трусики женские украина

На головну

 Витрати і доходи підприємства ТОВ "ТНТ Продакшн" - Фінансові науки

Введення

Проведена економічна реформа і перехід до ринкових механізмів функціонування економіки, органічне включення її в світогосподарські процеси вимагають корінного перегляду всієї сукупності економічних важелів, використовуваних у системі керування. Перехід від переважно прямих адміністративних методів впливу до непрямих, заснованим на ринкових механізмах і взаємозв'язках, має потребу в поглибленому теоретичному осмисленні широкого кола мікро- і макроекономічних проблем, включаючи мотиваційний аспект господарської діяльності економічних суб'єктів, об'єктивні закономірності формування і використання доходів цих суб'єктів.

В умовах товарно-грошових відносин основним показником, що характеризує кінцевий результат виробничо-господарської діяльності організації, є прибуток. Однак, кінцеві результати діяльності характеризуються не одним цим показником, а групою їх. Поряд з прибутком показником кінцевих результатів організації є дохід і рентабельність.

З доходами і прибутком організації пов'язане рішення важливих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем суспільства як на мікро-, так і на макрорівні. Підтримання потрібного рівня прибутковості - об'єктивна закономірність нормального функціонування організації в ринковій економіці. Систематична брак прибутку, і її незадовільна динаміка свідчать про неефективність і ризикованості бізнесу. Таким чином, кінцевим об'єктом бухгалтерського обліку є грошові результати. Все це надає цим господарським поняттям підвищену актуальність і значимість. У першому розділі випускної кваліфікаційної роботи розглядаються «доходи і витрати організацій». Доходи - найважливіший економічний показник роботи підприємств (організацій, фірм), що відбиває їхні фінансові надходження від усіх видів діяльності, кінцевим результатом якої виступає виробнича і реалізована продукція (надані послуги, виконані роботи), оплачені замовником.

Витрати - це грошове вираження витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої діяльності.

У країнах з розвиненими ринковими відносинами існують два підходи до оцінки витрат: бухгалтерський і економічний.

Бухгалтерські витрати являють собою вартість витрачених ресурсів, виміряну у фактичних цінах їх придбання. Це витрати, представлені у вигляді платежів за придбані ресурси (сировина, матеріали, амортизація, праця і т.д.). Економічні витрати - це кількість (вартість) інших продуктів, від яких слід відмовитися або якими слід пожертвувати, щоб отримати якусь кількість даного продукту.

У другому розділі випускної кваліфікаційної роботи наведені фінансові аналізи діяльності ТОВ «ТНТ Продакшн» і загальна характеристика діяльності організації. Діяльність організації спрямована на надання послуг у сфері громадського харчування для людей із середнім рівнем доходу.

У третьому розділі розглядаються основні фактори, що впливають на прибуток організації і методика визначення резервів зростання прибутку і рентабельності ТОВ «ТНТ Продакшн». У процесі аналізу виявили фактори, які впливають на величину прибутку це: оподатковуваний прибуток, сума виплачених дивідендів, відсотків, податок з прибутку, розмір чистого спожитої і капіталізованого прибутку, а також контрольовані і неконтрольовані фактори.

1. Теоретичні аспекти планування доходів і витрат

Доходи - найважливіший економічний показник роботи підприємств (організацій, фірм), що відбиває їхні фінансові надходження від усіх видів діяльності, кінцевим результатом якої виступає виробнича і реалізована продукція (надані послуги, виконані роботи), оплачені замовником. Доход - це гроші, які продавець сподівається одержати за продану одиницю виготовленої продукції.

Відповідно видам витрат фірми підрозділяються і доходи:

Середній дохід AR (average revenue). Теорія попиту затверджує, що кількість продукції, яку хоче придбати споживач, є функцією її ціни. Крива попиту показує, скільки може заплатити споживач за різні кількості продукту. Ціна на кривій попиту показує, скільки споживач може заплатити за кожну одиницю виробленого продукту. Щодо виробника коштовна покупця є тим доходом, який очікується продавцем від кожної проданої одиниці випущеної продукції. Крива попиту на продукцію організації є одночасно і крива доходу. Ціна за одиницю товару і є дохід від одиниці продукції (чи середній доход) для продавця. Ціна і середній доход - це одне і теж, але розглянуте з різних точок зору:

AR = P,

де Р - ціна товару;

AR - середній дохід.

Загальний дохід TR (total revenue) - це грошова сума, одержувана від продажу визначеної кількості товару (виторгу). Він дорівнює ціні товару, помноженої на цю кількість товару:

TR = AR * Q.

Так як AR = Р, то TR = P * Q.

Граничний дохід MR (marginal revenue) - це збільшення загального доходу за рахунок малого збільшення кількості зробленої і проданої продукції (збільшення загального доходу при збільшенні продажів на одиницю продукції).

Граничний дохід розраховують за формулою:

MR =,

гдеTR - зміна загального доходу;

Q - зміна кількості проданої продукції.

Граничний доход дозволяє оцінити можливість окупності кожної додаткової одиниці продукції, що випускається. І в поєднанні з показником граничних витрат служить вартісним орієнтиром можливостей розширення організації.

Таблиця 1.1. Розрахунок загальної, середньої та граничного доходу

 Ціна одиниці продукції, Р Кількість проданого товару, одиниці, Q

 Загальний дохід,

 TR

 Граничний дохід,

 MR

 Середній дохід,

 AR

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

0

5

8

9

8

5

-

5

3

1

 -1

 - 3

-

5

4

3

2

1

З таблиці видно, що загальний дохід є нульовим, якщо продається нуль одиниць товару. Перша продана одиниця збільшує загальний доход з 0 до 5. Граничний дохід - збільшення загального доходу, що є результатом продажу першої одиниці продукції, - дорівнює 5. Третя продана одиниця збільшує TR з 8 до 9, тобто граничний дохід дорівнює 1. Четверта продана одиниця за ціною 2 сом. зменшує загальний дохід і тому MR = -1.

Найбільший TR дають 3 продані одиниця товару, а оптимальною ціною є ціна 3 сом. за одиницю.

Отже, в залежності від попиту або середнього доходу організації формується загальний дохід.

Витрати організацій

Витрати - це грошове вираження витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої діяльності.

У країнах з розвиненими ринковими відносинами існують два підходи до оцінки витрат: бухгалтерський і економічний.

Бухгалтерські витрати являють собою вартість витрачених ресурсів, виміряну у фактичних цінах їх придбання. Це витрати, представлені у вигляді платежів за придбані ресурси (сировина, матеріали, амортизація, праця і т.д.).

Однак для прийняття рішень про доцільність продовження діяльності свого організації власники повинні враховувати економічні витрати.

Економічні витрати - це кількість (вартість) інших продуктів, від яких слід відмовитися або якими слід пожертвувати, щоб отримати якусь кількість даного продукту.

Для вітчизняної економіки характерний бухгалтерський підхід до оцінки витрат. Якщо взяти це до уваги, то терміни «витрати» і «витрати» можна вважати синонімами. Для цілей обліку витрати класифікуються за різними ознаками.

За економічної ролі в процесі виробництва витрати можна розділити на основні і накладні.

До основних відносяться витрати, пов'язані безпосередньо з технологічним процесом, а також з утриманням та експлуатацією знарядь праці.

Накладні - витрати на обслуговування та управління виробничим процесом, реалізацію готової продукції.

За методом віднесення витрат на виробництво конкретного продукту виділяють прямі і непрямі витрати.

Прямі - це витрати, пов'язані з виготовленням тільки даного виду продукції і зараховують безпосередньо на собівартість даного виду продукції.

Непрямі витрати при наявності декількох видів продукції не можуть бути віднесені безпосередньо на жоден з них і підлягають розподілу непрямим шляхом.

По відношенню до обсягу виробництва продукції витрати поділяються на змінні і постійні.

Змінні витрати це витрати, загальна величина яких на даний період часу перебуває в безпосередній залежності від обсягу виробництва і реалізації.

Під постійними витратами розуміють такі витрати, сума яких в даний період часу не залежить безпосередньо від обсягу і структури виробництва і реалізації.

До змінних зазвичай відносять витрати на сировину і матеріали, паливо, енергію, транспортні послуги, частина трудових ресурсів, тобто ті витрати, рівень яких змінюється зі зміною обсягу виробництва (рис. 1а).

Однак, якщо розглянути середні змінні витрати (витрати на одиницю продукції), можна помітити, що їх рівень залишається приблизно однаковим при різних обсягах виробництва. На одиницю продукції витрачається приблизно однакову кількість сировини, електроенергії і т.д. (Рис. 1б).

Рис. 1. Залежність змінних (ПІ) витрат (а) і середніх змінних (СПИ) витрат (б) від зміни обсягу виробництва

До постійних витрат відносяться відрахування на амортизацію, орендна плата, заробітна плата управлінського персоналу та інші витрати, які мають місце, навіть якщо підприємство не виробляє продукцію. В певному діапазоні випуску загальна сума цих витрат залишається практично незмінною (рис. 1а).

Що стосується середніх постійних витрат (на одиницю продукції), вони знижуються із зростанням обсягу виробництва і збільшуються при його зниженні (рис. 1б).

Рис. 2. Залежність постійних (ПВІ) витрат (а) і середніх постійних (споі) витрат (б) від зміни обсягу виробництва

Сума постійних і змінних витрат становить валові витрати організації. Зі збільшенням обсягу виробництва і реалізації продукції валові витрати на одиницю продукції знижуються за рахунок зниження постійних витрат

Собівартість та угруповання витрат на виробництво продукції

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка