трусики женские украина

На головну

 Підвищення фінансової стійкості підприємства - Фінансові науки

Зміст

Введення

1. Методологічні питання фінансової стійкості промислових підприємств

1.1 Поняття і зміст фінансової стійкості

1.2 Види фінансової стійкості підприємства

1.3 Методи оцінки фінансової стійкості підприємства

2. ВАТ «КАТЕК», його характеристика та аналіз роботи

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.1.1. Історія створення підприємства

2.1.2 Організаційна структура підприємства

2.1.3 Характеристика продукції, що випускається і межі її поширення

2.2 Аналіз техніко-економічних показників ВАТ «КАТЕК» за 2006-2008 роки

2.2.1Аналіз обсягу виробництва продукції

2.2.2Аналіз собівартості продукції

2.2.3Аналіз прибутку і рентабельності

2.2.4Аналіз складу і структури майна ВАТ «КАТЕК»

2.2.5Аналіз джерел формування майна ВАТ «КАТЕК»

2.2.6Аналіз платоспроможності ВАТ «КАТЕК»

2.2.7Аналіз фінансової стійкості

3 Основні заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства

3.1 Державний механізм забезпечення фінансової стійкості ВАТ «КАТЕК»

3.2 Випуск нової продукції як один з факторів підвищення фінансової стійкості підприємства

3.2.1Определеніе цільового ринку

3.2.2Коммунікаціонная політика

3.2.3Ценовая, товарна політика та політика розподілу

3.2.4Ожідаемие результати від виробництва нових видів виробів

3.3 Впровадження системи таргет-костинг в роботу ВАТ «КАТЕК»

3.4 Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

3.5 Оцінка ефективності використання позикового капіталу

3.6 Конструкторсько-технологічні напрямки вдосконалення нових видів продукції

3.6.1Основние відомості КРУ Компакт

3.6.2Особенності конструкції

3.6.3Опісаніе конструкції

Висновок

Література

Введення

Головне в умовах світової фінансової кризи, заставою виживання та основою стабільного стану підприємства служить його фінансова стійкість. Визначення фінансової стійкості, найважливішими ознаками якої є платоспроможність та наявність ресурсів для розвитку, відноситься до числа найбільш важливих не тільки фінансових, але й загальноекономічних проблем. Адже недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємств, до відсутності у них коштів для фінансування поточної та інвестиційної діяльності, а при посиленні фінансового стану - і до банкрутства, а надлишкова - ставить перешкоди на шляху розвитку підприємств, обтяжуючи їхні витрати зайвими запасами і резервами , чим і обумовлена ??актуальність розглянутого вопроса.Оценка фінансової стійкості і платоспроможності є також основним елементом аналізу фінансового стану, необхідним для контролю, що дозволяє оцінити ризик порушення зобов'язань за розрахунками підприємства.

Як об'єкт дослідження було обрано підприємство ВАТ «КАТЕК» - підприємство, яке виробляє якісне енергоборудованіе середньої і низької напруги повної заводської готовності.

Предметом дослідження є фінансовий стан підприємства в аспекті фінансової стійкості, яка в ринкових умовах є запорукою виживання та основою стабільного стану підприємства. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, то воно має ряд переваг перед іншими підприємствами того ж профілю для отримання кредитів, залучення інвестицій, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Чим вище стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на краю банкрутства. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності є також основним елементом аналізу фінансового стану, необхідним для контролю, що дозволяє оцінити ризик порушення зобов'язань за розрахунками підприємства.

Перспективна політика ВАТ «КАТЕК» орієнтована на розширення ділових зв'язків при гнучкому реагуванні на зміну умов і особливостей попиту, співпраця по розробці прогресивних видів енергоустаткування, комбінований підхід до поєднання можливостей внутрішніх резервів виробництва і потреб замовників у нових ринкових умовах господарської деятельності.Данние обставини і вплинули на вибір теми роботи, мета якої полягає у виявленні запасу джерел власних коштів і виробленні заходів щодо вдосконалення управління ними. Завданням роботи є: розкрити економічний зміст і сутність поняття фінансової стійкості; вивчити інформацію про характеристику ВАТ «КАТЕК», провести аналіз основних техніко-економічних показників; визначити наявність джерел коштів для формування запасів і витрат за допомогою трехкомпонентного показника; оцінити фінансову стійкість підприємства за допомогою коефіцієнтів фінансового ризику, боргу, автономії, фінансової стійкості, маневреності, стійкості структури мобільних засобів, забезпеченості оборотного капіталу власними джерелами, а також розробити модель оптимізації фінансової стійкості підприємства. Оцінка стану фінансової стійкості ВАТ «КАТЕК» проводиться на базі фінансової звітності підприємства за три роки: 2006-2008 рр.

Існує безліч методик оцінки фінансової стійкості підприємства. Для ВАТ «КАТЕК», на думку автора, найбільш близько підходить методика Шеремета А.Д. і Сайфуліна Р.С., а також розробка Ковальова В.В. Використовувана методика призначена для забезпечення управління фінансовим станом підприємства та оцінки фінансової стійкості в умовах ринкової економіки.

1 Методологічні питання фінансової стійкості промислових підприємств

1.1 Поняття і зміст фінансової стійкості

Для сучасної економіки Республіки Білорусь характерна недостатність бюджетного фінансування; інфляція; підпорядкованість системи бухгалтерського обліку цілям оподаткування; невизначеність у поведінці покупців, постачальників, конкурентів. Одне з основних перешкод на шляху до стабільного економічного зростання - повільний процес перетворень на рівні організацій (підприємств) у зв'язку з неефективністю системи їх управління, низьким рівнем відповідальності керівників за наслідки прийнятих рішень і результати діяльності, а також відсутністю достовірної інформації про їх економічному стані, фінансової стійкості, яка є найважливішою характеристикою фінансово-економічної діяльності в умовах ринку. Для усунення негативних тенденцій економічного розвитку з метою підвищення стабільності діяльності господарюючих суб'єктів необхідно сконцентрувати увагу на забезпеченні сталого розвитку організації як основного структурного елемента економічної системи РБ.

Подолання кризової ситуації в Білорусі, ринкова економіка і нові форми господарювання обумовлюють рішення нових проблем, однією з яких на сьогодні є забезпечення економічної стабільності розвитку. Щоб забезпечити «виживання» підприємства в умовах ринку, управлінському персоналу потрібно оцінювати можливі і доцільні темпи його розвитку з позиції фінансового забезпечення, виявляти доступні джерела коштів, сприяючи тим самим стійкого положення та розвитку господарюючих суб'єктів. Визначення стійкості розвитку комерційних відносин необхідно не тільки для самих організацій, але й для їхніх партнерів, які справедливо бажають мати інформацію про стабільність, фінансове благополуччя і надійності свого замовника або клієнта. Тому все більша кількість контрагентів починає втягуватися в дослідження та оцінку стійкості конкретної організації.

Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (насамперед партнерам по договірних відносин) визначити фінансові можливості організації на тривалі перспективи, які від структури її капіталу; ступеня взаємодії з кредиторами та інвесторами; умов, на яких залучені й обслуговуються зовнішні джерела фінансування. Так, багато керівників підприємств, включаючи представників державного сектора економіки, вважають за краще вкладати в справу мінімум власних коштів, а фінансувати його за рахунок грошей, узятих у борг. Однак якщо структура «власний капітал - позиковий капітал» має значний перекіс у бік боргів, то комерційна організація може збанкрутувати, якщо відразу кілька кредиторів несподівано зажадають повернути свої гроші в «невстановлена» час. Не менш важливим є оцінка фінансової стійкості в короткостроковому плані, що пов'язано з виявленням ступеня ліквідності балансу, оборотних активів і платоспроможності організації.

Поняття «фінансова стійкість» організації багатогранно, воно більш широке на відміну від понять «платоспроможність» і «кредитоспроможність», тому що включає в себе оцінку різних сторін діяльності організації. Вітчизняні економісти по-різному трактують сутність поняття «фінансова стійкість». На початку 90-х рр. запас фінансової стійкості підприємства характеризували запасом джерел власних коштів, за тієї умови, що його власні кошти перевищують позикові. Вона оцінювалася також співвідношенням власних і позикових коштів в активах підприємства, темпами накопичення власних коштів, співвідношенням довгострокових і короткострокових зобов'язань, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. Дійсно, в результаті здійснення будь-якої господарської операції фінансовий стан може залишатися незмінним або покращитися або погіршитися. Потік господарських операцій, що здійснюються щодня, є як би «підбурювачем» певного стану фінансової стійкості, причиною переходу з одного типу стійкості в інший. Знання граничних меж зміни джерел коштів для покриття вкладень капіталу в основні фонди чи виробничі витрати дозволяє генерувати такі потоки господарських операцій, які ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства і підвищення його стійкості. При дослідженні фінансової стійкості виділяється відокремлений поняття - «платоспроможність», що не ототожнюється з попереднім. Як видно, платоспроможність є невід'ємним компонентом фінансової стійкості. Стійкість і стабільність фінансового стану залежать від результатів виробничої, комерційної, фінансово-інвестиційної діяльності підприємства, а стійкий фінансовий стан, в свою чергу, робить позитивний вплив на його діяльність. Стійкість фінансового стану організації визначає співвідношення величин власних і позикових джерел формування запасів і вартості самих запасів. Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування, а також ефективне використання фінансових ресурсів є суттєвою характеристикою фінансової стійкості, тоді як платоспроможність виступає її зовнішнім проявом. У той же час ступінь забезпеченості запасів і витрат є причина тієї чи іншою мірою платоспроможності, розрахунок якої здійснюється на конкретну дату. Отже, формою прояву фінансової стійкості може бути платоспроможність.

Термін «платоспроможність», що є важливим компонентом фінансової стійкості, теж на сьогодні не має однозначного визначення. В економічній літературі зарубіжних країн, в роботах авторів, що займаються традиційним аналізом ліквідності балансу, встановлено, що головна мета аналізу ліквідності - винести судження про платоспроможність підприємства. При цьому платоспроможною вважається така організація, яка здатна вчасно виконати свої зобов'язання. Тут поняття платоспроможності охоплює не тільки абсолютну або короткострокову, але й довгострокову платоспроможність.

Платоспроможність розраховується за даними балансу, виходячи з характеристики ліквідності оборотних активів, тобто часу, який необхідно для перетворення їх в грошову готівку. Таким чином, платоспроможність, характеризуючи ступінь ліквідності оборотних активів, свідчить насамперед про фінансові можливості організації повністю розплатитися за своїми зобов'язаннями в міру настання терміну погашення боргу.

1.2 Види фінансової стійкості підприємства

На стійкість впливають різні фактори: положення підприємства на товарному ринку; його потенціал у діловому співробітництві; ступінь залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів; наявність неплатоспроможних дебіторів; ефективність господарських і фінансових операцій і т.п.

Розглянемо кожен вид окремо.

1. Внутрішня стійкість - це такий загальний фінансовий стан підприємства, при якому забезпечується стабільно високий результат його функціонування. В основі її досягнення лежить принцип активного реагування на зміну внутрішніх і зовнішніх факторів. Внутрішня стійкість є найбільш характерною для ринкової економіки.

2. Зовнішня стійкість підприємства досягається управлінням ззовні. Вона обумовлена ??стабільністю економічного середовища, в рамках якої здійснює свою діяльність організація. Ця стійкість досягається відповідною системою управління ринковою економікою в масштабах всієї країни.

3. «Успадкована» стійкість є результатом наявності певного запасу міцності підприємства, що захищає його від випадковостей і різких змін зовнішніх факторів.

4. Загальна стійкість підприємства - це такий рух грошових потоків, що забезпечує постійне перевищення доходів над витратами.

5. Безпосередньо фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує вільне маневрування грошовими коштами організації і шляхом їх ефективного використання сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції. Фінансова стійкість відображає співвідношення власних і позикових коштів, темпи накопичення власних коштів у результаті поточної та фінансової діяльності, співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів підприємства, достатнє забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами. Тому фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства.

Таким чином, сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів. При цьому форми прояву фінансової стійкості можуть бути різні.

На фінансову стійкість підприємства впливає величезне різноманіття факторів. Вони можуть відрізнятися за структурою (прості і складні), за важливістю результату (основні і другорядні), за часом дії (постійні і тимчасові). Але всі ці фактори можна розділити залежно від місця їх виникнення на внутрішні, залежні від організації роботи самого підприємства, і зовнішні, не підвладні волі організації.

Найбільший вплив на діяльність підприємства надають внутрішні чинники.

1.3 Методи оцінки фінансової стійкості підприємства

При оцінці фінансової стійкості підприємства не існує будь-яких нормованих підходів. Власники підприємств, менеджери, фінансисти самі визначають критерії аналізу фінансової стійкості підприємства залежно від переслідуваних цілей.

Виділимо кілька основних підходів, які використовуються у світовій та вітчизняній практиці (малюнок 1.3).

 Оцінка фінансової стійкості за допомогою відносних показників

 Матричний метод оцінки фінансової стійкості

 Оцінка фінансової стійкості за допомогою абсолютних

 показників

 Балансовий метод оцінки фінансової стійкості

Малюнок 1.3 - Методи оцінки фінансової стійкості підприємства

Розглянемо кожен метод окремо і виберемо той, який найбільш підходить для ВАТ «КАТЕК».

Метод оцінки фінансової стійкості підприємства за допомогою використання абсолютних показників ґрунтується на розрахунку показників, які з точки зору даного методу найбільш повно характеризують фінансову стійкість підприємства.

Для розрахунку показників фінансової стійкості зіставляється загальна величина запасів і витрат підприємства та

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка