трусики женские украина

На головну

 Прибуток організації (підприємства) - Фінансові науки

Мн (2.3)

Тема: Прибуток організації (підприємства)

План:

1. Дайте визначення прибутку;

2. Назвіть склад балансового прибутку;

3. Які функції прибутку?

4.Сформуліруйте мети підприємницької діяльності акціонерного товариства;

5. Назвіть і охарактеризуйте методи планування прибутку;

6. Назвіть основні чинники зростання прибутку;

7. У чому полягає ефект виробничого важеля?

8. Які шляхи розподілу і використання прибутку на підприємстві?

9. Що таке рентабельність?

10. Які основні показники рентабельності?

1. Прибуток - це частина доданої вартості, яка отримана в результаті реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг.

2. Фінансовий результат виробничо-господарської та фінансової діяльності прийнято називати балансовим прибутком.

Склад балансового прибутку визначається напрямком діяльності підприємства: поточної, операційної та фінансової.

До складу балансового прибутку входить прибуток від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), операційні, позареалізаційні і надзвичайні доходи за мінусом операційних, позареалізаційних та надзвичайних витрат.

Під доходами підприємства мається на увазі збільшення економічних вигод у результаті надходження грошових коштів, іншого майна та (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу.

Під витратами підприємства визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття грошових коштів, іншого майна та (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу.

Доходи і витрати підприємств залежно від їх характеру, умови отримання і напрямки його діяльності поділяються на:

а) доходи і витрати від звичайних видів діяльності;

б) операційні доходи і витрати;

в) позареалізаційні доходи і витрати.

3. Прибуток, як найважливіша категорія відносин виконує ряд найважливіших функцій:

1. Прибуток служить критерієм і показником ефективності діяльності підприємства;

2. Прибуток виконує стимулюючу функцію (Виступаючи кінцевим фінансово-економічним результатом підприємства, прибуток набуває ключову роль у ринковому господарстві)

3. Прибуток є джерелом формування доходів бюджетів різних рівнів.

4. Цілі підприємницької діяльності акціонерного товариства:

1. максимізація акціонерної власності;

2. максимізація прибутку;

3. максимізація управлінського винагороди;

4. поведінкові цілі;

5. соціальна відповідальність.

5. Метод прямого рахунку. В його основі поассортіментний розрахунок прибутку від випуску і реалізації продукції.

1-й крок. Розрахуємо прибуток від продажу (реалізації) продукції:

Прибуток = Виручка - Собівартість

2-й крок. Підрахуємо прибуток (збиток) планованого року:

Прибуток (збиток) = Прибуток від продажу + Операційні доходи - Операційні витрати + Позареалізаційні доходи - Позареалізаційні витрати

Аналітичний метод використовується при незначних змінах в асортименті продукції, що випускається, за відсутності інфляційного зростання цін і собівартості.

1-й крок. За допомогою базової рентабельності орієнтовно розраховується прибуток планованого року на обсяг товарної продукції планованого року, але за базисною собівартістю.

2-й крок. Розраховується зміна (+;-) собівартості продукції в планованому році.

3-й крок. Визначається вплив зміни асортименту, якості, сортності продукції. Такі розрахунки виконуються за спеціальними таблицями на основі планових даних про асортимент продукції, її якості, сортності.

4-й крок. Після обгрунтування ціни на готову продукцію планованого року визначається вплив зростання (або зниження) цін.

5-й крок. Вплив на прибуток усіх перерахованих факторів підсумовується. Прибуток від виробництва порівнянної продукції в планованому році визначається з урахуванням прибутку, обчисленої на 1-му та наступних кроках.

6-й крок. Далі враховується зміна прибутку в нереалізованих залишках готової продукції на початок і кінець планованого періоду.

Метод, заснований на ефекті виробничого (операційного) важеля. Цей метод планування прибутку базується на принципі поділу витрат на постійні та змінні.

31 МН

Тема: Прибуток організації (підприємства) № 2

6. 1) Обсяг продажів - при високій питомій вазі постійних витрат у собівартості продукції зростання обсягу реалізації приведе до ще більшого обсягу прибутку за рахунок зниження частки постійних витрат, що припадають на одиницю продукції.

2) Зростання цін - в період високих темпів інфляції зростання прибутку забезпечувався за рахунок цінового фактора. Уповільнення інфляційних процесів, насичення ринку товарами, розвиток конкуренції обмежили можливості виробників підвищувати ціни і отримувати прибуток шляхом цього чинника.

3) Зниження собівартості - зниження витрат без негативного впливу на якість продукції, що випускається. Досягається за рахунок більшої керованості контролю в області витрат.

4) Оновлення асортименту та номенклатури продукції, що випускається - прибуток у ринковій економіці - рушійна сила як виробничих фондів, так і продукції, що випускається.

7. Ефект операційного важеля полягає в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації призводить до ще більш сильного зміни прибутку. Дія цього ефекту пов'язано з непропорційним впливом умовно-постійних та умовно-змінних витрат на фінансовий результат при зміні об'єкта виробництва і реалізації. Чим вище частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції, тим сильніше вплив операційного важеля. І навпаки, при зростанні обсягу продажів частка умовно-постійних витрат у собівартості падає, і вплив операційного важеля зменшується.

Сила впливу Маржинальний прибуток

операційного важеля = Прибуток

Маржинальний прибуток - сума покриття граничної прибутком.

8. Розподіл прибутку - складова і нерозривна частина загальної системи розподільних відносин і, мабуть, нарівні з розподілом доходу фізичних осіб, найголовніша. Прибуток розподіляється між державою, власниками підприємства і самим підприємством.

1) Податки мають значний вплив на формування фінансових результатів господарської діяльності підприємства і на розмір чистого прибутку, що використовується підприємством на цілі накопичення і споживання.

2) Решта дві третини отриманої організацією прибутки могли б бути розподілені між власниками (акціонерами і засновниками) і самою організацією.

3) Розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, регламентується внутрішніми документами організації, як правило в обліковій політиці.

9. Рентабельність - один з основних вартісних якісних показників ефективності виробництва на підприємстві, в галузі, народному господарстві в цілому, характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання коштів у процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг), розраховується трьома методами-як відношення прибутку :

1) до середньорічної вартості основних виробничих фондів і матеріальних оборотних коштів;

2) до повної собівартості продукції;

3) до повної собівартості продукції за вирахуванням матеріальних витрат.

10. Основні показники рентабельності:

1) Рентабельність продукції (витрат) (Рпр)

Рпр = (Пр / ПС) * 100%

Пр - відношення прибутку від реалізації продукції

ПС - до повної собівартості реалізованої продукції

2) Рентабельність продажів (ROS)

ROS = (Пр / В) * 100%

Пр - відношення прибутку від реалізації продукції

В - до виручки від реалізації без податків, що включаються у ціну продукції

3) Рентабельність активів (ROA)

ROA = (Пб (або Пч) / Аср) * 100%

Пб (або Пч) - відношення прибутку балансової (або чистої)

Аср - до середньої величини активів за певний період

4) Рентабельність поточних активів

Рота = (Пч / Ат ср) * 100%

Пч - відношення чистого прибутку підприємства

Ат ср - до середньої величини поточних активів (оборотних коштів) підприємства

5) Рентабельність власного акціонерного капіталу (ROE)

ROE = (Пч / Кс ср) * 100%

Пч - відношення чистого прибутку

Кс ср - до середньої величини власного капіталу підприємства за певний період.

Сутність і значення кредиту

в діяльності підприємства.

Кредит як економічна категорія являє собою певний вид суспільних відносин, пов'язаних з рухом вартості (у грошовій формі). Такий рух передбачає передачу грошових коштів - позики на час, причому за ссудополучателем зберігається право власності.

Функції кредиту:

u Перерозподільча. За допомогою кредиту відбувається переміщення грошового капіталу між галузями народного господарства. Кредит стає своєрідним регулятором на макроекономічному рівні, перерозподіляючи вартість, тимчасово вивільнену між галузями, територіями;

u Економії витрат обігу. Господарюючі суб'єкти часто вдаються до кредиту для забезпечення себе потрібною кількістю обігових коштів. В результаті прискорюється оборотність капіталу у господарюючого суб'єкта і в кінцевому підсумку забезпечується економія витрат обігу;

u Заміщення готівки кредитними. Використання в господарській діяльності кредиту призводить до поширення безготівкових форм розрахунку. У сфері грошового обігу з'являються такі кредитні інструменти, як векселі, чеки, кредитні картки. Наслідком такого становища стає прискорення грошового обігу;

u Прискорення концентрації капіталу. Позиковий капітал у формі кредиту робить можливим розширення масштабів виробництва й одержання додаткового прибутку. Для великих інвестицій необхідна концентрація, яка стає можливою шляхом використання кредиту. Зосередження капіталу навіть у невеликих масштабах дає позитивні економічні результати;

u Стимулююча. Використання кредитних ресурсів у господарській діяльності робить необхідним їх ефективне використання. Саме тому кредит змушує позичальника більш раціонально використовувати кредитні ресурси і тим самим вести ефективну господарську діяльність. На практиці кредит не тільки спонукає розширити масштаби виробництва, а й стимулює позичальника робити інновації у формі впровадження у виробництво різних наукових розробок.

Значення кредиту як економічної категорії проявляється в кінцевих результатах його використання. Однак його існування в економіці стає результатом взаємодії комплексу умов. Одне з таких умов - розбіжність у часі індивідуальних кругообігів і оборотів виробничих фондів окремих товаровиробників. В силу специфіки свого виробництва та умов постачання в різні періоди часу підприємства мають різну потребу в оборотних коштах. Часто у підприємств не вистачає власних коштів, тому вони змушені вдаватися до кредитних ресурсів. Друга умова існування кредиту - юридична самостійність кредитора і позичальника, тобто економічна відповідальність сторін у процесі реалізації кредитних відносин. В рамках цивільного законодавства визначені ознаки господарської самостійності.

Важлива умова існування кредиту - зацікавленість кредитора і позичальника в кредитних відносинах. Основний стимул даної зацікавленості - процентна ставка: вона повинна, з одного боку, забезпечити максимальний прибуток кредитору, а з іншого - давати можливість процентної ставки без шкоди для позичальника. Рівень відсоткової ставки залежить від безлічі факторів: масштабів виробництва, співвідношення попиту і пропозиції на ринку кредитних ресурсів і т.д.

Аналіз фінансових результатів.

Фінансовий результат підприємства характеризується прибутком і збитками. Прибуток відображає абсолютну ефективність господарської діяльності підприємства. Збитки підприємство може нести, але вони не повинні носити систематичний характер.

Прибуток (збитки) відображає фінансовий результат різних видів діяльності: основний (звичайної) діяльності; від позареалізаційних операцій; фінансовий результат від дії надзвичайних обставин.

Аналіз фінансових результатів здійснюється за такими напрямами:

Аналіз формування та використання прибутку. Визначаються абсолютні суми коштів, що виплачуються з прибутку, їх динаміка і структура. Використання прибутку означає сплату до бюджету податку на прибуток, розподіл прибутку що залишився в розпорядженні підприємства. Податок на прибуток сплачується до бюджету не з усієї суми прибутку звітного року, а з так званої податкового прибутку (оподатковуваного прибутку). Для її отримання необхідно з прибутку звітного року виробити деякі винятки: доходи, що оподатковуються за іншою ставкою, ніж податок на прибуток (операції з цінними паперами); деякі доходи, які носять характер пільг. Отримана в результаті таких розрахунків оподатковуваний прибуток служить основою для внеску податку на прибуток. Після сплати податку на прибуток сума, що залишилася вважається чистим прибутком. Шляхи розподілу чистого прибутку: на виплату дивідендів за цінними паперами; утворення резервного фонду; утворення фондів спеціального призначення; інші відволікання (внесення до бюджету штрафних санкцій та витрат по відшкодуванню збитку через порушення вимог охорони навколишнього середовища, через отримання необгрунтованого прибутку в результаті необґрунтованого підвищення цін).

Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансових результатів.

Горизонтальний аналіз - це оцінка змін структури показників прибутку за звітний період в абсолютній сумі та у відсотках.

Вертикальний аналіз - це оцінка змін структури показників прибутку, коли спочатку оцінюються їх зміни. Горизонтальний аналіз проводиться самим підприємством, вертикальний (трендовий) - найчастіше зовнішніми користувачами.

Факторний аналіз фінансових результатів. Виявляються фактори, що вплинули на фінансові результати підприємства. Проводиться факторний аналіз валового прибутку, прибутку від реалізації, результатів від іншої реалізації.

Валовий прибуток створюється в процесі виробництва продукції і визначається як різниця між виручкою від реалізації і собівартість реалізації.

На зміну валового прибутку впливають:

O Обсяг випуску продукції в кількісному вимірі;

O Структура випуску продукції;

O Питома валовий прибуток.

Прибуток від реалізації - різниця між виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю. Прибуток від реалізації продукції займає велику питому вагу в прибутку звітного року.

Фактори, що впливають на зміну прибутку від реалізації:

O Зміна цін реалізації - зростання цін збільшує прибуток від реалізації;

O Повна собівартість реалізації - чим нижче собівартість, тим більший прибуток;

O Вплив обсягу реалізації - чим більший об'єм, навіть при тій же ціні, тим більший прибуток;

O Зміна структури реалізації - збільшення реалізації більш рентабельних виробів призводить до зростання прибутку від реалізації.

Результат факторного аналізу - розробка заходів щодо використання виявлених резервів зростання фінансових результатів у довгостроковому плані.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка