На головну

 Статистичний аналіз оплати праці - Економіко-математичне моделювання

Зміст

Введення

Глава 1. Статистика оплати праці та витрати на робочу силу

1.1 Заробітна плата і вартість робочої сили

1.2. Форми і системи оплати праці

1.3 Склад фонду заробітної плати виплат соціального характеру

1.4 Середній рівень заробітної плати

1.5 Аналіз рівня та динаміки заробітної плати

Глава 2. Статистичний аналіз даних фінансової звітності з оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар ».

Глава 3 Статистичний аналіз показників варіації оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

3.1 Статистична угруповання вихідних показників

3.2 Оцінка варіації оплати праці працівників ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »і розрахунок її основних показників

Глава 4. Статистичний аналіз динаміки оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

4.1 Розрахунок показників динаміки оплати праці працівників ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

4.2 Виявлення основної тенденції (тренду) розвитку системи оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

Висновки і пропозиції

Список використаної літературистатістіческая оплата праця

Введення

У своїй роботі вивчається таке статистичне явище, як оплата праці в умовах ринкової економіки. Зважаючи багатоплановості теми, у роботі зосереджено увагу на дослідження наступних питань: склад витрат на робочу силу, фонд заробітної плати та її види. Особливу увагу приділено статистичному вивченню заробітної плати в умовах трансформаційних процесів в Росії.

Актуальність даної теми курсової роботи полягає в тому, що структура і динаміка заробітної плати являють собою надзвичайно важливі елементи, які набувають в Росії особливу значимість з точки зору, як розвитку вітчизняної економіки, так і успішного її входження в глобальну економіку. Зростання заробітної плати в чому визначає динаміку платоспроможності попиту населення, обсяг внутрішнього ринку, збільшення розмірів якого є умовою економічного розвитку, зростання інвестицій.

Метою курсової роботи є статистичне вивчення соціально-економічного значення оплати праці як одного з найважливіших індикаторів рівня життя населення. Аналіз заробітної плати здійснюється на прикладі ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар ». На основі даних двулетней фінансової звітності була досліджена динаміка і тенденція (тренд) перспективного розвитку оплати праці на підприємстві.

У ході статистичного вивчення оплати праці був використаний ряд методів. Це методи статистичних угруповань, аналіз статистичної інформації на основі застосування узагальнюючих статистичних показників: абсолютних, відносних, середніх величин. Використаний індексний метод, вивчені показники варіації, тісноти зв'язку, використовувалися табличний і графічні методи та ін.

Глава 1. Статистика оплати праці та витрати на робочу силу

Заробітна плата як частина валового національного доходу, яка надходить в грошовій і натуральній формі в індивідуальне розпорядження найманих працівників за роботу, виконану в поточному періоді, є найважливішою характеристикою ринку праці.

З переходом до ринкової економіки змінюється роль держави у вирішенні питань оплати праці. У плановій економіці держава регулює оплату праці на основі нормування праці, встановлення єдиної тарифної сітки на підприємствах однієї і тієї ж галузі, форм і систем оплати праці. В рамках галузі робітники, що володіють однією професією і однаковим рівнем кваліфікації, мають один і той же рівень тарифної ставки.

Розвиток ринкових відносин передбачає передачу державою частини своїх функцій у сфері оплати праці підприємствам та організаціям. Розширюються їх права у встановленні форм і систем оплати праці, виборі форм матеріального заохочення та наданні соціальних пільг, визначенні розмірів тарифних ставок і посадових окладів. Фінансове становище підприємства, його розмір, форма власності, галузева приналежність, географічне положення - ось далеко не повний перелік чинників, що впливають на політику підприємств у сфері оплати праці, професійного навчання та культурно-побутового обслуговування своїх працівників.

Потреба в надійної інформації про заробітну плату та інших формах доходу працівників з переходом до ринку і поглибленням диференціації в рівні оплати праці зростає. Програма державного статистичного спостереження з праці передбачає отримання даних про структуру заробітної плати, рівень оплати праці по різних галузях і секторах економіки, географічним районам, по підприємствам і організаціям різних розміру і форм власності, для окремих груп працівників, виділених за віковою, професійною та іншими ознаками . Отримані дані необхідні для аналізу соціально-економічних процесів, вимірювання рівня життя населення, вивчення взаємозв'язку між доходами й неабиякою, проведення колективних переговорів з питань праці та заробітної плати, встановлення рівня мінімальної заробітної плати та ін. 1.1 Заробітна плата і вартість робочої сили

У вітчизняній та міжнародній статистичній практиці поняття «заробітна плата» охоплює всі види заробітків, включаючи премії, доплати, надбавки, компенсаційні виплати, прямо або побічно пов'язані з результатом праці найманих працівників і виплачуються їм, як правило, через регулярні проміжки часу. До заробітної плати не належать страхові внески роботодавців на соціальне забезпечення своїх працівників, в пенсійні фонди, а також суми, отримані працівниками за договорами страхування або у вигляді соціальних допомог з державного та недержавних позабюджетних фондів, зокрема допомоги по тимчасовій непрацездатності, догляду за дитиною, вагітності, пологів і т.п.

При проведенні статистичного спостереження з праці обліку підлягають сукупність нарахованих працівникам за місцем роботи грошових сум до будь-яких відрахувань у зв'язку з оподаткуванням, внесками до фондів соціального забезпечення та соціальних фондів, профспілковими внесками та інших утримань із заробітної плати відповідно до законодавства.

Категорія «заробітна плата» має двоїстий характер: для найманого працівника вона є доходом, а для підприємства - частиною витрат виробництва. Разом з тим витрати, які несе підприємець або суспільство при використанні найманої праці, не обмежуються тільки виплатою заробітної плати. До них відносяться і витрати підприємства на соціальний захист працівників, забезпечення їх житлом та соціально-побутове обслуговування, податки, пов'язані з використанням робочої сили. Витрати підприємства в розрахунку на одного працівника за одиницю часу являють собою вартість робочої сили для работодателя.1.2 Форми і системи оплати праці

Розрізняють дві форми оплати праці: відрядну і почасову. При погодинній формі заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час відповідно до прийнятої тарифною ставкою або посадовим окладом. При відрядній формі заробітна плата нараховується за фактично виконаний обсяг роботи за встановленими відрядними розцінками за одиницю роботи.

В рамках кожної форми оплати праці можуть використовуватися різні системи оплати праці. Так, виділяють просту погодинну і почасово-преміальну системи оплати праці. Остання передбачає додавання до основного заробітку за відпрацьований час премій за виробничі результати, надбавки за професійну майстерність, суміщення професій і посад і т.п.

В рамках відрядної форми оплати праці розрізняють пряму відрядну систему оплати праці, відрядно-преміальну систему (при якій заробітна плата складається з основного заробітку за виконану роботу і премій за виробничі результати), відрядно-прогресивну систему (що передбачає підвищені розцінки за продукцію, вироблену понад встановлені норм), акордну систему (при якій заробіток нараховується після закінчення роботи за весь обсяг виробленої продукції).

1.3 Склад фонду заробітної плати виплат соціального характеру

При проведенні федерального державного статистичного спостереження з праці розрізняють фонд заробітної плати і виплати соціального характеру.

До складу фонду заробітної плати включаються нараховані підприємством, установою, організацією суми оплати праці в грошовій і натуральній формах, премії, заохочувальні виплати, що стимулюють доплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, а також виплати на харчування, житло, паливо, що носять регулярний характер. При цьому у звітності з праці показуються всі нараховані суми як оплату праці незалежно від джерела їх фінансування.

Суми, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, підлягають включенню до фонду заробітної плати поточного періоду в тій частині, яка припадає на дні відпустки у даному періоді.

У складі фонду заробітної плати виділяють чотири групи виплат: пряму заробітну плату за відпрацьований час або виконану роботу, виплати за невідпрацьований час, одноразові заохочувальні виплати, а також виплати на харчування, житло і паливо.

Пряма заробітна плата включає:

- Заробітну плату, нараховану за відпрацьований час або виконану роботу за тарифними ставками, окладами, відрядними розцінками, у відсотках від обсягу реалізованої продукції або оказаннихуслуг;

- Вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплатипраці;

- Виплати стимулюючого характеру, обчислені відповідно до прийнятих на підприємстві системами оплати праці, доплати інадбавкі за професійну майстерність, суміщення профессійі ін .;

- Премії та винагороди, що носять регулярний чи періодичний характер;

- Виплати компенсуючого характеру, пов'язані з режімомработи та умовами праці, зокрема: за роботу в нічний час, вовредних або небезпечних умовах і на шкідливих виробництвах, за роботу у вихідні та святкові дні, виплати, обумовлені районним регулюванням оплати праці.

- Оплата праці кваліфікованих робітників і фахівців, які залучаються для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства;

- Оплату праці працівників неспісочного складу та осіб, прийнятих на роботу за сумісництвом.

Виплати за невідпрацьований час охоплюють: оплату щорічних та додаткових відпусток; оплату пільгових годин підлітків; оплату навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються в освітніх установах; виплати працівникам, направленим на професійну підготовку, підвищення кваліфікації або навчання другим професій та ін.

До одноразовим заохочувальних виплат відносяться одноразові премії незалежно від джерел їх виплат, винагороди за підсумками роботи за рік, винагорода за вислугу років, матеріальна допомога, яка надається всім або більшості працівників, грошова компенсація за невикористану відпустку та інші одноразові заохочення, включаючи вартість подарунків.

Виплати на харчування, житло, паливо являють собою вартість продуктів харчування, житла і комунальних послуг, безоплатно наданих відповідно до законодавства працівникам окремих галузей економіки (включаючи суми грошової компенсації за їх неподання), а також кошти на відшкодування витрат на ці цілі понад суми, передбачених законодавством.

До виплат соціального характеру відносять надаються працівникам у грошовій та натуральній формах компенсації і соціальні пільги на лікування, відпочинок, проїзд, працевлаштування та інші цілі.

Цілий ряд витрат підприємства не відноситься ні до фонду заробітної плати, ні до виплат соціального характеру: витрати на відрядження, витрати на професійне навчання та культурно-побутове обслуговування працівників, обов'язкові відрахування в державні соціальні фонди, додаткові доходи працівників від участі у власності підприємства (дивіденди, відсотки тощо) та деякі інші. 1.4 Середній рівень заробітної плати

Для аналітичних цілей може бути обчислений середній рівень оплати праці в одиницю часу: среднечасовая, середньоденна і середньомісячна заробітна плата.

Основою для розрахунку середньогодинної заробітку є частина нарахованого за місяць фонду заробітної плати, що представляє собою пряму заробітну плату за фактично відпрацьовані години або виконану роботу. Ця частина фонду заробітної плати називається годинниковим фондом заробітної плати (ФЧЗП). Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом ділення годинного фонду заробітної плати на відпрацьовані людино-години.

В основі розрахунку середньоденного заробітку лежить денний фонд заробітної плати (ФДЗП), що представляє собою суми оплати праці, нараховані за відпрацьований час, враховане в людино-днях. До складу входить пряма заробітна плата за відпрацьований час або виконану роботу, а також виплати за невідпрацьовані години протягом робочого дня, передбачені законодавством, зокрема: оплата пільгових годин підлітків, оплата внутрішньозмінних годин, пов'язаних з виконанням державних і громадських обов'язків, оплата внутрішньозмінних простоїв не з вини працівників.

Середньоденна заробітна плата fднісчісляется як відношення денного фонду заробітної плати до відпрацьованого часу, врахованому в людино-днях. Взаємозв'язок між середньоденним і середньогодинної заробітку виражається:

де: - середня фактична тривалість робочого дня;

- Коефіцієнт збільшення денного фонду заробітної плати за рахунок доплат:

Аналогічно пов'язані між собою індекси середньогодинної і середньоденної заробітної плати:

Середньомісячна заробітна плата обчислюється як відношення фонду заробітної плати, нарахованого за місяць (ФМЗП), до середньооблікової чисельності працівників. У складі місячного фонду заробітної плати можна виділити три групи виплат:

· Денний фонд заробітної плати;

· Виплати за невідпрацьовані дні;

· Інші виплати, що включаються відповідно до встановленого порядку до складу фонду заробітної плати, в тому числі: грошова компенсація за невикористану відпустку, винагороду за вислугу років, одноразові премії та інші заохочення і Т.Л.

Взаємозв'язок між рівнями і індексами середньомісячного і середньоденного заробітку відбивається формулою:

де: b - середня фактична тривалість робочого періоду, дня;

k2- коефіцієнт збільшення фонду заробітної плати, нарахованого за місяць за рахунок доплат

Між середнім рівнем оплати праці, чисельністю працюючих і фондів заробітної плати існує залежність:

Вплив кожного фактора на зміну фонду заробітної плати визначають наступним чином:

а) приріст або зменшення фонду заробітної плати у зв'язку зі зміною чисельності працюючих:

б) приріст або зменшення фонду заробітної плати за рахунок зміни рівня оплати праці:

Збільшення або зменшення фонду заробітної плати у зв'язку зі зміною чисельності працюючих, в свою чергу, можна розкласти на дві складові:

1) приріст у зв'язку зі зміною обсягу продукції (при базисному рівні продуктивності праці):

2) приріст за рахунок зміни продуктивності праці, що призводить до відносного вивільнення чисельності працівників:

де- відносна економія робочої сіли.1.5 Аналіз рівня та динаміки заробітної плати

Динаміка рівня заробітної плати аналізується на основі індексів заробітної плати. Найчастіше використовується індекс змінного складу заробітної плати, який розраховується таким чином:

де: и- фонд нарахованої заробітної плати окремих категорій працівників у базисному і звітному періодах;

и- середньооблікова чисельність окремих категорій персоналу в базисному і звітному періодах;

и- середня заробітна плата по категоріях персоналу в базисному і звітному періодах.

Індекс змінного складу заробітної плати показує, яким чином змінився середній рівень заробітної плати у звітному періоді в порівнянні з базисним в залежності від зміни середньої заробітної плати окремих категорій персоналу та питомої ваги чисельності працівників з різним рівнем оплати праці.

Для усунення впливу структурного фактора використовують індекс фіксованого складу заробітної плати, який розраховується за такою формулою:

Цей індекс показує, яким чином змінився середній рівень заробітної плати без урахування структурного фактора, тобто тільки в результаті зміни рівнів заробітної плати працівників у звітному періоді в порівнянні з базисним.

Вплив структурного фактора визначається за допомогою індексу структурних зрушень, який розраховується шляхом ділення індексу змінного складу заробітної плати на індекс фіксованого складу заробітної плати:

Аналіз динаміки заробітної плати проводиться як за номінальною (тобто нарахованої), так і реальної заробітної платі

Глава 2. Статистичний аналіз даних фінансової звітності з оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

У курсовій роботі статистичний аналіз оплати праці вивчається на прикладі ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар ».

ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »відомий в Росії і за кордоном виробник пакувальних і технічних видів паперів та картону щільністю від 25 до 150 г / м2, широко застосовуються в кондитерській, медичної, харчової, металообробної, поліграфічної та інших галузях промисловості.

Розглянемо дані фінансової звітності підприємства за 2008 і 2009 рр. У роботі нас буде цікавити дані з оплати та продуктивності праці працівників на АТ. Загальна чисельність персоналу на підприємстві на грудень 2009 року становить 660 чол. Результати занесені в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 Показники продуктивності та оплати праці на ВАТ "Доломіт"

 Рік 2008

 Місяць січень лютий березень квітень травень червень

 Продуктивність праці, руб. / Раб. 25467,2 31434,7 30390,8 24535,5 27652,9 30186,2

 Оплата праці, руб. 7758,96 8114,48 8571,09 8613 9093,04 10018,58

 Місяць липень серпень вересень жовтень листопад грудень

 Продуктивність праці, руб. / Раб. 34953,6 42012,3 42619,39 44773,85 40474,61 40530,71

 Оплата праці, руб. 11743,6 12396,67 16226,617 11934,56 11289,96 12129,81

 Рік 2009

 Місяць січень лютий березень квітень травень червень

 Продуктивність праці, руб. / Раб. 40615,52 44024,53 44148,06 44108,13 44097,68 46433,75

 Оплата праці, руб. 12476,75 12965,04 14276,79 14288,67 14435,85 14570,05

 Місяць липень серпень вересень жовтень листопад грудень

 Продуктивність праці, руб. / Раб. 46922,81 47436,95 47677,74 47924,36 45382,59 46604,36

 Оплата праці, руб. 14801,16 14361,93 14323,76 14288,89 13933,26 14438,05

Глава 3 Статистичний аналіз показників варіації оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »3.1 Статистична угруповання вихідних показників

На підставі вихідних даних була проведена угруповання працівників підприємства за середньомісячним рівнем оплати праці. Для кожного з інтервалів було визначено середнє арифметичне значення, частость (частка), щільність, накопичена частота, накопичена частость. Результати розрахунків показані в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Показники ряду розподілу для оплати праці працівників на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

 Номер інтервалу

 Групи працівників з оплати праці, руб.

и

 Середина інтервалу, руб.

 Число робіт-ників, чол.

 Частость (частка)

 Щільність

 Накопи-ленна

 частота

 Накопичено-ная частость

 1 7758,96 - 8613,11 8186,035 160 0,244 0,0005711 160 0,244

 2 8613,11- 10018,8 9315,955 142 0,216 0,00019157 302 0,460

 3 10018,8 - 11934,8 10976,735 128 0,195 0,00011749 430 0,655

 4 11934,8 - 12965,2 12449,965 85 0,130 8,7952E-05515 0,785

 5 12965,2 - 14289,0 13627,13 59 0,090 7,6403E-05574 0,875

 6 14289,0 - 14569,9 14429,525 52 0,079 9,879E-05626 0,954

 7 14569,9 і більше 15398,35 30 0,046 4,7203E-05

 656

 1,000

 Всього:

-

-

 660

 1,000

-

-

-

На підставі таблиці 3.1 була побудована гістограма розподілу працівників за рівнем середньомісячної оплати праці. За гистограмме можна зробити висновок, що більша частина працівників підприємства отримує зарплату в інтервалі від 7053,6 до 7830,2 рублів на місяць. Також легко помітити, що залежність між середнім рівнем оплати праці і кількістю працівників її отримують - зворотна.

Розрахуємо середній рівень оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар », використовуючи середню арифметичну зважену:

= 10,841 тис. Руб.

Рис.3.1 Гістограма розподілу працівників ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »за рівнем середньомісячної оплати праці

Аналогічні розрахунки проведемо для аналізу продуктивності праці працівників ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар ».

Таблиця 3.2 Показники ряду розподілу для продуктивності праці працівників на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

 Номер інтервалу

 Групи працівників за ПТ, руб. / Раб.

и

 Середина інтервалу

 , Руб. / Раб.

 Число працівників, чол.

 Частость (частка)

 Щільність

 Накопичено-ная

 частота

 Накопичена частость

 1 22305,0 - 27441,9 27360,85 148 0,226 4,39186E-05148 0,226

 2 27442,0 - 31775,9 32569,35 135 0,206 4,74833E-05283 0,206

 3 31776,0 - 38744,8 38785,89 121 0,184 2,64678E-05404 0,184

 4 38744,9 - 40703,4 43696,51 87 0,133 6,77126E-05491 0,133

 5 40703,5 - 42657,0 45848,22 86 0,131 6,71056E-05577 0,131

 6 42657,1 і більше 47423,53 79 0,120 0,000132265

 656 0,120

 Всього:

-

 - 660

 1,000

-

-

-

Була побудована гістограма розподілу працівників за рівнем продуктивності праці.

Рис.3.2 Гістограма розподілу працівників ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »за рівнем продуктивності праці

На підставі гістограми можна зробити висновок, що більша частина працівників ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »має середньомісячну продуктивність праці в межах від 24535,5 до 32569,35 руб. / Раб.

3.2 Оцінка варіації оплати праці працівників ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »і розрахунок її основних показників

Працівники ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »різняться за рівнем оплати праці, причому ця варіація досить істотна. Рівень оплати праці на підприємстві визначається кваліфікацією, стажем, займаною посадою працівника та іншими факторами.

Варіація оплати праці виникає в результаті того, що індивідуальні значення досліджуваного ознаки складаються під сукупним впливом різноманітних факторів (продуктивність праці, стаж роботи кожного окремого працівника та ін.), Які по-різному поєднуються в кожному окремому випадку.

Вивчимо показники варіації оплати праці працівників на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар ».

1). Розмах варіації розрахуємо за формулою:

,

де- максимальне і мінімальне значення оплати праці.

Тоді: R = 7758,96 - 16226,7 = 8467,74руб.

Таким чином, різниця між найвищим і найнижчим рівнем оплати праці на ВАТ «Доломіт» становить 8467,74руб.

Однак розмах варіації показує лише крайнє відхилення ознаки і не відображає відхилень всіх варіантів в ряду. Для аналізу варіації необхідний показник, який відображає всі коливання варьирующего ознаки і дає узагальнену характеристику.

2). Для цього розрахуємо середнє лінійне відхилення. Результати занесемо в таблицю 3.3. Цей показник вже не залежить від випадкових коливань варіантів і враховує всю суму відхилень варіантів від середнього показника.

Таблиця 3.3 Розрахунок середнього лінійного відхилення рівня оплати праці

 Номер інтер-валу Групи працівників з оплати праці, тис. Руб.

 Середина інтервалу, Х, тис. Руб.

 Число работни-ков, чол. (F i)

 ХF i

 | |

 | | F i

 1 7,758 - 8,613 8,186 164 1342,504 -2,647 3,003 492,506

 2 8,613- 10,018 9,315 144 1341,36 -1,518 1,976 284,527

 3 10,018 - 11,934 10,976 124 1361,024 0,143 0,466 57,794

 4 11,934 - 12,965 12,449 85 1058,165 1,616 0,873 74,223

 5 12,965 - 14,289 13,627 59 803,993 2,794 1,943 114,659

 6 14,289 - 14,569 14,429 52 750,308 3,596 2,673 138,986

 7 14,569 і більше 15,398 32 492,736 4,565 3,554 113,714

 Разом:

-

-

 660

 7150,09 -

-

 1276,410

Розрахуємо середній рівень оплати праці.

На підставі формули

= 10,834 тис. Руб.

На підставі формули:

== 1,934 тис. Руб.

Це означає, що оплата праці коливається біля середнього рівня в межах 1,934 тис. Руб.

3). Розрахуємо інший показник варіації - середній квадрат відхилення від середньої - дисперсію. Результати відобразимо в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 Розрахунок дисперсії

 Номер інтервалом-ла Групи працівників з оплати праці, тис. Руб. Середина інтервалом-ла Х, тис.руб.

 Число работни-ков, чол.

 (F i)

 ХF i

 1 7758,96 - 8613,11 8,186 164 1342,504 -2,647 7,009 1149,492

 2 8613,11- 10018,8 9,315 144 1341,36 -1,518 2,306 332,028

 3 10018,8 - 11934,8 10,976 124 1361,024 0,143 0,020 2,519

 4 11934,8 - 12965,2 12,449 85 1058,165 1,616 2,610 221,845

 5 12965,2 - 14289,0 13,627 59 803,993 2,794 7,804 460,425

 6 14289,0 - 14569,9 14,429 52 750,308 3,596 12,928 672,248

 7 14569,9 і більше 15,398 32 492,736 4,565 20,835 666,718

 Разом:

-

-

 660

 7150,09 -

-

 3505,274

Підставляючи отримані дані в формулу розрахунку дисперсії:

Отримаємо: = 5,311.

3) Розрахуємо середньоквадратичне відхилення як корінь квадратний з дисперсії:

Отримуємо = 2,305 тис. Руб.

Середнє квадратичне відхилення, як і середнє лінійне відхилення, показує, на скільки в середньому відхиляються конкретні варіанти від середнього їх значення, але більш чутливо реагує на варіацію, і воно завжди більше середнього лінійного відхилення.

Це означає, що в рівень оплати праці окремих працівників відхиляється від середнього рівня в середньому на 2,305 тис. Руб.

5) Для оцінки кількісної однорідності сукупності розрахуємо відносний показник варіації - коефіцієнт варіації:

,

де- середнє квадратичне відхилення,

- Середній рівень оплати праці по підприємству.

Отримуємо, що

== 21,26%.

Таким чином, сукупність можна вважати кількісно однорідною, так як коефіцієнт варіації не перевищує 33%. Можна сказати, що колектив працівників досить однорідний за рівнем оплати праці.

На основі розрахунку показників варіації можна зробити висновок, що середня величина відносно точно відображає дану сукупність, тобто має цілком певний економічний сенс. Таким чином, обчислений середній рівень оплати праці відображає реальні економічні процеси, що протікають на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар ».

Глава 4. Статистичний аналіз динаміки оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »4.1 Розрахунок показників динаміки оплати праці працівників ВАТ« Паперова Фабрика «Комунар»

Одним з найважливіших завдань статистики оплати праці є вивчення змін цього показника в часі, тобто його динаміка. Це завдання вирішується за допомогою аналізу рядів динаміки. Побудова та аналіз рядів динаміки дозволяє виявити і виміряти закономірності розвитку явища в часі. Ці закономірності не виявляються чітко на кожному конкретному рівні, а лише в тенденції, в досить тривалій динаміці.

Збільшивши аналізовані часові інтервали, взявши замість місячних значень квартальні, вивчимо динаміку оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар ». Квартальні значення отримуємо, розрахувавши середнє арифметичне місячних значень в кожному кварталі. Розрахунки проведемо в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 Показники динаміки оплати праці працівників на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

 Квартал Рівень оплати праці, руб. Абсолютний приріст, руб.

 Темп росту,

 до Темп приросту,%

 Абсолютне значення 1%

 приросту, руб.

 базисний

 ланцюгової

 базіс- ний

 ціп-ної

 базис-ний

 ціп-ної

 1 8148,173 0,00 - 1 - - - -

 2 9241,54 1093,37 1093,37 1,134 1,134 0,134 0,134 81,482

 3 13455,629 5307,46 4214,09 1,651 1,456 0,651 0,456 92,415

 4 11784,773 3636,60 -1670,86 1,446 0,876 0,446 -0,124 134,556

 5 13239,523 5091,35 1454,75 1,625 1,123 0,625 0,123 117,848

 6 14431,527 6283,35 1192,00 1,771 1,090 0,771 0,090 132,395

 7 14495,613 6347,44 64,09 1,779 1,004 0,779 0,004 144,315

 8 14220,063 6071,89 -275,55 1,745 0,981 0,745 -0,019 144,956

 Середній рівень

 12377,11

 867,41

 867,41

 1,0828

 1,0828

 0,083

 0,0828

-

На підставі вихідних даних за нижченаведеними формулами обчислимо такі показники динаміки:

1). Абсолютний приріст (базисний і ланцюговий)

;

,

де- рівень досліджуваного показника в першому кварталі, прийнятий за базу порівняння, і в j-му кварталі;

Тут і далі j = 0, ..., n; n - число рівнів ряду динаміки.

Абсолютний приріст (скорочення) характеризує збільшення або зменшення рівня ряду за певний проміжок часу. Абсолютний приріст зі змінною базою називають швидкістю росту.

2). Темп зростання (базисний і ланцюговий)

;

Для оцінки інтенсивності, тобто відносної зміни рівня динамічного ряду за будь-який період часу обчислюються темпи зростання (зниження). Інтенсивність зміни рівня оцінюється відношенням звітного рівня до базисного.

Показник інтенсивності зміни рівня ряду, виражений в частках одиниці, називається коефіцієнтом зростання, а у відсотках - темпів зростання. Ці показники інтенсивності зміни відрізняються тільки одиницями виміру.

Коефіцієнт зростання (зниження) показує, у скільки разів порівнюваний рівень більше рівня, з яким проводиться порівняння (якщо цей коефіцієнт більше одиниці) або яку частину рівня, з яким проводиться порівняння, становить порівнюваний рівень (якщо він менше одиниці). Темп зростання завжди являє собою позитивне число.

3). Темп приросту (базисний і ланцюговий)

;

;

Або.

Темп приросту (скорочення) показує, на скільки відсотків порівнюваний рівень більше або менше рівня, прийнятого за базу порівняння, і обчислюється як відношення абсолютного приросту до абсолютного рівня, прийнятого за базу порівняння.

Темп приросту може бути позитивним, негативним або рівним нулю, виражається воно у відсотках і частках одиниці (коефіцієнти приросту).

4). Абсолютне значення 1% приросту

.

Абсолютне значення одного відсотка приросту одно сотої частини попереднього рівня. Воно показує, яке абсолютне значення ховається за відносним показником - одним відсотком приросту.

Наприклад, один відсоток приросту оплати праці у 3 кварталі в порівнянні з 2 становить 92,41 руб.

Для узагальнюючої характеристики динаміки досліджуваного явища визначають середні показники: середні рівні ряду та середні показники зміни рівнів ряду.

1). Середній абсолютний приріст (спад) являє собою узагальнену характеристику індивідуальних абсолютних приростів ряду динаміки. Обчислимо, спираючись на формулу:

,

де n-1-число абсолютних приростів за період.

== 867,42 руб.

Це означає, що в середньому за кожен квартал спостерігалося зростання рівня оплати праці працівників в середньому на 867,42 рублів.

2) Середній темп зростання є зведеної узагальнюючої характеристикою інтенсивності зміни рівнів ряду. Він показує, у скільки разів в середньому за одиницю часу змінюється рівень ряду динаміки, і обчислюється за формулою:

== 1,0828.

И

де m- число ланцюгових коефіцієнтів росту.

== 1,0828.

Таким чином, в середньому по підприємству спостерігається щоквартальне зростання оплати праці працівників приблизно в 1,0828 рази.

Шляхом вирахування з темпів росту 1 отримаємо темпи приросту (у%):

= 1,0828-1 = 0,0828 (8,28%).

І = 1,0828-1 = 0,0828 (8,28%).

Тобто кожен квартал рівень оплати праці в середньому збільшувався на 8,28%.

На основі розрахованих показників динаміки оплати праці працівників на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »можна зробити висновок, що спостерігається відносно стійке збільшення оплати праці на підприємстві протягом останніх 2 років.

4.2 Виявлення основної тенденції (тренду) розвитку системи оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

На основі вихідного ряду динаміки спробуємо виявити основну тенденцію розвитку оплати праці на підприємстві. Цей процес називається вирівнюванням ряду динаміки і може здійснюватися кількома способами.

Для початку ми спробуємо застосувати найпростіший спосіб - метод укрупнення інтервалів - тобто на основі ряду помісячних значень оплати праці сформуємо ряд з інтервалом часу, рівним кварталу. Для цього підсумуємо дані 3 місяців і знайдемо від їх середню арифметичну.

Таким чином, в році отримуємо IV кварталу.

Результати розрахунків відображені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 Вирівнювання ряду динаміки способом укрупнення інтервалів

 № кварталу Середній рівень оплати праці, руб.

 1 8148,18

 2 9241,54

 3 11455,63

 4 12784,78

 5 13239,53

 6 14431,52

 7 14495,62

 8 14520,07

На підставі цієї таблиці побудуємо графік середнього квартального рівня оплати праці працівників (рис.4.1).

Рис. 4.1. Показники середнього квартального рівня оплати праці працівників на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »

Як видно з графіка мається зростаюча тенденція зміни оплати праці на підприємстві, є також певні відхилення від вищевказаної тенденції. У період з 3 по 4 квартал спостерігається деяке зниження.

Тому, щоб можна було зробити точні висновки, використовуємо метод згладжування рядів динаміки ковзної середньої. Суть методу полягає в заміні абсолютних даних середніми арифметичними за визначені періоди. Розрахунок середніх ведеться способом ковзання, тобто поступовим виключенням з прийнятого періоду ковзання першого рівня і включенням наступного.

Виконаємо згладжування помісячних значень рівнів результуючого показника, тримісячної ковзної середньої. Результати розрахунків покажемо в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3. Згладжування рядів динаміки тримісячної ковзної середньої

 Рік Місяць Середній рівень оплати праці, руб. Тримісячна змінна сума, руб.

 Тримісячна змінна середня, руб.

 2009 січень 7759,0 -

-

 лютого 8114,5 24444,5

 8148,18

 березня 8571,1 25298,6

 8432,86

 квітня 8613,0 26277,1

 8759,04

 Травень 9093,0 27724,6

 9241,54

 Червень 10018,6 30855,2

 10285,07

 Липень 11743,6 34158,9

 11386,28

 серпня 12396,7 40366,9

 13455,63

 Вересень 16226,6 40557,8

 13519,28

 Жовтень 11934,6 39451,1

 13150,38

 листопаді 11290,0 35354,3

 11784,78

 грудня 12129,8 35896,5

 11965,51

 2010 січень 12476,75 37571,6

 12523,87

 лютого 12965,04 39718,6

 13239,53

 березня 14276,79 41530,5

 13843,50

 квітня 14288,67 43001,3

 14333,77

 Травень 14435,85 43294,6

 14431,52

 Червень 14570,05 43807,1

 14602,35

 Липень 14801,16 43733,1

 14577,71

 серпня 14361,93 43486,9

 14495,62

 Вересень 14323,76 42974,6

 14324,86

 Жовтень 14288,89 42545,9

 14181,97

 Листопад 13933,26 42660,2

 14220,07

 грудня 14438,05 -

-

Недолік цього методу полягає лише в тому, що він «вкорочує» згладжений ряд порівняно з фактичним, а отже, спостерігається втрата інформації. Так, в даному випадку втрачена інформація про першому і останньому показнику.

Розглянуті прийоми згладжування динамічних рядів (укрупнення інтервалів і метод ковзної середньої) дають можливість визначити лише загальну тенденцію розвитку явища, більш-менш звільнену від випадкових і хвилеподібних коливань. Однак отримати узагальнену статистичну модель тренда за допомогою цих методів можна.

Для того щоб дати кількісну модель, що виражає основну тенденцію зміни рівнів динамічного ряду в часі, використовується аналітичне вирівнювання ряду динаміки.

Аналітичне вирівнювання ряду динаміки є найбільш ефективним способом виявлення основної тенденції динаміки. Для вирівнювання ми будемо використовувати рівняння прямої:

,

де- теоретичне значення досліджуваного показника, відповідне рівняння прямої;

- Параметри рівняння прямої;

t - показник часу.

Коеффіціентинайдем за методом найменших квадратів із системи нормальних рівнянь

Параметри рівняння прямої обчислимо за формулами

,

.

Розрахунки будемо проводити, використовуючи робочу таблицю 4.4.

Таблиця 4.4 Розрахунок теоретичних рівнів ряду динаміки оплати праці працівників на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »методом аналітичного вирівнювання

 Період часу

 Оплата праці, руб., У

 Показник часу, t Розрахункові величини

 t 2

 уt

 y t

 Січень 7759,0 -23529

 -178456,08

 8998,59

 лютого 8114,5 -21441 -170404,08 9292,38

 березень 8571,1 -19361 -162850,71 9586,16

 квітня 8613,0 -17289 -146421 9879,94

 Травень 9093,0 -15225 -136395,6 10173,73

 Червень 10018,6 -13169 -130241,54 10467,51

 Липень 11743,6 -11121 -129179,6 10761,30

 серпня 12396,7 -9 81 -111570,03 11055,08

 Вересень 16226,6 -7 49 -113586,319 11348,86

 Жовтень 11934,6 -5 25 -59672,8 11642,65

 листопаді 11290,0 -3 9 -33869,88 11936,43

 грудня 12129,8 -1 1 -12129,81 12230,22

 Січень

 12476,75

1

 1 12476,75 12524,00

 лютого 12965,04 9 березня 38895,12 12817,78

 березня 14276,79 25 травня 71383,95 13111,57

 квітня 14288,67 7 49 100020,69 13405,35

 Травень 14435,85 9 81 129922,65 13699,13

 Червень 14570,05 11121 160270,55 13992,92

 Липень 14801,16 13 169 192415,08 14286,70

 серпня 14361,93 15225 215428,95 14580,49

 Вересень 14323,76 17289 243503,92 14874,27

 Жовтень 14288,89 19361 271488,91 15168,05

 Листопад 13933,26 21441 292598,46 15461,84

 грудня 14438,05 23529 332075,15 15755,62

 Підсумок:

 297050,6 0 4600

 675702,731

 297050,57

На підставі даних таблиці 4.4 розрахуємо коефіцієнти:

Таким чином, рівняння тренду має вигляд:

Отримане рівняння показує, що, незважаючи на значні коливання в окремі місяці, спостерігається тенденція збільшення рівня оплати праці працівників: з січня 2008 року по грудень 2009 року рівень оплати праці в середньому збільшувався щомісяця на 146,89 руб.

Фактичні та розрахункові значення оплати праці представлені на графіку

Поєднавши точки, побудовані за фактичними даними, отримаємо ламану лінію, на підставі якої важко вивести судження про характер загальної тенденції в зміні рівня оплати праці. Тенденція зростання рівня оплати праці в досліджуваному періоді чітко проявляється в результаті побудови вирівняною прямої:

Висновки і пропозиції

На підставі проведених в курсовій роботі досліджень можна зробити ряд важливих висновків.

1) Оплата праці - один з найважливіших індикаторів рівня життя населення. Вона багато в чому визначає динаміку платоспроможності попиту населення, обсяг внутрішнього ринку, збільшення розмірів якого є умовою економічного розвитку, зростання інвестицій.

2) На середньомісячний рівень оплати праці надає дію безліч факторів: продуктивність праці працівників, розмір підприємства, його галузь, географічне положення, форма власності, фінансове становище та ін.

3) Вивчивши за допомогою статистичних методів аналізу ситуацію на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар », стає очевидним, що на підприємстві відбувається стійке збільшення рівня оплати праці працівників. Це красномовно говорить про ефективне функціонування і розвитку АТ.

4) Використовуючи ряд статистичних методів, таких як згладжування рядів динаміки ковзної середньої, аналітичне вирівнювання та ін., Можна досить впевнено припустити про подальше збільшення рівня оплати праці (виключаючи можливість наслідків НП) і дати їм наближену кількісну характеристику.

5) Серед безлічі причин, що впливають на збільшення середнього рівня оплати праці на ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар », до числа головних можна віднести зростання продуктивності праці працівників. Безумовно, впливають і ряд інших факторів (наприклад, сезонність виробництва).

Список використаної літератури

1) Річний звіт ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »за 2009 рік.

2) Курс соціально-економічної статистики: навч. для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Статистика» / під ред. М.Г. Назарова. - 5-е вид. перераб. і доп. - М.: Изд-во Омега-Л, 2010. 984 с .: іл., Табл.

3) Соціально-економічческая статистика. Практикум / Н.М. Гореева, Л.Н. Демидова, Л.М. Клізогуб, С.А. Горіхів; під ред. д-ра екон. наук, проф. С.А. Орєхова. - М .: Ексмо, 2011. - 384 с. - Вища економічна освіта)

4) Соціально-економічна статистика: Учеб. посібник. - М .: ИНФРА-М, 2008. -256 с. - (Вища освіта).

5) Практикум зі статистики: Учеб. посібник для вузів / За ред. В.М. Сімчера / ХТРЕІУ - М .: ЗАТ «Финстатинформ», 1999. - 259с.

6) Курс соціально-економічної статистики: навч. для студентів вузів, що навчаються за спец. «Статистика» / під ред. М.Г. Назарова. - 5-е изд., Перераб. і доп. - М .: Изд-во Омега - Л, 2010. - 984 с .: іл., Табл ..

7) Статистика: Соціально-економічна статистика. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. - Вологда: Вогт, 2011.- 19 с.

Розміщено на http: // www.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com