трусики женские украина

На головну

 Розрахунків податків підприємства - Фінансові науки

Зміст:

Вихідні дані (варіант № 25)

1. Єдиний соціальний податок

2. Податок на додану вартість

3. Податок на майно

4. Податок на прибуток організацій

Список використаної літератури

Вихідні дані (варіант № 25)

Таблиця 1

Залишки на рахунках активу балансу (грн.)

 № рахунку Місяці Примітка

 1 2 3 4

 01 107 880 107 880 107 880 107 880

 02 19 750 23 305 26 860 30 415 Пасив

 04 444 444 444 444

 05 169 187 204 222 Пасив

 08 77 390 77 390 77 390 77 390

 10 63 400 51 350 81 450 31 760

 20 87 900 66 333 16 970 6 590

Таблиця 2

Обороти за рахунками (грн.)

 № п / п Кореспонденція рахунків Місяці

 1 2 3

1

 Д 20 / К 70,

 у тому числі за договорами підряду 293 833 295 784 297 056

 10 980 10 230 10 500

 2 Д 69 / К 70 (допомога по догляду за дитиною) 2100 5100 6200

3

 Д 20/25, 26,

 у тому числі перевищення норм добових за видатками на відрядження 76 900 83 400 69 760

 12 400 8 700 15 500

 4 Д 60 субрахунок «Аванси видані» / К 51 (на придбання матеріалів) 54500 --- 44 0000

 5 Д 90 субрахунок «Собівартість» / К 20 1 740 000 1 540 000 1 358 400

 6 Д 62 / К 90 субрахунок «Виручка» 2 850 900 2 100 500 2 460 000

 7 Д 51 / К 62 субрахунок «Аванси отримані» --- 600000100000

 8 Д 76 / К 51 (внесок в статутний капітал іншої організації) --- 500 000 ---

 9 Д 76 / К 91 субрахунок «Інші доходи» (визнані боржником штрафи за порушення договірних зобов'язань) 45000 ---

 ---

1. Єдиний соціальний податок

Згідно ст. 240 НК РФ податковим періодом по ЕСН визнається календарний рік. Звітними періодами з цього податку зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Згідно з п. 1. ст. 241 НК РФ для даної організації платника податків встановлено такі ставки по єдиному соціальному податку (з урахуванням того, що заробітна плата кожного працівника не перевищує 280 000 руб. За рік):

- Федеральний бюджет - 20%;

- До фонду соціального страхування - 2,9%;

- У федеральний фонд обов'язкового медичного страхування - 1,1%;

- В территор. фонд обов'язкового медичного страхування - 2,0%.

Згідно з п. 2 ст. 243 НК РФ сума податку, що підлягає сплаті до Фонду соціального страхування Російської Федерації, підлягає зменшенню платниками податків на суму зроблених ними самостійно витрат на цілі державного соціального страхування, передбачених законодавством Російської Федерації.

Сума податку (сума авансового платежу з податку), що підлягає сплаті до федерального бюджету, зменшується платниками податків на суму нарахованих ними за той же період страхових внесків (авансових платежів по страховому внеску) на обов'язкове пенсійне страхування (податкове вирахування) в межах таких сум, обчислених виходячи з тарифів страхових внесків, передбачених Федеральним законом від 15 грудня 2001 року N 167-ФЗ "Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації". При цьому сума податкового відрахування не може перевищувати суму податку (суму авансового платежу з податку), що підлягає сплаті до федерального бюджету, нараховану за той же період (п. 2 ст. 243 НК РФ).

Сплата щомісячних авансових платежів здійснюється не пізніше 15-го числа наступного місяця (п. 3 ст. 243 НК РФ).

Сума нарахованого ЄСП за звітний квартал наведена в таблиці 3.

Таблиця 3

Розрахунок ЕСН за 1 квартал

 Місяць ФБ ФСС Фонди медичного страхування Разом

 ФФОМС ТФОМС

 Січень 58 766.60 8 521.16 3 232.16 5 876.66 76 396.58

 Лютого 59 156.80 8 577.74 3 253.62 5 915.68 76 903.84

 Березня 59 411.20 8 614.62 3 267.62 5 941.12 77 234.56

 Разом

 177 334.60

 25 713.52

 9 753.40

 17 733.46

 230 534.98

 Суми зменшувані нарахований ЄСП

 124 134.22

 (П.2 ст. 243 НК РФ) 1

 13 400.00

 (П.2 ст. 243 НК РФ) 2 --- --- 137 534.22

 Разом до сплати за 1 квартал

 53 200.38

 12 313.52

 9 753.40

 17 733.46

 93 000.76

1. (293 833 + 295 784 + 297 056) * 14% = 124 134.22 руб.

2. 2100 руб. + 5100 руб. + 6200 руб = 13 400.00 руб.

Сплатити щомісячні авансові платежі підлогу ЄСП підприємство повинно до 20 лютого за січень, до 20 березня за лютий, до 20 квітня за березень. Загальна сума авансових платежів за 1 квартал складе 93 000.76 рублів.

Таблиця 4

Бухгалтерські проводки з нарахування і перерахування ЄСП

 Зміст бухгалтерської проводки Кореспонденція рахунків

 Дебет Кредит

 1. Нараховано ЄСП з заробітної плати працівників в частині, що підлягає перерахуванню до фонду соціального страхування 20 69-1

 2. Нараховано ЄСП з заробітної плати працівників в частині, що підлягає зарахуванню до федерального бюджету 20 69 субрахунок "Розрахунки по ЕСН"

 3. Нараховано ЄСП з заробітної плати працівників в частині, що підлягає перерахуванню в ФФОМС 20 69-3-1

 4. Нараховано ЄСП з заробітної плати працівників в частині, що підлягає перерахуванню в ТФОМС 20 69-3-1

 5. Перераховано ЄСП у фонд соціального страхування 69-1 51

 6. Перераховано ЕСН у федеральний бюджет 69 субрахунок "Розрахунки по ЕСН" 51

 7. Перераховано ЕСН у федеральний фонд обов'язкового медичного страхування 69-3-1 51

 8. Перераховано ЕСН в територіальний фонд обов'язкового медичного страхування 69-3-2 51

 1. Нараховані внески на обов'язкове пенсійне страхування (на фінансування страхової частини трудової пенсії) зараховані в рахунок сплати ЄСП у федеральний бюджет 69 субрахунок "Розрахунки по ЕСН" 69-2-1

 2. Нараховані внески на обов'язкове пенсійне страхування (на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії) зараховані в рахунок сплати ЄСП у федеральний бюджет 69 субрахунок "Розрахунки по ЕСН" 69-2-2

 3. Перераховано страхові внески на фінансування страхової частини трудової пенсії 69-2-1 51

 4. Перераховано страхові внески на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії 69-2-2 51

2. Податок на додану вартість

Згідно ст. 163 НК РФ податковим періодом з податку на додану вартість встановлений квартал. Згідно з умовою задачі виручка (без урахування ПДВ) за січень, лютий і березень склала: 2850900 крб., 2100500 руб., 2460000 руб. відповідно. Крім цього протягом кварталу були отримані аванси в лютому - 600 000 руб. у березні - 100 000 руб. Згідно з п. 1 ст. 154 НК РФ дані надходження враховуються при визначенні податкової бази по ПДВ.

Таким чином, сума нарахованого ПДВ з виручки дорівнює:

- Січень: 2850900 руб. * 18% = 513162 руб .;

- Лютий: 2100500 руб. * 18% = 378090 руб .;

- Березень: 2460000 руб. * 18% = 442800 руб.

Сума ПДВ з одержаних авансів дорівнює:

- Лютий: 600 000 руб. * 18/118 = 91 525 руб .;

- Березень: 100 000 руб. * 18/118 = 15 254 руб.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за 1 квартал дорівнює: 513162 руб. + 378 090 руб. + 442 800 руб. + 91 525 руб. + 15 25 руб. = 1440831 крб.

Сплатити даний податок організація зобов'язана до 20 числа місяця, наступного за минулим податковим періодом (ст. 174 НК РФ), в нашому випадку до 20 квітня.

Проведення з нарахування та перерахування податку на додану вартість наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Бухгалтерські проводки з нарахування і перерахування ПДВ

 Зміст господарської записи Сума, руб. Кореспонденція

 Дебет Кредит

 1. Нараховано ПДВ 1 334 052 90-3 68-ПДВ

 2. Нараховано ПДВ з авансів 106 779 76 68-ПДВ

 3. Перераховано ПДВ 1440831 68-ПДВ 51

 3. Податок на майно

Згідно з п. 1 ст. 379 НК РФ податковим періодом з податку на майно визнається календарний рік, а звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року (п. 2 ст. 379 НК РФ).

Податкова база визначається як середньорічна вартість майна, яке визнається об'єктом оподаткування (ст. 376 НК РФ).

Вихідні дані для розрахунку представлені в таблиці 6:

Таблиця 6

Дані про залишки на рахунках 01 і 02

 Місяць року Рахунок 01 Рахунок 02

 1 січня 107 880 19 750

 1 лютого 107 880 23 305

 1 березня 107 880 26 860

 1 квітня 107 880 30 415

Згідно з п. 4 ст. 376 НК РФ середньорічна або середня вартість майна за податковий період визначається як частка ділення суми, отриманої в результаті складання величин залишкової вартості майна на 1 число кожного місяця податкового періоду і 1 число наступного за податковим періодом місяця, на кількість місяців у податковому або звітному періоді, збільшене на одиницю.

1. Визначаємо залишкову вартість основних засобів.

Залишкова вартість основних засобів = Первісна вартість основних засобів - Сума нарахованого зносу.

Дані представлені в таблиці 7.

Таблиця 7

 Звітні дані на початок кожного місяця Первісна вартість основних засобів Сума нарахованого зносу Залишкова вартість основних засобів

 1 січня 107 880 19 750 88 130

 1 лютого 107 880 23 305 84 575

 1 березня 107 880 26 860 81 020

 1 квітня 107 880 30 415 77 465

2. Розрахунок суми податку на майно за 1 квартал 2009 року.

Згідно зі статтею 380 НК РФ податкові ставки встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації і не можуть перевищувати 2,2 відсотка.

Податкова база = (Сума залишкової вартості основних засобів на 1 січня + 1 лютого + 1 березня + 1 квітня) / 4 * 2,2%.

Сума податку за 1 квартал = (88 130 + 84 575 + 81 020 + 77 465) / 4 * 2,2% = 1 821,55 руб.

Сума авансового платежу, що підлягає сплаті до бюджету за 1 квартал = 1 821,55 / 4 = 455 руб.

Згідно п.2 ст. 386 НК РФ платники податків подають податкові розрахунки за авансовими платежами з податку не пізніше 30 днів з дати закінчення відповідного звітного періоду. Отже, декларацію за 1 квартал 2009 року організація мала представити в податкові органи до 30 квітня 2009р.

Сплатити податок необхідно протягом 5 днів з моменту подачі декларації (у нашому прикладі податок на майно за 1 квартал підприємство повинно сплатити до 05 травня).

Проведення з нарахування та перерахування податку на майно наведені в таблиці 8.

Таблиця 8

Бухгалтерські проводки з нарахування і перерахування податку на майно

 Зміст господарської записи Сума, руб. Кореспонденція

 Дебет Кредит

 1. Нараховано податок на майно 455 91-2 68-податок на имущ.

 2. Перераховано податок на майно 455 68-податок на имущ. 51

4. Податок на прибуток організацій

Згідно ст. 285 НК РФ податковим періодом з податку визнається календарний рік. Звітними періодами з податку зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Звітними періодами для платників податків, обчислюється щомісяця авансові платежі виходячи з фактично одержаного прибутку, визнаються місяць, два місяці, три місяці і так далі до закінчення календарного року.

1. Визначаємо доходи організації за 1 квартал 2009 року:

1) Виручка від реалізації за мінусом ПДВ: 2850900 + 2100500 + 2460000 = 7411400 руб .;

2) Позареалізаційні доходи:

- Визнані боржником штрафи за порушення договірних зобов'язань - 45 000 руб. (П. 3 ст. 250 НК РФ).

Разом доходи склали - 7456400 руб. (7411400 крб. + 45 000 руб.).

2. Визначаємо витрати організації за 1 квартал 2009 року:

1) Прямі витрати (собівартість реалізованої продукції): 1740000 + 1540000 + 1358400 = 4638400 руб .;

2) Інші витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією:

- Витрати на відрядження (у межах норм) пп.12 п. 1 ст. 264 НК РФ - 193 460 руб. (76 900 + 83 400 + 69 760 - 12 400 - 8700 - 15500);

3) Податок на майно - 455 руб.

Разом витрати склали - 4832315 руб. (4638400 крб. + 193 460 руб. + 455 руб.).

3. Розраховуємо загальну суму податку на прибуток.

1) Податкова база: 7456400 руб. - 4832315 руб. = 2624085 крб.

Згідно з п. 1 ст. 284 НК РФ податкова ставка встановлюється у розмірі 20 відсотків. При цьому:

- Сума податку, обчислена за податковою ставкою у розмірі 2 відсотка, зараховується до федерального бюджету;

- Сума податку, обчислена за податковою ставкою у розмірі 18 відсотків, зараховується до бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

Сума податку на прибуток становитиме 524 817 руб. (2624085 * 20%), у тому числі:

- Федеральний бюджет: 2624085 * 2% = 52481,7 руб .;

- Бюджет суб'єктів федерації: 2624085 * 18% = 472335,3 руб.

Проведення з нарахування та перерахування податку на прибуток наведені в таблиці 9.

Таблиця 9

Бухгалтерські проводки з нарахування і перерахування податку на прибуток

 Зміст господарської записи Сума, руб. Кореспонденція

 Дебет Кредит

 1. Нараховано податок на прибуток 524 817 99 68-податок на прибуток

 2. Перераховано податок на прибуток 524 817 68-податок на прибуток 51

Згідно з п. 1 ст. 287 НК РФ авансові платежі за підсумками звітного періоду сплачуються не пізніше терміну, встановленого для подання податкових декларацій за відповідний звітний період.

Щомісячні авансові платежі, що підлягають сплаті протягом звітного періоду, сплачуються в строк не пізніше 28-го числа кожного місяця цього звітного періоду. Платники податків, обчислюється щомісяця авансові платежі за фактично одержаного прибутку, сплачують авансові платежі не пізніше 28-го числа місяця, наступного за місяцем, за підсумками якого виробляється літочислення податку.

За підсумками звітного (податкового) періоду суми щомісячних авансових платежів, сплачених протягом звітного (податкового) періоду, зараховуються при сплаті авансових платежів за підсумками звітного періоду. Авансові платежі за підсумками звітного періоду зараховуються в рахунок сплати податку за підсумками податкового періоду.

Список використаної літератури

1. Податковий кодекс Російської Федерації частина перша від 31 липня 1998 № 146-ФЗІ частина друга від 5 серпня 2000р. № 117-ФЗ (зі змінами та доповненнями).

2. Федеральний Закон від 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації».

3. Положення з бухгалтерського обліку 6/01 «Облік основних засобів», затверджене Наказом Мінфіну РФ від 30.03.2001р. № 26н.

4. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» 9/99, затверджене Наказом Мінфіну РФ від 06.05.1999г. № 33н.

5. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» 10/99, затверджене Наказом Мінфіну РФ від 06.05.1999г. № 33н

6. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене Наказом Мінфіну РФ від 22.07.1998г. № 34н.

7. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкція щодо його застосування. Затверджені Наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000г. № 94н.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка