трусики женские украина

На головну

 Розрахунок ставок оподаткування - Фінансові науки

Зміст

Завдання №2: Ситуаційна (практична) задача. 2

Завдання №3: Ситуаційна (практична) задача. 8

Список літератури .. 14

Завдання №2: Ситуаційна (практична) задача

Ситуаційна (практична) завдання передбачає самостійне здійснення студентом порівняльної оцінки правил (способів) податкового обліку в умовах застосування загального режиму оподаткування та правил (способів) податкового обліку в умовах застосування спеціального режиму оподаткування та розрахунок сум податку на прибуток або єдиного податку по колу операцій, визначеним відповідно до варіанта контрольної роботи. В якості спеціального режиму оподаткування для виконання контрольної роботи є спрощена система оподаткування, при якій об'єктом оподаткування є доходи, зменшені на величину витрат. На даному етапі студент повинен продемонструвати навички та вміння вирішувати завдання професійної діяльності в умовах має податкового законодавства.

Незалежно від варіанту контрольної роботи, і, відповідно, конкретного змісту питання, по структурі відповідь має включати:

1. Розрахунок сум єдиного соціального податку в умовах застосування загального режиму оподаткування та сум страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в умовах застосування спеціального режиму оподаткування за 1 квартал 2003 року;

2. Розрахунок сум як податку на прибуток в умовах застосування загального режиму оподаткування та єдиного податку в умовах застосування спеціального режиму оподаткування за 1 квартал 2003 року.

Виконання завдання №2 передбачає самостійну роботу студента з нормативними документами. Вищевказана структура відповіді відображає і послідовність роботи над завданням:

На першому етапі студент повинен вивчити нормативні документи, що регламентують порядок кваліфікації, оцінки та визнання відповідних об'єктів (окремих видів активів, зобов'язань, доходів і витрат) для цілей податкового обліку з податку на прибуток та єдиного податку. Основний результат даного етапу - точне уявлення про порядок податкового обліку відповідних операцій, засноване на нормах чинного законодавства та (або) перелік неоднозначних питань, які потребують професійного судження

На другому етапі студент повинен розрахувати суму єдиного соціального податку (в умовах застосування загального режиму оподаткування) та сум страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (в умовах застосування спеціального режиму оподаткування)

На третьому етапі студент повинен розрахувати податок на прибуток (в умовах застосування загального режиму оподаткування) та єдиний податок (в умовах застосування спеціального режиму оподаткування).

Необхідною умовою успішного вирішення поставленого завдання є належна ретельність у трактуванні текстів нормативних документів, яка дозволить встановити набір по суті ідентичних термінів, встановити логічну вкладеність понять або область їх перетину.

 ТОВ "ТОРГОПТ"

 п / п Найменування економічного показника Період

 янв.03 фев.03 мар.03 Разом за 1 квартал

 1 2 3 4 5 6

 1 Доходи

 1 Виручка від реалізації товарів, тис.руб. в т.ч .: 919,20 962,00 1160,60 3041,80

 1.1 - фруктів 896,70 924,50 1115,60 2936,80

 1.2 - м'ясопродуктів 22,50 37,50 45,00 105,00

 РАЗОМ ДОХОДІВ 919,20 962,00 1160,60 3041,80

 2 Витрати

 2.1 Прогнозна сума видатків придбання товарів, тис.руб., В т.ч .: 735,36 769,60 928,48 2433,44

 2.1.1 - фруктів в т.ч. ПДВ 20% 717,36 739,60 892,48 2349,44

 2.1.2 - м'ясопродуктів в т.ч. ПДВ 20% 18,00 30,00 36,00 84,00

 2.2 Витрати на ліцензії, дозволи та сертифікацію, тис.руб. 4,80 3,60 4,20 12,60

 2.3 Витрати на оплату праці, тис.руб. 52,60 58,90 63,40 174,90

 2.4 Витрати на оренду основних засобів, тис.руб. в т.ч. ПДВ 20% 14,14 28,28 28,28 70,70

 2.5 Витрати на страхування майна в т.ч .: 2,10 2,10 2,10 6,30

 2.5.1 - за договорами добровільного страхування 0,80 0,80 0,80 2,40

 2.5.2 - за договорами обов'язкового страхування 1,30 1,30 1,30 3,90

 РАЗОМ ВИТРАТ 809,00 862,48 1 026,46 2697,94

«ТОРГОПТ» є організацією, що займається торгівлею оптом. Умови розрахунків за товари, виконані роботи, надані послуги знаходяться в Додатках 4.1.3; 2; 4.2.20; 4.2.22; 4.2.12; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.9.

Сума нарахованої заробітної плати за грудень 2002 року становить 50,7 тис. Руб.

08.01.2003г. відповідно до умов кредитного договору № 28 від 03.01.2003г. на розрахунковий рахунок ТОВ "ТОРГОПТ" було отримано кредит на покупку основного засобу в розмірі 65000 рублів на термін 1 рік. Умовами зазначеного договору передбачено нарахування відсотків за тимчасове користування коштами за ставкою 25% річних. Відсотки нараховуються та сплачуються щомісяця не пізніше останнього календарного дня місяця.

20.01.2003г. відповідно до договору купівлі-продажу майна №82 ТОВ «ТОРГОПТ" отримало від ТОВ "Центр" бонет морозильний IS ECOPLINTOS 2500, договірна вартість якого склала 65000 рублів, у тому числі ПДВ - 20% (рахунок-фактура № 14 від 20.01.2003г .).

25.01.2003г. бонет морозильний IS ECOPLINTOS 2500 введений в експлуатацію згідно з Актом про приймання-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд) № 16 від 25.01.2003г.

Оплата проведена 14.02.2003г. безготівково перерахуванням на розрахунковий рахунок постачальника.

Для цілей податкового обліку відповідно до Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи (затв. Постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 N 1), бонет морозильний IS ECOPLINTOS 2500 віднесений до п'ятої амортизаційної групі, при цьому встановлений строк корисного використання становить 85 місяців.

Відповідно до облікової політики для цілей податкового обліку нарахування амортизації по амортизируемим основних засобів проводиться лінійним методом.

Примітка: Ставка рефінансування Центрального банку Російської Федерації на 01.01.03 = 21%; з 17.02.03 = 18%; з 21.06.03 = 16%.

Відповідь представимо у формі таблиць № 1, 2,3,4

Таблиця 1

Розрахунок податку на прибуток при звичайному режимі оподаткування

 № п / п Найменування економічного показника

 янв.03 фев.03 мар.03 Разом за 1 квартал

 1 2 3 4 5 6

 1 Доходи, що враховуються при розрахунку податкової бази по податку на прибуток.

 1.1 Сума доходів, що враховується при розрахунку податкової бази по податку на прибуток. 919,20 962,00 1160,60 3041,80

 2 Витрати, що враховуються при розрахунку податкової бази по податку на прибуток.

 2.1 Прогнозна сума видатків придбання товарів, тис.руб., В т.ч .: 735,36 769,60 928,48 2433,44

 2.1.1 - фруктів в т.ч. ПДВ 20% 717,36 739,60 892,48 2349,44

 2.1.2 - м'ясопродуктів в т.ч. ПДВ 20% 18,00 30,00 36,00 84,00

 2.2 Витрати на ліцензії, дозволи та сертифікацію, тис.руб. 4,80 3,60 4,20 12,60

 2.3 Витрати на оплату праці, тис.руб. 52,60 58,90 63,40 174,90

 2.4 Витрати на оренду основних засобів, тис.руб. в т.ч. ПДВ 20% 14,14 28,28 28,28 70,70

 2.5 Витрати на страхування майна в т.ч .: 2,10 2,10 2,10 6,30

 2.5.1 - за договорами добровільного страхування 0,80 0,80 0,80 2,40

 2.5.2 - за договорами обов'язкового страхування 1,30 1,30 1,30 3,90

 РАЗОМ ВИТРАТ 809,00 862,48 1 026,46 2697,94

 3 Оподатковуваний база з податку на прибуток 110,20 99,52 134,14 343,86

 4 Сума податку на прибуток 26,45 23,88 32,19 82,52

Таблиця 2

Розрахунок ЄСП при звичайному режимі оподаткування

 № Найменування економічного показника Янв.03 Февр.03 3 березня Разом за 1 кв.

 1 Доходи враховуються при розрахунку податкової бази по ЕСН

 Сума доходів, що враховується при розрахунку податкової бази по ЕСН 919,20 962,00 1160,60 3041,80

 2 Витрати враховуються при розрахунку податкової бази по ЕСН

 2.1. Витрати на оплату праці 52,60 58,90 63,40 174,90

 Разом витрат 52,60 58,90 63,40 174,90

 3 Оподатковуваний база з податку ЄСП 52,60 58,90 63,40 174,90

 4 Сума ЄСП 13,67 15,31 16,48 45,47

Таблиця 3

Розрахунок податку на прибуток при спеціальному режимі оподаткування

 Звичайний режим оподаткування

 № п / п Найменування економічного показника

 янв.03 фев.03 мар.03 Разом за 1 квартал

 1 2 3 4 5 6

 1 Доходи, що враховуються при розрахунку податкової бази по податку на прибуток.

 1.1 Сума доходів, що враховується при розрахунку податкової бази по податку на прибуток. 919,20 962,00 1160,60 3041,80

 2 Витрати, що враховуються при розрахунку податкової бази по податку на прибуток.

 2.1 Прогнозна сума видатків придбання товарів, тис.руб., В т.ч .: 735,36 769,60 928,48 2433,44

 2.2 Витрати на ліцензії, дозволи та сертифікацію, тис.руб. 4,80 3,60 4,20 12,60

 2.3 Витрати на оплату праці, тис.руб. 52,60 58,90 63,40 174,90

 2.4 Витрати на оренду основних засобів, тис.руб. в т.ч. ПДВ 18% 14,14 28,28 28,28 70,70

 2.5 Витрати на страхування майна в т.ч .: 2,10 2,10 2,10 6,30

 2.5.1 - за договорами обов'язкового страхування 1,30 1,30 1,30 3,90

 РАЗОМ ВИТРАТ 808,20 861,68 1 025,66 2695,54

 3 Оподатковуваний база з податку на прибуток 111 100,321 134,94 346,26

 4 Сума податку на прибуток 26,64 24,08 32,39 83,11

Таблиця 4

Розрахунок ЄСП при спеціальному режимі оподаткування

 № Найменування економічного показника Янв.03 Февр.03 3 березня Разом за 1 кв.

 1 Доходи враховуються при розрахунку податкової бази по ЕСН

 Сума доходів, що враховується при розрахунку податкової бази по ЕСН 919,20 962,00 1160,60 3041,80

 2 Витрати враховуються при розрахунку податкової бази по ЕСН

 2.1. Витрати на оплату праці 52,60 58,90 63,40 174,90

 Разом витрат 52,60 58,90 63,40 174,90

 3 Оподатковуваний база з податку ЄСП 52,60 58,90 63,40 174,90

 4 Сума ЄСП 13,67 15,31 16,48 45,47

Завдання №3: Ситуаційна (практична) задача

Ситуаційна (практична) частина роботи дозволить самостійно оцінювати наслідки обраних режимів оподаткування. Студент повинен оцінити вплив ключових розбіжностей правил (способів) в умовах застосування загального режиму оподаткування та правил (способів) в умовах застосування спеціального режиму оподаткування. Необхідно оцінити вплив на кінцевий результат кожного з наступних факторів:

умови визнання відповідних об'єктів;

- Правила ідентифікації фактів господарського життя в часі (коли повинна бути зареєстрована операція);

- Правила визначення вартісного вираження господарської операції (як факт господарського життя повинен бути оцінений).

Класична і спрощена системи оподаткування характеризуються рядом параметрів, в числі яких податкове поле, порядок справляння системоутворюючих податків і логіка формування фінансового результату. Кожна з перерахованих систем містить різний потенціал податкових вилучень, який необхідно оцінити за допомогою перерахованих раніше показників. До того ж 2001-2002 рр. ознаменовані початком реформування вітчизняної системи оподаткування. Тому великий практичний інтерес представляє порівняльна оцінка не тільки діючих систем оподаткування між собою, але й динамічна їх оцінка - до і після реформування оподаткування.

Облік доходів

Згідно п.п.1 п.2 ст.364.25 грошові кошти, отримані після переходу на загальний режим оподаткування, не включаються в податкову базу, якщо за правилами податкового обліку зазначені суми були включені до доходів при обчисленні податкової бази при застосуванні спрощеної системи оподаткування.

На жаль, у платників податків, які застосовують метод нарахування, при розрахунку податку на прибуток можуть виникнути труднощі з віднесенням сум доходів, отриманих при реалізації товарів, які надійшли в період застосування загальної системи оподаткування, оплата за які була отримана в період застосування спрощеної системи оподаткування у вигляді авансу .

У цьому випадку, підприємство заплатить податок двічі.

Перший раз при застосуванні УСН, коли сума отриманого авансу повинна бути включена в оподатковувану базу по єдиному податку.

Другий раз при реалізації товарів, відвантажених в період звичайного податкового режиму, так як отриманий при цьому дохід повинен бути врахований при формуванні бази оподаткування з податку на прибуток.

Облік витрат

Згідно ст.364.2 витрати, здійснені платником податків у період після переходу на загальний режим оподаткування, визнаються витратами, віднімається з податкової бази, на дату їх здійснення незалежно від дати оплати таких витрат.

Тобто, якщо у підприємства були витрати після переходу на загальний режим, то їх потрібно враховувати у витратах при розрахунку податку на прибуток. Це відноситься також і до сировини і матеріалів, які підприємство придбало при застосуванні спрощеної системи оподаткування, але не використовувала їх у виробництві, в цьому випадку при застосуванні загального режиму оподаткування списані у виробництво сировину і матеріали будуть визнаватися витратою при методі нарахування.

Податковий кодекс РФ (НК РФ) визначає спеціальний податковий режим таким чином: спеціальним податковим режимом визнається особливий порядок обчислення і сплати податків та зборів протягом певного періоду часу, застосовуваний у випадках і в порядку, встановлених НК РФ та прийнятими відповідно до нього федеральними законами .

Федеральним законом від 29. 12. 95 р № 222-ФЗ в РФ введено спеціальний податковий режим - спрощена система оподаткування, обліку, звітності для суб'єктів малого підприємництва (ССО).

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності організаціями передбачало заміну сплати сукупності встановлених законодавством Російської Федерації федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності організацій за звітний період.

Порівняльний аналіз критеріїв для застосування ССО

 Звичайний режим

 Спрощена система оподаткування

 1. Структура підприємства

 Обмежень по наявності філій не передбачено Організації, що мають у своєму складі філії, не вправі застосовувати УСН

 2. Чисельність працівників

 Немає обмежень Обмеження до 100 чоловік незалежно від виду діяльності

 3. Структура статутного (складеного) капіталу

 Без обмежень Частка безпосередньої участі інших юридичних осіб не повинна бути більше 25%

 4. Вартість майна, що амортизується

 Без обмежень Залишкова вартість амортизується майна, що перебуває у власності, не повинна перевищувати 100 млн. Руб.

 5. Величина доходу

 Без обмежень Не більше 15 млн. Руб. на рік

 6. Застосування інших спеціальних податкових режимів

 Без обмежень ССО не застосовується організаціями, що застосовують інші спеціальні податкові режими

Порівняльний аналіз дозволяє зробити висновки про стартовою ефективності основних систем оподаткування:

· По співвідношенню фінансового результату і сукупних податкових зобов'язань (загальний коефіцієнт ефективності оподаткування) пріоритетною з позиції податкового менеджменту є спрощена система оподаткування, особливо її різновид, що передбачає сплату податку в розмірі 10% від валової виручки, де фінансовий результат (чистий дохід, що залишається у розпорядженні організації / підприємця) за інших рівних умов порівняємо з сукупністю податкових зобов'язань;

· За питомою вагою сукупних податкових зобов'язань в обсязі продажів (податкоємність продажів) також найбільш вигідною з позиції податкового менеджменту є спрощена система (різновид оподаткування від валової виручки), так як в цьому випадку сукупність передбачених податків і зборів складає менше 1/5 від обсягу продажів ;

· Характерно, що за показником «податкоємність продажів» всі системи оподаткування близькі до нижньої межі сукупного рівня податкових витрат за шкалою А. Васильєва. Це дозволяє зробити незвичний для вітчизняного обивателя висновок про те, що складається в даний час в країні податкова система є однією з найбільш ліберальних у Європі.

Отже, найбільш пріоритетною в даний час є спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва. Переваги спрощеної системи оподаткування можуть бути узагальнені наступним чином:

· Спрощені облік і звітність, можливість оформляти господарські операції без жорстких вимог бухгалтерського обліку, діючого (і мінливого) Плану рахунків, методу подвійного запису, що досить актуально в умовах малих підприємств з характерними кадровими проблемами, а також відсутність необхідності у веденні книги покупок і книги продажів, що істотно знижує трудомісткість облікових процедур;

· Можливість застосування цієї системи оподаткування та юридичними особами, та підприємцями, зареєстрованими без утворення юридичної особи; при перекладі підприємців на спрощену систему відпадають зобов'язання зі сплати податку з продажів та податку на додану вартість, податку на рекламу, а також прибуткового податку;

· Нейтральність до готівкових продажу: готівкові (і прирівняні до них) продажу, як відомо, є об'єктом оподаткування податком з продажів, а цей податок при спрощеній системі не передбачений;

· Індиферентність до дорогих рекламним кампаніям, так як в даному випадку не виникає податок на рекламу і відсутнє поняття «прибуток», відповідно, не виникає необхідність коригувати оподатковуваний прибуток на суми перевищення нормативів на рекламу та інші нормовані витрати;

Перераховані переваги спрощеної системи роблять її особливо кращою для підприємств з високим рівнем наявних продажів і широко застосовують у своїй діяльності рекламу. З двох варіантів спрощеної системи з точки зору стартовою економічної ефективності найкращими показниками володіє варіант з 15% -ним оподаткуванням валової виручки. Проте слід мати на увазі, що вибір варіанта оподаткування проводиться не господарюючим суб'єктом, а податковою службою.

До недоліків спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності можна віднести:

· Авансові податкові платежі у вигляді оплати вартості патенту до здійснення господарських операцій та отримання прибутку;

· Встановлені законодавством обмеження при перекладі на дану систему оподаткування: перейти на цю систему можуть організації з граничною чисельністю працюючих до 15 осіб за умови, що за звітний рік сукупний розмір валової виручки не перевищив у них стотисячекратного мінімального розміру оплати праці, існують також обмеження за видами діяльності. Дія спрощеної системи оподаткування не поширюється на професійних учасників ринку цінних паперів, підприємства грального і розважального бізнесу і деякі інші, для яких Міністерством фінансів Російської Федерації встановлено особливий порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності;

· Можливість переведення на систему оподаткування поставлений доходу в тому випадку, якщо в регіоні вводиться цей податковий режим і він поширюється на даний вид діяльності.

Список літератури

1. Податковий кодекс РФ (Частина 1): Федеральний закон № 146 - ФЗ від 31.07.98, зм. і доп. 31.12.2005 // Економіка і життя. 2005 № 30.

2. Податковий кодекс РФ (Частина 2): Федеральний закон № 117 - ФЗ від 05.08.2000 // Економіка і життя. 2005 № 32.

3. Касьянов М. М. Податки повинні збагачувати країну, гарантуючи благополуччя громадян // Російська газета. 2000 № 101. С. 2, 13, 22 - 23.

4. Кочетова Н. Податок на доходи фізичних осіб // Аудит і оподаткування. 2001 № 1. С. 25 - 28.

5. Податки: Навчальний посібник / За ред. Чорниця Д. Г. 3-е изд. М .: Фінанси і статистика, 2005. 688 с.

6. Довідник директора підприємства / За ред. Лапусти М. Г. 4-е изд., Испр., Зрад. і доп. М .: ИНФРА-М, 2000. 784 с.

7. Юткіна Т. Ф. Податки та оподаткування: Підручник. М .: ИНФРА-М, 2004. 429 с.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка