трусики женские украина

На головну

 Розрахунок основних фінансових показників - Фінансові науки

Завдання 1

1. Розрахувати середньозважену вартість капіталу (ССК) підприємства до і після надання йому державної підтримки у формі кредиту в розмірі 100 тис. Руб. під 10% річних строком на 2 роки для кожного з трьох варіантів дивідендної політики підприємства:

1) після надання кредиту продовжується виплата дивідендів, як за привілейованими, так і по звичайних акціях;

2) виплата дивідендів здійснюється тільки за привілейованими акціями;

3) дивіденди не виплачуються взагалі.

Обчислення призвести в розрахунку на рік. До надання державної підтримки пасив підприємства мав наступну структуру:

Власні кошти (див. Табл. 1.1):

привілейовані акції (ПА);

звичайні акції та нерозподілений прибуток (ОА).

Позикові кошти:

довгострокові кредити (ДК);

короткострокові кредити (КК);

кредиторська заборгованість (КЗ).

У розрахунках прийняти:

- Норматив віднесення відсотків за короткостроковим кредитом на собівартість рівним 13% + 3% = 16%;

- Ставка податку на прибуток - 24%;

- Мобілізація коштів за допомогою привілейованих акцій обходиться підприємству в 25% (тобто рівень дивідендів по ним 25%);

- Мобілізація коштів за допомогою звичайних акцій обходиться підприємству в 30% (тобто відношення дивідендів до суми сплачених акцій і нерозподіленого прибутку одно 0,3);

- Довгостроковий кредит надано під 15% річних;

- Короткостроковий кредит надано під 20% річних;

- Кредиторська заборгованість обходиться підприємству в 30% річних.

Таблиця 1.1. Вихідні дані до задачі 1, тис. Руб.

 Кошти підприємства Варіант 1

 ПА 90

 ОА 500

 ДК 50

 КК 150

 КЗ 70

2. Проаналізувати, як змінюється ССК при зміні структури пасиву для кожного з зазначених вище варіантів дивідендної політики підприємства.

Рішення:

ССК (середньозважена вартість капіталу) - відносний показник, що характеризує оптимальний рівень загальної суми витрат на підтримку цієї оптимальної структури, що визначає вартість капіталу, авансованого в діяльність компанії.

Для оцінки середньозваженої вартості капіталу необхідно виконати наступні дії:

1. Визначити джерела фінансування компанії і відповідні їм витрати на капітал;

2. Оскільки відсотки за позиками, як правило, зменшують базу для розрахунку податку на прибуток, то для оцінки вартості довгострокового позикового капіталу треба помножити його величину на коефіцієнт (1 - T), де Т - ставка податку на прибуток, виражена у відсотках. У нашому випадку ставка податку дорівнює 24%. Вартість акціонерного капіталу не коригується на ставку податку, оскільки дивіденди не знижують бази для оподаткування;

3. Для кожного з джерел фінансування визначається його частка в загальній сумі капіталу;

4. Для того щоб розрахувати ССК, необхідно вартість кожного з елементів капіталу (виражену у відсотках) помножити на його питома вага в загальній сумі капіталу.

Знайдемо джерела фінансування до і після надання підприємству державної підтримки, а також частку кожного з них у пасиві підприємства.

Таблиця 1.2. Структура пасиву підприємства

 Джерела фінансування До отримання державної підтримки Після отримання державної підтримки

 сума, тис. руб. частка,% сума, тис. руб. частка,%

 привілейовані акції 90 10,4651 90 8,49057

 звичайні акції 500 58,1395 500 47,1698

 довгострокові кредити 50 5,81395 50 4,71698

 короткострокові кредити 150 17,4419 250 23,5849

 кредиторська заборгованість 70 8,13953 70 6,60377

 державний кредит - - 100 9,43396

 Разом 860 100 1060 100

Витрати на капітал у вигляді короткострокового кредиту повинні складати 20% (відсотки), але з них 16% ставляться на собівартість, отже вартість капіталу отриманого у вигляді короткострокового кредиту становить:

20 - 16 = 4%

Знайдемо ССК для обох випадків, якщо триває виплата дивідендів, як за привілейованими, так і по звичайних акціях

до отримання державної підтримки

ССК1,0 = 25 * 0,10465 + 30 * 0,581695 + (15 * 0,0581395 + 4 * 0,174419) * (1 - 0,24) +

+ 30 * 0,081695 = 23,71%

після отримання державної підтримки

ССК1,1 = 25 * 0,0849 + 30 * 0,472 + (15 * 0,0472 + 4 * 0,235849) * (1 - 0,24) +

+ 30 * 0,06604 + 10 * 0,0943396 = 20,46%

Знайдемо ССК для обох випадків, якщо виплата дивідендів здійснюється тільки за привілейованими акціями до отримання державної підтримки,

ССК1,1 = 25 * 0,10465 + 0 * 0,581695 + (15 * 0,0581395 + 4 * 0,174419) * (1 - 0,24) + 30 * 0,081695 = 6,26%

після отримання державної підтримки

ССК2,1 = 25 * 0,0849 + 0 * 0,472 + (15 * 0,0472 + 4 * 0,235849) * (1-0,24) + 30 * 0,06604 + 10 * 0,0943396 = 6,302%

Знайдемо ССК для обох випадків, якщо дивіденди не виплачуються взагалі:

до отримання державної підтримки

ССК3,0 = 0 * 0,10465 + 0 * 0,581695 + (15 * 0,0581395 + 4 * 0,174419) * (1 - 0,24) + 30 * 0,081695 = 3,64%

після отримання державної підтримки

ССК3,1 = 0 * 0,0849 + 0 * 0,472 + (15 * 0,0472 + 4 * 0,235849) * (1 - 0,24) + 30 * 0,06604 + 10 * 0,0943396 = 4, 18%

Зведемо всі отримані значення середньозваженої вартості капіталу в таблицю:

Таблиця 1.3. Середньозважена вартість капіталу,%

 Дивідендна політика До отримання державної підтримки Після отримання державної підтримки

 виплата всіх дивідендів 23,71 20,46

 виплата дивідендів тільки за привілейованими акціями 6,26 6,3052

 дивіденди не виплачуються взагалі 3,64 4,18

При отриманні державної підтримки в пасив додалися кошти з джерела з низькою вартістю капіталу: державний кредит на 100 тис. Руб. з вартістю капіталу 10%.

Відповідно, при виплаті дивідендів по всіх акціях ССК повинен знижується після отримання державної підтримки, т. К. Вартість капіталу для державного кредиту нижче ССК.

При відмові у виплаті дивідендів по акціях вартість притягається ними капіталу виходить рівною нулю, т. К. Дивіденди не сплачуються.

Якщо дивіденди не виплачуються по звичайних акціях, частка яких велика (більше 60%), то це призводить до значного зниження ССК.

Якщо ж дивіденди не виплачуються по всіх акціях, то за рахунок не такий великий частки привілейованих акцій (10,47% і 8,49%) і високої вартості залученого по акціях капіталу (25%) ССК знижується не так помітно.

При невиплату дивідендів державний кредит уже більш значущий і збільшення капіталу за рахунок нього призводить до зростання ССК.

Завдання 2

Інвестор збирається вкласти кошти С0 (тис. Крб.) В проект - будівництво деякого об'єкта, а через рік його продати, отримавши за нього дохід у розмірі С1 (тис. Руб.). Вимога інвестора до прибутковості вкладених фінансових ресурсів - забезпечити рівний дохід у порівнянні з альтернативним вкладенням капіталу, де норма прибутковості (ставка дисконту) становить k = 20%. (У відсотках річних).

Потрібно визначити:

1) наведену (PV) і чистий наведену вартість (NPV) проекту;

2) рентабельність (R) і чисту рентабельність (RNPV) проекту;

3) коефіцієнт рентабельності (kR) проекту.

4) наведену (PVр) і чисту наведену вартість (NPVр) проекту з урахуванням прогнозованого ризику (kр,% - норма прибутковості альтернативного варіанту, відповідного прогнозованого ризику).

2. Проаналізувати зміна приведеної вартості проекту в залежності від терміну його реалізації і прогнозованого ризику.

Таблиця 2.1. Вихідні дані до задачі 2

 Параметр Варіант 1

 С 0, тис. Руб. 60

 З 1, тис. Руб. 90

 k р,% 30

Рішення:

Коефіцієнт дисконтування знаходиться за формулою

Кд = 1 / (1 + k / 100),

де k - норма прибутковості у відсотках річних.

Кд = 1 / (1 + 20/100) = 0,833

Наведена вартість передбачуваного (очікуваного) або відстроченого доходу PV буде дорівнює:

PV = C1 · Kд.

PV = 90 * 0,833 = 74,97 тис. Руб.

Для визначення чистої приведеної вартості NPV треба зіставити відтік фінансових ресурсів в інвестування проекту C0 (в даний час) з наведеної вартістю PV відстроченого доходу C1:

NPV = - C0 + PV = - C0 + C1 / (1 + k / 100).

NPV = - 60 + 74,97 = 14,97 тис. Руб.

NPV більше нуля, отже, проект вигідний.

Рентабельність (прибутковість) інвестованого в проект капіталу складе:

R = (C1- C0) / C0 * 100%,

R = (90-60) / 60 * 100 = 50%

Чисту рентабельність (RNPV) інвестованого в проект капіталу складе:

RNPV = NPV / C0 * 100%,

RNPV = 14,97 / 50 * 100 = 29,94%

Коефіцієнт рентабельності (КР) проекту знайдемо за формулою:

КР = PV / C0

КР = 74,97 / 60 = 1,2495

Коефіцієнт рентабельності більше 1, тобто проект вигідний.

При норма прибутковості альтернативного варіанту, відповідного прогнозованого ризику kр = 30% змінитися коефіцієнт дисконтування:

Кд р = 1 / (1 + kр / 100),

Кд = 1 / (1 + 30/100) = 0,77

Знайдемо наведену (PVр) і чисту наведену вартість (NPVр) проекту з урахуванням прогнозованого ризику:

PVр = C1 · Kд р.

PV = 90 * 0,77 = 69,3 тис. Руб.

NPVр = - C0 + PVр = - C0 + C1 / (1 + kр / 100).

NPVр = - 60 +69,3 = 9,3 тис. Руб.

NPV більше нуля, отже, проект вигідний.

При збільшенні терміну реалізації проекту при рівній сумі доходу буде знижуватися приведена вартість доходу, т. К. Дохід буде дисконтуватися по більшому числу періодів.

При збільшенні прогнозованого ризику проекту (норми прибутковості альтернативного варіанту) буде зменшуватися коефіцієнт дисконтування, отже, буде знижуватися приведена вартість проекту.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка