається це у зв'язку з тим, що багато суб'єктів бізнесу переключаються на дешевші види транспорту, яким є морські перевезення. [3]

Внутрішні водні шляхи.

До них відносяться: річки, озера, водосховища, канали, придатні для судноплавства. На внутрішніх водних шляхах рух суден допускається не по всій ширині, а тільки на шляхах, які підготовлені для судноплавства і які позначені навігаційними знаками.

Статистичний облік перевезень вантажів на внутрішньому водному транспорті виконують підприємства внутрішнього водного транспорту: порти, пароплавства, суднові компанії, а також підприємства інших галузей економіки, які здійснюють перевізну роботу на комерційній основі.

Повітряний транспорт.

Повітряним транспортом вантажі перевозяться на дуже великі відстані, але цей вид транспорту значно менше, ніж на інші, застосовують для перевозу вантажу. Їм перевозять, як правило, найбільш коштовні вантажі: дорогоцінні хутра, дорогий одяг, зброя, медикаменти і т.д. Головна відмінність авіації від інших видів транспорту полягає у високій шляхової швидкості і у великій безпосадочний дальності польоту.

1.2 Методи розрахунку статистичних показників

статистичний аналіз вантажне перевезення

Всі розрахунки заносяться в статистичну таблицю, яка називається статистична угруповання.

Статистична угруповання - дозволяє дати характеристику розміру, структури і взаємозв'язки досліджуваних явищ, виявити їх закономірності.

Методи для розрахунку:

· Ряди динаміки (абсолютні та відносні показники, ланцюгові і базисні та середні величини);

· Графічне побудова (графіки та діаграми).

Абсолютні показники - іменовані числа, що мають певну розміреність і одиниці виміру. Вони характеризують показники на момент часу або за період. У залежності від різних причин і цілей аналізу застосовуються натуральні, умовно-натуральні, грошові та трудові одиниці виміру.

Абсолютний приріст - це різниця між досліджує рівнем ряду і попереднім (або базисним).

Ланцюговий - у = yi - yi-1.

Такі абсолютні показники так само називають швидкістю росту. Ланцюгові показники характеризують інтенсивність зміни рівня від одного періоду до іншого в межах того проміжку часу, який досліджується.

Базисний - y = yi - y0.

Де у - абсолютний приріст;

yi - фактичне значення показника;

y0 і yi-1-базисне значення показника.

За y0 береться перший за часом показник, а за yi-1 - попередній за часом показник.

На основі абсолютних показників обчислюють відносні показники.

Відносні показники.

Вони характеризують зміна рівня розвитку якого-небудь явища в часі. Інакше відносні величини динаміки називають темпами зростання і приросту.

Темп зростання знаходиться за формулою:

y1

Тр = · 100%.

y0

Темп приросту знаходиться за формулою:

Тпр = Тр - 100%.

Загальна формула:

y1

Тпр = · 100% - 100%, Тпр = Тр-100%.

y0Еслі за y0 береться попередній за часом показник (змінна база порівняння), то темп зростання називається ланцюговим. Якщо за y0 береться перший за часом показник (постійна база порівняння), то темп зростання називається базисним.

Відносні показники структури характеризують склад досліджуваної сукупності, частки, питомі ваги в загальному підсумку.

Питома вага частин сукупності знаходиться за формулою:

yi

d = - 100%

n

Де:

d - питома вага;

yi - значення i-того (від 1 до n) показника;

n - всього показників сукупності.

Середні показники.

Середня є узагальнюючою характеристикою сукупності одиниць по якісно однорідній ознаці.

У статистиці застосовуються різні види середніх: арифметична, квадратична, геометрична та структурні середні: мода, медіана. Крім моди і медіани, середні обчислюються у двох формах: простий і зваженою. Вибір форми середньої залежить від вихідних даних і змісту обумовленого показника.

Середня арифметична проста застосовується у випадках, коли варіанти представлені індивідуально у вигляді їх переліку в будь-якому порядку або рангового ряду.

Середньорічний темп зростання обчислюється за формулою середньої геометричної з ланцюгових коефіцієнтів росту:

n

Тр = Т1 - Т2 - ... - Тn

Де:

Тр - середній темп зростання;

Тn - ланцюгові темпи зростання;

n - число коефіцієнтів.

Або за формулою:

де У - абсолютні рівні ряду динаміки, а n - число років (рівнів ряду динаміки) в досліджуваному відрізку часу (без базисного). [4]

Глава 2. Статистичний аналіз діяльності вантажного транспорту загального користування

2.1 Аналіз перевезень вантажу транспорту загального користування.

Одним з основних показників роботи вантажного транспорту є кількість перевезеного вантажу. У таблиці 1 представлені інтервальні ряди динаміки перевезень вантажу за видами транспорту загального користування. Також розраховано середню кількість перевезеного за 5 років вантажу.

Таблиця 1

Перевезення вантажів за видами транспорту загального користування (мільйонів тонн) [5]

 2006 2007 2008 2009 2010 В середньому за 5 років

 Транспорт - всього

 8768

 8978

 9167

 9300

 9450

 9132,6

 У тому числі за видами:

 залізничний 1161 1221 1273 1312 1345 1262,4

 автомобільний 6468 6568 6685 6753 6861 6667

 трубопровідний 976 1024 1048 1070 1062 1036

 морської 36 29 26 25 28 28,8

 внутрішній водний 126 135 134 139 153 137,4

 повітряний 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 0,88

Найбільше число перевезень вантажу спостерігалося на автомобільному транспорті у 2010 році (6861мілліонов тонн), найменше - на повітряному транспорті в 2006 і 2008 роках (0800000 тонн). Середнє значення за 5 років розраховане за допомогою середньої арифметичної простої, так як ряд інтервальний.

За наявними даними можна розрахувати частку кожного транспорту в загальній кількості вантажоперевезень. Для цього розрахуємо відносний показник структури.

Дані по структурі вантажоперевезень представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Структура вантажоперевезень за видами транспорту загального користування, у%

 2006 2007 2008 2009 2010 В середньому за 5 років

 Транспорт - всього

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 У тому числі за видами:

 залізничний 13,24 13,60 13,87 14,12 14,23 13,82

 автомобільний 73,77 73,16 72,93 72,61 72,60 73,0

 трубопровідний 11,13 11,41 11,43 11,51 11,24 11,34

 морський 0,41 0,32 0,28 0,27 0,30 0,34

 внутрішній водний 1,44 1,51 1,46 1,49 1,62 1,50

 повітряний 0,009 0,01 0,008 0,0097 0,01 0,0096

За даними таблиці 2 видно, що найбільшу питому вагу з перевезень вантажу займає автомобільний транспорт. У 2006 році його частка була найбільшою і становила 72,77%. Найменшу питому вагу відводиться повітряному транспорту - 2008 рік - 0,008%.

Середньорічну структуру вантажних перевезень відображає діаграма (рис. 1).

Дані таблиці 1 можна представити у вигляді графіка, за яким можна простежити динаміку вантажоперевезень транспорту.

Переважним видом транспорту з вантажоперевезень є автомобільний транспорт, і число його вантажоперевезень зростає від 2006 до 2010 року. За ним йде залізничний, трубопровідний, внутрішній водний і тільки потім морський і повітряний. На графіку видно що, всі інші види транспорту значно поступаються автомобільному і між собою не перевершують один одного. Найменше перевезень здійснює повітряний транспорт.

Рис.1

Проглядається зміна перевезень вантажу за тими видами транспорту, які мають відносно низькі показники, це такі як повітряний і морський транспорт. Тому доречно відобразити вантажоперевезення цих видів транспорту на окремих графіках.

З 2006 по 2009 рік спостерігався спад вантажоперевезень морським транспортом. До 2010 року число вантажоперевезень зросла практично до рівня 2007 року і склало 28 млн тонн.

Динаміка вантажоперевезень повітряним транспортом має стрибкоподібний характер і з 2008 по 2010 рік спостерігається зростання числа вантажоперевезень.

Простежується зростання числа вантажоперевезень внутрішнім водним транспортом з 2006 по 2010 рік. Лише в 2008 році спостерігалося незначне зниження.

Для більш детального вивчення динаміки вантажоперевезень за видами транспорту розрахуємо показник зміни рядів динаміки.

Для того щоб з'ясувати як змінився рівень ряду за певний досліджуваний період часу (підвищився або знизився), розрахуємо такий абсолютний показник як абсолютний приріст.

У таблиці 3 представлені абсолютні прирости перевезень вантажу за видами транспорту на ланцюгової основі.

Таблиця 3

Абсолютні прирости перевезень вантажів за видами транспорту, в мільйонах тонн (на ланцюгової основі)

 2007 2008 2009 2010 За весь період Середній абсолютний приріст

 Транспорт - всього

 210

 189

 133

 150

 682

 170,5

 У тому числі за видами:

 залізничний 60 52 39 33 184 46

 автомобільний 100 117 68 108 393 98,25

 трубопровідний 48 24 22 -8 86 21,5

 морський -7 -3 -1 3 -8 -2

 внутрішній водний 9 -1 5 14 27 6,75

 повітряний 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 0,05

Для виявлення відносної швидкості зміни ряду розраховується темп зростання ряду дінамікі.В таблиці 4 представлені темпи зростання вантажоперевезень по видах транспорту.

Таблиця 4

Темпи зростання вантажоперевезень за видами транспорту, в% (на ланцюгової основі)

 2007 2008 2009 2010 Середньорічний

 Транспорт - всього

 102,40

 102,11

 101,45

 101,61

 101,89

 У тому числі за видами:

 залізничний 105,17 104,26 103,06 102,52 103,75

 автомобільний 101,55 101,78 101,02 101,60 101,49

 трубопровідний 104,92 102,34 102,10 99,25 102,13

 морський 80,56 89,66 96,15 112,0 93,91

 внутрішній водний 107,14 99,26 103,73 110,07 104,97

 повітряний 112,5 88,89 112,5 111,11 105,74

Дані по темпу приросту представлені в таблиці 5.

Таблиця 5

Темпи приросту вантажоперевезень за видами транспорту, в% (на ланцюгової основі)

 2007 2008 2009 2010 Середньорічний

 Транспорт - всього

 2,04

 2,11

 1,45

 1,62

 1,89

 У тому числі за видами:

 залізничний 5,17 4,26 3,06 2,52 3,75

 автомобільний 1,55 1,78 1,02 1,60 1,49

 трубопровідний 4,92 2,34 2,10 -0,75 2,13

 морський -19,44 -10,34 -3,85 12 -6,09

 внутрішній водний 7,14 -0,74 3,73 10,07 4,97

 повітряний 12,5 -11,11 12,5 11,11 5,74

Позитивний приріст в цілому проглядається з усіх видів транспорту за винятком морського, в ньому, навіть не дивлячись на стрибок у 2010 році - 12% (3000000 тонн), середньорічний приріст був негативний. По залізничному, також як і по трубопровідному транспорту спостерігається спад. Приріст вантажоперевезень з автомобільного транспорту носить стрибкоподібний характер, простежується позитивна тенденція темпу зростання в 2010 році порівняно з 2007 хоч і незначно, але збільшився. Самое максимальне значення темпу приросту було зафіксовано по повітряному транспорту в 2007 і в 2009 роках і склало 12,5%. Самое мінімально значення темпу приросту спостерігається з вантажоперевезень морського транспорту і становить зниження на 19,44% (7000000 тонн). Тенденція у змінах з вантажоперевезень внутрішнім водним транспортом непостійна, але в цілому помічається зростання, особливо в 2010 році - 10% (14 млн тонн). Темп приросту вантажоперевезень повітряним транспортом також носить стрибкоподібний характер.

Простежується схожість в динаміці темпів зростання перевезень вантажу повітряного і внутрішнього водного транспорту. До 2008 року спостерігався спад темпу зростання вантажоперевезень по цим двом видам транспорту, проте на відміну від внутрішнього водного вантажоперевезення по повітряному транспорту мають тенденцію зниження до 2010 року. Дуже добре видна тенденція зростання вантажоперевезень морського транспорту, до 2010 року різко підскочив їх число, і приріст по цьому виду транспорту склав 12% (3000000 тонн). Темп зростання перевезень вантажу трубопровідного та залізничного транспорту, як видно на графіку, знижується. Вантажоперевезення автомобільного ж транспорту відносно стійкі у своєму темпі зростання.

Вантажні перевезення також здійснюються за міжнародними шляхами сполучення. У таблиці 6 представлені дані з перевезень вантажу окремими видами транспорту загального користування, а також розраховано середню кількість перевезеного за 5 років вантажу.

Таблиця 6

Перевезення вантажу у міжнародному сполученні за окремими видами транспорту загального користування, мільйонів тонн [6]

 2006 2007 2008 2009 2010 В середньому за 5 років

 Автомобільний - всього, в тому числі:

 1,14

 0,96

 1,82

 3,56

 1,75

 1,846

 експорт 0,43 0,30 1,02 0,41 0,54 0,54

 імпорт 0,69 0,64 0,76 3,11 1,17 1,274

 транзит 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06

 на території іноземних держав 0,00 0,02 0,04 0,04 0,02 0,024

 Морський - всього в тому числі:

 17,7

 11,5

 12,4

 10,7

 20,3

 14,52

 експорт 10,5 7,9 9,1 7,7 12,9 9,62

 імпорт 1,1 1,0 0,7 0,4 2,1 1,06

 між іноземними портами 6,1 2,6 2,6 2,6 5,3 3,84

 Внутрішній водний - всього, в тому числі:

 29,9

 31,9

 29,3

 21,0

 21,8

 26,78

 експорт 22,5 22,9 21,3 15,2 15,3 19,44

 імпорт 0,9 1,4 1,4 1,1 1,4 1,24

 між іноземними пунктами 6,3 7,4 6,5 4,6 4,8 5,92

 транзит 0,2 0,3 0,1 0,05 0,4 0,21

 Повітряний

 0,3

 0,4

 0,4

 0,4

 0,5

 0,4

Найбільше число перевезень вантажу всього було зафіксовано з внутрішнього водного транспорту в 2007 році і склало 31,9 мільйонів тонн, також найбільше число вантажоперевезень в експорті було зафіксовано в цьому ж виді транспорту за 2007 рік - 22,9 мільйонів тонн. Найменше число вантажоперевезень все відзначається по повітряному транспорту в 2006 році - 0,3 мільйонів тонн. Також можна помітити, що перевезення вантажу транзитом взагалі не здійснювалися автомобільним транспортом в період з 2007 по 2009 рік, та за весь період були на другому місці (0060000 тонн) по числу самих найменших вантажоперевезень після внутрішнього водного (0210000 тонн ). Середнє значення за 5 років було розраховано по середньої арифметичній простий, так як ряд інтервальний.

За наявними даними таблиці 6 можна розрахувати частку кожного транспорту в загальній кількості вантажоперевезень з міжнародних шляхах сполучення. Ці дані представлені нижче в таблиці 7.

Таблиця 7

Структура вантажоперевезень по окремих видах транспорту загального користування в міжнародному сполученні, у%

 2006 2007 2008 2009 2010 В середньому за 5 років

 Транспорт - всього

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 У тому числі за видами:

 автомобільний 2,32 2,14 4,14 9,98 3,95 4,24

 морський 36,97 25,69 28,23 30,01 45,77 33,34

 внутрішній водний 60,97 71,27 66,71 58,89 49,15 61,50

 повітряний 0,61 0,89 0,91 1,12 1,13 0,92

За даними таблиці 7 видно, що найбільшу питому вагу в загальній кількості вантажоперевезень за видами транспорту загального користування в міжнародному сполученні займає внутрішній водних транспорт. У 2007 році його частка була найбільшою і становила 71,27%. Найменшу питому вагу з вантажоперевезень відводиться повітряному транспорту, в 2006 році його частка була менше всіх інших видів транспорту і становила 0,61%.

Середньорічну структуру перевезень вантажу за окремими видами транспорту в міжнародному сполученні відображає діаграма (рис.2).

Рис.2

Для того щоб простежити динаміку вантажоперевезень в міжнародному сполученні за видами транспорту можна построїти діаграму за даними таблиці 7, взявши лише загальні дані по кожному виду транспорту.

За даними таблиці 7, діаграми (рис.7) і видно, що переважним видом транспорту у вантажоперевезеннях є внутрішній водний. Число його вантажоперевезень спочатку зростає від 2006 року до 2007, але потім значно знижується до 2009 року, після чого ж знову йде на підвищення. Не дивлячись на це, внутрішній водний транспорт не поступається жодному з інших видів транспорту. Морський транспорт по числу вантажоперевезень стоїть на другому місці. На графіку простежується нестабільний характер вантажоперевезень по цьому виду транспорту. Але в цілому число його вантажоперевезень до 2010 року зростає, наздоганяючи число перевезень вантажу внутрішнього водного транспорту. Число вантажоперевезень по повітряному транспорту відносно стабільно і зростає в період з 2006 по 2010 рік, що не скажеш про автомобільний транспорт. Число його вантажоперевезень до 2009 року зростала, а після до 2010 року різко знизилося.

Для того щоб виявити як змінився рівень ряду за певний досліджуваний період і відносну швидкість зміни ряду розрахуємо абсолютний приріст і темп зростання і приросту вантажоперевезень в міжнародному сполученні за видами транспорту.

Таблиця 8

Абсолютні прирости перевезень вантажів за окремими видами транспортав междунродном повідомленні, в мільйонах тонн (на ланцюгової основі)

 2007 2008 2009 2010 Середньорічний

 Автомобільний 84,21 189,58 195,60 49,16 111,31

 Морський 64,97 107,83 86,29 189,72 103,49

 Внутрішній водний 106,69 91,85 71,67 103,81 92,41

 Повітряний 133,33 100100125 113,62

Таблиця 9

Темпи зростання перевезень вантажу за окремими видами транспорту в міжнародному сполученні, в% (на ланцюгової основі)

 2007 2008 2009 2010 Середньорічний

 Автомобільний -15,79 89,58 95,60 -50,84 11,31

 Морський -35,03 7,83 -13,71 89,72 3,49

 Внутрішній водний 6,69 -8,15 -28,33 3,81 -7,60

 Повітряний 33,33 0 0 25 13,62

Таблиця 10

Темпи приросту перевезень вантажу за окремими видами транспорту в міжнародному сполученні, в% (на ланцюгової основі)

 2007 2008 2009 2010 За весь період Середній абсолютний приріст

 Автомобільний -0,18 0,86 1,74 -1,81 0,61 0,15

 Морський -0,62 0,9 -1,7 9,6 2,6 0,65

 Внутрішній водний 2,0 -2,6 -8,3 0,8 -8,1 -2,03

 Повітряний 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,05

Позитивний середньорічний темп приросту перевезень вантажу проглядається з усіх видів транспорту за винятком внутрішнього водного. До 2009 року був зафіксований значний спад з вантажоперевезень цього виду транспорту (зниження на 28,33% - 8300000 тонн). Самое максимальне значення темпу приросту спостерігається з вантажоперевезень автомобільним транспортом у 2009 році 95,6% (1740000 тонн). А саме мінімальне з вантажоперевезень морським транспортом в 2007 році (зниження на 35,03%). Що стосується повітряного транспорту, то видно, що темп його приросту в період з 2008 по 2009 рік залишився незмінним, а в 2007 і 2010 має тенденцію до підвищення числа вантажоперевезень.

Спостерігається деяке подібність у динаміці вантажоперевезень з міжнародних шляхах сполучення внутрішнього водного, морського і повітряного транспорту. У період з 2009 по 2010 рік спостерігається позитивна тенденція темпу зростання вантажоперевезень по цих видах транспорту. Що проте не можна сказати з автомобільного транспорту. Його тенденція темпу зростання виявилася негативною.

2.2 Аналіз вантажообігу транспорту загального користування

Другим з основних показників роботи вантажного транспорту є вантажообіг. У таблиці 11 представлені інтервальні ряди динаміки вантажообігу за видами транспорту загального користування. Також розраховано середнє значення вантажообігу за 5 років за допомогою середньої арифметичної простої.

Таблиця 11

Вантажообіг за видами транспорту загального користування (мільярдів тонно-кілометрів) [7]

 2006 2007 2008 2009 2010 В середньому за 5 років

 Транспорт - всього

 4284

 4558

 4676

 4801

 4915

 4646,8

 У тому числі за видами:

 Залізничний 1669 1802 1858 1951 2090 1874

 Автомобільний 173 182 194 199 206 190,8

 Трубопровідний 2273 2413 2474 2499 2465 2424,8

 Морський 85 66 60 62 65 67,6

 Внутрішній водний 81 92 87 87 86 86,6

 Повітряний 2,7 3,0 2,8 2,9 3,4 2,96

За даними таблиці 11 видно, що максимальний вантажообіг був зафіксований в 2009 році по трубопровідному транспорту і склав 2499000000000 тонно-кілометрів. А самий мінімальний вантажообіг - по повітряному транспорту в 2006 році, чисельне значення якого дорівнює 2,7 тонно-кілометрів.

Щоб дізнатися частку кожного транспорту в загальній кількості вантажообігу розрахуємо відносний показник структури. Дані по структурі відображає таблиця 12

Таблиця 12

Структура вантажообігу за видами транспорту загального користування, у%

 2006 2007 2008 2009 2010 В середньому за 5 років

 Транспорт - всього

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 У тому числі за видами:

 Залізничний 38,96 39,53 39,73 40,64 42,52 40,33

 Автомобільний 4,04 3,99 4,15 4,14 4,19 4,11

 Трубопровідний 53,06 52,94 52,91 52,05 50,15 52,18

 Морський 1,98 1,45 1,28 1,29 1,32 1,45

 Внутрішній водний 1,89 2,02 1,86 1,81 1,75 1,86

 Повітряний 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06

За наявними даними таблиці 11 можна стверджувати, що найбільшу частку з вантажообігу має трубопровідний транспорт. У 2007 вона була найвища і становила 52,94% від загального вантажообігу. Найменшу частку має повітряний транспорт. Найнижчою вона була у 2006, 2008 і в 2009 роках - 0,06%. Друге і третє місце займають залізничний (максимальне значення в 2010 році - 42,52%) і автомобільний транспорт (2010 рік - 4,19%) відповідно. У 2006 році частка морського транспорту за вантажообігом була вищою, ніж з внутрішнього водного. Однак у 2007 році ситуація змінилася, і частка внутрішнього водного транспорту стала вище, ніж частка морського. Таке положення частки внутрішнього водного транспорту за вантажообігом збереглося до 2010 року.

Динаміка вантажоперевезень відрізняється від графіка динаміки вантажообігу. Тут на перше місце виходить трубопровідний транспорт. Це обумовлюється тим, що наприклад такі вантажі як газ, нафта транспортуються в основному по трубопроводах, так як це зручніше і дешевше. Друге місце за вантажообігом займає залізничний транспорт, а потім вже йдуть і всі інші види транспорту. На останньому місці по вантажообігу варто повітряний транспорт, так само як і в динаміці вантажоперевезень. На графіку добре проглядається збільшення вантажообігу по залізничному транспорту, і зменшення з 2009 року вантажообігу по трубопровідному транспорту. Вантажообіг за рештою видів транспорту відносно стабільний, збільшення та зменшення вантажообігу не дуже великі.

Для отримання загальної картини зміни динаміки вантажообігу за видами транспорту коштує розрахувати абсолютні та відносні показники, такі як ланцюгові абсолютні прирости, ланцюгові темпи зростання і приросту. Ці дані представлені в таблицях 13, 14, 15.

Таблиця 13

Абсолютні прирости вантажообігу за видами транспорту загального користування, мільярдів тонно-кілометрів (на ланцюгової основі)

 2007 2008 2009 2010 За весь період Середньорічний абсолютний приріст

 Транспорт - всього

 274

 118

 125

 114

 631

 157,75

 У тому числі за видами:

 Залізничний 133 56 93 139 421 105,25

 Автомобільний 9 12 5 7 33 8,25

 Трубопровідний 140 61 25 -34 192 48

 Морський -19 -6 2 3 -20 -5

 Внутрішній водний 11 -5 0 -1 5 1,25

 Повітряний 0,3 -0,2 0,1 0,5 0,7 0,175

Таблиця 14

Темпи зростання вантажообігу за видами транспорту загального користування, мільярдів тонно-кілометрів, в% (на ланцюгової основі)

 2007 2008 2009 2010 Середньорічний

 Транспорт - всього

 106,40

 102,59

 102,67

 102,37

 103,49

 У тому числі за видами:

 Залізничний 107,97 103,11 105,01 107,12 105,78

 Автомобільний 105,20 106,59 102,58 103,52 104,46

 Трубопровідний 106,16 102,53 101,01 98,64 102,05

 Морський 77,65 90,91 103,33 104,84 95,51

 Внутрішній водний 113,58 94,57 100 98,85 101,51

 Повітряний 111,11 93,33 103,57 117,24 105,93

Таблиця 15

Темпи приросту вантажообігу за видами транспорту загального користування, в% (на ланцюгової основі)

 2007 2008 2009 2010 Середньорічний

 Транспорт - всього

 6,40

 2,59

 2,67

 2,37

 3,49

 У тому числі за видами:

 Залізничний 7,97 3,11 5,01 7,12 5,78

 Автомобільний 5,20 6,59 2,58 3,52 4,46

 Трубопровідний 6,16 2,53 1,01 -1,36 2,05

 Морський -22,35 -9,09 3,33 4,84 -6,49

 Внутрішній водний 13,58 -5,43 0 -1,15 1,51

 Повітряний 11,11 -6,67 3,57 17,24 5,93

За даними трьох таблиць можна відзначити, що за досліджуваний період середньорічний темп приросту вантажообігу за всіма видами транспорту, за винятком морського, був позитивний. Однак придбав тенденцію значного зниження в період з 2007 по 2008 рік. Так якщо в 2007 році тим приросту по вантажообігу в загальному по всіх видах транспорту становив 6,4% або 274 млрд тонно-кілометрів, то в 2008 році всього лише 2,59% або 118 млрд тонно-кілометрів. Найбільший негативний приріст був зафіксований в 2007 році за даними темпу приросту вантажообігу по морському транспорту і склав 22,35% або 19 мільярдів тонно-кілометр. А найбільший позитивний приріст відзначається по вантажообігу по повітряному транспорту і має чисельне значення рівне 0700000000 тонно-кілометрів або 17,24%. Так само по вантажообігу цього виду транспорту був помічений найбільший середньорічний приріст, який становив 5,93%.

Для наочного уявлення зміни темпів зростання в часі побудуємо графік.

Дивлячись на графік можна відзначити, що вантажообіг за всіма видами транспорту крім трубопровідного знижувався до 2008 року. Потім до 2009 року спостерігається збільшення темпів зростання за всіма видами транспорту знову таки крім трубопровідного. Темп зростання вантажоперевезень по цьому виду транспорту знижується. Загалом, до 2010 року проглядається тенденція по збільшенню темпів зростання вантажообігу за всіма видами транспорту за винятком внутрішнього водного і морського видів транспорту.

Висновок

У ході виконання даної курсової роботи була проведена оцінка діяльності вантажного транспорту загального користування. Усі поставлені завдання були виконані, а саме:

· За допомогою методів загальної теорії статистики були проведені розрахунки абсолютних і відносних величин;

· Виявлено динаміка основних показників вантажного транспорту загального користування;

· Були наочно представлені на графіках і діаграмах фактичні та аналітичні показники діяльності вантажного транспорту загального користування.

Відповідно до виконаною роботою можна зробити деякі загальні висновки.

За досліджуваний період з 2006 по 2010 рік в Російській Федерації найбільшу питому вагу з перевезень вантажу в загальному займає автомобільний транспорт. В середньому за п'ять років частка автомобільного транспорту з вантажоперевезень склала 73% від загальної кількості і число його вантажоперевезень зростає від року до року. Проглядається позитивна динаміка. Найменшу питому вагу відводиться повітряному транспорту і становить 0,0096% від загального числа вантажоперевезень. Так само можна зробити висновок про вантажоперевезення в міжнародному сполученні по деяких видах транспорту, які розглядалися в курсовій. Переважним видом транспорту з вантажоперевезень в міжнародному сполученні є внутрішній водний - 61,5%. Незважаючи на те, що кількість його вантажоперевезень знижується до 2010 року, він все одно займає лідируючі позиції. Також до 2010 року зростає частка вантажоперевезень в міжнародному сполученні морського транспорту, і наближається за своїм значенням до значення внутрішнього водного транспорту - 45,77%. Це відбувається тому, що в умовах сучасної кризи багато суб'єктів бізнесу переключаються на дешевші види транспорту, яким є морський.

У вантажообігу картина змінюється і на перше місце за питомою вагою по вантажообігу виходить трубопровідний транспорт. Його частка в сумарному вантажообігу становить 52,18%, що більше половини. Однак темп зростання його вантажообігу знижується. Найменша ж частка з вантажоперевезень відводиться повітряному транспорту і становить 0,06% від загального вантажообігу і вантажообіг його в період з 2009 по 2010 збільшився на 0500 млн тонно-кілометрів. Загалом, до 2010 року проглядається позитивна тенденція по вантажообігу за всіма видами транспорту за винятком морського і залізничного в період з 2009 по 2010 рік.

Список літератури

1. «Російський статистичний щорічник», Федеральна служба державної статистики, 2008р.

2. "Статистика транспорту", Є.В. Петрова, О.І. Гончаренко, А.Л. Кевеш, Под ред. М.Р. Ефимовой. - М .: Фінанси і статистика, 2001.

3. «Теорія статистики», під редакцією професора Р.А.Шмойловой, Москва, 2005р.

4. http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_55/Main.htm-

5. www.transportrussia.ru

6. http://www.tr.ru

7. http://www.transport.ru

[1] http://www.gks.ru

[2] "Статистика транспорту", Є.В. Петрова, О.І. Гончаренко, А.Л. Кевеш, Под ред. М.Р. Ефимовой. - М .: Фінанси і статистика, 2001.

[3] www.transportrussia.ru

[4] «Теорія статистики», під редакцією професора Р.А. Шмойловой, Москва, 2005р.

[5] http://www.gks.ru

[6] http://www.gks.ru

[7] http://www.gks.ru

© 8ref.com - українські реферати