На головну

 Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні) - Економіко-математичне моделювання

Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні)

Анотація

інвестиційний інноваційний статистичний

Курсова робота складається з теоретичної та аналітичної частин.

У теоретичній частині розглянуті поняття і сутність інвестиційних та інноваційних процесів, система статистичних показників інвестиційних та інноваційних процесів і джерела статистичної інформації. Обсяг теоретичної частини складає 10 сторінок.

В аналітичній частині вивчені динаміка і структура інвестиційних та інноваційних процесів в Новосибірській області за період 2000-2009 рр., Дана характеристика інвестицій в інноваційну діяльність за 2001р., Вивчена міжрегіональна варіація обсягів інвестицій, проаналізовано вплив обсягу інвестицій на обсяг відвантаженої інноваційної продукції. Розраховані основні індекси і показаний приклад розрахунку в прикладній статистиці. Обсяг аналітичної частини складає 26 сторінок.

План курсової роботи

1. Теоретичні основи статистичного вивчення інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні)

1.1 Поняття і сутність інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні), завдання їх статистичного вивчення

1.2 Система статистичних показників вивчення інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні), їх інформаційне забезпечення

2.Економіка-статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні) в Новосибірській області за період 2000-2009 рр.

2.1 Вивчення динаміки і структури витрат на інноваційну діяльність та виявлення основних тенденцій

2.1.1 Аналіз динаміки витрат на інноваційну діяльність

2.1.2 Аналіз структури інвестицій в інноваційну діяльність

2.2 Характеристика інвестицій в інноваційну діяльність в Новосибірській області за 2001 р

2.3 Вивчення міжрегіональної варіації рівня інвестицій в інноваційну діяльність

2.4 Аналіз впливу інвестицій в інноваційну діяльність на обсяг відвантаженої інноваційної продукції

3.Вичісленіе індексів та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях. Товар

4. Показники та методи розрахунку, що використовуються в прикладній статистиці

Висновок

Список літератури

Введення

Інновації являють собою нові або удосконалені продукти або послуги, впроваджені на ринку, нові або удосконалені технологічні процеси, які використовуються в практичній діяльності, нові підходи до соціальних послуг. Цей термін може мати різні значення в різних контекстах, і вибір їх залежить від конкретних цілей вимірювання або аналізу.

Інновації як основа стратегії розвитку фірми включають на тільки технічні чи технологічні розробки, а й пошук і використання нових форм бізнесу, нових методів роботи на ринку, нових товарів і послуг, нових фінансових інструментів. Вони характеризуються більш високим технологічним рівнем, більш високими споживчими якостями товару або послуг порівняно з попереднім продуктом. Інновації є найважливішим чинником стабільного функціонування підприємницьких, фінансових, кредитних, будь-яких інших структур, які забезпечують їх економічне зростання і конкурентоспроможність.

Метою курсової роботи є проведення статистичного аналізу грошового обігу та кредиту. При цьому намічено вирішити наступні завдання:

· Оцінка впливу технологічних інновацій

· Визначення розмірів інвестицій і їх структура

· Статистичне вивчення інвестицій та інновацій

· Характеристика інвестиційно-інноваційної діяльності

Предметом дослідження виступають показники, що характеризують інвестиційні та інноваційні процеси в Новосибірській області.

Теоретичну і методологічну базу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних вчених з аналізу та прогнозування інвестицій, питань статистики.

В якості дослідницького інструментарію використовувалися статистичні методи кореляційного, регресійного, аналізу часових рядів та прогнозування, табличні та графічні методи представлення результатів дослідження.

Для обробки даних використовувався прикладна програма «Microsoft Excel».

1. Теоретичні основи статистичного вивчення інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні)

1.1 Поняття і сутність інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні), завдання їх статистичного вивчення

Поняття "інвестиції" використовується як у широкому, так і у вузькому сенсі цього слова. Однозначно визначити його зміст і сутність дуже складно. У різних розділах економічної науки, а також стосовно до різних напрямах практичної діяльності в нього вкладається різний зміст, виходячи з особливостей сфери та об'єктів програми. Дослівно в перекладі з латинської слово "invest" позначає "вкладати". Зміст поняття "інвестиції" визначається як "матеріальні та нематеріальні блага і права на них, вкладені в об'єкти економічної та іншої діяльності". На макроекономічному рівні під інвестиціями розуміють частину витрат, спрямованих на відтворення засобів виробництва, приріст житлового фонду, товарних запасів і т. П., Тобто не спожиту в поточному періоді частина валового внутрішнього продукту, спрямовану на приріст капіталу. На мікрорівні і в теорії виробництва під інвестиціями мають на увазі процес організації відтворення нового капіталу, в тому числі засобів виробництва та інтелектуального потенціалу. Інвестиції диференціюються на базі самих різних ознак: виділяють чисті, пов'язані з необхідністю збільшення основного капіталу, і валові, зумовлені необхідністю відшкодування зносу основних фондів. Інвестиції виділяються по об'єктах додатки. Цими об'єктами можуть бути: майно, фінансові інструменти, нематеріальні цінності. У напрямку дії інвестицій можна виділити: заміну, розширення, раціоналізацію, оновлення складу фондів і т. П. З точки зору цілей і пов'язаних з ними ризиків бувають інвестиції: венчурні (ризикові) прямі, портфельні та ануїтет. Формою венчурного капіталу є випуск нових акцій, вироблених в нових сферах діяльності, пов'язаних з великим ризиком. Ризиковий капітал включає в себе різні форми: позиковий, акціонерний, предпрінімательскій.Прямие інвестиції є вкладення в статутний капітал економічного суб'єкта з метою отримання доходу та отримання прав на участь в управлінні даним суб'єктом господарювання. Портфельні інвестиції являють собою сукупність зібраних воєдино різних цінностей, службовців для досягнення інвестором конкретної мети. Ануїтет - інвестиції, що приносять інвестору певний дохід через регулярні проміжки часу. З точки зору суб'єктів інвестування розрізняють приватні інвестиції, здійснювані за рахунок власного приватного капіталу, позик (включаючи облігаційні), а також залученого капіталу; і державні інвестиції, реалізовані за рахунок бюджетних асигнувань, довгострокових позик та інших залучених ресурсів. Економісти поділяють інвестиції на:

- Реальні (капиталообразующие) прямі;

- Портфельні;

- Фінансові;

- Інтелектуальні нематеріальні.

У Законі "Про інвестиційну діяльність" інвестиції диференційовані по об'єкту призначення. Відповідно виділяються:

- Капітальні (в реальні активи);

- Інноваційні - (на розробку та освоєння нового покоління техніки і нових технологій);

- Соціальні (у розвиток людського потенціалу, навичок, виробничого досвіду, в інші форми нематеріальних благ).

Інвестиційні рішення, що приймаються на мікрорівні, як правило, відносно автономні. Ці рішення різні за мотивами, масштабами і цілям і призводять до відповідних фінансових наслідків, які, як правило, прораховуються, прогнозуються і служать критерієм вибору. З точки зору вибору сфери діяльності її фінансової політики для фінансиста та інвестора важливо мати інформацію про ступінь впливу макроекономічного циклу на стан справ в стійких, циклічних і зростаючих галузях. Ця інформація необхідна для прийняття рішень в області інвестиційної політики на рівні підприємства, т. К., Вибираючи ту чи іншу інвестиційну політику, воно реалізує свої можливості в прогнозуванні довгострокових тенденцій економічного розвитку та адаптації до них.

Вкладення коштів у виробництво, в цінні папери і т. П. Доцільно, якщо:

- Чистий прибуток від даного вкладення перевищить чистий прибуток від приміщення коштів на банківський депозит;

- Рентабельність інвестицій буде вище рівня інфляції;

- Рентабельність даного проекту з урахуванням тимчасової вартості грошей буде вище рентабельності альтернативних проектів;

- Рентабельність активів підприємства після здійснення проекту збільшиться (або, принаймні, не зменшиться) і в будь-якому випадку перевищить середню розрахункову ставку за позиковими коштами;

- Розглянутий проект відповідає генеральної стратегічної лінії підприємства з погляду формування раціональної асортиментної структури виробництва, термінів окупності витрат, наявності фінансових джерел покриття витрат, забезпечення стабільних, але скромних, або, навпаки, концентрованих, але відтягнутих в часі надходжень і т. П.

Разом з тим слід підкреслити, що, незважаючи на наявність подібних загальних принципів, визначення головних для того чи іншого господарюючого суб'єкта критеріїв вибору інвестиційної політики завжди дуже суб'єктивно і залежить від переслідуваних на даному конкретному етапі стратегічних фінансових цілей. Однак при будь-якого ступеня суб'єктивності фінансовий менеджер, приймаючи рішення, повинен враховувати тимчасову вартість грошей, ризикованість проекту та його привабливість в порівнянні з альтернативними можливостями вкладення коштів в плані максимізації доходів і збільшення майна при прийнятній ступеня ризику. Таким чином, прийняття рішень про інвестиції грунтується на аналізі співвідношення очікуваної дохідності та ризику. Тому, визначаючи сутність інвестицій, завжди слід пам'ятати про те, що вони пов'язані з різного роду ризиками та очікуваними доходами. З вищесказаного випливає, що інвестиції - поняття значно більш ємне, ніж "капітальні вкладення". Інвестиції залучаються до процесів руху капіталу. Вони зв'язуються на певний час під конкретні активи. Їх основна мета - збереження вартості капіталу або його примноження, а їх головна відмінність від капіталу полягає в тому, що по них прогнозується ризик і визначається норма віддачі. Інвестиції, як відомо, є одним з найбільш важливих показників життєдіяльності суспільства в цілому. Тому, розгляд даного моменту з точки зору комплексності та системності дії його елементів у загальній структурі ринку логічніше було б почати з розглядів інвестицій у взаємовідносини з будь-якої іншої, але дуже близької їм по суті величиною.

В даному випадку такий "величиною" можна вважати інновації. Інвестиції та інновації дуже близькі області ринку, а, отже, будь-яка інвестиційна тактика, яку переслідує фірма, буде безпосередньо направляти інноваційну діяльність даної організації в ту ж цільову область її життєдіяльності.

Статистика вивчає кількісні параметри явищ і процесів у сфері інвестицій та інновацій в єдності з їх якісною природою. Головним завданням статистики інвестицій та інновацій є задоволення потреб суспільства в достовірної та надійної статистичної інформації про величину, структуру і динаміку ресурсів та результатів інвестиційної та інноваційної діяльності, їх вплив на соціально-економічний розвиток країни. Предметом статистики інвестицій та інновацій є розробка визначень і класифікацій, системи відповідних показників та методології їх обчислення.

Концепція статистичного вивчення інвестиційного та інноваційного потенціалу базується на системному підході до дослідження його сутності та структури, обґрунтування завдань, напрямів і методів статистичного аналізу. Тільки комплексний розгляд всіх аспектів інвестиційної та інноваційної діяльності і необхідних для її здійснення ресурсів - трудових, матеріальних, інформаційних, фінансових - у взаємозв'язку з результатами їх використання дозволяє отримати об'єктивне уявлення про тенденції науково-технічного розвитку. Це дасть можливість інтегрувати розрізнені, іноді непорівнянні між собою показники, що характеризують окремі елементи інвестиційно-інноваційного циклу, в цілісну систему.

Завданнями статистики інвестицій та інновацій є:

· Оцінка впливу технологічних інновацій

· Визначення розмірів інвестицій і їх структура

· Статистичне вивчення інвестицій та інновацій

· Характеристика інвестиційно-інноваційної діяльності

1.2 Система статистичних показників вивчення інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні), їх інформаційне забезпечення

Моніторинг стану і тенденцій розвитку інноваційного потенціалу економічної системи в розрізі представлених у другому розділі компонентів припускає кількісну оцінку певних показників, в сукупності представляють інноваційний потенціал.

У сучасній світовій практиці існує значне число різних показників, що оцінюють рівень розвитку інноваційної діяльності: починаючи з оцінки людського капіталу, показників, що вимірюють знання, НТП, і закінчуючи окремими показниками фондового ринку. Різні міжнародні організації розробляють власні системи показників, що відображають рівень інноваційного потенціалу країни (регіону). В якості таких прикладів можна навести такі системи показників:

1). Індекс науково-технічного потенціалу (Всесвітній економічний форум) як складова інтегрального показника оцінки рівня конкурентоспроможності країни.

Згідно з методикою експертів ВЕФ, можливість досягнення стійкого економічного зростання в середньостроковій і довгостроковій перспективі в рівній мірі залежить від 3 категорій змінних: макроекономічного середовища, державних інститутів і технології. У довгостроковому періоді зростання економіки неможливий без НТП. Індекс науково-технічного потенціалу розраховується на основі таких даних: як число патентів на 1 млн.населенія; позиція країни за рівнем технологічного розвитку; внесок іноземних інвестицій в інноваційну діяльність місцевих фірм; число користувачів Інтернет на 10 000 чоловік і т.д.

2). Система показників оцінки інноваційної діяльності Комісії європейських співтовариств (КЕС), використовувана для порівняльного аналізу оцінки розвитку інноваційної діяльності в країнах ЄС, а також зіставлення їх з показниками США та Японії.

Запропонована Директоратом з підприємництва КЕС система інноваційних показників включає в себе 16 індикаторів, розділених на чотири групи: 1) людські ресурси; 2) генерація нових знань; 3) трансфер і використання знань; 4) фінансування інновацій, результати інноваційної діяльності. Оцінка інноваційної діяльності за запропонованою методикою дозволяє зіставити успіхи різних країн і визначити області, які вимагають додаткових зусиль з боку приватних організацій і держави. Разом з тим запропоновані параметри на охоплюють таких показників, як інвестиції в людський капітал, можливості та якість освітніх систем, придбання нового обладнання (нових технологій) і т.д

3). Щорічно публікуються ОЕСР показники, що характеризують рівень і динаміку розвитку інноваційної економіки по розвиненим і окремим країнам, що розвиваються.

У складі системи індикаторів ОЕСР представлені наступні показники: питома вага високотехнологічного сектора економіки в продукції обробної промисловості і послугах; інноваційна активність; обсяг інвестицій в сектор знань (громадський і приватний), включаючи видатки на вищу освіту, НДДКР, а також в розробку програмного забезпечення; Розробка та випуск інформаційного та комунікаційного обладнання, програмного продукту і послуг; чисельність зайнятих у сфері науки і високих технологій та ін.

Представлені системи показників спрямовані переважно на оцінку досить розвинутого інноваційного потенціалу розвинених країн і тому не враховують низки чинників, характерних для ринків, що розвиваються і накладають обмеження на стимулювання інноваційної діяльності (наприклад, рівень розвиненості інноваційного законодавства, пріоритети державних властей з питань інноваційного розвитку та ін.) . У цьому випадку крім традиційних показників доцільно розраховувати ряд індикаторів, що оцінюють результативність інноваційних процесів, що впливають на соціально-економічний розвиток країни (окремих регіонів). Наприклад, такі як частка інноваційної діяльності в економіці регіону, показник соціально-економічної корисності інновацій, частка інновацій в бюджеті регіону (країни) і т.д. Однак розрахунок і аналіз таких показників у вітчизняній практиці обмежений як недоліком відповідної інформації (особливо в регіональному розрізі), так і відсутністю власне методики їх розрахунку в розрізі основних складових інноваційного потенціалу. Відсутня також наукове обґрунтування необхідного і достатнього числа і складу показників, що оцінюють інноваційний потенціал. Видається, що даним питанням в умовах формування глобального інноваційного суспільства необхідно приділяти більше уваги.

У Росії в складі системи показників інноваційного потенціалу виділяються характеристики ресурсів та результатів інноваційної діяльності:

Показники інновацій.

Показники джерел інформації про інновації.

Чисельність і склад персоналу, зайнятого інноваційною діяльністю.

Показники обсягу і структури виробничих фондів, що використовуються в інноваційній діяльності.

Показники витрат на інновації.

Показники обсягу і структури витрат на інновації.

Показники динаміки витрат на інновації.

1.5 Показники технологічного обміну.

1.5.1. Показники придбання технологій.

1.5.2. Показники передачі технологій.

1.6.Показателі результатів інноваційної діяльності.

1.6.1. Показники обсягу, структури та динаміки виробництва і реалізації інноваційної продукції.

1.6.2. Показники впливу інновацій на результати діяльності підприємств.

1.6.2.1. показники економії витрат виробничих ресурсів в результаті впровадження інновацій.

1.6.2.2. Показники прибутку від реалізації інноваційної продукції.

1.7. Показники інноваційної активності підприємств.

Показники, що характеризують вплив інновацій на економіку і суспільство.

Показники технологічної структури економіки.

Показники експорту та імпорту технологій.

Оцінка впливу інновацій на зростання продуктивності праці і зайнятість.

Інтегрована оцінка внеску науково-технічного прогресу в приріст валового внутрішнього продукту.

Індикатори впливу науки на розвиток суспільства.

Індикатори суспільного розуміння ролі науки та інновацій.

Індикатори соціального статусу науки.

Індикатори наукової грамотності населення.

2.Економіка-статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні) в Новосибірській області за період 2000-2009 рр.

2.1 Вивчення динаміки і структури витрат на інноваційну діяльність та виявлення основних тенденцій

2.1.1 Аналіз динаміки витрат на інноваційну діяльність

У таблиці 2.1 представлена ??вихідна інформація для аналізу витрат на інноваційну діяльність за період 2000-2009 рр.

Таблиця 2.1 Вихідні дані про динаміку витрат на інноваційну діяльність за 2000-2009 рр.

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Всього 205,6 687,4 662,1 638,2 273,3 278,6 361,2 398,1 431,6 620,2

 у тому числі

 власні кошти підприємств 163,1 396,6 562,8 506,4 247,1 226,5 296,9 318,5 349,6 489,9

 федеральний бюджет 1,9 121,4 39,2 58,1 19,7 43,6 52,5 64,7 73,8 123,6

 бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети 0 0 0 5,5 0 3,1 4,5 4,7 5,4 6,1

 позабюджетні фонди 2,4 4,7 5,2 0 0 0 0 0 0 0

 іноземні інвестиції 0 149,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0

 інші 38,2 15,5 54,9 67,8 6,5 5,3 7,3 10,2 2,8 0,6

Для кількісної оцінки інвестицій в інноваційну діяльність розрахуємо абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту інвестицій за період 2000-2009 рр. (Ланцюгові і базисні) за такими формулами:

Для розрахунків в цьому розділі використовується програма MS Excel. Розрахунки показані в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Показники динаміки інвестицій за період 2000 - 2009 рр.

 Період Інвестиції, млн.руб.

 Абсолютний приріст ?yi Темп зростання Тр Темп приросту Тпр

 базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий

 2000 205,6 - - - - - -

 2001 687,4 481,8 481,8 3,34 3,34 2,34 2,34

 2002 662,1 456,5 -25,3 3,22 0,96 2,22 -0,04

 2003 638,2 432,6 -23,9 3,10 0,96 2,10 -0,04

 2004 273,3 67,7 -364,9 1,33 0,43 0,33 -0,57

 2005 278,6 73 5,3 1,36 1,02 0,36 0,02

 2006 361,2 155,6 82,6 1,76 1,30 0,76 0,30

 2007 398,1 192,5 36,9 1,94 1,10 0,94 0,10

 2008 431,6 226 33,5 2,10 1,08 1,10 0,08

 2009 620,2 414,6 188,6 3,02 1,44 2,02 0,44

Аналізуючи малюнки 2.1, 2.2 і таблицю 2.2 можна зробити кілька коротких висновків. У 2001 році витрати на інноваційну діяльність різко зросли, причому приріст в більшій мірі обумовлений збільшенням виділенням коштів з федерального бюджету. У 2002, 2003 і 2004 роках відбувалося зниження витрат. А в наступних двох роках обсяг коштів поступово почав зростати, і в 2006 році приріст склав 29,65% в порівнянні з 2005 роком. Причому збільшення витрат простежується за всіма джерелами фінансування.

Перевіримо статистичну сукупність, що складається з величин інвестицій по місяцях за 2009 р на однорідність і оцінимо можливість дослідження даної сукупності із застосуванням статистичних методів, а саме кореляційно-регресійного методу аналізу.

Складемо таблицю 2.3 для проведення розрахунків.

Таблиця 2.3 Розрахунки для обчислення узагальнюючих показників і показників варіації

 № п / п Місяць

 Інвестиції, млн.руб.

 1 січня 431,6 -99,42 9884,336

 2 лютого 447,3 -83,72 7009,038

 3 березня 465,5 -65,52 4292,87

 4 квітня 490,7 -40,32 1625,702

 5 травня 513,8 -17,22 296,5284

 6 червня 532,0 0,98 0,9604

 7 липня 542,9 11,88 141,1344

 8 серпня 552,4 21,38 457,1044

 9 вересня 568,1 37,08 1374,926

 10 жовтня 593,7 62,68 3928,782

 11 листопада 614,0 82,98 6885,68

 12 грудня 620,2 89,18 7953,072

 ? 6372,2 -0,04 43850,14

Середня арифметична: млн.руб.

Дисперсія: млн.руб.2

Середньоквадратичне відхилення:

млн.руб.

Коефіцієнт варіації

Таким чином, можна стверджувати, що досліджувана сукупність рівня інвестицій в 2009 р є однорідною, так як коефіцієнт варіації

2.1.2 Аналіз структури інвестицій в інноваційну діяльність

Структурний аналіз інвестицій проводиться за допомогою дослідження відносного показника структури: по роках. Розраховані відносні показники структури представлені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 Структурний аналіз інвестицій за період 2000 - 2009 рр.

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Всього інвестицій,% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 у тому числі

 власні кошти підприємств,% 79,33 57,71 85 79,36 90,41 81,34 82,2 80,01 81,0 78,99

 федеральний бюджет,% 0,92 17,66 5,92 9,1 7,21 15,65 14,53 16,25 17,1 19,93

 бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети,% 0 0 0 0,86 0 1,11 1,25 1,18 1,25 0,98

 позабюджетні фонди,% 1,17 0,68 0,79 0 0 0 0 0 0 0

 іноземні інвестиції,% 0 21,7 0 0,06 0 0 0 0 0 0

 інші,% 18,58 2,25 8,29 10,62 2,38 1,9 2,02 2,56 0,65 0,1

Виходячи з даних графіків, можна зробити висновок про те, що більший внесок в інноваційну діяльність складають інвестиції за рахунок власних коштів підприємства, хоча останнім часом все більше коштів залучається за рахунок федерального бюджету, а рівень іноземних інвестицій став останнім часом нульовим у зв'язку з непростими відносинами з країнами Заходу.

2.2 Характеристика інвестицій в інноваційну діяльність в Новосибірській області за 2001 р

Після економічної кризи 2000 істотно скоротилася частка інвестицій за рахунок власних коштів підприємства в структурі інвестицій в інноваційну діяльність з 79% до 58%. Для того, щоб певним чином компенсувати це скорочення, держава за рахунок федерального бюджету різко збільшило свою частку в обсязі інвестицій. Це збільшення відбулося з рівня 1% до 18%. В цей же час було відкрито можливість для іноземних інвесторів вкладати свої кошти в інноваційну діяльність, що дозволило збільшити їм свою частку до 21,7%. Для наочного уявлення змін, що відбулися в структурі інвестицій після економічної кризи 2000 проведемо порівняння структур інвестицій 2000 і 2001

2.3 Вивчення міжрегіональної варіації рівня інвестицій в інноваційну діяльність

Вивчення міжрегіональної варіації рівня інвестицій в інноваційну діяльність проведемо у вигляді порівняння обсягів інвестицій по різних регіонах РФ. В якості таких регіонів було обрано три: Новосибірська область, Республіка Башкортостан, Московська область.

Проведемо аналіз залежності обсягу інвестицій від місця розташування регіону, тобто аналіз того, як залежить обсяг інвестицій від регіону. Для цього розрахуємо міжгрупову, внутригрупповую дисперсії по регіонах і загальну дисперсію за правилом додавання дисперсій.

Складемо таблицю для проведення розрахунків (таблиця 2.5).

Таблиця 2.5 Вихідні дані про обсяг інвестицій по трьох регіонах за період 2000 - 2009 рр.

 Період Новосибірська область Республіка Башкортостан Московська область

 2000 205,6 98,5 321,5

 2001 687,4 343,4 1157,4

 2002 662,1 316,7 1014,7

 2003 638,2 298,9 943,1

 2004 273,3 135,7 509,3

 2005 278,6 167,8 768,9

 2006 361,2 277,8 887,9

 2007 398,1 312,4 990,8

 2008 431,6 376,8 1176,9

 2009 620,2 542,8 1457,4

Допоміжні розрахунки для обчислення дисперсій представлені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 Розрахунки для обчислення дисперсій

 Роки Новосибірська область Республіка Башкортостан Московська область

 x 1i

 x 2i

 x 3i

 2000 205,6 -250,0 62515,0 98,5 -188,6 35562,4 321,5 -601,3 361549,7

 2001 687,4 231,8 53717,3 343,4 56,3 3171,9 1157,4 234,6 55041,9

 2002 662,1 206,5 42629,9 316,7 29,6 877,3 1014,7 91,9 8447,4

 2003 638,2 182,6 33331,8 298,9 11,8 139,7 943,1 20,3 412,5

 2004 273,3 -182,3 33244,2 135,7 -151,4 22915,9 509,3 -413,5 170974,0

 2005 278,6 -177,0 31339,6 167,8 -119,3 14227,7 768,9 -153,9 23682,1

 2006 361,2 -94,4 8917,0 277,8 -9,3 86,1 887,9 -34,9 1217,3

 2007 398,1 -57,5 3309,7 312,4 25,3 641,1 990,8 68,0 4625,4

 2008 431,6 -24,0 577,4 376,8 89,7 8049,7 1176,9 254,1 64571,9

 2009 620,2 164,6 27083,3 542,8 255,7 65392,7 1457,4 534,6 285807,9

 ? 4556,3 0 296665,3 2870,8 0 151064,7 9227,9 0 976330,0

 455,63 - - 287,08 - - 922,79 - -

Обчислимо середні арифметичні величини по кожній групі:

Внутрішньогрупові дисперсії по кожній групі:

Середнє з внутрішньогрупових дисперсій:

Обчислимо міжгрупову дисперсію. Для цього попередньо визначимо загальну середню як середню зважену з групових середніх:

Межгрупповая дисперсія:

Загальна дисперсія за правилом додавання дисперсій:

Емпіричне кореляційне відношення:

Величина емпіричного кореляційного відносини, рівна 0,60, характеризує зв'язок між об'єднувальних і результативним ознаками.

Варіація (середньоквадратичне відхилення) значень ознаки всередині кожної групи незначна і становить:

У першій групі: при

у другій групі: при

в третій групі: при

Навпаки, варіація значень ознаки між групами становить

при

Отже, на основі проведеного аналізу дисперсій всередині кожної з утворених груп і між групами, показано, що обсяг інвестицій на 60% пояснюється відмінністю в місці розташування регіонів, а на 40% впливом інших факторів.

Покажемо обчислені в п. 2.3 основні статистичні характеристики в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7Обобщающая таблиця статистичних розрахунків

 Показник

 Значення 555,17 47468,66 72308,31 119776,97 0,60

 Коротка характеристика Ознаки розташування регіону і обсяг інвестицій взаємопов'язані

2.4 Аналіз впливу інвестицій в інноваційну діяльність на обсяг відвантаженої інноваційної продукції

Припустимо, що обсяг відвантаженої інноваційної продукції в Новосибірській області залежить від величини інвестицій в інноваційну діяльність. Перевіримо це припущення за допомогою кореляційно-регресійного аналізу (КРА).

Етапи аналізу:

1. Постановка мети дослідження.

Визначити наявність або відсутність залежності між показниками величини інвестицій в інноваційну діяльність та обсягу відвантаженої інноваційної продукції. Побудувати регресійну модель цієї залежності, перевірити її якість і використовувати цю модель для аналізу і прогнозування.

2. Збір вихідної статистичної інформації.

Інформацію для дослідження знаходимо у статистичних щорічниках. Уявімо дані в табличній формі (табл. 2.8).

Таблиця 2.8 Вихідна інформація для КРА

 Роки Обсяг інвестицій, млн. Руб. Обсяг відвантаженої інноваційної продукції, млн. Руб.

 2000 205,6 784,8

 2001 687,4 1384,0

 2002 662,1 1016,4

 2003 638,2 1548,2

 2004 273,3 1555,7

 2005 278,6 1630,2

 2006 361,2 1676,0

 2007 398,1 1900,1

 2008 431,6 2032,4

 2009 620,2 2864,8

Введемо позначення: xi- обсяг інвестицій, yi- обсяг відвантаженої інноваційної продукції. Графічно залежність вихідних даних представлена ??на малюнку 2.6.

Рис.2.1. Залежність обсягу відвантаженої інноваційної продукції від обсягу інвестицій

3. Оцінка тісноти зв'язку між ознаками.

3.1. Припустимо, що досліджувані ознаки пов'язані лінійною залежністю. Розрахуємо лінійний коефіцієнт кореляції за формулою: Проміжні розрахунки представлені в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 Проміжні розрахунки для визначення параметрів регресії

 Роки

 x i

 y i xy

 x 2

 y 2

 2000 205,6 784,8 161354,9 42271,36 615911,0

 2001 687,4 1384,0 951361,6 472518,76 1915456,0

 2002 662,1 1016,4 672958,4 438376,41 1033069,0

 2003 638,2 1548,2 988061,2 407299,24 2396923,2

 2004 273,3 1555,7 425172,8 74692,89 2420202,5

 2005 278,6 1630,2 454173,7 77617,96 2657552,0

 2006 361,2 1676,0 605371,2 130465,44 2808976,0

 2007 398,1 1900,1 756424,1 158483,61 3610325,7

 2008 431,6 2032,4 877191,5 186278,56 4130722,3

 2009 620,2 2864,8 1776718 384648,04 8206792,6

 ? 4556,3 16392,6 7668788 2372652,27 29795930,4

Коефіцієнт лінійної кореляції, рівний 0,215, свідчить про наявність прямого зв'язку між обсягом інвестицій і обсягом відвантаженої інноваційної продукції, але недостатньо тісною.

3.2 Оцінка суттєвості коефіцієнта кореляції

Для цього знайдемо розрахункове значення t-критерію Стьюдента:

По таблиці критичних точок розподілу Стьюдента знайдемо tкрпрі рівні значущості ? = 0,05 і числі ступенів свободи

? = n-k-1 = 10-1-1 = 8. tкр = 2,306. Так як tрасч 4. Побудова рівняння регресії.

Етап побудови регресійного рівняння полягає в ідентифікації (оцінці) його параметрів, оцінці їх значущості та значущості рівняння в цілому.

4.1. Ідентифікація регресії. Побудуємо лінійну Однофакторні регресійну модель відаДля оцінки невідомих параметрів a0, a1іспользуется метод найменших квадратів, що полягає в мінімізації суми квадратів відхилень теоретичних значень залежної змінної від спостережуваних (емпіричних).

Система нормальних рівнянь для знаходження параметрів a0, a1імеет вигляд:

Після перетворення системи отримаємо:

Рішенням системи є значення параметрів:

а0 = 1332,36; a1 = 0,67.

Рівняння регресії:

Коефіцієнт детермінації:

Рис.2.2. Графічне представлення рівняння регресії

Таким чином, судячи з регрессионному коефіцієнту а1 = 0,67, можна стверджувати, що зі збільшенням інвестицій на 1 млрд. Рублів обсяг відвантаженої інноваційної продукції в рублях збільшується в середньому на 670 млн. Рублів на рік. Для зручності інтерпретації параметра а1іспользуют коефіцієнт еластичності. Він показує середні зміни результативного ознаки при зміні факторної ознаки на 1% і обчислюється за формулою,%:

У розглянутому прімереСледовательно зі зростанням інвестицій на 1% слід очікувати підвищення обсягу інноваційної продукції на 0,19%.

Коефіцієнт регресії а0 = 1332,36 враховує вплив факторів, неврахованих в моделі. У нашому випадку вплив неврахованих факторів досить велике.

Коефіцієнт детермінацііпоказивает, що 4,6% варіації ознаки «обсяг відвантаженої інноваційної продукції» обумовлено варіацією ознаки «обсяг інвестицій», а решта 95,4% варіації пов'язані з впливом неврахованих факторів: рівень розвитку виробництва на період початку інвестицій, кадровий потенціал, цільове використання засобів та інші.

4.2 Перевірка значущості параметрів регресії.

Для того, щоб оцінити на скільки параметри а1, а0отображают досліджуваний процес і чи не є ці значення результатом випадкових величин, розрахуємо середні помилки і t-критерії Стьюдента.

По таблиці критичних точок розподілу Стьюдента знайдемо tкрпрі рівні значущості ? = 0,05 і числі ступенів свободи ? = 8. tкр = 2,306. Так як tа0расч> tкр (7,13> 2,306), то параметр а0счітается значущим. Так як tа1расч 4.3. Перевірка значущості рівняння регресії в цілому.

По таблиці критичних значень критерію Фішера знайдемо Fкр = 5,32 (при ? = 0,05, ?1 = k = 1, ?2 = nk-1 = 8). Так як Fрасч 5. Багатофакторний кореляційний і регресійний аналіз

Проведемо багатофакторний кореляційний і регресійний аналіз. Уявімо дані в табличній формі (табл. 2.10).

Таблиця 2.10 Вихідна інформація для КРА

 Роки Обсяг інвестицій, млн. Руб. Число інноваційно-активних підприємств, шт. Обсяг відвантаженої інноваційної продукції, млн. Руб.

 2000 205,6 32 784,8

 2001 687,4 34 1384,0

 2002 662,1 32 1016,4

 2003 638,2 36 1548,2

 2004 273,3 33 1555,7

 2005 278,6 31 1630,2

 2006 361,2 34 1676,0

 2007 398,1 36 1900,1

 2008 431,6 38 2032,4

 2009 620,2 44 2864,8

Введемо позначення: x1i- обсяг інвестицій, x2i- число інноваційно-активних підприємств, yi- обсяг відвантаженої інноваційної продукції.

Вважаючи залежність між цими показниками лінійної, визначимо рівняння зв'язку, обчислимо множинні і приватні коефіцієнти кореляції і оцінимо значимість моделі.

Проміжні розрахунки представлені в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 Проміжні розрахунки для визначення параметрів регресу

 Роки

 x 1 i

 x 2i

 y i

 x 2

 x 2

 y 2

 x 1 i y

 x 2i y

 x 1 i x 2i

 2000 205,6 32 784,8 42271,36 1024 615911 161354 25113 6579

 2001 687,4 34 1384,0 472518,7 1156 1915456 951361 47056 23371

 2002 662,1 32 1016,4 438376,4 1024 1033069 672958 32524 21187

 2003 638,2 36 1548,2 407299,2 1296 2396923 988061 55735 22975

 2004 273,3 33 1555,7 74692,89 1089 2420202 425172 51338 9018

 2005 278,6 31 1630,2 77617,96 961 2657552 454173 50536 8636

 2006 361,2 34 1676,0 130465,4 1156 2808976 605371 56984 12280

 2007 398,1 36 1900,1 158483,6 1296 3610380 756429 68403 14331,6

 2008 431,6 38 2032,4 186278,5 1444 4130650 877183 77231 16400

 2009 620,2 44 2864,8 384648,0 1936 8207079 1776749 126051 27288

 ? 4556 350 16392,6 2372652 12382 29796199 7668817 590973 162070

Парні коефіцієнти кореляції:

Приватні коефіцієнти кореляції:

Коефіцієнт множинної кореляції:

Сукупний коефіцієнт множинної детермінації: .Він показує, що варіація обсягу інноваційного продукту на 79,2% обумовлюється двома аналізованими факторами.

Система нормальних рівнянь має вигляд:

Рішенням системи є значення параметрів:

а0 = 1332,36; a1 = 0,67.

Рівняння регресії:

Перевірку значущості рівняння регресії зробимо на основі обчислення F-критерію Фішера:

По таблиці критичних значень критерію Фішера знайдемо Fкр = 5,32 (при ? = 0,05, ?1 = m-1 = 1, ?2 = nm = 8). Так як Fрасч> Fкр (39,6> 5,32), то для рівня значущості ? = 0,05 і числі ступенів свободи ?1 = 1, ?2 = 8 побудоване рівняння регресії можна вважати значущим.

3.Вичісленіе індексів та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

Зробимо обчислення індексів на основі даних про випуск інноваційних товарів науковим центром «Вектор». З останнього виділилася маса комерційних підприємств. Успішними підприємствами, що працюють на новосибірському і загальноукраїнському ринках, є «Вектор-Бест» (виробництво діагностичних наборів), «Вектор-БіАльгам» (виробництво діагностичних наборів, вакцини проти гепатиту А, кисломолочних продуктів для лікувально-профілактичного харчування), «Вектор-Медика »(виробництво лікарських препаратів) (Конт-Сибір).

Таблиця 3.1 Вихідні дані про випуск інноваційних товарів науковим центром «Вектор»

 Товар Випуск продукції, тис. Шт. Ціна одиниці продукції, грн.

 2002р. 2003 2002р. 2003

 Діагностичний набір 23 31 5300 5500

 Лікарські препарати 897 1367 130 145

Індивідуальні індекси фізичного обсягу

iqA = 31/23 = 134,8% (зростання на 34,8%)

iqБ = 1367/897 = 152,4% (зростання на 52,4%)

Індивідуальні індекси цін

ipA = 5500/5300 = 103,8% (зростання на 3,8%)

ipБ = 145/130 = 111,5% (зростання на 11,5%)

Індивідуальні індекси товарообігу

ipqА = (31 * 5500) / (23 * 5300) = 139,9% (зростання на 39,9%)

ipqБ = (1367 * 145) / (897 * 130) = 170% (зростання на 70%)

Зміна по підприємству в цілому (за двома товарам) індивідуальним індексом оцінити не можна, тому сукупність неоднорідна. Тому скористаємося зведеним індексом.

Зведений індекс загального товарообігу

Обсяг загального товарообігу зріс на 55%. В абсолютному вираженні зміна товарообігу становить:

= 368715-238510 = 130205 тис.руб.

Це зростання досягнуто за рахунок зміни кількості продукції.

Агрегатний індекс фізичного обсягу

Оскільки даний індекс є індексом кількісного показника (обсягу продукції), обчислимо його, застосовуючи базисні ваги, тобто при розрахунку використовуємо рівень цін базисного періоду

Спостерігається зростання фізичного обсягу продукції на 43,4%. В абсолютному вираженні приріст фізичного обсягу продукції дорівнює

= 342010-238510 = 103500 тис.руб.

Агрегатний індекс цін

Оскільки даний індекс є індексом якісного показника (цін), обчислимо його, застосовуючи звітні ваги, тобто при розрахунку використовуємо обсяг виробництва звітного періоду

Ціни збільшилися на 7,8%. Перевитрату грошових коштів споживачів:

= 368715-342010 = 26705 тис.руб.

Індексний метод широко застосовується для вивчення динаміки середніх величин і виявлення факторів, що впливають на динаміку середніх. З цією метою обчислюється система взаємопов'язаних індексів: змінного, постійного складу і структурних зрушень.

Індекс змінного складу Iперпредставляет собою відношення двох зважених середніх величин, характеризує зміну индексируемого (осредняемого) показника.

Iпер =

Величина цього індексу характеризує зміну середньої зваженої за рахунок впливу двох факторів: осредняемого показника в окремих одиниць сукупності і структури досліджуваної сукупності.

У нашому прикладі індекс показав, що приріст склав 2% за рахунок зміни ціни і структури виробництва.

Індекс постійного (фіксованого) складу Iфікспредставляет собою відношення середніх зважених з одними і тими ж вагами (тобто при постійній структурі).

Iфікс =

Індекс постійного складу враховує зміну тільки індексованою величини і показує середній розмір зміни досліджуваного показника у одиниць сукупності.

У нашому прикладі індекс показав, що приріст склав 7,8% тільки за рахунок зміни ціни.

Індекс структурних зрушень Iстрхарактерізует вплив зміни структури досліджуваного явища на динаміку середнього рівня индексируемого показника.

Iстр =

Під структурними змінами розуміється зміна частки окремих груп одиниць сукупності до загальної їх чисельності.

У нашому прикладі індекс показав, що втрати склали 6% за рахунок зміни структури виробництва.

4. Показники та методи розрахунку, що використовуються в прикладній статистиці

Таблиця 4.1 Дані оцінки ефективності оптимізованого інноваційного проекту

 Роки Чиста поточна грошовий потік Інвестиційні вкладення Коефіцієнт дисконтування Дисконтований грошовий потік Дисконтований грошовий потік

 2003 ___ 185,5 1 ___ 185,5

 2004 43,98 56,25 0,855 37,603 48,094

 2005 112,18 87,75 0,731 82,003 64,145

 2006 215,7 92,25 0,624 134,597 57,564

 2007 215,7 ___ 0,534 115,184 ___

 2008 215,7 ___ 0,456 98,359 ___

 2009 158,35 ___ 0,390 61,756 ___

 2010 81,27 ___ 0,333 27,063 ___

 Разом 1042,88 421,75 ___ 556,565 355,303

Розрахунок показників ефективності

Чистий приведений дохід являє собою величину різниць результатів інвестиційних витрат за розрахунковий період, приведених до одного моменту часу, тобто з урахуванням дисконтування грошового потоку (результатів) та інвестиційних вкладень (витрат):

ЧПД = ДП - ІС, де

ДП - сума дисконтованого грошового потоку;

ІС - сума дисконтованих інвестиційних вкладень.

ЧПД = 556,565 - 355,303 = 201,262 (млн. Руб.).

Індекс прибутковості визначається як відношення наведених доходів до наведених на ту ж дату інноваційних витрат. Розрахунок індексу прибутковості ведеться за формулою:

ВД = ДП / ІС

ІД = 556,565 / 355,303 = 1,57

Період окупності - це мінімальний часовий інтервал від початку здійснення проекту, за межами якого чистий приведений дохід стає не негативним. Іншими словами, це період, починаючи з якого інвестиційні вкладення покриваються сумарними результатами від реалізації проекту. Період окупності визначається за формулою:

ПО = ИС / ДП СР, де

ДП СР - Сума дисконтованого грошового потоку в середньому за рік.

ПО = 355,303 / (556,565 / 7) = 355,303 / 79,509 = 4,47 (року).

Внутрішня норма прибутковості НД = k, при якому ЧПД = 0, Де - ставка дисконту.

Для визначення ВНД використовуємо:

Таблиця 4.2 Дані оцінки ефективності оптимізованого інноваційного проекту

 Роки Чиста поточна грошовий потік Інвестиційні вкладення

 Коефіцієнт дисконтування

 для ставки 37% Дисконтований грошовий потік Дисконтований грошовий потік

 2003 ___ 185,5 1 ___ 185,5

 2004 43,98 56,25 0,73 37,603 48,094

 2005 112,18 87,75 0,533 82,003 64,145

 2006 215,7 92,25 0,389 134,597 57,564

 2007 215,7 ___ 0,284 115,184 ___

 2008 215,7 ___ 0,207 98,359 ___

 2009 158,35 ___ 0,151 61,756 ___

 2010 81,27 ___ 0,110 27,063 ___

 Разом 1042,88 421,75 ___ 556,565 355,303

ЧПД (37%) = 314,564 - 309,218 = 5346000. Руб.

Таблиця 4.3 Дані оцінки ефективності оптимізованого інноваційного проекту

 Роки Чиста поточна грошовий потік Інвестиційні вкладення

 Коефіцієнт дисконтування

 для ставки 38% Дисконтований грошовий потік Дисконтований грошовий потік

 2003 ___ 185,5 1 ___ 185,5

 2004 43,98 56,25 0,725 37,603 48,094

 2005 112,18 87,75 0,525 82,003 64,145

 2006 215,7 92,25 0,381 134,597 57,564

 2007 215,7 ___ 0,276 115,184 ___

 2008 215,7 ___ 0,200 98,359 ___

 2009 158,35 ___ 0,145 61,756 ___

 2010 81,27 ___ 0,105 27,063 ___

 Разом 1042,88 421,75 ___ 556,565 355,303

ЧПД (38%) = 307,128 - 307,497 = - 0369000. Руб.

Формула для розрахунку внутрішньої норми прибутковості:

ВНД = К1 + (ЧПД1 / (ЧПД1-ЧПД2)) х (К2-К1);

К1 = 37%; ЧПД1 = 5,346;

К2 = 38%; ЧПД2 = -0,369;

ВНД = 0,37 + (5,346 / (5,346 + 0,369)) х (0,38-0,37) = 0,37935 = 37,94%;

Аналіз показників ефективності та оцінка ефективності

інноваційного проекту

1. Чистий приведений дохід

ЧПД визначається при зіставленні величини виробничих інвестицій та загальною сумою грошового потоку в перебігу прогнозованого періоду часу і характеризує перевищення сумарних грошових надходжень над сумарними витратами для відповідного проекту. Так як ЧПД даного проекту величина позитивна (ЧПД = 201,262> 0), то має місце перевищення грошового потоку над інвестиційними вкладеннями, отже, проект до розгляду приймається.

2. Індекс прибутковості

При розрахунку ІД порівнюються дві частини потоку платежів: дохідна і

інвестиційна. ВД показує, скільки доходу отримує інвестор в

результаті здійснення цього проекту на кожен вкладений рубль. У даному проекті ІД> 1 (1,57), отже, проект можна вважати економічно ефективним.

3. Період окупності

Період окупності даного інноваційного проекту 4,47 років. Тобто, в

Внаслідок оптимізації інноваційного проекту, ми отримали значно поліпшене значення показника періоду окупності.

4. Внутрішня норма прибутковості

Для оцінки ефективності проекту порівняємо значення ВНД з нормою дісконта.В нашому випадку ВНД = 37,94%, що перевищує ставку дисконту 17% і ЧПД> 0, отже, проект вважається ефективним.

Висновок

Завдання, поставлені в курсовій роботі, були вирішені.

У теоретичній частині були розглянуті поняття і сутність інвестиційних та інноваційних процесів, система статистичних показників.

У ході економіко-статистичного аналізу динаміки обсягу інвестицій за 2000-2009 рр. було встановлено, що після економічної кризи 2000 обсяг інвестицій має динаміку стабільного зростання. У зв'язку з цим максимальний обсяг інвестицій спостерігався в 2009 році.

Аналіз структури грошової маси показав, що частка інвестицій за рахунок власних коштів підприємства зменшується, а за рахунок федерального бюджету зростає.

У роботі проаналізована залежність обсягів інвестицій за період з 2000 по 2009 рр, від регіону. В якості таких регіонів було обрано: Новосибірська область, Республіка Башкортостан і Московська область. Між обсягом кредиту та регіоном видачі кредиту виявлений зв'язок. Фактор регіональної приналежності пояснює 60% варіації обсягів інвестицій, інші 40% обумовлені неврахованими факторами.

Проведений в роботі аналіз впливу інвестицій на обсяг виробленого інноваційного продукту показав, що між ними існує лінійна прямий зв'язок. Побудовано рівняння регресії :. Встановили, що параметри регресії і сама регресія в цілому, не є значущими, оскільки цей обсяг пояснюється дією інших факторів. У ході багатофакторного КРА встановлена ??більш тісний зв'язок обсягу з кількістю інноваційно-активних підприємств.

Були розраховані деякі індекси, а також наведено приклад розрахунків, що використовуються в прикладній статистиці.

Список літератури

1.Наука в Новосибірській області. За 1996-2002 роки: Стат.сб. / Новосибірський обласний комітет державної статистики. - Новосибірськ, 2003

2.Наука в Новосибірській області. За 2002-2009 роки: Стат.сб. / Новосибірський обласний комітет державної статистики. - Новосибірськ, 2010

3. Практикум з теорії статистики: Учеб. посібник / За ред. Р.А. Шмойловой. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 421с.

4. Курс соціально-економічної статистики. Підручник для вузів / Під ред. М.Г. Назарова. - М .: Финстатинформ, 2002. - 771с.

5. Гусаров В.М. Статистика: навч. посібник для студ. вузів. - М .: ЮНИТИ, 2005. - 463 с.

6. Салін В.М. Соціально-економічна статистика: Підручник для вузів. - М .: МАУП, 2003. - 461с.

7.Бланк І.А. Управління інвестиціями підприємства. - К .: Ніка-Центр, Ельга, 2005. - 480 с. - (Енциклопедія фінансового менеджера; Вип.3)

8.Есіпов В.Є., Маховікова Г.А., Бузова І.А., Терехова В.В. Економічна оцінка інвестицій. СПб .: Вектор, 2008. - 288 с.

9.Золотогоров В.Г. Інвестиційне проектування: Підручник / В.Г. Золотогоров. - М.Н .: Книжковий Будинок, 205. - 368 с.

10.Крилов Е.І., Власова В.М., Журавкова І.В. Аналіз ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства: Учеб. Посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2005.

Розміщено на http: // www.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com