На головну

 Реферат: зміст і правила написання - Різне

МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА

ФІЛІЯ У М. Пенза

Контрольна робота

Дисципліна: Культура інтелектуальної праці

ТЕМА: Реферат: зміст і правила написання

ПЕНЗА 2010

Зміст

1. Методика написання рефератів

2. Етапи роботи над рефератом

2.1 Вибір теми

2.2 План реферату

2.3 Основні характеристики реферату

2.4 Формальні вимоги до реферату

Список використаної літератури

1. Методика написання рефератів

Реферат (від латинського «доповідати», «повідомляти») являє собою доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних та інших джерел або короткий виклад книги, статті, дослідження, а також доповідь з таким викладом.

Таким чином, реферат - це скорочений переказ змісту первинного документа (або його частини) з основними фактичними відомостями та висновками.

Написання реферату практикується в навчальному процесі ВНЗ в цілях придбання студентом необхідної професійної підготовки, розвитку вміння і навичок самостійного наукового пошуку: вивчення літератури з обраної теми, аналізу різних джерел і точок зору, узагальнення матеріалу, виділення головного, формулювання висновків і т. П.

За допомогою рефератів студент глибше осягає найбільш складні проблеми курсу, навчається лаконічно висловлювати свої думки, правильно оформляти роботу, доповідати результати своєї праці.

Підготовка рефератів сприяє формуванню правової культури у майбутнього фахівця, закріпленню у нього знань, розвитку вміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні явища сучасності, вести полеміку.

2. Етапи роботи над рефератом 2.1 Вибір теми

До вибору теми необхідно підійти як до вибору проблеми. Формулювання досліджуваної проблеми не повинна викликати додаткових роз'яснень. Неточність, неповнота, некоректність формулювання теми реферату спочатку свідчать про те, що робота не завершена.

Бажано звернути увагу на наявність матеріалів з обраної теми, отже, на можливі тимчасові межі написання реферату. З одного боку, наявність великих матеріалів скорочує час, з іншого - відсутність таких надає можливість показати власне бачення проблеми, виразити себе.

Роботу над рефератом слід починати з загального ознайомлення з темою (прочитання відповідного розділу підручника, навчального посібника, конспектів лекцій). Після цього необхідно вивчити нормативні акти, літературні та інші джерела, рекомендовані викладачем. Однак перелік джерел не повинен пов'язувати ініціативу студента. Він може використовувати твори, самостійно підібрані внаслідок вивчення бібліографії в бібліотеці. Особливо уважно необхідно стежити за новою літературою з обраної проблематики, в тому числі за журнальними статтями. У процесі вивчення літератури рекомендується робити виписки, поступово групуючи і накопичуючи теоретичний і практичний матеріал [1]. План реферату повинен бути складений таким чином, щоб він розкривав назва роботи.

2.2 План реферату

План краще скласти до написання роботи і спиратися на нього під час її написання. Це допомагає зосередити увагу на розгляді певних питань.

План не повинен бути занадто складним і заплутаним. Тобто для роботи на 10-20 сторінок цілком достатньо трьох пунктів основної частини і, можливо по 2-3 підпункту в кожному пункті.

З самого початку слід виділити основні пункти і підпункти, щоб основну увагу приділяти головним, а не другорядним думкам. Краще не приступати до написання роботи до тих пір, поки план не буде приведений у належний стан.

Назви пунктів плану необхідно формулювати таким чином, щоб приблизний зміст кожного пункту було зрозуміло з самої назви. З іншого боку, не слід давати занадто докладний опис змісту вашого пункту.

У плані повинні бути зазначені сторінки, на яких розглядаються відповідні пункти плану

Введення необхідно для обгрунтування актуальності теми та передбачуваного методу міркування. Це означає, що перед тим як перейти до самої теми реферату, необхідно спробувати відповісти на питання: «Для чого потрібно писати реферат з даної теми? Чому я вибрав саме цю тему? У чому її актуальність? »Відповідати на ці питання слід коротко. Як правило, введення містить основні напрямки роботи, питання, на які автор збирається відповісти, інформацію, необхідну для кращого розуміння і викладу теми.

Основна частина роботи містить міркування по темі, тобто розкриття теми, відповідь на поставлені питання, аргументи, приклади і так далі. Всі істотне зміст роботи має бути викладено в основній частині. Як правило, основну частину можна розбити на блоки інформації. Таким чином, можна послідовно працювати з кожним блоком, розвиваючи аргументи, наводячи приклади, роблячи проміжні висновки.

Розбиваючи основну частину на пункти (блоки), необхідно пам'ятати про те, що вони повинні бути приблизно однаковими за обсягом, тобто необхідно дотримуватися балансу. Якщо розгляд першого пункту займає 10 сторінок роботи, а на другий і третій виділено тільки по дві сторінки, то в наявності незбалансованість, що свідчить про недостатню продуманість основної частини роботи.

Висновок необхідно для того, щоб ще раз повторити і закріпити вже сказане. Як правило, в ув'язненні вже не дається жодної нової інформації, а даються основні висновки та рекомендації, що випливають із змісту роботи. Висновок повинен з одного боку плавно завершувати реферат, з іншого боку співвідноситься зі вступом так, щоб питання і цілі, поставлені на початку роботи могли співвідноситися з відповідями і висновками в заключеніі.2.3 Основні характеристики реферату

Реферат повинен відповідати наступним вимогам:

Читабельність. Це означає, що реферат повинен добре читатися, тобто при його читанні реферату не повинно виникати проблем з розумінням слів і виразів автора. У хорошому рефераті легко слідувати за думкою автора, його доказами і висновками.

Необхідно пам'ятати, що для передачі думки потрібно не тільки уміння писати, а й вміння висловлювати свою думку. Як навчитися чітко і ясно висловлювати думку словами? Найкращий спосіб - читання книг і написання рефератів, бо придбання вміння писати вимагає постійного вправи і прагнення до більш високого рівня.

Для того щоб реферат була читабельним, він не повинен містити псевдонаукові слова. Часто «мудровані» фрази вставляються в роботу, щоб справити враження на читача, хоча зазвичай це справляє зворотний ефект. Варто автору вжити якесь слово невірно, і у читача закрадається сумнів в компетентності автора. Невідомі слова краще пояснювати, наукові терміни вживати тільки в крайніх випадках.

Стиль реферату повинен бути науково-публіцистичним, тобто текст повинен бути написаний як наукова стаття, публікація [2].

Послідовність і логічність. Ще однією важливою характеристикою хорошого реферату є її послідовність і логічність. При написанні реферату необхідно звернути особливу увагу на те, щоб всі аргументи були чітко і ясно сформульовані, а всі докази були логічні й розташовувалися в певній послідовності.

Аргументи повинні бути підтверджуючими основне твердження реферату, тобто всі аргументи на користь того чи іншого твердження повинні бути чітко сформульовані і направлені на доказ конкретної істини.

Доказ має постійно перевірятися на предмет точного проходження темі. Адже дуже легко під час докази перейти на інші теми і, врешті-решт, доводити зовсім не те, що спочатку було потрібно. Не випадково існує спеціальна фраза, якої традиційно закінчуються докази: «Що і треба було довести» [3].

Широта проведеного дослідження, кількість книг у списку літератури завжди справляє враження на читача, тому що чим більше автор реферату пропрацював різних джерел, чим більше різних думок він розглянув, тим більш переконливим будуть висновки, зроблені на підставі досліджень.

2.4 Формальні вимоги до реферату

До таких вимог належать: оформлення титульного листа, оформлення сторінки, розташування посилань або виносок на використану літературу, оформлення списку використаної літератури, оформлення ілюстрацій, таблиць і додатків.

Оформлення титульного аркуша. Він повинен відповідати своєму призначенню, тобто давати уявлення про тему роботи, предметі, по якому вона написана, і про автора роботи (номер групи) і рік написання. Титульний аркуш повинен відрізнятися строгістю і чіткістю, тому фігурні рамки, розфарбовування різними кольорами і картинки не допустимі.

Оформлення сторінки. Так як реферат може бути представлений як у письмовому, так і в надрукованому вигляді, формальні вимоги будуть різні, але загальні вимоги такі: текст повинен бути тільки на одній стороні аркуша, з лівого боку має бути залишено місце для зшивання реферату - 3 см., а з правого необхідні поля величиною 1.5 см. Зверху і знизу також необхідно відступити від краю на 2 см. Якщо реферат написаний від руки, то почерк повинен бути розбірливим і кількість рядків не повинно бути менше 30 і не більше 40. Недбало написані, брудні роботи до оцінки не допускаються і повертаються їх автору [4].

Розташування посилань на літературу. Як випливає посилатися на книги? Цитата береться в лапки, а після цитати, в дужках пишуться дві цифри: перша - номер книги у списку використаної літератури, друга - номер сторінки, на якій знаходиться зазначена цитата. Наприклад, (2, стор.45), де 2 - номер книги у списку використаної літератури, а стр. 45 - номер сторінки, на якій розташована цитата.

Особливу увагу слід приділити оформленню науково-довідкового апарату і насамперед підрядкових виносок (внизу сторінки, під рискою). Виноска повинна бути повною: з зазначенням прізвища та ініціалів учасника, назви книги, місця і року її видання, сторінки, з якої взята цитата або відповідне положення. Для статей з журналів, збірників вказують прізвище та ініціали автора, назва статті, потім назва журналу або збірника статей із зазначенням року видання і номера (або випуску). При посиланні на газетну статтю крім назви і року видання вказують дату. Оформляючи нормативні джерела, необхідно вказувати повну і точну назву нормативного акта, дату його прийняття і редакції, а також змін і доповнень. При цьому обов'язковими є назва, рік, номер і стаття офіційного видання, де був опублікований нормативний акт. Текст повністю написаної і оформленої роботи підлягає ретельній перевірці. Помилки і описки як у тексті, так і в цитатах і в науково-довідковому апараті негативно позначаються на оцінці.

Список використаної літератури. Так як суть реферату полягає в розгляді теми на основі певних літературних джерел, то в кінці реферату наводиться список книг, на підставі яких написаний реферат. Список літератури містить книги в довільному порядку із зазначенням автора, назви книги, видавництва, року випуску.

Ілюстрації, які розташовані на окремих аркушах реферату, включають до загальної нумерації сторінок. Аркуші формату більш А4 враховують як одну сторінку і розміщують у кінці реферату після укладення в порядку згадування в тексті.

Ілюстрації невеликого розміру, які містяться в тексті реферату, позначаються словом «Рис.» І нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах частини (глави). Номер ілюстрації складається з номера частини (глави) і порядкового номера ілюстрації і розділяється точкою. Наприклад: Рис. 2.3 (третій рисунок другого розділу). Якщо в рефераті одна ілюстрація, то його не нумерують.

Таблиці нумерують послідовно арабськими цифрами в межах частини (глави) реферату. Номер таблиці складається з номера частини (глави) і порядкового номера таблиці, розділений крапкою, наприклад: «Табл. 2.2 »(друга таблиця другого розділу). Ставиться він в правому верхньому куті таблиці над відповідним заголовком. Якщо в рефераті одна таблиця, її не нумеруються і не ставлять «Табл.». Якщо таблиця переноситься на іншу сторінку, то над продовженням таблиці ставлять «Продовження табл. 2.2 »[5].

Заголовки граф таблиць повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з прописних, якщо вони самостійні.

Додаток оформляється як додаток і продовження реферату.

Кожна програма слід починати з нового аркуша (сторінки) із зазначенням у правому верхньому куті слова «ДОДАТОК», надрукованого прописними буквами, і мати змістовний заголовок. Додатки розташовуються в порядку появи посилань на них у тексті реферату. Якщо в тексті більше одного додатка, то їх нумерують арабськими цифрами (без знака №).

Обсяг реферату - від 5 до 10 машинописних сторінок.

Список використаної літератури

1. www.oprave.ru

2. www.elbrusoid.org

3. vsofronov.narod.ru/pravila.html

[1] www.elbrusoid.org

[2] www.oprave.ru

[3] www.oprave.ru

[4] vsofronov.narod.ru/pravila.html

[5] www.elbrusoid.org

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com