На головну

 Оцінка собівартості продукції - Економіко-математичне моделювання

Введення

Сільське господарство - одна з найбільших галузей матеріального виробництва. Сільськогосподарське виробництво здійснюється в різних підприємствах, тому сільськогосподарська статистика аналізує діяльність всіх цих підприємств та їх зв'язки з підприємствами інших галузей АПК і в цілому народного господарства.

Собівартість продукції є важливим показником для підприємств, метою яких є отримання прибутку. Собівартість лежить в основі ціноутворення і чим менше витрати на продукцію, тим більший прибуток.

Об'єктом мого дослідження є Омський Теплично-Парниковий комбінат (СПК «Тепличний») Омського району.

Предмет дослідження - собівартість картоплі в СВК «Тепличний» Омського району.

Мета курсової роботи - провести економіко - статистичний аналіз собівартості картоплі в СВК «Тепличний» Омського району Омської області.

Завдання:

1. Дати коротку природно-економічну характеристику СПК «Тепличного» Омського району.

2. Дослідити динаміку собівартості картоплі в СВК «Тепличний» за 10 років.

3. Провести аналіз собівартості картоплі в сукупності 10 господарств, що лежать в одній природно-кліматичній зоні.

Методи дослідження:

1. Аналіз реалізованої продукції в СВК «Тепличний» в 2008-2010 рр.

2. Аналіз структури і динаміки земельних угідь в СВК «Тепличний» за 2009, 2010 рр.

3. Аналіз динаміки собівартості картоплі в СВК «Тепличний» за 10 років за допомогою показників інтенсивності динаміки, середніх показників динаміки, аналітичного вирівнювання ряду динаміки.

4. Аналіз варіації собівартості картоплі на 10 підприємствах Омської області.

картопля собівартість динаміка кліматичний

1. Коротка природно-економічна характеристика СПК «Тепличний» Омського району

Омський Теплично-парникових комбінат організований в 1954 році на околиці м Омська. У 1991 році на його базі було утворено акціонерне товариство закритого типу. Територіально ЗАТ «Тепличне» знаходиться в Ленінському районі м Омська, адміністративно належить Омському району Омської області. Товариство діє на принципах повної самостійності та самофінансування.

Основне призначення ЗАТ «Тепличне» - виробництво свіжих овочів для населення міста та області.

СВК «Тепличний» розташований в південній лісостеповій зоні Західного Сибіру. Клімат в районі помірно зволожений.

Сільськогосподарські культури розміщують на ділянках, прилеглих до заплави річки Іртиш. Надзаплавні землі представлені вилуженими чорноземами середнього і важкого механічного складу, зі слабким ступенем засолення. Ґрунти бідні на гумус, багаті рухомим калієм, характеризуються близьким заляганням грунтових вод, особливо на заплавних ділянках.

Поряд з кліматичними умовами велике значення для розвитку виробництва мають економічні умови. Особливе місце в сільськогосподарському виробництві займає земля. Вона служить не тільки місцем розміщення підприємства, а й головним засобом виробництва. Раціональне використання землі одна з найважливіших проблем інтенсифікації землеробства. Це тим більше важливо в даний час, коли резерви розширення посівних площ обмежені, а потреба у земельних ділянках все зростає. Розмір площі земель, закріплених за радгоспом, досить стійкий.

Для того щоб визначити спеціалізацію господарства необхідно визначити структуру товарної продукції (Таблиця 1.1). За допомогою процентних співвідношень можна встановити питому вагу реалізації продукції кожної галузі у виробництві всієї товарної продукції.

Таблиця 1.1. Склад і структура товарної продукції в СВК «Тепличний» за 2008-2010 рр.

 Роки

 Галузі та види продукції 2008 2009 2010

 Обсяг продукції

 тис. руб. у% до підсумку тис. руб. у% до підсумку тис. руб. у% до підсумку

 Продукція рослинництва:

 Зернові та зернобобові, всього 1073 2,8 506 1,5 658 1,9

 Овочі відкритого грунту 19666 50,5 16230 48,5 17439 49,8

 Картопля 17914 46,0 16568 49,5 16835 48,1

 Інша продукція рослинництва 135 0,4

 Разом по рослинництву 38653 99,3 33439 100,0 34932 99,8

 Продукція тваринництва: - - - - - -

 Продано на м'ясо, всього, в т.ч. - - - - - -

 свині - - - - - -

 Мед 284 0,7 - - 67 0,2

 Разом по тваринництву 284 0,7 - - 67 0,2

 Всього 38937 100,0 33439 100,0 34999 100,0

На основі цих даних можна зробити висновок про те, що загальний обсяг реалізованої продукції рослинництва в 2010 році зменшився в порівнянні з 2008 роком на 9,6% або на 3 721 000 рублів, а в тваринництві - зменшився на 76,4% або на 217 тисяч рублів. Таким чином, аналізуючи структуру товарної продукції видно, що в СВК «Тепличний» велику роль відіграє продукція рослинництва, а продукція тваринництва практично не набула поширення, тобто обсяг товарної продукції рослинництва в 2010 році становить 99,8%, а тваринництва - 0,2%.

Далі проаналізуємо склад і структуру земельних угідь, т. К. Земля в сільському господарстві є основним засобом виробництва, тому її розмір і структура впливають на обсяги виробництва сільськогосподарської продукції.

Дані про земельні угіддя підприємства за останні 2 роки наводяться в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Склад, структура і динаміка земельних угідь в СВК «Тепличний»

 2009

 2010

 Вид угідь

 га

 у% до площі

 га

 у% до площі

 Динаміка

 с.-г.

 угідь

 всіх угідь

 с.-г. угідь

 всіх угідь

 угідь,%

 Рілля 752 70,7 35,6 1562 98,9 94,9 207,7

 Сінокоси 36 3,4 1,7 - - - -

 Пасовища 247 23,2 11,7 - - - -

 Багаторічні насадження 3 0,3 0,1 - - - -

 Поклади 25 2,4 1,9 18 1,1 1,1 72

 Разом с.-г. угідь 1063 100 51 1580 100 96 148,6

 Ставки і водойми 319 Х 15 - Х - -

 Деревно-чагарникові рослини 203 Х 9,5 - Х - -

 Присадибні ділянки

 працівників господарства - Х - 66 Х 4 -

 Болота 241 Х 11,3 - Х - -

 Інші землі 283 Х 13,2 - Х - -

 Разом НЕ с.-г. угідь 1046 Х 49 66 Х - 6,3

 Загальна земельна площа 2109

 Х 100 1646 Х 100 78

Аналізуючи отримані дані можна зробити висновок про те, що загальна земельна площа в СВК «Тепличний» в 2010 році в порівнянні з 2009 р зменшилася на 22% або на 463 га і склала в звітному році 1646 га. Спостерігається тенденція до зниження несільськогосподарських угідь - на 93,6% (980 га). Значно збільшилася площа ріллі за рахунок скорочення площ пасовищ і сінокосів і склала 98,9% в 2010 р, в той час як в 2009 р її частка становила 70, 7%.

2. Аналіз динаміки собівартості картоплі в СВК «Тепличний» Омського району

Одним із завдань статистики є зміна статистичних показників з протягом часу, тобто динаміка. Це завдання вирішується шляхом аналізу рядів динаміки. Ряд динаміки - це послідовність, розташована в хронологічному порядку числових значень статистичних показників, що характеризують зміну явищ у часі.

При вивченні динаміки соціально-економічних явищ використовують деякі статистичні показники, які дозволяють виміряти зміни явищ у часі.

Для интервально ряду динаміки використовується середня арифметична проста:

, (1)

де y - рівень ряду динаміки,

n - кількість рівнів

Абсолютним приростом називається різниця наступного і попереднього рівнів ряду динаміки:

- Базисний (2)

- Ланцюговий (3)

де- рівень порівнюваного періоду;

- Рівень порівнюваного періоду;

- Абсолютний приріст;

- Рівень базисного періоду.

Середньорічний абсолютний приріст розраховується за такими формулами:

, (4)

де- останній рівень ряду динаміки;

- Перший рівень ряду динаміки;

n - кількість рівнів.

, (5)

де- сума ланцюгових абсолютних приростів.

Показник інтенсивності зміни рівня ряду прийнято називати коефіцієнтом зростання або темпом зростання.

Темпом зростання - Трназивается ставлення наступного рівня до попереднього або якому-небудь іншому, прийнятому за базу порівняння. Середньорічний темп зростання розраховується за такими формулами:

* 100% (6)

Темп приросту - Тпрпоказивает, на скільки% порівнюваний рівень більше або менше рівня, прийнятого за базу. Він розраховується як різниця між темпом росту і 100% або 1.

(7)

Для більш повної оцінки темпів приросту розраховують значення 1% приросту, який показує, скільки абсолютних одиниць міститься в кожному відсотку ланцюгового приросту, рівний сотої частини попереднього рівня:

А% = (8)

Для характеристики розвитку собівартості картоплі в СВК «Тепличний» проведемо аналіз ряду динаміки за останні 10 років. Поруч динаміки в нашому випадку є ряд розташованих у хронологічному порядку числових значень собівартості 1 ц. картоплі, складених на кінець звітного року.

Таблиця 2.1. Аналіз собівартості 1 ц. картоплі в СВК «Тепличний»

 Роки Собівартість 1 Ц., руб.

 Абсолютний

 Приріст, руб. Темп росту,% Темп приросту,% Значення 1% приросту, руб.

 ланцюгової базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний

 2001 220,0

 2002 202,0 -18,00 -18,00 0,92 0,92 -8,18 -8,18 2,200

 2003 390,0 188,00 170,00 1,93 1,77 93,07 77,27 2,020

 2004 246,0 -144,00 26,00 0,63 1,12 -36,92 11,82 3,900

 2005 260,0 14,00 40,00 1,06 1,18 5,69 18,18 2,460

 2006 286,0 26,00 66,00 1,10 1,30 10,00 30,00 2,600

 2007 247,0 -39,00 27,00 0,86 1,12 -13,64 12,27 2,860

 2008 269,0 22,00 49,00 1,09 1,22 8,91 22,27 2,470

 2009 220,0 -49,00 0,00 0,82 1,00 -18,22 0,00 2,690

 2010 280,0 60,00 60,00 1,27 1,27 27,27 27,27 2,200

1. Середній рівень ряду динаміки:

2. Середньорічний абсолютний приріст:

або 6,7 руб.

3. Середньорічний темп зростання:

4. Середньорічний темп приросту:

Тпр = Тр-100% = 88,9% -100% = - 11,1%

За отриманими даними можна зробити висновок, що середня собівартість 1 ц. картоплі становить 262 руб. У господарстві спостерігається підвищення собівартості на 6,7 руб. на рік, а в відсотковому співвідношенні - зниження на 11,1% в рік.

Для прогнозування подальшого розвитку, побудуємо аналітичну модель тенденції розвитку собівартості в СВК «Тепличний» за рівнянням прямої:

Рівняння прямої,

де- вирівняні значення ряду,

t - час, порядкові номери періодів часу,

, - Параметри.

Вихідні дані і розрахунки для аналітичного вирівнювання ряду трудомісткості зерна наведені в Таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Аналітичне вирівнювання ряду динаміки собівартості 1 ц. картоплі в СВК «Тепличний»

 Роки Собівартість 1ц, руб. Умовний час Квадрат Твір Розрахункові значення

 у t t2 yt y = 262 + 0,272 * t

 2001 220,0 -9 81 -1980 259,55

 2002 202,0 -7 49 -1414 260,10

 2003 390,0 -5 25 -1950 260,64

 2004 246,0 -3 9 -738 261,18

 2005 260,0 -1 1 -260 261,73

 2006 286,0 1 1 286 262,27

 2007 247,0 3 9 741 262,82

 2008 269,0 5 25 1345 263,36

 2009 220,0 7 49 1540 263,90

 2010 280,0 9 81 2520 264,45

 Разом 2620,0 0 330 90 2620,00

Розрахуємо параметри рівняння:

=

=

Підставивши розраховані параметри в рівняння прямої отримаємо наступне рівняння:

У (t) = 262,0 + 0,272 * t

Відповідно до рівняння можна зробити висновок про те, що спостерігається тенденція до зростання собівартості картоплі в СВК «Тепличний» в середньому на 0,272 руб. (А1) на рік. В середньому собівартість становить 262 руб. (A0).

Видно наскільки відрізняється графік фактичної собівартості 1 ц. картоплі від графіка розрахованої прямій. Пряма має тенденцію до зростання.

3. Аналіз варіації собівартості картоплі по 10 господарствам Омської області

Варіація - розбіжності в значеннях якої-небудь ознаки в різних одиниць даного виду сукупності в один і той же період. Варіація виникає в результаті того, що індивідуальні значення ознаки складаються під сукупним впливом різноманітних факторів, які по-різному поєднуються в кожному конкретному випадку.

Дослідження варіації дозволяє з'ясувати сутність досліджуваного явища і дає інформацію для прийняття правильних рішень. Найбільш важливими елементами вивчення варіації є вимірювання варіації, виявлення впливу окремих факторів на розмір варіації.

Для більш повної характеристики досліджуваної сукупності застосовуються такі показники варіації:

1. Розмах варіації - показує загальні розміри варіації і розраховується як різниця між максимальним і мінімальним значеннями:

(9)

2. Дисперсія - середня арифметична квадратів відхилень кожного значення ознаки від загальної середньої

- Проста дисперсія :, (10) де

n - число значень

Х- індивідуальні значення ознаки

середнє ознаки

- Зважена дисперсія :, (11) де

f - число одиниць у групі

3. Середнє квадратичне відхилення - це узагальнююча характеристика розмірів варіації ознаки сукупності. Воно показує, на скільки в середньому відхиляються конкретні варіанти від їх середнього значення, і розраховується за формулою:

(12)

4. Коефіцієнт варіації - це відносний показник варіації, який характеризується коливанням одного і того ж ознаки в декількох сукупностях з різними середніми арифметичними. Сукупність вважається кількісно однорідною, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 33%:

(13)

6. Особливий вид середніх являють собою структурні середні. Вони застосовуються для вивчення внутрішньої будови і структури розподілу. До таких показників відносяться мода і медіана.

а) Мода - це найбільш часто зустрічається величина ознаки. У даному варіаційному ряду моду можна визначити візуально: за моду приймають значення з найбільшою частотою.

б) Медіана - значення ознаки в тій групі, в якій, в якій накопичена частота перевищує половину чисельності сукупності.

Щоб дати повну характеристику варіаційного ряду, розрахуємо показники варіації, які служать характеристикою типовості середньої величини. У таблицях 3.1. та 3.2. представлений розрахунок основних характеристик варіаційного ряду собівартості картоплі.

Таблиця 3.1. Розрахунок величин для визначення показників варіації собівартості 1 ц. картоплі по господарствах за 2010 рік

 Підприємства Собівартість 1 ц картоплі, руб. Валове виробництво, Ц. Собівартість продукції, грн. Зважений квадрат відхилення Накопичені частоти

 = X

 S i

 СВК «Прогрес» 522 1600 835200 81721600 1600

 СВК «Паутовскій» 725 1430 1036750 263178630 3030

 ВАТ «Соловецкое» 203 16201 3288803 140122449 19231

 СВК «Новотроїцьке» 418 4562 1906916 67900808 23793

 ЗАТ «Петра Іллічова» 350 2500 875000 7290000 26293

 ФГУП Учхоз №1 ОмГАУ 634 2400 1521600 274185600 28693

 СПК «Єрмак» 279 4172 1163988 1205708 32865

 ЗАТ «Оглухінское» 625 6160 3850000 666764560 39025

 ОПХ «Омський» 188 22338 4199544 260550432 61363

 СВК «Тепличний» 280 32703 9156840 8371968 94066

 Разом Х 94066 27834641 1771291755 Х

Таблиця 3.2. Розрахунок величин для визначення показників варіації загальної собівартості картоплі по господарствах за 2010 рік.

 Підприємства Собівартість продукції, грн. Квадрат відхилення від середньої

 = X

 СВК «Прогрес» 835200 51076

 СВК «Паутовскій» 1036750 184041

 ВАТ «Соловецкое» 3288803 8649

 СВК «Новотроїцьке» 1906916 14884

 ЗАТ «Петра Іллічова» 875000 2916

 ФГУП Учхоз №1 ОмГАУ 1521600 114244

 СПК «Єрмак» 1163988 289

 ЗАТ «Оглухінское» 3850000 108241

 ОПХ «Омський» 4199544 11664

 СВК «Тепличний» 9156840 256

 Разом 27834641 336934,743

1. Розмах варіації:

= 725 - 188 = 537 руб.

2. Середнє арифметичне:

= Руб.

3. Середнє квадратичне відхилення:

= Руб.

4. Коефіцієнт варіації:

= 0,05 * 100% = 5%

5. Мода:

Мо = 280 руб.

5. Медіана:

Ме = 188 руб.

Таким чином, на підставі таблиці простежимо вплив собівартості на виробництво 1ц картоплі, спираючись на розраховані показники варіації.

Середнє квадратичне відхилення дає узагальнюючу характеристику колеблемости всіх варіантів сукупності, тому коефіцієнт варіації є найбільш поширеним показником коливання, використовуваним для оцінки типовості середніх величин. У нашому випадку коефіцієнт коливання дорівнює 5%. Це означає, що в досліджуваній сукупності відбувається незначна колеблемость ознаки.

Середня собівартість 1ц картоплі дорівнює 296 руб. Середня величина є типовою для досліджуваної сукупності, так як коефіцієнт варіації менше 33%. Це означає, що досліджувана сукупність є однорідною.

Розрахована медіана показує, що в одній половині валового виробництва картоплі собівартість не вище 188 руб. за 1 Ц. картоплі, а в другій половині не нижче 188 руб.

Висновок

СВК «Тепличний» розташований в Ленінському районі міста Омська. Основною галуззю виробництва є вирощування свіжих овочів для населення міста та області.

Проведений аналіз складу і структури реалізованої продукції дозволяє зробити наступні висновки. Загальний обсяг реалізованої продукції рослинництва в 2010 році зменшився в порівнянні з 2008 роком на 9,6% або на 3 721 000 рублів, а в тваринництві - зменшився на 76,4% або на 217 тисяч рублів. Таким чином, аналізуючи структуру товарної продукції видно, що в СВК «Тепличний» велику роль відіграє продукція рослинництва, а продукція тваринництва практично не набула поширення, тобто обсяг товарної продукції рослинництва в 2010 році становить 99,8%, а тваринництва - 0,2%.

Площа землекористування зазнала значних змін - зменшилась загальна площа земельних угідь, але одночасно з цим збільшилася площа сільськогосподарських земель за рахунок скорочення площі несільськогосподарських земель. Щоб зберегти родючість і раціонально використовувати земельні угіддя, потрібно внесення не тільки органічних добрив, які отримують від тваринництва, а й неорганічні. Площа сіножатей та пасовищ значно скоротилися.

За проведеним аналізом динаміки собівартості продукції в СВК «Тепличний» можна зробити висновок, що середня собівартість 1 ц. картоплі становить 262 руб. У господарстві спостерігається підвищення собівартості на 6,7 руб. на рік, а в відсотковому співвідношенні - зниження на 11,1% в рік.

Проведений аналіз варіації собівартості картоплі в 10 господарствах Омської області дозволяє зробити висновок, що в досліджуваній сукупності відбувається незначна колеблемость ознаки - 5%.

Середня собівартість 1ц картоплі дорівнює 296 руб. Середня величина є типовою для досліджуваної сукупності, так як коефіцієнт варіації менше 33%. Це означає, що досліджувана сукупність є однорідною.

Не дивлячись на те, що рослинництво приносить велику частку прибутку господарству потрібно відзначити деякий спад у попиті на продукцію рослинництва. При нестабільній ціною на ПММ матеріали, запчастини необхідні для ремонту і роботи механізмів для обробки землі та збирання врожаю, що підвищує собівартість продукції і зменшенні прибутку необхідно шукати інші джерела прибутку. Ними може стати як подальший розвиток тваринницької бази, але з переходом на розвиток племінної худоби, з підвищенням продуктивності кожної голови так і розвиток переробної промисловості.

Список використаної літератури

1. Афанасьєв В.М. Статистика сільського господарства: навч. посібник / В.М. Афанасьєв. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 270 с.

2. Борщівський І.І., Труханів В.А. Продуктивність праці: методи аналізу та прогнозування. - Мінськ .: Наука і техніка », 1988 - 456 с.

3. Річні звіти СПК «Тепличний» Омського району за 2001-2010 рр.

4. Єфімова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.М. Загальна теорія статистики: навчальний посібник. - 2-е видання, виправлений. і доп. - М .: Инфра, 2006 - 236 с.

5. Зінченко О.П. Сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики: підручник / А.П. Зінченко. - М .: МСХА, 2002 - 427

6. Сергєєв С.С. Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики: підручник. - 5-е видання, перероб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 1983 - 382 с.

7. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва / під ред. Абдільдін Л.Н. - Алма-Ата .: Кайнар, 1989 - 285 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com