трусики женские украина

На головну

 Розрахунок ефективності випуску нової продукції - Фінансові науки

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне агентство з освіти

Новосибірський державний технічний університет

Курсова робота З ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»

Назарово 2009

Зміст

Введення

1. Загальні вказівки

2. Аналіз прибутковості та визначення обсягів випуску продукції

3. Розрахунок показників виробничої програми

4. Розрахунок потреби в обладнанні та площах

5. Розрахунок основних показників по праці і заробітній платі

6. Розрахунок витрат виробництва

6.1 Калькуляція собівартості одиниці продукції і всієї товарної продукції

6.2 Кошторис витрат на виробництво по цеху

7. Розрахунок основних показників фінансової діяльності

7.1 Визначення обсягу реалізованої продукції

7.2 Визначення потреби в оборотних коштах

7.3 Розрахунок показників по рентабельності

7.4 Платежі до бюджету і асигнування з бюджету

Висновок

Введення

Попит на продукцію механоскладального цеху машинобудівного заводу протягом останнього року постійно знижується. Тому значна частина виробничих потужностей цеху простоює, що негативно позначається на результатах роботи підприємства в цілому.

В результаті проведених за завданням керівництва заводу маркетингових досліджень відібрані нові агрегати різних типорозмірів (серій А ? І), структура трудомісткості яких найбільшою мірою відповідає структурі обладнання механоскладального цеху. Крім того, ці агрегати, будучи складовою частиною машин різного призначення, мають стійкий попит на ринку, що дозволить повністю завантажити виробничу потужність цеху. Складається на ринку ціна на агрегати (в контрольній роботі фігурує як відпускна ціна) дозволяє після завершення робіт з технічної підготовки виробництва прийняти рішення про доцільність виробництва агрегатів серій А ? І, а потім приступити до техніко-економічних розрахунків з усім сторонам діяльності підприємства.

1. Загальні вказівки

Мета контрольної роботи з економіки, організації та управління виробництвом:

а) закріпити знання з пройденим дисциплін економіко-організаційного циклу;

б) навчити студентів проводити основні техніко-економічні розрахунки, пов'язані з проектуванням організацій;

в) прищепити навички використання нормативно-довідкової літератури з економіки, організації підприємства та управління ім.

Робота включає наступні розділи:

1) попередній аналіз прибутковості та визначення обсягів випуску нової продукції;

2) розрахунок показників виробничої програми цеху;

3) розрахунок потреби в обладнанні та площах (умовно вважаємо, що цех проектується заново);

4) розрахунок основних показників по праці і заробітній платі;

5) розрахунок витрат виробництва;

6) розрахунок основних показників фінансової діяльності підприємства;

7) складання таблиці основних техніко-економічних показників роботи цеху.

Всі розрахунки оформляються у таблицях з коротким поясненням методики розрахунку. Студент використовує нормативні матеріали підприємств, довідкові дані справжньою методики та рекомендованої літератури.

Всі розрахунки в контрольній роботі ведуться на поточний квартал. Варіант завдання студент вибирає за табл. 1 додатка. Трудомісткість, ціни та інші вихідні та нормативні дані наведені в таблицях додатку і в тексті.

2. Аналіз прибутковості та визначення обсягів випуску продукції

Мета попереднього аналізу прибутковості (беззбитковості) виробництва - визначення порогу рентабельності (точки беззбитковості), тобто обсягу виробництва за даних організаційно-технічних умовах, при якому підприємство стає беззбитковим (рис. 1).

де V - змінні витрати, руб. / вид. (Додаток, табл. 3);

F - умовно-постійні витрати, руб. (Додаток, табл. 1);

Ц - відпускна ціна виробу, руб .;

Np- поріг рентабельності, шт.

Поріг рентабельності визначається для кожного виробу виробничої програми.

Обмеженнями при визначенні обсягу виробництва, крім порога рентабельності, є наявні ресурси (матеріальні, трудові, фінансові, виробничі потужності).

Виріб В: шт.

Виріб Д: шт.

В даній контрольній роботі обсяг виробництва приймаємо рівним виробничої потужності (Nmaxпріложеніе, табл. 1), що забезпечує максимальну ефективність виробництва (максимальний прибуток):

виріб В: руб.

виріб Д: руб.

3. Розрахунок показників виробничої програми

Виробнича програма - основа для розробки всіх розділів контрольної роботи. Вихідні дані для розрахунку виробничої програми і інших розділів представлені в табл. 2 і 3 додатки.

Основні розрахункові показники виробничої програми цеху - товарна (Nтп) і валова (Nвп) продукції.

Товарна продукція визначається наступним чином:

де Ni- виробнича програма i-го виробу, шт .;

Цi- відпускна ціна i-го виробу, грн .;

Ti- трудомісткість i-го виробу, н-ч (додаток табл. 2);

n - число позицій в номенклатурі.

руб.

н-ч.

Показник валової продукції - основа всіх об'ємних розрахунків (потреби в матеріалах, робочій силі, фонді заробітної плати, обладнанні, площах та ін.)

де НПні НПК- залишки незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду.

Залишки незавершеного виробництва в цехах з невеликою тривалістю виробничого циклу при стійких номенклатурі і масштабі виробництва плануються незмінними. Отже, в цій роботі НПн = НПК. Однак через те, що студент проектує і розраховує основні показники роботи цеху, і з метою закріплення пройденого матеріалу необхідно підрахувати норматив незавершеного виробництва:

Нпi = Nднi * Tцi- комплектів;

Нпi = Nднi * Tцi * TiKт.г- н-год;

Нпi = Nднi * Tцi * Сi * Kн.зi- руб.,

де: Nднi-денний випуск i-го виробу, шт .;

Tцi- тривалість виробничого циклу i-го виробу в календарних днях (прийняти вісім днів);

Kт.г-коефіцієнт технічної готовності незавершеного виробництва (прийняти 0,5);

Сi-собівартість i-го виробу, грн .;

Kн.зi-коефіцієнт наростання витрат i-го виробу.

де m - частка початкових витрат у собівартості виробу (за початкові витрати прийняти вартість основних матеріалів і комплектуючих виробів).

Визначення незавершеного виробництва у вартісному вираженні стає можливим після завершення розрахунків за собівартістю.

Nдн = Ni / Фн;

де: Фн = 65 - кількість робочих днів у IV кварталі 2008 р

виріб В: Nдн = 1300/65 = 20 шт.

виріб Д: Nдн = 1000/65 = 15,38 шт.

виріб В: НП = 20 * 8 = 160 - комплектів;

виріб Д: НП = 15,38 * 8 = 123,04 - комплектів;

виріб В: НП = 20 * 8 * 27,7 * 0,5 = 2216 н-год;

виріб Д: НП = 15,38 * 8 * 40,0 * 0,5 = 2460,8 н-ч.

4. Розрахунок потреби в обладнанні та площах

Розрахункова кількість обладнання визначається трудомісткістю верстатних робіт по кожному виробу:

де: tСТi- трудомісткість верстатних робіт по i-му виробу, н-год;

ФЕФ- ефективний фонд часу роботи обладнання за квартал, год;

КВ- планований відсоток виконання норм часу (110%).

де: Фн- число робочих днів у кварталі (номінальний фонд), дн .;

tСМ- тривалість зміни, 8,0 год;

КСМ- число змін (прийняти 2);

А - відсоток простою обладнання в ремонті (прийняти 5%).

год;

.

Прийняте число одиниць обладнання (СПР) визначається шляхом округлення розрахункового числа з урахуванням коефіцієнта завантаження (КЗ), який повинен знаходитися в межах 0,9 ... 1,1.

.

Аналогічно розраховується число робочих місць складальників, але в цьому випадку при визначенні відсоток простою обладнання в ремонті дорівнює нулю.

год;

;

.

Загальна площа цеху складається з виробничої площі та площі допоміжних приміщень. Виробнича площа цеху визначається за питомою площі на один верстат (30 м2) і на одне робоче місце збирача (20 м2). Площа допоміжних приміщень - 40% від виробничої площі.

Sпроізв = 30 * СПР ст + 20 * СПР сб;

Sвспом = 0,4 * Sпроізв;

Sпроізв = 30 * 60 + 20 * 10 = 2000 м2;

Sвспом = 0,4 * 2000 = 800 м2;

Середня вартість одного верстата з урахуванням монтажних робіт 24000 руб., Середня ремонтна складність верстата 9. Вартість складального конвеєра 18000 руб. на одне робоче місце, загальне число ремонтних одиниць 30. Вартість допоміжного обладнання становить 15%, а вартість транспортних засобів 20% від вартості основного обладнання.

Вартість інструментів і пристосувань, що відносяться до основних фондів, - 3% від вартості основного, допоміжного обладнання та транспортних засобів.

Вартість будівлі визначається укрупнено. Вартість 1 м3проізводственних приміщень - 125 руб., 1 м3вспомогательних приміщень - 240 руб. Висота виробничих приміщень - 12 м, допоміжних - 6 м.

Зведемо результати розрахунків в таблицю 1.1

Таблиця 1.1

 Найменування показника Форма розрахунку Значення

 Вартість верстатів, тис. Руб. 24000 * 60 1440

 Вартість складальних конвеєрів, тис. Руб. 18000 * 10180

 Вартість основного обладнання, тис. Руб. гр. 1 + гр. Лютого 1620

 Вартість допоміжного обладнання, тис. Руб. 0,15 * гр. 3243

 Вартість транспортних засобів, тис. Руб. 0,2 * гр. 3324

 Вартість інструментів і пристосувань, тис. Руб. 0,03 * (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5) 65,61

 Вартість виробничих приміщень, тис. Руб.

 125 * 12 * S произв 3000

 Вартість допоміжних приміщень, тис. Руб.

 240 * 6 * S вспом 1152

 Разом: вартість основних засобів, тис. Руб. 7724,61

5. Розрахунок основних показників по праці і заробітній платі

У цьому розділі контрольної роботи розраховуємо такі показники:

а) чисельність основних робітників;

б) чисельність допоміжних робітників;

в) чисельність ІТП, службовців, МОП;

г) фонд заробітної плати по кожній категорії і в цілому по цеху;

д) середні рівні заробітної плати;

е) продуктивність праці.

Облікова чисельність основних робітників () визначається виходячи з трудомісткості виробничої програми і корисного (явочного) фонду часу одного робітника (Фn).

Корисний фонд часу одного робітника розраховується за такою формою:

Таблиця 1.2

 № п / п Склад фонду часу Од. вим. Кількість%

 1 Календарний фонд дні 92 -

 2 Вихідні та святкові дні дні 27 -

 3 Номінальний фонд (робочі дні) дні 65100

4

 Цілоденні невиходи на роботу

 У тому числі:

 а) відпустки основні і додаткові

 б) навчальні відпустки

 в) відпустки по вагітності та пологах

 г) виконання державних обов'язків

 д) хвороби дні

 8,58

 6,5

 0,39

 0,195

 0,195

 1,3

 13,2

 10,0

 0,6

 0,3

 0,3

 2,0

 5 Явочное час (стор. 3 - стор. 4) дні 56,42 86,8

 6 Середня тривалість робочого дня з урахуванням скороченого дня підліткам і перерв годуючим матерям годину 7,85 -

7

 Корисний фонд часу

 (Стор. 5 * стр. 6) Ф п годину 442,897 -

= 156 чол.

Облікова чисельність допоміжних робітників () за професіями розраховується за нормами обслуговування (наладчики, чергові слюсарі, слюсарі-ремонтники, електрики, комірники) з урахуванням змінності і коефіцієнта спискового складу:

де: ?О - сумарне число обслуговуваних об'єктів;

АЛЕ- норма обслуговування в зміну (додаток, табл. 4);

КСПІС- коефіцієнт облікового складу (визначити зі структури фонду часу: гр. 3 * 8,0 / гр. 7

КСПІС = 65 * 8 / 442,897 = 1,1741.

Рналадчіков = 15 чол.

Рдеж.слесарей = 5 чол.

Рслесарі-ремонтники = 9 чол.

Релектрікі = 5 чол.

Ркладовщікі = 5 чол.

Ртранспортних = 0,03 * Росн = 0,03 * 156 = 5 чол.

Рраспредов = 6 чол.

Чисельність транспортних робітників і розподіль розраховується за нормативами чисельності без урахування коефіцієнта спискового складу.

Чисельність ІТП і службовців береться за штатним розкладом (додаток, табл. 5).

Чисельність МОП (додаток, табл. 5) розраховується за нормами обслуговування (прибиральники приміщень) та за нормативами чисельності (гардеробники).

Результати розрахунків за чисельністю всього персоналу зведемо в таблицю 1.3.

Таблиця 1.3.

 Посада Кількість Розряд і сітка або оклад на місяць, руб.

 Основні робочі 156 -

 Допоміжні робітники: 50 -

 - Наладчики 15 5А

 - Чергові слюсарі 5 3Б

 - Слюсарі-ремонтники 9 4Б

 - Електрики 5 4Б

 - Комірники 5400

 - Транспортні робочі 5 3А

 - Розподіль 6 2А

 Начальник цеху січня 1000

 Заст. начальника цеху 1850

 Начальник тех. бюро 1750

 Начальник ПДБ 1700

 Начальник БТЗ 1700

 Механік 1650

 Старший майстер 2700

 Змінний майстер 4600

 Технолог 3600

 Економіст 1600

 Нормувальник 3550

 Диспетчер 2500

 Обліковця-нарядчик 1400

 Табельник 1400

 Прибиральник приміщень 3300

 Гардеробник 2300

Основні робочі оплачуються за відрядно-преміальною системою, допоміжні - за почасово-преміальною системою.

Фонд заробітної плати основних і допоміжних робітників розраховується виходячи зі структури фонду, наведеною в табл. 6 додатка.

Пряма заробітна плата (тарифний фонд) основних робітників-відрядників розраховується з трудомісткості і середньої тарифної ставки по кожному виробу:

де СТСРi- середня тарифна ставка i-го виробу;

Kn- поясний коефіцієнт (1,20);

де СТК- тарифна ставка k - го розряду, руб. / год;

tiK- трудомісткість k - го виробу по розряду робіт, н-ч.

При розрахунку середньої тарифної ставки по виробах необхідно враховувати різний рівень тарифних ставок верстатників і слюсарів-складальників.

виріб В:

= 2,729 руб. / Год.

виріб Д:

= 2,728 руб. / Год.

виріб В: руб.

виріб Д: руб.

Пряма заробітна плата допоміжних робітників-почасовиків (ЗКР.ПОВР.) Визначається по кожній професії за формулою:

де СTj- тарифна ставка робітників j-й професії, руб. / год;

Pj- чисельність робітників j-й професії, чол.

При цьому слід врахувати, що слюсарі-ремонтники, чергові слюсарі та електрики оплачуються почасово за тарифними ставками відрядників.

Наладчики: = 22242,29 руб.

Чергові слюсарі: = 6856,05 руб.

Слюсарі-ремонтники: = 12340,88 руб.

Електрики: = 6856,05 руб.

Транспортні робітники: = 5793,09 руб.

Розподіль: = 6154,50 руб.

Доплати до основної заробітної плати становлять 30% від прямої заробітної плати, а відсоток додаткової заробітної плати необхідно підрахувати зі структури фонду часу:

= 14,47%.

Фонд заробітної плати ІТП, службовців, МОП розраховується за штатним розкладом (додаток, табл. 5) з урахуванням поясного коефіцієнта.

Середні рівні заробітної плати визначаються шляхом ділення фонду заробітної плати по даній категорії з урахуванням виплат з прибутку (можливо, через фонд матеріального заохочення) на Облікова чисельність працівників цієї категорії. Розмір премій з прибутку для ІТП і службовців - 40%, для інших категорій - 6% від відповідного фонду заробітної плати.

Продуктивність праці визначається з вироблення валової продукції на одного основного робітника і одного працюючого.

Всі розрахунки по праці і заробітній платі зводяться в табл. 7 додатка.

6. Розрахунок витрат виробництва

Розрахунок витрат виробництва включає складання кошторисів непрямих витрат по цеху (витрат з утримання та експлуатації обладнання, загальноцехових витрат), калькуляції собівартості товарної продукції і кошторису витрат на виробництво, а також розрахунок витрат на один карбованець товарної продукції.

6.1 Калькуляція собівартості одиниці продукції і всієї товарної продукції

1. Витрати за статтями 1 «Основні матеріали» і 2 «Комплектуючі вироби і напівфабрикати» беруться на підставі табл. 3 додатка прямим рахунком (витрати дано з урахуванням транспортно-заготівельних витрат і зворотних відходів).

2. Витрати за статтями 3,4 беруться з розрахунку показників з праці та заробітної плати.

3. Витрати за статтею «Відрахування на соціальні потреби з заробітної плати виробничих робітників» - 38,5% від суми основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників.

4. Витрати по утриманню та експлуатації обладнання та загальноцехові витрати розподіляються між виробами пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.

5. Загальнозаводські витрати беруться в розмірі 100% від суми основної заробітної плати виробничих робітників.

6. Позавиробничі витрати становлять 8% від виробничої собівартості з урахуванням податків і зборів, що включаються в собівартість (дорожній податок, податок на майно, частина місцевих податків).

6.2 Кошторис витрат на виробництво по цеху

Розраховується за елементами витрат (табл. 11 додатка). Дані беруться з кошторису витрат з утримання та експлуатації обладнання, кошторису загальноцехових витрат, розрахунків по заробітній платі та калькуляції собівартості. Зважаючи незмінних залишків незавершеного виробництва і відсутності послуг непромислового характеру кошторис витрат на виробництво по цеху не відрізнятиметься від цехової собівартості товарної продукції.

Витрати на 1 руб. товарної продукції розраховуються шляхом ділення виробничої (фабрично-заводський) собівартості товарної продукції на її вартість у відпускних цінах.

0,739 руб.

7. Розрахунок основних показників фінансової діяльності

Так як цех підприємства не є юридичною особою, то в даній роботі результати роботи цеху умовно приймемо за результати роботи заводу.

Основними показниками фінансової діяльності є:

- Обсяг реалізованої продукції (NP);

- Потреба в оборотних коштах;

- Показники рентабельності;

- Платежі до бюджету і асигнування з бюджету.

7.1 Визначення обсягу реалізованої продукції

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах дорівнює

NP = NТП + (Он-ОК); (Грн.)

де Він іОК- залишки готової продукції на складі підприємства і продукції отгружённой на початок і кінець планового періоду у відпускних цінах. У курсовій роботі ці залишки приймаються незмінними. Отже, NP = NТП = 3043000 крб.

7.2 Визначення потреби в оборотних коштах

Величина оборотних коштів (СО), необхідних для нормальної діяльності, визначається за формулою:

де К - число оборотів оборотних коштів за плановий період (табл. 3, додаток).

= 2028666,67 руб.

7.3 Розрахунок показників по рентабельності

Рентабельність характеризується двома показниками: сумою прибутку і рівнем рентабельності. Розрізняють прибуток від реалізації (ПР) і валову або балансовий прибуток (ПВ). Перша - результат реалізації продукції, друга враховує і результат позареалізаційної діяльності: доходи від пайової участі в діяльності інших підприємств, від здачі майна в оренду, з цінних паперів та доходи (збитки) від інших видів діяльності. У курсовій роботі ПВ = ПР.

ПР = NP-ЗР

де ЗР- собівартість реалізованої продукції, грн.

Так як NР = NТП, то

ПР = NТП-ЗТП

де ЗТП- собівартість товарної продукції, руб.

Пр = 3043000-2429247,79 = 613752,21 руб.

Величина прибутку (ПР) повинна бути порівнянна з Пmax, отриманої в другому розділі курсової роботи.

Пmax ??= 292672 + 321960 = 614632 руб.

Рівень рентабельності характеризується двома показниками: рентабельністю виробництва (загальною рентабельністю) і рентабельністю вироби. Рентабельність виробництва (Rпр) визначається за формулою:

де ФОСН.ПР.- вартість основних виробничих фондів, руб .;

СОНОРМ.- нормовані оборотні кошти (прийняти 80%) від загальної суми оборотних коштів).

% = 6,57%.

Рентабельність виробу (Rізд.) Визначається за формулою:

де Ц - ціна виробу, руб .;

З - собівартість виробу, руб.

25,5%;

25,05%.

7.4 Платежі до бюджету і асигнування з бюджету

У цьому розділі курсової роботи розраховуються тільки платежі з прибутку до бюджетів усіх рівнів. Таким платежем є податок на прибуток. Розрахунок його здійснюється за діючою ставкою. Суми інших податків включені в собівартість продукції в складі позавиробничих витрат. Різниця між валовим прибутком і сумою податку на прибуток показує, що залишилася у підприємства розрахункову прибуток (ПРАСЧ), яка використовується підприємством для матеріального стимулювання працівників, вирішення соціальних завдань, вдосконалення та розвитку виробництва. Ці питання можуть бути вирішені шляхом створення відповідних фондів: фонду матеріального заохочення, фонду соціального розвитку та фонду розвитку виробництва.

Нпр = 0,24 * 613752,21 = 147300,53 руб.

ПРАСЧ = Пв-Нпр = 613752,21 - 147300,53 = 466451,68 руб.

Висновок

Після виконання всіх розділів курсової роботи складається таблиця основних техніко-економічних показників цеху.

Основні техніко-економічні показники роботи цеху за IV квартал 2008 року.

 № п / п Показники Од. вим Величина Примітка

 1 Валова (товарна) продукція н-ч 76010

 2 Товарна продукція руб. 3043000

 3 Чисельність працюючих чол. 234

 а) основні робочі 156

 б) допоміжні робітники 50

 в) ІТП 16

 г) службовці 7

 д) МОП 5

 4 Продуктивність праці: руб. -

 а) одного працюючого 12948,72

 б) одного основного робочого 19423,08

 в) одного робітника -

 5 Фонд заробітної плати руб. 516873,29

 6 Середня заробітна плата одного працюючого руб. 2416,19

 7 Собівартість товарної продукції (виробнича) руб. 2249303,51

 8 Собівартість одиниці продукції: руб.

 виріб В 884,43

 виріб Д 1279,44

 9 Рентабельність виробництва% 6,57

 10 Рентабельність виробу В% 25,5

 11 Рентабельність виробу Д% 25,05

Література

1. Єгоров М.Є. Основи проектування машинобудівних заводів. - М., 1982.

2. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції, робіт, послуг, що включаються в собівартість продукції, робіт, послуг №661 від 20.11.95.

3. Зімін А.Ф. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції за системою «Директ-костинг». - Уфа, 1995.

4. Організація і планування електротехнічного виробництва. 0 Управління електротехнічним підприємством: Підручник / За ред. К.Т. Джурабаева. - М .: Вища школа, 1989.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка