На головну

 Статистика культури і відпочинку - Економіко-математичне моделювання

Введення

Якість життя, у тому числі якість культури, стає метою розвитку світового співтовариства. Економічно розвинуті країни прагнуть не тільки включити орієнтованість на якість життя в законодавчі акти, але й реально забезпечити умови для досягнення цієї мети. Світова тенденція останніх років - перехід проблем оцінки та забезпечення якості життя з області «чистої науки» в область практичних дій як на регіональному, так і на державному рівнях. Категорія якості життя стає символом мережевого розвитку суспільства і адекватного управління ним, і пов'язана з концепцією сталого розвитку.

Найважливішим індикатором якості життя виступає якість культури. Будь-які економічні перетворення неефективні без повноцінного задоволення культурних потреб населення. Самі перетворення неможливі без достатнього культурного рівня здійснюють їх людей. Якість культури суспільства, включає такі показники як розвиненість структури культурної сфери, доступність для населення установ та заходів культури, змістовне якість культурних заходів, якість організації та обслуговування у закладах культури, відвідуваність населенням закладів культури, задоволеність населення пропонованими послугами.

Дослідження сфери культури, туризму, відпочинку населення вимагає розрахунку і аналізу кількісних показників, в основі яких лежать статистичні дані. Тому проблеми статистичного обліку є центральними в дослідженнях показників культури, туризму, відпочинку населення. Перша з них - порівнянність баз даних. Вона припускає можливість порівняння інформації з метою виявлення тенденцій, закономірностей розвитку показників культури, туризму, відпочинку населення; змін, що відбуваються в ньому, в просторі і в часі. Оцінити значимість культури, туризму, відпочинку населення як важливої ??галузі, що забезпечує прискорене економічне зростання і більш високий рівень зайнятості населення Росії, - найважливіше завдання статистики.

Мета роботи: провести економіко-статистичний аналіз показників культури, туризму, відпочинку населення м Ішима.

В рамках досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

1. Розрахувати показники чисельності закладів культури в динаміці.

2. Вивчити структуру за видами установ культури.

3. Розрахувати число відвідувань музеїв, театрів, книг, журналів на 1000 населення.

4. Проаналізувати динаміку кіноустановок.

5. Розрахувати основні показники діяльності туристських фірм.

6. Розрахувати основні показники аналізу динаміки санаторій та закладів відпочинку.

7. Проаналізувати динаміку дитячих оздоровчих закладів (таборів і спортивних споруд).

8. Проаналізувати динаміку і структуру готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих за категоріями.

9. Провести кореляційний аналіз між дитячими оздоровчими і спортивними спорудами та дитячими правопорушеннями.

Об'єкт дослідження: сфера культури, туризму, відпочинку населення м Ішима.

Предмет дослідження: економіко-статистичний аналіз показників культури, туризму, відпочинку населення м Ішима.

1. Показники чисельності закладів культури в динаміці

До числа установ культурно-дозвіллєвого типу р Ішима віднесені наступні:

- Установа культури клубного типу - культурно-освітня установа, до якого відноситься клуб, будинок культури, будинки творчих працівників, вчителі, центри дозвілля, автоклуби, що організує дозвілля населення, діяльність колективів самодіяльної народної творчості та інших клубних формувань;

- Кіноустановки (кінотеатри) - комплекс обладнання для демонстрації кінофільмів. Кіноустановки підрозділяються на стаціонарні, апаратура яких постійно змонтована в спеціально обладнаному приміщенні (кінотеатр, установа культури клубного типу), і пересувні, апаратура яких встановлюється лише на час показу кінофільмів. Кінотеатр - будівля, обладнана для показу фільмів. Кіноустановки, що демонструють фільми з продажем квитків глядачам, представляють статистичну звітність. Навчальні та ін. Кіноустановки, що демонструють фільми без продажу квитків, в кіномережа загального екрану не включаються і статистичну звітність не складають;

- Музеї - науково-дослідна і культурно-освітня установа, яка здійснює комплектування, облік, зберігання, дослідження та популяризацію пам'яток історії та культури та природних об'єктів;

- Парк культури і відпочинку - комплексне, багатофункціональне заклад культури, що є природним і культурно-рекреаційним територіальним міським (селищним, сільським) освітою, що організує культурно-дозвільної та фізкультурно-оздоровчу роботу серед населення;

- Бібліотечний фонд - організоване зібрання документів. Одиницею обліку є окремий екземпляр книги, брошури, окремий номер щомісячних журналів великого обсягу, переплетений комплект номерів журналів малого обсягу, річна підшивка газет, окремі екземпляри нотних, картографічних і изоизданий, комплекти для позитивів, окремі примірники аудіовізуальних і машиночитаних документів. Масові (публічні) бібліотеки - загальнодоступні бібліотеки, які надають можливості користування їх фондами всім верствам населення без обмежень за рівнем освіти, спеціальності, віросповіданням та іншими ознаками.

Розглянемо динаміку показників чисельності закладів культури у м Ишиме.

культура установа готель оздоровчий

Таблиця 1. Динаміка показників чисельності закладів культури за 2005-2009 рр.

 Установа культури Кількість, од. Абсолютна зміна, од.

 Темп росту,

 % Темп приросту,%

 2005

 2006

 рік

 2007

 рік

 2008

 рік

 2009

 рік

 установа культури клубного типу 19 20 21 21 21 2 110,5 10,5

 кіноустановки (кінотеатри) 4 4 4 4 5 1 125 25

 музеї 3 3 3 3 3 0 100 0

 парк культури і відпочинку 2 3 3 3 3 1150 50

 бібліотеки 12 12 14 14 13 1 108 8

З таблиці 1 видно, що за останні 5 років відбулися незначні зміни в чисельності установ. Так, число закладів культури клубного типу збільшилася на 10,5%. Найпоширенішим типом закладів культури залишився клуб, який представляє собою поліфункціональний комбінат, здатний створити людині різноманітні умови для розвитку та відпочинку, чинити на нього комплексне інтелектуальне й емоційне вплив. Клуби міцно увійшли в побут людей, особливо на селі, і стали необхідною частиною суспільного життя. Вони виступають як найважливіші центри спілкування людей. Клубні установи - узагальнене поняття. До них відносяться і маленькі клуби, і великі будинки і палаци культури. Між клубом, Будинком і Палацом культури немає принципової різниці. Їх відмінність - в можливостях, якими вони мають, в обсязі та масштабі роботи. Число кіноустановок на 25%; чисельність парків культури і відпочинку на 50%; число бібліотек на 8%. Парки культури та відпочинку створювалися і створюються для оптимального використання природних умов в інтересах зміцнення здоров'я, культурного розвитку трудящих та організації їхнього дозвілля на відкритому повітрі.

2. Вивчення структури за видами установ культури

Розглянемо співвідношення закладів культури у м Ишиме на 2009 рік.

Під структурою закладів культури розуміється місце (питома вага) окремих типів закладів культури в загальному обсязі.

Таблиця 2. Структура закладів культури м Ішима за видами на 2009 рік

 Установа культури Кількість, од. Питома вага,%

 установа культури клубного типу 21 46,7

 кіноустановки (кінотеатри) 5 11,2

 музеї 3 6,6

 парк культури і відпочинку 3 6,6

 бібліотеки 13 28,9

 разом 45100

Уявімо отримані дані у вигляді діаграми.

Рис. 1. Структура закладів культури м Ішима за видами

Вивчення структури закладів культури у м Ишиме дозволяє зробити висновок, що найбільшу питому вагу в загальному числі закладів культури займають заклади культури клубного типу (46,7%). Бібліотеки займають 28,9% у загальному обсязі закладів культури. Число кіноустановок становить 11,2% від загального обсягу установ. Найменші частки припадають на музеї і парки культури і відпочинку, що становить 6,6% для кожного виду.

3. Число відвідувань музеїв, театрів, книг, журналів на 1000 населення

Розглянемо число відвідувань музеїв, театрів, кінотеатрів, книг, журналів на 1000 населення.

Таблиця 3. Число відвідувань музеїв, театрів, кінотеатрів, книг, журналів на 1000 населення

 Показник 2005 2006 2007 2008 2009

 Темп росту,%

 до 2005 р

 Темп приросту,%

 до 2005 р

 Чисельність населення,

 тис. осіб 61539 62571 63009 63127 64021 104 4

 Число відвідувань музеїв на 1000 населення 217 239 219 256 267 123 23

 Число відвідувань кінотеатрів 197 164 181 192 203 103 3

 Число відвідувань кінотеатрів на 1000 населення 301 342 314 299 315 104,7 4,7

 Число відвідувань театрів на 1000 населення 107 113 119 107 113 105,6 5,6

 Число книг на 1000 населення 7109 7253 7301 7213 7593 106,8 6,8

 Число журналів на 1000 населення 8114 7991 8004 7838 8250 101,7 1,7

З таблиці 3 видно, що число відвідувань кінотеатрів на 1000 населення вище таких показників як кількість відвідувань музеїв на 1000 населення і число відвідувань театрів на 1000 населення. Низький показник числа відвідувань театрів на 1000 населення пояснюється невеликою кількістю театральних колективів в місті. Театральні вистави проходять в Будинках культури.

4. Динаміка кіноустановок (показники аналізу динаміки)

Зміна соціально-економічних явищ у часі вивчається статистикою методом побудови та аналізу динамічних рядів. Ряди динаміки - це значення статистичних показників, які представлені у певній хронологічній послідовності.

Кожен динамічний ряд містить дві складові:

1) показники періодів часу (роки, квартали, місяці, дні або дати);

2) показники, що характеризують досліджуваний об'єкт за тимчасові періоди або на відповідні дати, які називають рівнями ряду.

Рівні ряду виражаються як абсолютними, так і середніми або відносними величинами. Залежно від характеру показників будують динамічні ряди абсолютних, відносних і середніх величин. Ряди динаміки з відносних і середніх величин будують на основі похідних рядів абсолютних величин. Розрізняють інтервальні і моментні ряди динаміки.

Динамічний інтервальний ряд містить значення показників за певні періоди часу. В інтервальному ряду рівні можна підсумовувати, отримуючи обсяг явища за більш тривалий період, або так звані накопичені підсумки.

Динамічний моментний ряд відображає значення показників на певний момент часу (дату часу). В моментних рядах дослідника може цікавити тільки різниця явищ, що відображає зміну рівня ряду між певними датами, оскільки сума рівнів тут не має реального змісту. Накопичені підсумки тут не розраховуються.

Найважливішою умовою правильної побудови динамічних рядів є порівнянність рівнів рядів, що відносяться до різних періодів. Рівні повинні бути представлені в однорідних величинах, повинна мати місце однакова повнота охоплення різних частин явища.

Для того, щоб уникнути спотворення реальної динаміки, в статистичному дослідженні проводяться попередні розрахунки (змикання рядів динаміки), які передують статистичному аналізу динамічних рядів. Під змиканням рядів динаміки розуміється об'єднання в один ряд двох і більше рядів, рівні яких розраховані за різною методологією або не відповідають територіальним кордонів і т.д. Змикання рядів динаміки може припускати також приведення абсолютних рівнів рядів динаміки до загального основи, що нівелює неспівмірність рівнів рядів динаміки.

Для характеристики інтенсивності розвитку в часі використовуються статистичні показники, одержувані порівнянням рівнів між собою, в результаті чого отримуємо систему абсолютних і відносних показників динаміки: абсолютний приріст, коефіцієнт зростання, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту. Для характеристики інтенсивності розвитку за тривалий період розраховуються середні показники: середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт зростання, середній темп зростання, середній темп приросту, середнє абсолютне значення 1% приросту.

Розглянемо динаміку кіноустановок у м Ишиме за останні 5 років. Для цього розрахуємо наступні показники:

1. Абсолютний приріст висловлює абсолютну швидкість зміни ряду динаміки і визначається як різниця між даним рівнем і рівнем, прийнятим за базу порівняння.

2. Темп росту - відношення рівнів ряду динаміки, який виражається в коефіцієнтах, або у відсотках.

3. Темп приросту - відношення абсолютного приросту до попереднього рівня (ланцюговий темп приросту), або до базисного рівня (базисний темп приросту).

4. Абсолютне значення одного відсотка приросту - відношення абсолютного приросту ланцюгового до темпу приросту ланцюговому

Таблиця 4. Динаміка кіноустановок

 Рік Число

 Абсолютна зміна

 ланцюгове Темп росту,% Темп приросту,%

 ланцюгової

 базисний

 (До 2005 р) ланцюгової

 базисний

 (До 2005 р)

 2005 4 - - - - -

 2006 4 0 100 100 0 0

 2007 4 0 100 100 0 0

 2008 4 0 100 100 0 0

 2009 5 1 125 125 25 25

Отже, вивчення зміни величини кіноустановок показує, що за п'ять років їх кількість зросла на 1 одиницю. Темп зростання і темп приросту говорять про збільшення кількості кіноустановок на 25%.

Розглянемо ще деякі показники аналізу динаміки.

Динаміка кіноустановок

 Рік Число

 Абсолютне значення одного відсотка приросту

 ланцюгове Коефіцієнт зростання Коефіцієнт приросту

 ланцюгової

 базисний

 (До 2005 р) ланцюгової

 базисний

 (До 2005 р)

 2005 4 - - - - -

 2006 4 0,04 0 100 0 0

 2007 4 0,04 0 100 0 0

 2008 4 0,04 0 100 0 0

 2009 5 0,04 125 125 25 25

Абсолютне значення одного відсотка приросту служить непрямою заходом базисного рівня. Являє собою одну соту частину базисного рівня, але одночасно являє собою і ставлення абсолютного приросту до відповідного темпу зростання. Коефіцієнт зростання і коефіцієнт приросту показують, що збільшення кіноустановок становить 25%. При цьому величина базисного і ланцюгового коефіцієнта збігається.

5. Основні показники діяльності туристичних фірм

Розглянемо основні показники діяльності туристичних фірм в м Ишиме.

Таблиця 5. Основні показники діяльності туристичних фірм

 2005 2006 2007 2008 2009

 Темп росту,%

 до 2005 р

 Число туристських фірм (на кінець року) - всього, од. 6 7 7 8 жовтня 166,7

 у тому числі займаються:

 туроператорської діяльністю 3 3 4 4 травня 166,7

 турагентської діяльністю 3 4 3 4 5 166,7

 Середня чисельність працівників (включаючи зовнішніх сумісників і працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру), осіб 27 35 43 45 47 174,1

 Число реалізованих населенню туристських путівок (включаючи путівки на окремі види послуг) - всього, од. 101 158 290 420 394 390,1

 в тому числі:

 по території Росії 9 14 26 34 26 288,9

 по закордонних країнах 92 144 264 386 368 400

 Вартість реалізованих населенню туристських путівок - всього, тис. Рублів 3030 4740 8700 12600 11820 390,1

 в тому числі:

 по території Росії 270 420 780 1020 780 288,9

 по закордонних країнах 2760 4320 7920 11580 11040 400

 Число обслужених туристів, людина 101 158 290 420 394 390,1

З таблиці 5 видно, що діяльність туристських фірм динамічно розвивається. Про це свідчить приріст на 66,7% кількості фірм. Займаються в даній сфері. Середня чисельність працівників (включаючи зовнішніх сумісників і працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру) виросла на 74,1%. Зростання числа реалізованих населенню туристських путівок і вартість реалізованих населенню туристських путівок - всього (включаючи путівки на окремі види послуг) склав 390,1%.

Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, яка в багатьох країнах перетворилася на бурхливо розвивається індустрію. У сучасних умовах економічний аспект в туристському бізнесі знаходить особливу значимість, і для ефективного ведення туристського бізнесу підприємець повинен добре розбиратися в питаннях економіки туризму.

6. Основні показники аналізу динаміки санаторіїв та закладів відпочинку

Розвиток санаторно-оздоровчих послуг дуже важливо для регіонів РФ і РФ в цілому, так як санаторно-оздоровчі організації забезпечують стабільними грошовими надходженнями економіку регіону і бюджети міст. Проте в Росії доходи підприємств з оздоровлення та організації відпочинку набагато нижче, ніж у зарубіжних країнах. Першорядне значення для планування соціально-економічного розвитку країни та регіонів мають статистичні дані про діяльність таких організацій, що, безумовно, свідчить про великих потребах держави в них.

Таблиця 6. Основні показники аналізу динаміки санаторіїв та закладів відпочинку

 Показник 2005 2006 2007 2008 2009

 Абсолютна зміна, од.

 до 2005 р

 Темп росту,%

 до 2005 р

 Темп приросту,%

 до 2005 р

 Число санаторіїв 1 1 1 1 1 0 100 0

 Число установ

 відпочинку 4 4 5 5 5 1 125 25

 Всього установ 5 5 6 6 6 1 120 20

Мережа санаторно-оздоровчих організацій м Ішима представлена ??установами різних організаційно-правових форм та форм власності. У 2009 році на території міста працювало 6 санаторно-курортних організацій та організацій відпочинку (у 2008 р - 6).

Аналіз динаміки числа санаторно-курортних організацій та організацій відпочинку показав, що в м Ишиме за досліджуваний період число санаторно-курортних організацій та організацій відпочинку збільшилася на 20% (або на 1 од.) І склало 6 одиниць. Відзначимо, що лише в 2007 році число даних організацій зросла, в інші роки спостерігається абсолютна незмінність числа санаторно-курортних організацій та організацій відпочинку, про що свідчать дані представлені в таблиці. При цьому число закладів відпочинку значно перевищує число санаторіїв у м Ишиме.

В даний час система санаторно-курортної допомоги в країні не має єдиного центру управління, єдиної структури - підприємства галузі розосереджені між різними міністерствами, відомствами, громадськими організаціями, акціонерними товариствами. Разом з тим, практика показала, що незалежно від форм власності та відомчої належності, санаторії Росії у вирішенні спільних завдань - відновлення і зміцнення здоров'я населення - повинні складати єдиний комплекс.

7. Динаміка дитячих оздоровчих закладів (таборів і спортивних споруд)

В умовах динаміки сучасних економічних і соціальних процесів постійно збільшується навантаження на школярів, яким необхідний повноцінний відпочинок. Проблему оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей ефективно вирішують дитячі оздоровчі табори. Однак у літній період важливим є не тільки вирішення завдань оздоровлення та відпочинку дітей, а й організація виховного процесу, оскільки безперервність виховання дозволяє підвищити ефективність виховних впливів.

Розглянемо динаміку дитячих оздоровчих таборів і спортивних споруд, зареєстрованих у відповідних комітетах з фізичної культури, спорту в м Ишиме.

Таблиця 7. Динаміка дитячих оздоровчих закладів (таборів і спортивних споруд)

 Найменування 2005 2006 2007 2008 2009

 Темп росту,%

 до 2005 р

 Темп приросту,%

 до 2005 р

 Дитячі табори 5 5 5 6 6 120 20

 Число спортивних споруд, всього: 13 17 18 21 21 161,5 61,5

 - Лижна база; 3 3 3 4 4 133,3 33,3

 - Плавальний басейн; 3 3 4 4 4 133,3 33,3

 - Стадіон; 5 5 5 5 5 100 0

 - Тренажерний зал 2 6 6 8 8 400 300

 Всього 18 22 23 27 27 150 50

З таблиці видно, що за досліджуваний період збільшилася кількість оздоровчих закладів (таборів і спортивних споруд) у м Ишиме. При цьому найбільше зростання спостерігається по числу спортивних споруд. Тут найбільший приріст становить число тренажерних залів, яке виросло на 300% за останні п'ять років. Однаковий приріст (33,3%) спостерігається за кількістю лижних баз і плавальних басейнів. Кількість дитячих оздоровчих таборів збільшилася на 20%.

Дитячі оздоровчі табори сьогодні є установами додаткової освіти. У «Типовому положенні про освітній установі додаткової освіти» викладені основні завдання закладу щодо забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку, зміцнення здоров'я і професійного самовизначення: адаптація їх до життя в суспільстві; формування загальної культури; організація змістовного дозвілля.

8. Динаміка і структура готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих за категоріями

Індустрія гостинності (індустріальна база) або готельна індустрія як вид економічної діяльності включає надання готельних послуг й організацію за винагороду короткострокового проживання в готелях, кемпінгах, мотелях, шкільних і студентських гуртожитках, будинках для приїжджих і т.п.

Розглянемо, як змінювалася кількість готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих за категоріями у м Ишиме. за останні 5 років.

Таблиця 8. Динаміка готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих за категоріями

 Найменування 2005 2006 2007 2008 2009

 Темп росту,%

 до 2005 р

 Темп приросту,%

 до 2005 р

 Готелі, одиниць 2 2 3 3 4 200 100

 Мотелі,

 одиниць - - - - - - -

 Гуртожитки для приїжджих,

 одиниць 3 3 3 3 3 100 0

Динаміка, представлена ??в таблиці 8 свідчить про приріст числа готелів у м Ишиме на 100% за період п'яти років. При цьому зростання припадає на 2007 і 2009 роки.

Далі розглянемо структуру готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих за категоріями у м Ишиме.

Таблиця 9. Структура готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих за категоріями,%

 Найменування 2005 2006 2007 2008 2009

 Темп росту,%

 до 2005 р

 Темп приросту,%

 до 2005 р

 Готелі 40 40 50 50 57 142 42

 Мотелі - - - - - - -

 Гуртожитки для приїжджих 60 60 50 50 43 71,67 -28,3

З таблиці 9 видно, що найбільшу питому вагу в структурі готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих за категоріями у м Ишиме займають готелі, тобто 57%, інша частина належить гуртожиткам для приїжджих.

9. Кореляційний аналіз між дитячими оздоровчими і спортивними спорудами та дитячими правопорушеннями (учнями)

При вивченні кореляцій намагаються встановити, чи існує якийсь зв'язок між двома показниками в одній вибірці (наприклад, між зростом і вагою дітей або між рівнем IQ і шкільною успішністю) або між двома різними вибірками (наприклад, при порівнянні пар близнюків), і якщо цей зв'язок існує, то чи супроводжується збільшення одного показника зростанням (позитивна кореляція) або зменшенням (негативна кореляція) іншого.

Іншими словами, кореляційний аналіз допомагає встановити, чи можна прогнозувати можливі значення одного показника, знаючи величину іншого. До цих пір при аналізі результатів нашого досвіду по вивченню дії марихуани ми свідомо ігнорували такий показник, як час реакції. Тим часом було б цікаво перевірити, чи існує зв'язок між ефективністю реакцій і їх швидкістю. Це дозволило б, наприклад, стверджувати, що чим людина повільніше, тим точніше і ефективніше будуть його дії і навпаки.

З цією метою можна використовувати два різні способи: параметричний метод розрахунку коефіцієнта Браві-Пірсона (r) і обчислення коефіцієнта кореляції рангів Спірмена (rs), який застосовується до порядковим даними, тобто є непараметрическим. Однак розберемося спочатку в тому, що таке коефіцієнт кореляції.

Кореляційний аналіз - це група статистичних методів, спрямована на виявлення та математичне представлення структурних залежностей між вибірками. Завдання кореляційного аналізу зводиться до встановлення напрямки (позитивне чи негативне) і форми (лінійна, нелінійна) зв'язку між варьирующими ознаками, вимірюванню її тісноти, і, нарешті, до перевірки рівня значущості отриманих коефіцієнтів кореляції.

Уявімо дані для проведення кореляційного аналізу в таблиці.

Таблиця 10. Кореляційний аналіз між дитячими оздоровчими і спортивними спорудами та дитячими правопорушеннями

 рік

 Число оздоровчих та

 спортивних споруд

х

 Число правопорушень

у

 х i - х

 (Х i - х) 2

 y i - у

 (Y i -у) 2 (хi-х) * (уi-у)

 2000 13 83 -6,1 37,2 17,9 320,4 -109,2

 2001 14 87 -5,1 26,0 21,9 479,6 -111,7

 2002 14 89 -5,1 26,0 23,9 571,2 -121,9

 2003 16 71 -3,1 9,6 5,9 34,8 -18,3

 2004 17 67 -2,1 4,4 1,9 3,6 -3,9

 2005 18 61 -1,1 1,2 -4,1 16,8 4,5

 2006 22 59 2,9 8,4 -6,1 37,2 -17,7

 2007 23 53 3,9 15,2 -12,1 146,4 -47,2

 2008 27 41 7,9 62,4 -24,1 580,8 -190,4

 2009 27 40 7,9 62,4 -25,1 630,0 -198,3

 Сума 191 651 252,9 2820,9 -814,1

 Середнє 19,1 65,1

Розраховуємо емпіричну величину коефіцієнта кореляції за формулою:

(1)

де ХI- значення, що приймаються у вибірці X,

yi- значення, що приймаються у вибірці Y;

 - Середня по X, - середня по Y.

rху = -814,1 / O252,9 * 2820,9 = - 814,1 / 844,6 = -0,96

Визначаємо критичні значення для отриманого коефіцієнта кореляції по таблиці. При знаходженні критичних значень для обчисленого коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона число ступенів свободи розраховується як:

k = n - 2 = 8

ккріт = - 0,96 <0,58, отже, гіпотеза Ноотвергается і приймається гіпотеза H1, іншими словами, зв'язок між кількістю оздоровчих таборів і спортивних споруд і зниженням числа правопорушень доведена.

Негативні значення говорять про оберненопропорційна взаємозв'язок досліджуваних показників.

Висновки і пропозиції

Проведений економіко-статистичний аналіз показників культури, туризму, відпочинку населення м Ішима показав, що:

- За останні 5 років відбулися незначні зміни в чисельності закладів культури. Так, число закладів культури клубного типу збільшилася на 10,5%; число кіноустановок на 25%; чисельність парків культури і відпочинку на 50%; число бібліотек на 8%;

- Найбільшу питому вагу в загальному числі закладів культури займають заклади культури клубного типу (46,7%). Бібліотеки займають 28,9% у загальному обсязі закладів культури. Число кіноустановок становить 11,2% від загального обсягу установ. Найменші частки припадають на музеї і парки культури і відпочинку, що становить 6,6% для кожного виду.

- Вивчення зміни величини кіноустановок показує, що за п'ять років їх кількість зросла на 1 одиницю. Темп зростання і темп приросту говорять про збільшення кількості кіноустановок на 25%. Коефіцієнт зростання і коефіцієнт приросту показують, що збільшення кіноустановок становить 25%. При цьому величина базисного і ланцюгового коефіцієнта збігається;

- Діяльність туристичних фірм динамічно розвивається. Про це свідчить приріст на 66,7% кількості фірм. Займаються в даній сфері. Середня чисельність працівників (включаючи зовнішніх сумісників і працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру) виросла на 74,1%. Зростання числа реалізованих населенню туристських путівок і вартість реалізованих населенню туристських путівок - всього (включаючи путівки на окремі види послуг) склав 390,1%.

- У 2009 році на території міста працювало 6 санаторно-курортних організацій та організацій відпочинку (у 2008 р - 6). Аналіз динаміки числа санаторно-курортних організацій та організацій відпочинку показав, що в м Ишиме за досліджуваний період число санаторно-курортних організацій та організацій відпочинку збільшилася на 20% (або на 1 од.) І склало 6 одиниць. При цьому число закладів відпочинку значно перевищує число санаторіїв у м Ишиме;

- За досліджуваний період збільшилася кількість оздоровчих закладів (таборів і спортивних споруд) у м Ишиме. При цьому найбільше зростання спостерігається по числу спортивних споруд. Тут найбільший приріст становить число тренажерних залів, яке виросло на 300% за останні п'ять років. Однаковий приріст (33,3%) спостерігається за кількістю лижних баз і плавальних басейнів. Кількість дитячих оздоровчих таборів збільшилася на 20%.

- Спостерігається приріст числа готелів у м Ишиме на 100% за період п'яти років. При цьому зростання припадає на 2007 і 2009 роки. найбільшу питому вагу в структурі готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих за категоріями у м Ишиме займають готелі, тобто 57%, інша частина належить гуртожиткам для приїжджих;

- Кореляційний аналіз зв'язку між числом оздоровчих і спортивних установ в місті та кількістю правопорушень, скоєних учнями показав обратнопропорциональная взаємозв'язок, що говорить про необхідність розвивати дану сферу.

Для вдосконалення та розвитку сфери культури, туризму і відпочинку в г Ишиме необхідно:

- Створення багатофункціональних установ (соціально-культурні центри, культурно-спортивні комплекси);

- Створення пересувних систем обслуговування (автоклуби, бібліобуси);

- Технічного переоснащення об'єктів культури, в цих цілях будуть розроблені натуральні та фінансові нормативи ресурсного забезпечення;

- Вдосконалення системи матеріального стимулювання фахівців.

З метою вдосконалення системи доступу населення до якісної видавничої продукції особливу увагу необхідно приділити виданню освітньої, науково-популярної та культурно-просвітницької літератури; створення тематичних видань для дітей та молоді, які виховують патріотизм, розвиваючих творчі здібності, ідеологію успіху і творення; створенню нових газет для дітей та юнацтва, що сприяють підвищенню морального та інтелектуального рівня підростаючого покоління, що забезпечують юних громадян адаптованої до їх інтересів і устремлінням інформацією про політичної, економічної та культурного життя.

Необхідність збереження і розвитку єдиного культурного та інформаційного простору Росії обумовлена ??неоднорідністю забезпечення населення послугами організацій культури в силу географічних особливостей країни і ряду чинників економічного характеру. Така ситуація породжує соціальну нерівність у творчому розвитку дітей та молоді, соціальної реабілітації людей з обмеженими можливостями та в цілому робить негативний вплив на соціальне самопочуття населення.

Бібліографічний список

1. Гінзбург А.І. Статистика. - СПб: Питер, 2003. - 514 с.

2. Голуб Л.А. Соціально-економічна статистика: Учеб. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М .: Гуманит. Вид. Центр ВЛАДОС, 2001. - 321 с.

3. Гусаров В.М. Теорія статистики: Навчальний посібник для вузів. - М .: Аудит, ЮНИТИ, 2008. -247 с.

4. Єлісєєва І.І., Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики: Підручник / За ред. чл.-кор. РАН І.І. Єлісєєвої. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 368 с.

5. Єфімов М.Р., Рябцев В.М. Загальна теорія статистики. - М .: Фінанси, 2001. - 210 с.

6. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М .: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 771 с.

7. Ніворожкіна Л.І., Морозова З.А., Герасимова І.О., Житников І.В. Основи статистики з елементами теорії ймовірностей для економістів: Керівництво для вирішення завдань. - Ростов н / Д: Фенікс, 2007. - 320 с.

8. Загальна теорія статистики: Статистична методологія до вивчення комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін .; Під ред..А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 296 с.

10. Практикум за статистикою: Учеб. посібник для вузів / За ред. В.М. Сімчера / ХТРЕІУ. - М .: Финстатинформ, 1999. - 259 с.

11. Рябушкін Б.Т. Національні рахунки та економічні баланси: Практикум: Учеб. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2002.

12. Салін В.М., Шпаковская Є.П. Соціально-економічна статистика: Підручник. - М .: МАУП, 2001. - 461 с.

13. Збірник завдань з загальної теорії статистики. Навчальний посібник. / Под ред. Серга Л.К. - М .: Філін, 1999. - 362 с.

14. Сіденко А.В., Матвєєва В.М. Практикум з соціально-економічній статистиці. - М .: Справа та сервіс, 2008. - 144 с.

15. Сіденко А.В., Попов Г.Ю., Матвєєва В.М. Статистика: Підручник. - М .: Справа та сервіс, 2000. - 464 с.

16. Соціально-економічна статистика: Практикум / За ред. В.Н. Саліна, Є.П. Шпаковської: Учеб. посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 921 с.

17. Соціально-економічна статистика: Підручник для вузів / Під ред. проф. Б.І. Башкатова. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 703 с.

18. Статистика: Курс лекцій / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Іонін В.Г. та ін .; Під ред. к.е.н. В.Г. Ионина. - Новосибірськ: Вид-во НГАЕіУ, 2006. - 310 с.

19. Статистика. Підручник / За ред. проф. І.І. Єлісєєвої. - М .: ТОВ ВІТРЕМ, 2002. - 448 с.

20. Статистика: Навчальний посібник / І.Є. Теслюк, В.А. Тарловському, І.М. Терліженко та ін. - 2-е вид. - МН .: Ураджай, 2000. - 360 с.

21. Статистика. Підручник / За ред. В.С. Мхітаряна. - М .: Економіст, 2005. - 671 с.

22. Теорія статистики: Підручник / За ред. проф. Р.А. Шмойловой. - Фінанси і статистика, 2006. - 464 с.

23. Економічна статистика: Підручник / За ред. Ю.Н. Іванова. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 396 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com