трусики женские украина

На головну

 Оцінка ефективності інжинірингу інвестиційно-будівельної діяльності на прикладі ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат" - Фінансові науки

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти "Іванівський державний архітектурно будівельний університет"

Факультет економіки і управління

Кафедра організації, економіки та управління виробництвом

Спеціалізація "Організація виробництва"

Кваліфікація (ступінь) економіст-менеджер

"Допустити до захисту"

Завідувач кафедри

А. Б. Петрухін

"___" ____ 2010р.

Випускної кваліфікаційної роботи

у формі дипломного проекту

Студентки: Турутіна Альони Валеріївни

На тему: Оцінка ефективності інжинірингу інвестиційно -будівельної діяльності на прикладі ЗАТ "Кінешемський ДСК"

Склад випускної кваліфікаційної роботи:

2. Розрахунково-пояснювальна записка на стор.

3. Графічна частина на листах формату А4

Розрахунково-пояснювальної записки

Керівник: доцент, к.е.н. Острякова Ю.Є.

Консультант: доцент, к.е.н. Острякова Ю.Є.

Іваново 2010

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти "Іванівський державний архітектурно будівельний університет"

Факультет економіки і управління

Спеціальність 060861 "Економіка та управління на підприємстві

(Будівництво) "

Кафедра організації, економіки та управління виробництвом

Завдання на розробку дипломного проекту

Студентки Турутіна Альони Валеріївни

Тема Оцінка ефективності інжинірингу інвестиційно -будівельної діяльності на прикладі ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат"

Термін здачі

Вихідні дані Документи, інструкції, методичні вказівки, постанови, діючі в даний час і регламентують роботу підприємства ЗАТ "Кінешемський ДСК"

Зміст розрахунково-пояснювальної записки Введення, Глава 1 "Інвестиційно-будівельний інжиніринг у діяльності підприємства", Глава 2 "Реалізація механізму інжинірингу в рамках програми" Житло ", Глава 3" "

Перелік графічного матеріалу, аналітичних та економічних таблиць, малюнків Рекомендована література Наукова та навчальна література, статті періодичних видань, інтернет-ресурс, нормативні матеріали

Консультант доцент, к.е.н. Острякова Ю.Є.

Дата видачі завдання

Керівник доцент, к.е.н. Острякова Ю.Є.

Завдання отримала студентка Турутіна Алена Валерьевна "" 2010р.

Календарний план

виконання дипломного проекту для студентів спеціальність 060861 "Економіка та управління на підприємстві (будівництво)"

Студентки Турутіна Алена Валерьевна

Група ЕС-51

Тема дипломного проекту Оцінка ефективності інжинірингу інвестиційно-будівельної діяльності на прикладі ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат"

Керівник доцент, к.е.н. Острякова Ю.Є.

 Розділи Найменування етапу Термін здачі

 1 2 3

 Введення

 Глава 1 Інвестиційно-будівельний інжиніринг у діяльності підприємства

 Глава 2 Реалізація механізму інжинірингу в рамках програми "Житло"

 Глава 3 Визначення заходів щодо підвищення ефективності інжинірингу інвестіонно-будівельної діяльності ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат"

 Висновки і пропозиції

 Оформлення роботи, роздаткового матеріалу та доповіді 15.06.2009

Зміст

Введення

Глава I. Інвестиційно-будівельний інжиніринг у діяльності підприємства

1.1 Основні поняття, види і функції інжинірингу

1.2 Підприємство як об'єкт дослідження

1.3 Інжиніринг в діяльності ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат"

Глава II. Реалізація механізму інжинірингу в рамках програми "Житло"

2.1 Механізм реалізації, цілі та завдання програми, етапи її реалізації

2.2 Реалізація федеральної програми "Житло" ЗАТ "Кінешемской домобудівний комбінат"

2.3 Заходи щодо підвищення ефективності інжинірингу інвестиційно-будівельної діяльності ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат"

Глава III. Визначення заходів щодо підвищення ефективності інжинірингу інвестіонно-будівельної діяльності ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат"

3.1 Факторингова схема фінансування, як варіант поповнення грошових коштів в обороті

3.2 Розробка вексельної схеми залучення фінансових коштів

3.3 Показники ефективності інжинірингу інвестиційно-будівельної діяльності ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат"

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Введення

Суспільство, розвиваючись, породжує нові складні і масштабні види послуг, що відповідають вимогам сучасної промисловості. Сьогодні для того, щоб побудувати і запустити в експлуатацію нове підприємство або переобладнати старе, крім грамотної організації робочого процесу необхідно враховувати цілий ряд технічних відкриттів і наукових досягнень. Крім того, плануючи діяльність майбутньої компанії, потрібно спочатку представляти фінансові, управлінські, маркетингові, кадрові та інші принципи, на яких будуватиметься її функціонування. Саме потреба в комплексному підході при підготовці та просуванні інженерно-будівельних проектів послужила поштовхом до зародження нового напрямку в сфері консультаційних послуг - інжинірингу.

Хоча зарубіжний промисловий світ уже майже півстоліття оперує термінами і категоріями інжинірингу, в Росії цей напрям консультаційних послуг в його сучасному західному розумінні з'явилося відносно недавно. Під інжинірингової діяльністю розуміють надання комплексу послуг у виробничій, комерційній та науково-технічній галузях. Дати точний перелік видів робіт, які повинні входити в "пакет інжинірингу" досить складно. Це залежить як від вибору замовника, так від нюансів тієї чи іншої промислової сфери.

На показники діяльності підприємств впливають як економічні, так і організаційні чинники. Будівництво - одна з найбільш великих індустріальних галузей країни, на яку покладається створення нових, розширення та реконструкція діючих основних виробничих фондів, а також створення основних невиробничих фондів. Інжиніринг інвестиційно-будівельної діяльності являє собою напрям промислового інжинірингу, основним завданням якого є створення нових будівель і споруд будь-якого призначення - промислових, цивільних і житлових будівель на основі використання сучасних наукових підходів. Сучасному підприємству потрібно вирішувати величезну кількість складних питань, що знаходяться на перетині наукових і практичних дисциплін, інжиніринг інвестиційно-будівельної діяльності є по суті системним інжинірингом, включає різні функціональні напрямки інжинірингу. Дані напрями охоплюють окремі функціональні області діяльності будь-якого сучасного підприємства, тому можуть бути названі напрямками управлінського інжинірингу.

У дипломному проекті розглядається таке питання як інвестіцііонно-будівельний інжиніринг у діяльності підприємства на всіх етапах будівництва, на прикладі ЗАТ "Кінешемський ДСК", а також розробити пропозиції про додаткове інвестування будівництва житла. Не секрет, що такий вид бізнесу як будівництво досить перспективний, прибутковий і стійкий в умовах ринкової економіки, але при цьому має досить високу конкуренцію на ринку. Щоб підприємство було конкурентоспроможним, воно повинно ефективно працювати, але для цього йому необхідні певні кошти. Якщо підприємство не має в своєму розпорядженні такими засобами або вони є не в достатній кількості, то їх потрібно залучити з боку, але це потрібно робити на взаємовигідних умовах для всіх учасників угоди. Дані схеми фінансування я і хочу запропонувати у своєму проекті, вони дозволяють залучити необхідні кошти на розвиток підприємства, при цьому не ущемляючи права учасників даних операцій. Працюючи за цими схемами підприємство має необхідним обсягом капіталовкладень і можливістю отримувати надалі прибуток, який може піти на розвиток підприємства.

Метою даного проекту є оцінка ефективності інжинірингу інвестиційно - будівельної діяльності підприємства, а також визначення напрямів його вдосконалення.

Завдання дослідження:

- Визначити основні поняття, види і функції інжинірингу

- Розглянути інвестиційно-будівельний інжиніринг у діяльності підприємства;

- Розглянути наукові підходи до побудови системи інжинірингу;

- Проаналізувати інжиніринг у діяльності ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат";

- Розглянути механізм реалізації, цілі і завдання федеральної цільової програми "Житло", етапи її реалізації;

- Оцінити роль ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат" в реалізації федеральної програми "Житло";

- Розглянути подальші перспективи розвитку ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат";

- Запропонувати заходи щодо вдосконалення існуючого фінансового інжинірингу в ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат" і довести їх ефективність.

Практичною значущістю даного дослідження є можливість застосування на практиці окремих рекомендацій з організації залучення додаткових джерел фінансування.

Інформаційна база дослідження. Інформаційну базу дослідження становлять: наукова і навчальна література, статті періодичних видань, інтернет-ресурс, нормативні матеріали, документи, інструкції, методичні вказівки, постанови, діючі в даний час і регламентують роботу підприємства, а також документація ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат".

До робіт з даної тематики можна віднести дослідження: Куталія П.В., Мазура І.І., Шапіро В.Д., Кондратьєв В.В., Абрютіна М.С., Грачов А.В., Макарьева В.І. Андрєєва Л.В., Бірман Г., Шмідт С., Крилов Е. І., Власова В. М., Журавкова І. В. та інші.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

У першому розділі розглядаються основні поняття, види і функції інжинірингу, а також інжиніринг у діяльності ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат". У другому розділі - реалізація механізму інжинірингу в рамках програми "Житло", в якій бере участь підприємство, а також висуваються різні пропозиції щодо залучення грошових коштів з боку. У третьому розділі проводиться розрахунок і ведеться обґрунтування ефективності застосування даних методів фінансування діяльності підприємства ЗАТ "Кінешемський домобудівний комбінат".

Глава 1. Інвестиційно-будівельний інжиніринг у діяльності підприємства

1.1 Основні поняття, види і функції інжинірингу

Поняття інжинірингу в сучасній практиці використовують такі визначення:

Інжиніринг (від англ. Engineering, лат. Ingenium - винахідливість, вигадка, знання) - одна з визнаних форм підвищення ефективності бізнесу, суть якої полягає в наданні послуг дослідного, проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного, виробничого характеру, включаючи підготовку обгрунтувань інвестицій, вироблення рекомендацій в області організації виробництва і управління, а також реалізації продукції. [7,28]

Інжиніринг - це роботи та послуги, що включають: складання технічних завдань; проведення НДР, складання проектних пропозицій та ТЕО будівництва промислових та інших об'єктів; проведення інженерно-вишукувальних робіт; розробку технічних проектів і робочих креслень будівництва нових і реконструкції діючих промислових та інших об'єктів; розробку пропозицій під внутризаводской і внутрішньоцеховий плануванні, міжопераційному зв'язків і переходам; проектування та конструкторську розробку машин, обладнання, установок, приладів, виробів: розробку складів матеріалів, сплавів, інших речовин і проведення їх випробувань; розробку технологічних процесів, прийомів і способів; консультації та авторський нагляд при шеф-монтаж, пусконалагоджувальні роботи та експлуатації обладнання та об'єктів в цілому; консультації економічного, фінансового або іншого порядку. [9,208]

Інжиніринг - творче застосування наукових методів і принципів: до проектування і розробки будівель (споруд), машин, апаратів, виробничих процесів і методів їх використання окремо або в комбінації; до будівництва та експлуатації, прогнозами поведінки всього цього в специфічних умовах експлуатації - все це при обліку функціонального призначення, економічності використання та безпеки для життя і майна (визначення Американської Ради з професійного розвитку). [1,147]

Інжиніринг - надання фірмою-консультантом - фірмі-клієнтові послуг при будівництві промислових чи інших об'єктів. [4,416]

Інжиніринг - надання на комерційній основі різних інженерно-консультаційних послуг виробничого, комерційного, науково-технічного характеру. Кінцевою метою інжинірингу є отримання замовниками та інвесторами найкращих результатів від вкладених коштів. [14,320]

Сучасний будівельний інжиніринг - комплекс інженерно-консультаційних послуг комерційного характеру з підготовки та забезпечення процесу будівництва і виробництва, обслуговування споруд, експлуатації господарських об'єктів і реалізації продукції.

Типи, галузева приналежність, організаційні форми і, нарешті, методи управління інжинірингом досить різні.

Будівельний інжиніринг має двоїсту - техніко-технологічну та організаційно-управлінську природу. В якості техніко-технологічної дисципліни він спирається на ряд загальнотехнічних і спеціальних технічних дисциплін, визначені нормативно-правові засади, сучасну, в тому числі автоматизовану, технологію проектної справи, систему управління ризиками

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка