На головну

 Характеристика розвитку Приволзького федерального округу - Економіко-математичне моделювання

Зміст

Статистика підприємства, населення, інвестицій

Статистичне спостереження

Зведення і групування статистичних даних

Аналітичне угруповання

Абсолютні, відносні та середні величини

Множинна регресія

Множинний коефіцієнт кореляції:

Список літератури

Статистика підприємства, населення, інвестицій

Центр економічної діяльності в умовах ринкового господарства переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємству. На підприємстві вирішуються питання обсягу та асортименту продукції, вибору постачальників і покупців, формування цін, економічного витрачання ресурсів, прийняття кадрів, високопродуктивної техніки і технології.

Підприємство - самостійний господарський суб'єкт економіки, що виробляє продукцію, виконує роботи та надає послуги з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.

Підприємство як самостійна система є головною ланкою суспільного виробництва, де відбувається безпосереднє рішення основного економічного завдання національної економіки. Створення продуктів і надання послуг відбувається за допомогою певних технологічних процесів, знарядь праці, матеріалів, навичок людей і їхніх знань, заснованих на поділі і кооперації суспільної праці. Підприємство надає робочі місця, виплачує заробітну плату, шляхом виплати податків бере участь у здійсненні державних соціальних програм. Саме на підприємстві відбувається процес виробництва продукції, відбувається безпосередній зв'язок працівника з засобами виробництва. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, розпоряджається випущеної продукцією, отриманої прибутком та інших обов'язкових платежів.

Статистика підприємства - частина економічної статистики, що показує статистичні фінансові показники окремого підприємства. Статистика підприємства стосується всіх його процесів - від споживання вихідного матеріалу, до готової продукції, її реалізації та місця на ринку.

Статистичне вивчення підприємництва починається з визначення переліків пройшли державну реєстрацію комерційних організацій, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств. Така інформація є в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій, а також у регістрах державної податкової служби. Далі з цих переліків вибираються фактично діючі юридичні особи, індивідуальні підприємці і фермери. Отримане в результаті такого відбору безліч юридичних осіб, індивідуальних підприємців і фермерів утворює генеральну сукупність об'єктів, на основі якої проводяться суцільні або вибіркові статистичні спостереження.

Для її формування використовуються різні джерела інформації. Зокрема, вважаються фактично діючими і включаються до складу генеральної сукупності всі організації, які представили в органи державної статистики річну бухгалтерську звітність за попередній рік, а також нові організації, зареєстровані в поточному році. Такий підхід досить надійний, оскільки відповідно до Федерального закону Російської Федерації "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 всі організації, за винятком бюджетних, представляють річну бухгалтерську звітність органам державної статистики за місцем їх реєстрації. Індивідуальні підприємці та організації, які є суб'єктами малого підприємництва і мають чисельність працівників менше 15 осіб, бухгалтерську звітність до органів статистики, як правило, не уявляють, тому відомості про них вносяться в генеральну сукупність об'єктів статистичного спостереження за даними державної податкової служби або інших джерел.

Завдання статистики підприємств:

систематичне спостереження за динамікою зростання обсягу виробництва продукції;

спостереження за асортиментом, якістю продукції;

перевірка ритмічності роботи підприємства;

виявлення резервів збільшення випуску продукції;

визначення індексів продуктивності праці, собівартості продукції матеріальних витрат;

виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності.

Населення - об'єкт вивчення і демографії, яка встановлює загальні закономірності їх розвитку, розглядаючи його життєдіяльність у всіх аспектах: історичному, політичному, економічному, соціальному, юридичному, медичному і статистичному. При цьому треба мати на увазі, що в міру розвитку знань про об'єкт відкриваються його нові сторони, що стають окремим об'єктом пізнання.

Статистика населення вивчає свій об'єкт в конкретних умовах місця і часу, виявляючи все нові форми його руху: природне, міграційне, соціальне.

Інформація про населення включає його природний приріст, його природний рух, його професійний склад, віковий склад, чисельність працездатного населення. Одиницею спостереження або одиницею обліку в статистиці населення може бути як окрема людина, так і сім'я, а також домогосподарство і населений пункт.

Основним джерелом інформації про населення є поточний облік (суцільна перепис) населення, який, як правило, проводиться раз на десять років. Окремі відомості збираються на основі вибіркової перепису населення. При перепису населення враховуються дві категорії населення: наявне населення (особи, що фактично перебувають на момент перепису в даному населеному пункті, включаючи тимчасово проживаючих) і постійне населення (особи, для яких даний населений пункт є місцем постійного проживання, включаючи тимчасово відсутніх).

У ході статистичного обстеження населення визначається чисельність населення на момент проведення перепису. Відомості про населення дуже важливі для соціально-економічного статистичного аналізу, є базисом основних показників, таким чином статистика населення тісно пов'язана із статистикою підприємств.

Статистика населення вирішує ряд завдань:

визначення чисельності населення. Але часто потрібно знати чисельність населення окремих континентів і їх частин, різних країн, економічних регіонів країн, адміністративних регіонів. При цьому ведеться не простий арифметичний, а особливий - статистичний рахунок - рахунок категорій населення. Статистично встановлюється число народжень, смертей, шлюбів, випадків припинення шлюбу, чисельність прибулих і вибули мігрантів, тобто визначається обсяг сукупності.

встановлення структури населення, демографічних процесів. Увага тут насамперед звертається на розподіл населення за статтю, віком, рівнем освіти, професійному, виробничою ознакою, за належністю до міського і сільського.

вивчення взаємозв'язків, що мають місце в самому населенні між його різними групами і дослідження залежності процесів, що відбуваються в населенні від факторів середовища, в якому ці процеси протікають.

розгляд динаміки демографічних процесів. При цьому характеристика динаміки може бути дана як зміна чисельності населення і як зміна інтенсивності процесів, що відбуваються в населенні в часі і просторі.

статистика населення відкривається при прогнозах його чисельності та складу на майбутній час. Надання даних про прогноз чисельності населення на найближчу і далеку перспективу.

Статистика населення - наука, що вивчає кількісні закономірності явищ і процесів, що відбуваються в населенні, в безперервного зв'язку з їх якісною стороною.

Сукупність довгострокових витрат фінансових, трудових і матеріальних ресурсів з метою збільшення накопичень і отримання прибутку називається інвестиціями.

Інвестиційна діяльність вивчається як в рамках окремо взятої організації або фірми, так і для всієї держави в цілому. Процес інвестування відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання держави, зайнятість населення і становить суттєвий елемент бази, на якій грунтується економічний розвиток суспільства. Тому проблема, пов'язана з ефективним здійсненням інвестування, заслуговує серйозної уваги.

Інвестиційна діяльність являє собою один з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Причинами, що обумовлюють необхідність інвестицій в основний капітал, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності. Інвестування в цінні папери або фінансові активи переслідує мету отримання прибутку.

Статистичне вивчення інвестицій спрямоване на вирішення наступних завдань:

Визначення обсягів інвестицій, їх структури і темпів змін;

Визначення економічної ефективності інвестицій та інтенсивності інвестиційної діяльності.

Комплексне економіко-статистичне вивчення інвестиційної діяльності включає в себе як всебічну характеристику окремих її сторін і аспектів, так і виявлення та оцінку притаманних їй загальних тенденцій. В даний час є необхідним не просто відстеження і оцінка динаміки і структури інвестицій за джерелами та напрямками використання, а й виявлення та аналіз результативності використання інвестицій на різні цілі та їх впливу на науково - технічний розвиток.

Серед основних напрямків розвитку статистики інвестицій можна виділити наступні:

Перехід до розробки детальної та повної структури інвестицій в галузевому розрізі, адекватної прийнятої міжнародній практиці.

Насичення її показниками структури інвестицій в нематеріальні активи, тобто: патенти, ліцензії, ноу-хау, авторські права, торгові марки та товарні знаки. Зростання обсягу такого роду вкладень і їх частки в сукупних інвестиціях є прямим свідченням прискорення процесів оновлення і структуризації виробництва.

Конкретизація статистики іноземних інвестицій, зокрема включення до неї поряд з показниками динаміки і показники структури інвестиційних доходів, одержуваних від прямих, портфельних та інших інвестицій.

Одним із самостійних напрямків розвитку статистики інвестиційної діяльності може стати її інтеграція із статистикою підприємств. Тобто характеристика і аналіз інвестиційної діяльності окремих груп предпріятій.Статістіческое спостереження

Завдання 1

Вказати способи, форми і види статистичного спостереження за таблиці 1.

Таблиця 1 - Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня)

 Суб'єкт РФ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Республіка Башкортостан 56796 58405 61579 65064 69313 74099 75785

 Республіка Марій Ел 11334 12280 13108 13748 14318 14981 14872

 Республіка Мордовія 13342 13953 14648 15141 15427 16122 16598

 Республіка Татарстан 56178 62575 68176 75824 81733 89769 89732

 Удмуртська Республіка 27507 29591 31148 33020 34537 37034 37955

 Чуваська Республіка 15729 16282 17358 19145 20591 22464 23527

 Пермський край 45182 47580 50409 54612 54616 61002 61395

 Кіровська область 27707 28788 30406 32591 34369 37041 37410

 Нижегородська область 58917 63429 68854 75286 80904 87367 87317

 Оренбурзька область 34114 36073 38284 40533 41333 42557 40368

 Пензенська область 19611 20443 21347 22789 23558 24143 23015

 Самарська область 74499 82103 89897 97936 102909 109117 108806

 Саратовська область 47698 49873 52700 54510 51175 54032 55065

 Ульяновська область 19712 21284 22735 24579 26037 27680 28818

 Разом

 508326

 542659

 580649

 624778

 650820

 697408

 700663

Спосіб даного статистичного спостереження є документальним, оскільки заснований на використанні в якості джерела різного роду документи облікового характеру. За часом реєстрації фактів - безупинне спостереження. За охопленням одиниць сукупності - суцільне спостереження. За формою статистичного спостереження дана таблиця є яскравим прикладом статистичної звітності, тому є офіційним документом, що містить статистичні відомості про підприємства в Приволзькому федеральному окрузі.

Завдання 2

Табличне представлення інформації.

Таблиця 1 - Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня)

 Суб'єкт РФ

 Приволзького федерального округу Рік

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 1 2 3 4 5 6 7 8

 Республіка Башкортостан 56796 58405 61579 65064 69313 74099 75785

 Республіка Марій Ел 11334 12280 13108 13748 14318 14981 14872

 Республіка Мордовія 13342 13953 14648 15141 15427 16122 16598

 Республіка Татарстан 56178 62575 68176 75824 81733 89769 89732

 Удмуртська Республіка 27507 29591 31148 33020 34537 37034 37955

 Чуваська Республіка 15729 16282 17358 19145 20591 22464 23527

 Пермський край 45182 47580 50409 54612 54616 61002 61395

 Кіровська область 27707 28788 30406 32591 34369 37041 37410

 Нижегородська область 58917 63429 68854 75286 80904 87367 87317

 Оренбурзька область 34114 36073 38284 40533 41333 42557 40368

 Пензенська область 19611 20443 21347 22789 23558 24143 23015

 Самарська область 74499 82103 89897 97936 102909 109117 108806

 Саратовська область 47698 49873 52700 54510 51175 54032 55065

 Ульяновська область 19712 21284 22735 24579 26037 27680 28818

 Разом

 508326

 542659

 580649

 624778

 650820

 697408

 700663

Зведення і групування статистичних даних

За просторовим даними побудувати всі можливі види угруповань

 № п / п

 Суб'єкт РФ

 Приволзького федерального округу Розподіл підприємств і організацій по суб'єктах РФ Приволзького федерального округу в 2010р.

 Інвестиції в основний капітал в 2010р.

 (Млн. Руб.)

 Чисельність населення в 2010р.

 (Тис. Чол.)

 1 Республіка Башкортостан 75785 148002 4051

 2 Республіка Марій Ел 14872 17117 707

 3 Республіка Мордовія 16598 26362 848

 4 Республіка Татарстан 89732 210064 3760

 5 Удмуртська Республіка 37955 44463 1538

 6 Чуваська Республіка 23 527 37 209 1286

 7 Пермський край 61395 101813 2731

 8 Кіровська область 37410 37451 1427

 9 Нижегородська область 87317 121695 3381

 10 Оренбурзька область 40368 76578 2126

 11 Пензенська область 23015 39929 1396

 12 Самарська область 108 806 126 735 3178

 13 Саратовська область 55065 56794 2595

 14 Ульяновська область 28818 32505 1322

 Разом

 700663

 1076717

 30346

I Побудова інтервального варіаційного ряд розподілу

1) Группіровочний ознака - Розподіл підприємств і організацій по суб'єктах РФ Приволзького федерального округу в 2010р.

2) Визначення числа груп по формулою Стерджесс

n = 1 + 3,322 * lg14

n = 4,807

3) Визначення інтервалів угруповання

i = (108806-14872) / 5 = 18786,8

4) Проведення розбивки одиниць сукупності по виділеним групам

 Розподіл підприємств і організацій по суб'єктах РФ Приволзького федерального округу в 2010р.

 Кількість суб'єктів РФ

 Приволзького федерального округу

 Всього у% до підсумку

 14872-33658,8 5 35,71%

 33658,8-52445,6 3 21,43%

 52445,6-71232,4 2 14,29%

 71232,4-90019,2 3 21,43%

 90019,2-108806 1 7,14%

 Разом

 14

 100

Структурна угруповання

 Розподіл підприємств і організацій по суб'єктах РФ Приволзького федерального округу в 2010р.

 Кількість суб'єктів РФ

 Приволзького федерального округу Інвестиції в основний капітал в 2010р. (Млн. Руб.) Чисельність населення в 2010р. (Тис. Чол.)

 Всього у% до підсумку Усього у% до підсумку

 14872-33658,8 5 153122 14,22% 5559 18,32%

 33658,8-52445,6 3 158492 14,72% 5091 16,78%

 52445,6-71232,4 2 158607 14,73% 5326 17,55%

 71232,4-90019,2 3 479761 44,56% 11192 36,88%

 90019,2-108806 1 126735 11,77% 3178 10,47%

 Разом

 14

 1076717

 100

 30346

 100

Аналітичне угруповання

При побудові аналітичної угруповання за факторний ознака будемо приймати розподіл підприємств та організацій по суб'єктах РФ Приволзького федерального округу в 2010р., А за результативні - інвестиції в основний капітал в 2010р. і чисельність населення.

 Розподіл підприємств і організацій по суб'єктах РФ Приволзького федерального округу в 2010р.

 Кількість суб'єктів РФ

 Приволзького федерального округу Інвестиції в основний капітал в 2010р. (Млн. Руб.) Чисельність населення в 2010р. (Тис. Чол.)

 Всього У середньому на суб'єкт Всього У середньому на суб'єкт

 14872-33658,8 5 153122 30624,4 5559 1111,8

 33658,8-52445,6 3 158492 52830,7 5091 1697,0

 52445,6-71232,4 2 158607 79303,5 5326 2663,0

 71232,4-90019,2 3 479761 159920,3 11192 3730,7

 90019,2-108806 1 126735 126735,0 3178 3178,0

 Разом

 14

 1076717

Х

 30346

Х

Комбінована таблиця

 № групи Розподіл підприємств і організацій по суб'єктах РФ Приволзького федерального округу в 2010р. В тому числі підгрупи за величиною інвестицій в основний капітал

 Кількість суб'єктів РФ

 Приволзького федерального округу Чисельність населення в 2010р. (Тис. Чол.) Інвестиції в основний капітал в 2010р. (Млн. Руб.)

 1 14872-33658,8

 17117-113590,5

 113590,5-210064 травня 5559 153122

 Разом по групі 5 5559 153122

 2 33658,8-52445,6

 17117-113590,5

 113590,5-210064 березня 5091 158492

 Разом по групі 3 5091 158492

 3 52445,6-71232,4

 17117-113590,5

 113590,5-210064 лютого 5326 158607

 Разом по групі 2 5326 158607

 4 71232,4-90019,2

 17117-113590,5

 113590,5-210064

-

3

-

 11192

-

 479761

 Разом по групі 3 11192 479761

 5 90019,2-108806

 17117-113590,5

 113590,5-210064

-

1

-

 3178

-

 126735

 Разом по групі 1 3178 126735

 6 Разом по підгрупах

 17117-113590,5

 113590,5-210064

 10

4

 470221

 606496

 15196

 14370

 Всього 14 1076717 30346

Висновок: при побудові інтервального варіаційного ряду розподілу в якості группировочного ознаки виділений ознака - розподіл підприємств та організацій по суб'єктах РФ Приволзького федерального округу в 2010р., За допомогою формули Стерджесса знаходимо кількість інтервалів, яке дорівнює 5, потім знаходить величину інтервалу - 18786,8. Групування даних показала, що підприємства нерівномірно розташовуються на території Приволзького федерального округу. Так, до складу п'яти регіонів входять найменшу кількість підприємств і організацій, в кількості від 14872 до33658,8, і лише в одному регіоні кількість підприємств варіюється від 90019,2 до108806. Структурна угруповання показала, що найбільшу вагу інвестицій, вкладених в основний капітал, припадає на три регіони, кількість підприємств в яких варіюється від 71232,4 до 90019,2, так само в цих регіонах спостерігається і найвища чисельність населення. В цілому, решту обсягу інвестицій розподіляється по інших регіонах рівномірно, але досягає найменшого показника в регіоні з найвищою кількістю підприємств. Що стосується населення, то його розподіл в точності подібно розподілу інвестицій. На основі аналітичної угруповання і при аналізі середніх величин можливо зробити висновок про те, що залежність між факторним і результативними ознаками є прямою. Комбінована таблиця більш докладно розкрила структуру аналізованих даних, і на її підставі можна зробити висновок, що регіонам з невеликою кількістю підприємств та організацій припадає найменша кількість інвестицій, а регіонам з їх найбільшою кількістю - найбільша кількість інвестицій; межа такого поділу приблизно доводиться до 71232 підприємствам та організаціям. Де менше цього показника інвестування слабке, а більше відповідно значне.

 Абсолютні, відносні та середні величини

Вказати логічну форму середньої величини, розрахувати можливі види середньої та відносні показники.

Таблиця 1 - Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня)

 Суб'єкт РФ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Середній показник по суб'єкту

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Республіка Башкортостан 56796 58405 61579 65064 69313 74099 75785 15033

 Республіка Марій Ел 11334 12280 13108 13748 14318 14981 14872 74855

 Республіка Мордовія 13342 13953 14648 15141 15427 16122 16598 32970,3

 Республіка Татарстан 56178 62575 68176 75824 81733 89769 89732 19299,4

 Удмуртська Республіка 27507 29591 31148 33020 34537 37034 37955 53542,3

 Чуваська Республіка 15729 16282 17358 19145 20591 22464 23527 32616

 Пермський край 45182 47580 50409 54612 54616 61002 61395 74582

 Кіровська область 27707 28788 30406 32591 34369 37041 37410 39037,4

 Нижегородська область 58917 63429 68854 75286 80904 87367 87317 22129,4

 Оренбурзька область 34114 36073 38284 40533 41333 42557 40368 95038

 Пензенська область 19611 20443 21347 22789 23558 24143 23015 52150,4

 Самарська область 74499 82103 89897 97936 102909 109117 108806 24406,4

 Саратовська область 47698 49873 52700 54510 51175 54032 55065 15033

 Ульяновська область 19712 21284 22735 24579 26037 27680 28818 74855,3

 Середній показник за рік 36309 38761,4 41475 44627 46487 49814,9 50047 43932

 Разом

 508326

 542659

 580649

 624778

 650820

 697408

 700663

 615043,3

Так як дані несгруппірованних, то для знаходження середньої величини зручніше використовувати середню арифметичну просту.

З відносних показників розрахуємо: відносний показник динаміки (ОПД)

В порівнянні з базисним періодом. За базисний прийнятий 2004.

Таблиця 1 - Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня)

 Суб'єкт РФ 2004-2005 2004-2006 2004-2007 2004-2008 2004-2009 2004-2010

 Республіка Башкортостан 1,028 1,084 1,146 1,220 1,305 1,334

 Республіка Марій Ел 1,083 1,157 1,213 1,263 1,322 1,312

 Республіка Мордовія 1,046 1,098 1,135 1,156 1, 208 1,244

 Республіка Татарстан 1,114 1,214 1,350 1,455 1,598 1,597

 Удмуртська Республіка 1,076 1,132 1, 200 1,256 1,346 1,380

 Чуваська Республіка 1,035 1,104 1,217 1,309 1,428 1,496

 Пермський край 1,053 1,116 1, 209 1, 209 1,350 1,359

 Кіровська область 1,039 1,097 1,176 1,240 1,337 1,350

 Нижегородська область 1,077 1,169 1,278 1,373 1,483 1,482

 Оренбурзька область 1,057 1,122 1,188 1,212 1,247 1,183

 Пензенська область 1,042 1,089 1,162 1, 201 1,231 1,174

 Самарська область 1,102 1, 207 1,315 1,381 1,465 1,461

 Саратовська область 1,046 1,105 1,143 1,073 1,133 1,154

 Ульяновська область 1,080 1,153 1,247 1,321 1,404 1,462

 Середній показник за рік 1,068 1,142 1,229 1,280 1,372 1,378

 Всього 1,068 1,142 1,229 1,280 1,372 1,378

У порівнянні з попереднім періодом

Таблиця 1 - Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня)

 Суб'єкт РФ

 Приволзького федерального округу Рік

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

 Республіка Башкортостан 1,028 1,054 1,057 1,065 1,069 1,023

 Республіка Марій Ел 1,083 1,067 1,049 1,041 1,046 0,993

 Республіка Мордовія 1,046 1,050 1,034 1,019 1,045 1,030

 Республіка Татарстан 1,114 1,090 1,112 1,078 1,098 1,000

 Удмуртська Республіка 1,076 1,053 1,060 1,046 1,072 1,025

 Чуваська Республіка 1,035 1,066 1,103 1,076 1,091 1,047

 1 2 3 4 5 6 7

 Пермський край 1,053 1,059 1,083 1,000 1,117 1,006

 Кіровська область 1,039 1,056 1,072 1,055 1,078 1,010

 Нижегородська область 1,077 1,086 1,093 1,075 1,080 0,999

 Оренбурзька область 1,057 1,061 1,059 1,020 1,030 0,949

 Пензенська область 1,042 1,044 1,068 1,034 1,025 0,953

 Самарська область 1,102 1,095 1,089 1,051 1,060 0,997

 Саратовська область 1,046 1,057 1,034 0,939 1,056 1,019

 Ульяновська область 1,080 1,068 1,081 1,059 1,063 1,041

 Всього 1,068 1,070 1,076 1,042 1,072 1,005

відносний показник структури (ОПВ):

.

Таблиця 1 - Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня)

 Суб'єкт РФ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Республіка Башкортостан 11,17% 10,76% 10,61% 10,41% 10,65% 10,62% 10,82%

 Республіка Марій Ел 2,23% 2,26% 2,26% 2, 20% 2, 20% 2,15% 2,12%

 Республіка Мордовія 2,62% 2,57% 2,52% 2,42% 2,37% 2,31% 2,37%

 Республіка Татарстан 11,05% 11,53% 11,74% 12,14% 12,56% 12,87% 12,81%

 Удмуртська Республіка 5,41% 5,45% 5,36% 5,29% 5,31% 5,31% 5,42%

 Чуваська Республіка 3,09% 3,00% 2,99% 3,06% 3,16% 3,22% 3,36%

 Пермський край 8,89% 8,77% 8,68% 8,74% 8,39% 8,75% 8,76%

 Кіровська область 5,45% 5,30% 5,24% 5,22% 5,28% 5,31% 5,34%

 Нижегородська область 11,59% 11,69% 11,86% 12,05% 12,43% 12,53% 12,46%

 Оренбурзька область 6,71% 6,65% 6,59% 6,49% 6,35% 6,10% 5,76%

 Пензенська область 3,86% 3,77% 3,68% 3,65% 3,62% 3,46% 3,28%

 Самарська область 14,66% 15,13% 15,48% 15,68% 15,81% 15,65% 15,53%

 Саратовська область 9,38% 9, 19% 9,08% 8,72% 7,86% 7,75% 7,86%

 Ульяновська область 3,88% 3,92% 3,92% 3,93% 4,00% 3,97% 4,11%

 Всього 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Відносний показник порівняння (ОГсер). В якості бази порівняння виберемо регіон з найбільшими показниками.

Таким регіоном є Самарська область.

Таблиця 1 - Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня)

 Суб'єкт РФ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Республіка Башкортостан 76,24% 71,14% 68,50% 66,44% 67,35% 67,91% 69,65%

 Республіка Марій Ел 15,21% 14,96% 14,58% 14,04% 13,91% 13,73% 13,67%

 Республіка Мордовія 17,91% 16,99% 16,29% 15,46% 14,99% 14,77% 15,25%

 Республіка Татарстан 75,41% 76,22% 75,84% 77,42% 79,42% 82,27% 82,47%

 Удмуртська Республіка 36,92% 36,04% 34,65% 33,72% 33,56% 33,94% 34,88%

 Чуваська Республіка 21,11% 19,83% 19,31% 19,55% 20,01% 20,59% 21,62%

 Пермський край 60,65% 57,95% 56,07% 55,76% 53,07% 55,91% 56,43%

 Кіровська область 37, 19% 35,06% 33,82% 33,28% 33,40% 33,95% 34,38%

 Оренбурзька область 45,79% 43,94% 42,59% 41,39% 40,16% 39,00% 37,10%

 Пензенська область 26,32% 24,90% 23,75% 23,27% 22,89% 22,13% 21,15%

 Саратовська область 64,03% 60,74% 58,62% 55,66% 49,73% 49,52% 50,61%

 Ульяновська область 26,46% 25,92% 25,29% 25,10% 25,30% 25,37% 26,49%

 Нижегородська область 79,08% 77,26% 76,59% 76,87% 78,62% 80,07% 80,25%

 Самарська область 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Абсолютні ланцюгові зміни показника

Таблиця 1 - Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня)

 Суб'єкт РФ 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

 Республіка Башкортостан 1609 3174 3485 4249 4786 1686

 Республіка Марій Ел 946 828 640 570 663 -109

 Республіка Мордовія 611 695 493 286 695 476

 Республіка Татарстан 6397 5601 7648 5909 8036 -37

 Удмуртська Республіка 2084 1557 1872 1517 2497 921

 Чуваська Республіка 553 1076 1787 1446 1873 1063

 Пермський край 2398 2829 4203 4 6386 393

 Кіровська область 1081 1618 2185 1778 2672 369

 Нижегородська область 4512 5425 6432 5618 6463 -50

 Оренбурзька область 1959 2211 2249 800 1224 -2189

 Пензенська область 832 904 1442 769 585 -1128

 Самарська область 7604 7794 8039 4973 6208 -311

 Саратовська область 2175 2827 1810 -3335 2857 1033

 Ульяновська область 1572 1451 1844 1458 1643 1138

 Разом 34333 37990 44129 26042 46588 3255

Абсолютні базисні зміни показника. За базисний період прийнятий 2004рік.

Таблиця 1 - Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня)

 Суб'єкт РФ 2004-2005 2004-2006 2004-2007 2004-2008 2004-2009 2004-2010

 1 2 3 4 5 6 7

 Республіка Башкортостан 1609 4783 8268 12517 17303 18989

 Республіка Марій Ел 946 1774 2414 2984 3647 3538

 Республіка Мордовія 611 1306 1799 2085 2780 3256

 Республіка Татарстан 6397 11998 19646 25555 33591 33554

 Удмуртська Республіка 2084 3641 5513 7030 9527 10448

 Чуваська Республіка 553 1629 3416 4862 6735 7798

 Пермський край 2398 5227 9430 9434 15820 16213

 Кіровська область 1081 2699 4884 6662 9334 9703

 Нижегородська область 4512 9937 16369 21987 28450 28400

 1 2 3 4 5 6 7

 Оренбурзька область 1959 4170 6419 7219 8443 6254

 Пензенська область 832 1736 3178 3947 4532 3404

 Самарська область 7604 15398 23437 28410 34618 34307

 Саратовська область 2175 5002 6812 3477 6334 7367

 Ульяновська область 1572 3023 4867 6325 7968 9106

 Загальна зміна 34333 72323 116452 142494 189082 192337

Показники варіацій:

 Розподіл підприємств і організацій по суб'єктах РФ Приволзького федерального округу в 2010р.

 Кількість суб'єктів РФ

 Приволзького федерального округу

 14872-33658,8 5

 33658,8-52445,6 3

 52445,6-71232,4 2

 71232,4-90019,2 3

 90019,2-108806 1

 Разом

 14

Середня арифметична зважена

= (24265,4 * 5 + 43052,2 * 3 + 61839 * 2 + 80625,8 * 3 + 99412,6 * 1) / 14 = 51104

Знаходження медіани

14/2 = 7

= 33658,8 + 9393,4 * (7-5) / 3 = 39921

Абсолютні показники варіацій

1)

R = 108806-14872 = 93934

2) Дисперсія

= 614061286

3) Середнє квадратичне відхилення

= 25319,2

4) Середнє лінійне відхилення, зважене

= 0,8 * 25319,2 = 20255,4

Відносні показники варіацій

1) Коефіцієнт асцілляціі

K = R /

R = (93934/51104) * 100% = 183,81%

2) Лінійний коефіцієнт варіації

К = (/) * 100%, К = (20255,4 / 51104) * 100% = 39,64%

3) Коефіцієнт варіації

К = (/) * 100%

К = (25319,2 / 51104) * 100% = 49,54%

Висновок: середній розподіл підприємств по Приволзькому округу становить 51104 підприємства. Різниця між найменшою і найбільшою одиницею досліджуваної сукупності дорівнює 93934. Половина регіонів Приволзького федерального округу включає в себе менш 39921організацій і підприємств, друга половина - більше 39 921 підприємств і організацій. Середній квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки від їх середньої величини дорівнює 614061286. Дана сукупність неоднорідна, тому коефіцієнт варіації перевищує 33%.

Статистичний аналіз динаміки

 Суб'єкт РФ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Республіка Башкортостан 56796 58405 61579 65064 69313 74099 75785

 Республіка Марій Ел 11334 12280 13108 13748 14318 14981 14872

 Республіка Мордовія 13342 13953 14648 15141 15427 16122 16598

 Республіка Татарстан 56178 62575 68176 75824 81733 89769 89732

 Удмуртська Республіка 27507 29591 31148 33020 34537 37034 37955

 Чуваська Республіка 15729 16282 17358 19145 20591 22464 23527

 Пермський край 45182 47580 50409 54612 54616 61002 61395

 Кіровська область 27707 28788 30406 32591 34369 37041 37410

 Нижегородська область 58917 63429 68854 75286 80904 87367 87317

 Оренбурзька область 34114 36073 38284 40533 41333 42557 40368

 Пензенська область 19611 20443 21347 22789 23558 24143 23015

 Самарська область 74499 82103 89897 97936 102909 109117 108806

 Саратовська область 47698 49873 52700 54510 51175 54032 55065

 Ульяновська область 19712 21284 22735 24579 26037 27680 28818

 Разом

 508326

 542659

 580649

 624778

 650820

 697408

 700663

1) показники динаміки: абсолютний приріст (на ланцюгової і базисної основі), темп зростання і приросту (на ланцюгової і базисної основі), абсолютне значення 1% приросту;

 Суб'єкт РФ Показник Року

 2004-2005 2005-2006

 2006-

 2007

 2007-

 2008 2008-2009

 2009-

 2010

 Республіка Башкортостан Абсолютний приріст (ланцюговий) 1609 3174 3485 4249 4786 1686

 Абсолютний приріст (базисний) 1609 4783 8268 12517 17303 18989

 Темп зростання 102,83% 105,43% 105,66% 106,53% 106,90% 102,28%

 Темп приросту 2,83% 5,43% 5,66% 6,53% 6,90% 2,28%

 Абсолютне значення одного% приросту 56,80 58,41 61,58 65,06 69,31 74,10

 Республіка Марій Ел Абсолютний приріст (ланцюговий) 946 828 640 570 663 -109

 Абсолютний приріст (базисний) 946 1774 2414 2984 3647 3538

 Темп зростання 108,35% 106,74% 104,88% 104,15% 104,63% 99,27%

 Темп приросту 8,35% 6,74% 4,88% 4,15% 4,63% -0,73%

 Абсолютне значення одного% приросту 113,34 122,80 131,08 137,48 143,18 149,81

 Республіка Мордовія Абсолютний приріст (ланцюговий) 611 695 493 286 695 476

 Абсолютний приріст (базисний) 611 1306 1799 2085 2780 3256

 Темп зростання 104,58% 104,98% 103,37% 101,89% 104,51% 102,95%

 Темп приросту 4,58% 4,98% 3,37% 1,89% 4,51% 2,95%

 Абсолютне значення одного% приросту 133,42 139,53 146,48 151,41 154,27 161,22

 Республіка Татарстан Абсолютний приріст (ланцюговий) 6397 5601 7648 5909 8036 -37

 Абсолютний приріст (базисний) 6397 11998 19646 25555 33591 33554

 Темп зростання 111,39% 108,95% 111,22% 107,79% 109,83% 99,96%

 Темп приросту 11,39% 8,95% 11,22% 7,79% 9,83% -0,04%

 Абсолютне значення одного% приросту 561,78 625,75 681,76 758,24 817,33 897,69

 Республіка Удмуртська Абсолютний приріст (ланцюговий) 2084 1557 1872 1517 2497 921

 Абсолютний приріст (базисний) 2084 3641 5513 7030 9527 10448

 Темп зростання 107,58% 105,26% 106,01% 104,59% 107,23% 102,49%

 Темп приросту 7,58% 5,26% 6,01% 4,59% 7,23% 2,49%

 Абсолютне значення одного% приросту 275,07 295,91 311,48 330, 20 345,37 370,34

 Чуваська Республіка Абсолютний приріст (ланцюговий) 553 1076 1787 1446 1873 1063

 Абсолютний приріст (базисний) 553 1629 3416 4862 6735 7798

 Темп зростання 103,52% 106,61% 110,29% 107,55% 109,10% 104,73%

 Темп приросту 3,52% 6,61% 10,29% 7,55% 9,10% 4,73%

 Абсолютне значення одного% приросту 157,29 162,82 173,58 191,45 205,91 224,64

 Пермський край Абсолютний приріст (ланцюговий) 2398 2829 4203 4 6386 393

 Абсолютний приріст (базисний) 2398 5227 9430 9434 15820 16213

 Темп зростання 105,31% 105,95% 108,34% 100,01% 111,69% 100,64%

 Темп приросту 5,31% 5,95% 8,34% 0,01% 11,69% 0,64%

 Абсолютне значення одного% приросту 451,82 475,80 504,09 546,12 546,16 610,02

 Кіровська область Абсолютний приріст (ланцюговий) 1081 1618 2185 1778 2672 369

 Абсолютний приріст (базисний) 1081 2699 4884 6662 9334 9703

 Темп зростання 103,90% 105,62% 107, 19% 105,46% 107,77% 101,00%

 Темп приросту 3,90% 5,62% 7, 19% 5,46% 7,77% 1,00%

 Абсолютне значення одного% приросту 277,07 287,88 304,06 325,91 343,69 370,41

 Область Нижегородська Абсолютний приріст (ланцюговий) 4512 5425 6432 5618 6463 -50

 Абсолютний приріст (базисний) 4512 9937 16369 21987 28450 28400

 Темп зростання 107,66% 108,55% 109,34% 107,46% 107,99% 99,94%

 Темп приросту 7,66% 8,55% 9,34% 7,46% 7,99% -0,06%

 Абсолютне значення одного% приросту 589,17 634,29 688,54 752,86 809,04 873,67

 Оренбурзька область Абсолютний приріст (ланцюговий) 1959 2211 2249 800 1224 -2189

 Абсолютний приріст (базисний) 1959 4170 6419 7219 8443 6254

 Темп зростання 105,74% 106,13% 105,87% 101,97% 102,96% 94,86%

 Темп приросту 5,74% 6,13% 5,87% 1,97% 2,96% -5,14%

 Абсолютне значення одного% приросту 341,14 360,73 382,84 405,33 413,33 425,57

 Пензенська область Абсолютний приріст (ланцюговий) 832 904 1442 769 585 -1128

 Абсолютний приріст (базисний) 832 1736 3178 3947 4532 3404

 Темп зростання 104,24% 104,42% 106,76% 103,37% 102,48% 95,33%

 Темп приросту 4,24% 4,42% 6,76% 3,37% 2,48% -4,67%

 Абсолютне значення одного% приросту 196,11 204,43 213,47 227,89 235,58 241,43

 Самарська область Абсолютний приріст (ланцюговий) 7604 7794 8039 4973 6208 -311

 Абсолютний приріст (базисний) 7604 15398 23437 28410 34618 34307

 Темп зростання 110,21% 109,49% 108,94% 105,08% 106,03% 99,71%

 Темп приросту 10,21% 9,49% 8,94% 5,08% 6,03% -0,29%

 Абсолютне значення одного% приросту 744,99 821,03 898,97 979,36 1029,09 1091,17

 Саратовська область Абсолютний приріст (ланцюговий) 2175 2827 1810 -3335 2857 1033

 Абсолютний приріст (базисний) 2175 5002 6812 3477 6334 7367

 Темп зростання 104,56% 105,67% 103,43% 93,88% 105,58% 101,91%

 Темп приросту 4,56% 5,67% 3,43% -6,12% 5,58% 1,91%

 Абсолютне значення одного% приросту 476,98 498,73 527,00 545,10 511,75 540,32

 Ульяновська область Абсолютний приріст (ланцюговий) 1572 1451 1844 1458 1643 1138

 Абсолютний приріст (базисний) 1572 3023 4867 6325 7968 9106

 Темп зростання 107,97% 106,82% 108,11% 105,93% 106,31% 104,11%

 Темп приросту 7,97% 6,82% 8,11% 5,93% 6,31% 4,11%

 Абсолютне значення одного% приросту 197,12 212,84 227,35 245,79 260,37 276,80

 Разом по округу Абсолютний приріст (ланцюговий) 34333 37990 44129 26042 46588 3255

 Абсолютний приріст (базисний) 34333 72323 116452 142494 189082 192337

 Темп зростання 106,75% 107,00% 107,60% 104,17% 107,16% 100,47%

 Темп приросту 6,75% 7,00% 7,60% 4,17% 7,16% 0,47%

 Абсолютне значення одного% приросту 5083,26 5426,59 5806,49 6247,78 6508, 20 6974,08

2) Середній рівень ряду динаміки, абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту.

 Суб'єкт РФ СР ур-нь ряду динаміки СР абсол. приріст СР темп зростання СР темп приросту

 Республіка Башкортостан 65863,00 3164,83 107,48% 7,48%

 Республіка Марій Ел 13520,14 589,67 107,03% 7,03%

 Республіка Мордовія 15033,00 1972,83 105,61% 5,61%

 Республіка Татарстан 74855,29 5592,33 112,42% 12,42%

 Удмуртська Республіка 32970,29 1741,33 108,38% 8,38%

 Чуваська Республіка 19299,43 1299,67 107,03% 7,03%

 Пермський край 53542,29 2702,17 107,97% 7,97%

 Кіровська область 32616,00 1617,17 107,80% 7,80%

 Нижегородська область 74582,00 4733,33 110,33% 10,33%

 Оренбурзька область 39037,43 1042,33 104,30% 4,30%

 Пензенська область 22129,43 567,33 105,61% 5,61%

 Самарська область 95038,14 5717,83 109,93% 9,93%

 Саратовська область 52150,43 1227,83 103,65% 3,65%

 Ульяновська область 24406,43 1517,67 109,96% 9,96%

 По всьому округу 43931,66 2391,88 108,35% 8,35%

3) Застосування метод аналітичного вирівнювання по прямій і по параболі (II порядку) для виявлення основної тенденції на прикладі Оренбурзької області.

 Оренбурзька область

 Кількість підприємств

 та організацій t

 2004 34114 3 9 81 102342 307026

 2005 36073 2 4 16 72146 144292

 2006 38284 1 1 1 38284 38284

 2007 40533 0 0 0 0 0

 2008 41333 -1 1 1 -41333 41333

 2009 42557 -2 4 16 -85114 170228

 2010 40368 -3 9 81 -121104 363312

 Разом 273262 0 28 196 -34779 1064475

Метод аналітичного вирівнювання по прямій.

a = 273262/7 = 39037,4

b = -34779 / 28 = - 1242

 Рік

 Кількість підприємств

 та організацій

 2004 35311,1

 2005 36553,2

 2006 37795,3

 2007 39037,4

 2008 40279,5

 2009 41521,6

 2010 42763,8

Метод аналітичного вирівнювання по параболі

b = -34779 / 28 = -1242

((273262-28 * c) / 7) * 28 + c * 196 = 1064475

c = -340,2

а = (340,2 * 28 + 273262) / 7 = 40398,2

 Рік

 Кількість підприємств

 та організацій

 2004 33610,5

 2005 36553,4

 2006 38816,0

 2007 40398,2

 2008 41300,2

 2009 41521,8

 2010 41063,2

4) Розрахунок коефіцієнта детермінації для кожної моделі

yср = 39037,4

R1 = 1-12061061 / 55259825,7 = 78,17%

R2 = 1-2341509 / 55259825,7 = 95,76%

Якість обох трендів високе, але другий тренд є якісніше, порівняно з першим. Значить, на підставі другого тренда проводимо прогнозування значення досліджуваного показника на 2008 рік.

5) На основі найкращого рівняння тренда проведемо прогнозування значення досліджуваного показника на 2008 рік.

y = 40398,2-1242 * (-4) - 340,2 * 16 = 39923

Рівняння тренду відображає розвиток соціально-економічних явищ у часі. Аналізуючи рівняння тренда по прямій ми спостерігаємо поступове збільшення показника. Що стосується тренда по параболі, ми спостерігаємо збільшення, але ближче до 2010 року поступове зниження кількості підприємств і організацій в Оренбурзькій області. Причому тренд, складений по параболі, є більш точним, і становить 95,76% точності. Прогноз складаємо на основі тренда по параболі, він прогнозує 39923 організацій в Оренбурзькій області у 2008р.

Статистичне вивчення взаємозв'язку

 Суб'єкт РФ Чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня; тисяч чоловік)

 Інвестиції в основний капітал в Приволзькому федеральному окрузі

 (У фактично діючих цінах; мільйонів рублів) Виробництво кондитерських виробів (тисяч тонн) Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі

 Республіка Башкортостан 4051 148002 21,4 75785

 Республіка Марій Ел 707 17117 17,5 14872

 Республіка Мордовія 848 26362 32,0 16598

 Республіка Татарстан 3760 210064 41,9 89732

 Удмуртська Республіка 1538 44463 23,3 37955

 Чуваська Республіка 1286 37209 43,7 23527

 Пермський край 2731 101813 40,1 61395

 Кіровська область 1427 37451 60,4 37410

 Нижегородська область 3381 121695 39,1 87317

 Оренбурзька область 2126 76578 4,3 40368

 Пензенська область 1396 39929 49,0 23015

 Самарська область 3178 126735 101,5 108806

 Саратовська область 2595 56794 57,8 55065

 Ульяновська область 1322 32505 55,0 28818

 Разом

 30346

 1076717

 587,0

 700663

За факторний ознака візьмемо чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі,

За результативні - інвестиції в основний капітал в Приволзькому федеральному окрузі, виробництво кондитерських виробів, розподіл підприємств та організацій в Приволзькому федеральному окрузі.

статистика угруповання інвестиція населення

Побудова лінійного рівняння регресії МНК. Розрахунок параметрів рівняння.

 30346

 1076717

 587

 700663

 3094694562

 1326492

 1918617914

1) Зв'язок факторного ознаки - чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі, з результативним ознакою - інвестиції в основний капітал в Приволзькому федеральному окрузі.

14 * a0 + a1 * 1076717 = 30346

a0 * 1076717 + a1 * 920879716 = 3094694562

a1 = -0,00929

a0 = 2882,14

Усереднене вплив на результативну ознаку неврахованих (не виділені для дослідження) чинників дорівнює 2882,14; на 0,00929 змінюється в середньому значення результативної ознаки при зміні факторного на одиницю його власного виміру.

Лінійний коефіцієнт кореляції

rxy = 10651669786/11464844667 = 0,929

Коефіцієнт детермінації

= 0,863

Зв'язок між ознаками чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі і обсяг інвестицій в основний капітал в Приволзькому федеральному окрузі є зворотною, так як лінійний коефіцієнт кореляції знаходиться в інтервалі від 0 до - 1.

Лінійна модель регресії якісно аппроксимирует вихідні дані і нею можна користуватися для прогнозу значень результативної ознаки.

2) Зв'язок факторного ознаки - чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі, з результативним ознакою - виробництво кондитерських виробів.

Побудова лінійного рівняння регресії МНК

14 * a0 + a1 * 587 = 30346

a0 * 587 + a1 * 920879716 = 1326492

a1 = 0,00005878

a0 = 2167,57

Усереднене вплив на результативну ознаку неврахованих (не виділені для дослідження) чинників одно 2167,57; на 0,00005878 змінюється в середньому значення результативної ознаки при зміні факторного на одиницю його власного виміру, що показує практична відсутність зв'язку між ознаками.

Лінійний коефіцієнт кореляції

rxy = 757790,2 / 4768287,15 = 0,159

Коефіцієнт детермінації

= 0,0253

Зв'язок між ознаками чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі і виробництво кондитерських виробів є прямою, так як лінійний коефіцієнт кореляції знаходиться в інтервалі від 0 до 1.

Лінійна модель регресії низької якості і погано апроксимує вихідні дані; нею не можна користуватися для прогнозу значень результативної ознаки.

3) Зв'язок факторного ознаки - чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі, з результативним ознакою - розподіл підприємств та організацій в Приволзькому федеральному окрузі.

Побудова лінійного рівняння регресії МНК

14 * a0 + a1 * 700663 = 30346

a0 * 700663 + a1 * 920879716 = 1918617914

a1 = -0,0117, a0 = 2753,68

Усереднене вплив на результативну ознаку неврахованих (не виділені для дослідження) чинників одно 2753,68; на 0,0117 змінюється в середньому значення результативної ознаки при зміні факторного на одиницю його власного виміру.

Лінійний коефіцієнт кореляції

, Rxy = 5598331398/6099224328 = 0,918

Коефіцієнт детермінації

= 0,842

Зв'язок між ознаками чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі і розподіл підприємств та організацій в Приволзькому федеральному окрузі є зворотною, так як лінійний коефіцієнт кореляції знаходиться в інтервалі від 0 до - 1.

Лінійна модель регресії якісно аппроксимирует вихідні дані і нею можна користуватися для прогнозу значень результативної ознаки.

 Множинна регресія

Факторні ознаки - розподіл підприємств та організацій в Приволзькому федеральному окрузі та інвестиції в основний капітал в Приволзькому федеральному окрузі, виробництво кондитерських виробів; результативний ознака - чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі.

 Суб'єкт РФ

 Чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі (на 1 січня; тисяч чоловік) ()

 Інвестиції в основний капітал в Приволзькому федеральному окрузі

 (У фактично діючих цінах; мільйонів рублів)

 ()

 Виробництво кондитерських виробів (тисяч тонн)

 ()

 Розподіл підприємств і організацій в Приволзькому федеральному окрузі

 ()

 Республіка Башкортостан 4051 148002 21,4 75785 3463,389324

 Республіка Марій Ел 707 17117 17,5 14872 +1075,779138

 Республіка Мордовія 848 26362 32,0 16598 1061,389538

 Республіка Татарстан 3760 210064 41,9 89732 +4060,313256

 Удмуртська Республіка 1538 44463 23,3 37955 1798,072918

 Чуваська Республіка 1286 37209 43,7 23527 1213,547249

 Пермський край 2731 101813 40,1 61395 +2636,865918

 Кіровська область 1427 37451 60,4 37410 +1432,129074

 Нижегородська область 3381 121695 39,1 87317 +3438,450854

 Оренбурзька область 2126 76578 4,3 40368 +2228,252193

 Пензенська область 1396 39929 49,0 23015 1174,744352

 Самарська область 3178 126735 101,5 108806 +3506,362981

 Саратовська область 2595 56794 57,8 55065 2032,180296

 Ульяновська область 1322 32505 55,0 28818 1224,52291

 Разом

 30346

 1076717

 587,0

 700663

 30346

Рівняння лінійної множинної регресії:

Система нормальних рівнянь:

Рівняння регресії

Дані показали, що чисельність населення в Приволзькому федеральному окрузі в середньому по сукупності зросла на 6,6 людина при збільшенні інвестицій в основний капітал на 1 млн. Р .; зменшилася в середньому на 8241 людини при зростанні виробництва кондитерських виробів на 1 тис. тонн; і зросла в середньому на 25 осіб при запуску одного нового підприємства.

Визначення тісноти зв'язку:

= 0,8632 - зв'язок пряма, тісний

= 0,025 - зв'язок пряма, практично відсутня

= 0,8425 - зв'язок пряма, тісний

= 0,0125 - зв'язок пряма, практично відсутня

= 0,7693 - зв'язок пряма, тісний

= 0,1816 - зв'язок пряма, слабка

Значимість коефіцієнта регресії за t-критерієм Стьюдента:

.

По таблиці розподілу Стьюдента:

, Гіпотезапрінімается, тому коефіцієнт регресії не значиться.

2,08833E-07, гіпотезапрінімается, тому коефіцієнт регресії не значиться.

, Гіпотезапрінімается, тому коефіцієнт регресії не значиться.

1,51916E-06, гіпотезапрінімается, тому коефіцієнт регресії НЕ значім.Множественний коефіцієнт кореляції:

, Де, а.

0,96188

Множинний коефіцієнт кореляції можна визначити, знайшовши квадратний корінь з визначника матриці, побудованої з лінійних коефіцієнтів кореляції:

1

1

1

1

Коефіцієнт множинної детермінації R2 = 0,9252

Скоригований коефіцієнт множинної детермінації

R2скорр. = 1- (1-0,9252) * (14-1) / (14-3-1) = 0,9028

Перевірка значущості коефіцієнта множинної кореляції здійснюється на основі F-критерію Фішера-Снедекора:

По таблиці розподілу Стьюдента:

гіпотезао незначущості коефіцієнта множинної кореляції відкидається.

Рівняння множинної регресії -Перевірити коефіцієнти регресії на значущість за t-критерієм Стьюдента, можемо зробити висновок про те, що жоден з критеріїв не значиться. Перевірка значущості коефіцієнта множинної кореляції за допомогою F-критерію Фішера-Снедекора показала, що гіпотеза про незначущості коефіцієнта множинної кореляції відкидається. Таким чином, множинний коефіцієнт кореляції рівний 0,96188 значущий. Лінійна модель регресії якісно аппроксимирует вихідні дані і нею можна користуватися для прогнозу значень ознаки.

Список літератури

1. Російський статистичний щорічник. 2009: Стат. СБ / Росстат. - Р76 М., 2009. - 795 с.

2. Соціально-економічна статистика: підручник для вузів / 2-е вид., Доп .: під ред. Ю.Н. Іванова. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 480 с.

3. Статистика: підручник / за ред. І.І. Єлісєєвої. - М .: Вища освіта, 2009. - 566 с.

4. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.gks.ru

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com