На головну    

Технічні правила набору і верстки - Видавнича справа і поліграфія

Набір і верстка повинні виконуватися відповідно суворому до розмітки оригіналу, макета верстки (якщо такий представлений видавництвом) і вказівок видавничої специфікації. Оригінали повинні точно відповідати вимогам ГОСТ 7.3-77 «Оригінали текстові авторські і видавничі».

I Набір текстів

I.1 Загальні правила набору.

Оптимальний междусловный пропуск повинен бути рівний полукегельной шрифту, яким набирається текст.

При наборі на великий формат1 междусловный пропуск в книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 3/4 кегельной, в газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії - від 1/4 до 11/4 кегельной.

При наборі на малий формат2 междусловный пропуск в книжкових і в журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 11/4 кегельной, в газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії - від 1/4 до 13/4 кегельной.

При наборі кеглем понад 12 максимальний междусловный пропуск може бути збільшений на 1/4 кегельной в порівнянні з попередніми цифрами відповідно для всіх видів видань.

При флаговом наборі можуть бути встановлені однакові междусловные пропуски. Для забезпечення густини набору ці пропуски можуть бути мінімальними - 1/3, 1/4 кегельной.

Междусловные пропуски в одному рядку повинні бути однаковими. У рядку, набраному шрифтами різних кеглів, ширина пропусків в тексті меншого кегля повинна бути менше, ніж в тексті більшого кегля. На стику між різними кеглями в рядку междусловный пропуск визначається по більшому кеглю. Междусловные пропуски в суміжних рядках не повинні різко відрізнятися між собою (ця вимога не відноситься до набору журнальних, газетних, інформаційних видань і видань оперативної поліграфії).

У рядках, не заповнених текстом (в кінцевих рядках, в тексті, вимкненому по центру або в правий край, при наборі з вільним правим або лівим краєм і інш.), междусловные пропуски повинні бути рівними або близькими до полукегельной шрифту.

Рядки, що не мають междусловных пропусків, і рядка, які не можуть бути вимкнені, як вказано вище, дозволяється вимикати із збільшенням ширини межбуквенных пропусків до 1 п. або зменшенням їх до 1/2 п.

У книжкових виданнях не допускається збіг пропусків між словами по вертикалі або діагоналі в трьох або більш суміжних рядках («коридори»), в журнальних, газетних, інформаційних і виданнях оперативної поліграфії - в чотирьох.

Абзацные відступи у виданні повинні бути однаковими незалежно від кегля окремих частин тексту. Допустимі відхилення в текстах різних кеглів - 1 п.

При наборі з так званими «зворотними» відступами розміри втяжек текстових рядків повинні бути однаковими незалежно від кегля окремих частин тексту. Допустимі відхилення в текстах, набраних шрифтами різних кеглів, 1 п.

Кінцевий рядок абзацу повинен бути не менш 2-х кегельных шрифту і коротше повних не менш ніж на 11/2 кегельных або бути повною:

При наборі з абзацными відступами кінцевий рядок абзацу повинен бути більше абзацного відступу не менш ніж в 1, 5 рази і коротше повного рядка не менш ніж на 11/2 кегельных або бути повною.

При наборі без абзацных відступів кінцевий рядок абзацу повинен бути не менше за 2-x кегельных шрифту і коротше повного рядка не менш ніж на 1/2 кв.

I.2 Правила перенесень.

При наборі повинні бути додержані всі граматичні правила перенесень. Не допускаються немилозвучні перенесення і перенесення, що спотворюють значення. Не допускається розділення перенесеннями скорочень, що набираються великими буквами (ВЛКСМ), прописними з окремими рядковими (КЗоТ) і з цифрами (ФА1000).

У книжково-журнальних виданнях числа не повинні бути розділені перенесеннями. У газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допустиме розділення чисел, сполучених знаком тире (1985-1986), причому тире повинно залишатися в першому рядку.

Скорочені вирази (і т. д., і т. п., т. е.) при перенесенні не повинні розділятися.

При перенесеннях не повинні бути відірвані прізвища від ініціалів і ініціали один від одного. Перенесення з розривом прізвища допускається. Не повинні бути відділені при перенесенні сокращјнные слова від імен власних (тов. Іванов), в газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії це допустиме.

Не допускається розміщення в різних рядках чисел і їх найменувань (250 кг), знаків номера і параграфа і чисел (№ 25), що відносяться до них, а також позначень пунктів переліку і початку тексту (5. Набір... ).

У книжкових виданнях не треба залишати в кінці рядка прийменники і союзи, початківців пропозицію, а також однобуквенные союзи і прийменники в середині пропозицій. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допускається залишати в кінці рядка однобуквенные прийменники і союзи всередині пропозицій, а також трјхбуквенные прийменники, початківці пропозицію.

При наборі на великий формат в книжкових виданнях допускається не більш чотирьох перенесень підряд, в журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії - не більш семи.

При наборі на малий формат до 31/2 кв. допускається в книжкових виданнях не більш п'яти перенесень підряд, в журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії - не більш восьми перенесень.

Набір знаків і цифр. Розділові Знаки (точка, кома, двокрапка, крапка з комою, крапки, окличний і питальний знаки)від попередніх слів не повинні бути відбиті. Крапки на початку речення не відбивається від наступного за ним слова. У наборі вразрядку отбивки знаків і цифр не повинні бути збільшені.

Дефіс від попередніх і подальших елементів набору не відбивається; виключення складає набір вразрядку, при якому дефіс, так само як і букви, відбивають на величину розрядки.

Тире на початку абзацного відступу повинне бути відділене від подальшого тексту полукегельной. Тире за комою або точкою, а також між числами в значенні «від-до» повинне бути розташовано без отбивки. У всіх інших випадках тире відбивається 2-п. шпациями3.

Лапки і дужки не відбиваються від укладених в них слів. Розділові Знаки від дужок і лапки ніколи не повинні бути відбиті. Лапки застосовують того ж зображення, що і укладений в них текст. Дужки повинні відповідати начертаниям основного тексту. Дужки всередині виділеного тексту повинні відповідати зображенню виділення.

Знаки виноски - цифри або зірочки - в основному тексті повинні бути відбиті на 2 п. від слова, до якого вони відносяться, але не від точки або коми. У тексті виноски ці знаки вирівнюють і відбивають від початку тексту полукегельной.

Знаки номера (№) і параграфа (із) застосовують тільки з числами, що відносяться до них і відбивають від них на полукегельную. Здвоєні знаки між собою не повинні бути розбиті. Якщо до знака відноситься декілька чисел, то між собою вони відбиваються полукегельными, а якщо ці числа розділені комами - шпациями 3-п. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії у всіх перерахованих випадках допустимі отбивки междусловными пропусками.

Знаки відсотка (%) і промілле застосовують тільки з числами, що відносяться до них, від яких отбивка не робиться.

Знаки градуса, хвилини, секунди і терції від попередніх чисел не повинні бути відбиті, а від подальших чисел повинні бути відбиті на 2 п. Якщо за цими знаками слідує скорочене позначення шкали, то воно повинне бути відбите 2 п., однак у разах застосування знака градуса без цифр таку отбивку не роблять.

Багатозначні числа, що набираються арабськими цифрами, класи (по троє цифри праворуч наліво) розбивають шпациями 2-п. Розбиття на класи не роблять для четырјхзначных чисел, десятеричних дробей і для позначення номерів і стандартів (0, 01599, ГОСТ 16598-75).

Числа повинні бути відбиті від знаків, що відносяться до них і найменувань на полукегельную.

Наращения (відмінкові закінчення) до чисел набирають через дефіс без яких-небудь отбивок (2-й). Прості дробу від цілої частини числа не відбивають.

Числа з буквами в позначеннях (як арабські, так і римські) не повинні мати отбивки. Числа і букви, розділјнные точками (наприклад, при позначенні пунктів), набирають без отбивки (1.3.14 а).

Основні математичні знаки перед числами в значенні міри збільшення, позитивної або негативної величини і тому подібні від чисел не відбиваються (+5).

Набір окремих елементів. Всі види скорочених слів, в тому числі скорочення метричних заходів і технічних величин, повинні бути набрані тим же шрифтом, що і текст (у виділених частинах тексту - видільним шрифтом).

Математичні скорочення (sin) - прямим світлим латинським шрифтом, позначення хімічних елементів - прямим світлим латинським з великої букви.

Скорочення повинні бути відбиті від чисел, що відносяться до них або слів на полукегельную. Так само повинні бути розділені між собою і від прізвища ініціали. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допустимі отбивки междусловным пропуском.

У складових скороченнях (і т. д.) між окремими частинами отбивка повинна бути рівна полукегельной, а при наявності точки - 3 п. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії у всіх випадках допустимі отбивки междусловными пропусками.

У скороченнях по початкових і кінцевих буквах слова (ф-ка) знак дефіс не повинен бути відбитий від попередніх і подальших елементів.

Індекси і показники між собою і від попередніх і подальших елементів набору не повинні бути відбиті (H2O, м3/з).

При наборі переліків (рядків або абзацев з послідовною нумера- цией римськими, арабськими цифрами або буквами) повинні бути выровнены по вертикалі розряди чисел, точки або дужки після позначення пунктів і початок тексту у всіх пунктах.

У кожному пункті переліку друга і подальші рядки повинні бути набрані або в край, або з втяжками, що забезпечують рівняння всіх тік- стовых рядків по одній вертикальній осі.

Шрифтовые виділення (курсивом, полужирным, жирним) повинні бути виконані шрифтами тієї ж гарнітури і кегля, що і основний текст. Розділові Знаки, наступні за виділеною частиною тексту, повинні бути набрані основним шрифтом.

При виділеннях великими буквами междусловные пропуски повинні бути збільшені приблизно на 2 п. Для журнальних, газетних інформаційних видань і видань оперативної поліграфії ця вимога може не виконуватися.

При виділеннях шрифтами більшого або меншого кегля повинне бути забезпечена єдність лінії шрифту в кожному рядку.

При виділеннях підкресленням довжина лінійки повинна точно відповідати довжині частини тексту, що виділяється, виключаючи пропуски, що відділяють основний текст від того, що виділяється.

При виділеннях вразрядку межбуквенные пропуски і ширина междусловных пропусків всередині, а також на межах виділення і тексту повинні бути рівномірно збільшені. При наборі шрифтами кегля до 7 величина розрядки повинна становити 1 п., для шрифтів кегля 8 і вище - 2 п.

Примітки автора або редактора, а також слова, введені в текст цитати, відділені комами з тире, повинні бути набрані без отбивки тире від коми і з отбивкой 2 п. між тире і наступним текстом.

1 Кеглямі від 9 і вище на формат більше за 31/2 кв, кеглем 8 - більше за 3 кв і кеглем 6 - більше за 21/2 кв

2 Кеглямі від 9 і вище на формат менше за 31/2 кв., кеглем 8 - менше за 3 кв і кеглем 6 - менше за 21/2

3 Вказані правила отбивок тире повинні дотримуватися також при наборі цитат.

Список літератури

П.Г. ГИЛЕНСОН. Довідник художнього і технічного редакторів. М., Книга. 1988

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайта http://www.idlazur.ru

© 8ref.com - українські реферати