трусики женские украина

На головну

 Підвищення фінансової стійкості та платоспроможності - Фінансові науки

Випускної кваліфікаційної роботи

Тема: «Підвищення фінансової стійкості та платоспроможності»

Зміст Вступ 1. Теоретичні аспекти підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

1.1 Поняття фінансової стійкості, чинники її ізмененія1.2 Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень 1.3 Інформаційна база фінансового аналізу

2. Методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності ТОВ «Ріел-строй» 2.1 Загальна характеристика об'єкта дослідження 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства за 2007-2009 рік

3. Факторинг як інструмент платоспроможності підприємства ТОВ «Ріел-буд»

3.1 Можливість застосування факторингу

3.2 Економічний ефект від впровадження факторингу

ЗаключеніеСпісок використаних джерел

Введення

Фінансовий стан організації - це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу.

У процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого виступає платоспроможність.

Фінансовий стан організації оцінюється, насамперед, її фінансовою стійкістю, ліквідністю і платоспроможністю. Платоспроможність відображає здатність підприємства платити за своїми боргами і зобов'язаннями в даний конкретний період часу. Вважається, що якщо підприємство не може відповідати за своїми зобов'язаннями до конкретного терміну, то воно неплатежеспособно. При цьому на основі аналізу визначаються її потенційні можливості і тенденції для покриття боргу, розробляються заходи по уникненню банкрутства. Під фінансовою стійкістю підприємства слід розуміти платоспроможність підприємства в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними і позиковими коштами. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим.

Ліквідність менш динамічна порівняно з платоспроможністю.

Справа в тому, що в міру стабілізації виробничої діяльності підприємства в нього поступово складається певна структура активів і джерел коштів, різкі зміни якої порівняно рідкісні. Тому і коефіцієнти ліквідності зазвичай варіюють у деяких цілком передбачуваних межах, що, до речі, і дає почасти підставу аналітичним агентствам розраховувати і публікувати середньогалузеві і среднегрупповие значення цих показників для використання в міжгосподарських порівняннях і як орієнтири при відкритті нових напрямків виробничої діяльності.

Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.

Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти гнучкою структурою капіталу, уміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для самовідтворення.

Отже, фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І, навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства.

Для досягнення фінансової стійкості необхідний цілком конкретний розмір власного капіталу, допустиме співвідношення власного і позикового капіталу, фінансових та нефінансових активів. У цьому випадку дотримується і умова рентабельності підприємства, і його фінансової стійкості. У свою чергу, структура власного капіталу стає сприятливим для економічного зростання, а власні резерви в грошовій формі достатні для погашення боргів і зобов'язань.

Аналіз фінансової стійкості будь-якого господарюючого суб'єкта є найважливішою характеристикою його діяльності та фінансово-економічного благополуччя, характеризує результат його поточного, інвестиційного та фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвестора, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами і зобов'язаннями і встановлює розміри джерел для подальшого розвитку.

Актуальність. В умовах кризи особливої ??актуальності набуває управління ліквідністю і фінансовою стійкістю підприємств, так як багато організацій у зв'язку з браком коштів на рахунках, стають неспроможними, не можуть розплатитися зі своїми кредиторами і закриваються.

У роботі висувається гіпотеза про те, що підприємство може стати банкрутом, якщо воно не буде фінансово стійким, підприємство не тільки уникне банкрутства, але і стане розвиватися ефективно, якщо буде слідувати плану підвищення ліквідності та фінансової стійкості.

Об'єктом дослідження роботи є ТОВ «Ріел - лад».

Предметом дослідження даної роботи є система управління платоспроможністю і фінансовою стійкістю ТОВ «Ріел-строй».

Мета роботи: виробити пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості та платоспроможності ТОВ «Ріел - лад».

Для реалізації поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання:

- Розглянути сутність фінансової стійкості та платоспроможності підприємства;

- Розглянути методологічні підходи до визначення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства;

- Проаналізувати методи планування підвищення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- Провести діагностику фінансового стану ВАТ «Ріел-буд»;

- Виробити пропозиції щодо підвищення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства ТОВ «Ріел-строй».

1 Теоретичні аспекти підвищення фінансової стійкості підприємства

1.1 Поняття фінансової стійкості, фактори її зміни

Фінансова стійкість - це економічна категорія, що виражає таку систему економічних відносин, за яких підприємство формує платоспроможний попит, здатне при збалансованому залучення кредиту забезпечувати за рахунок власних джерел активне інвестування і приріст оборотних коштів, створювати фінансові резерви, брати участь у формуванні бюджету. Фінансова стійкість підприємства передбачає її здатність успішно підвищуватися під впливом змін зовнішнього і внутрішнього середовища. Таким чином, фінансова стійкість підприємства зумовлюється впливом сукупності внутрішніх і зовнішніх факторів.

Зовнішні фактори не залежать від підприємства, в силу чого воно не може впливати на них і повинно до них пристосовуватися. Внутрішні чинники є залежними і, тому підприємства за допомогою впливу на ці фактори може коригувати свою фінансову стійкість.

Першу групу чинників утворюють організаційно-управлінські, що визначають основні напрямки, цілі та стратегію розвитку підприємства. Організаційна структура визначається цілями підприємства і повинна забезпечувати безперервність виробничого процесу, впливати на характер структури управління, ефективність якої залежить від постійного її вдосконалення в залежності від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.

Фінансова стійкість підприємства також багато в чому визначається рівнем і якістю менеджменту, які вимагають постійного вдосконалення, що повинно бути спрямоване на забезпечення координації, взаємопов'язаності та інтегрування всіх функцій управління в єдине ціле.

Важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості підприємства відіграє формування високої культури підприємства і його репутація. Культура підприємства відображає його звичаї, звичаї, заохочує певні норми поведінки персоналу і привертає відповідних працівників. Репутація підприємства, формована його партнерами, співробітниками, громадською думкою спонукає клієнта користуватися послугами саме цього підприємства.

Друга група внутрішніх факторів, шляхом впливу на які можна підвищити фінансову стійкість підприємства, представлена ??виробничі-ми факторами, куди входять: обсяг, асортимент, структура, якість продукції; собівартість, забезпеченість основними обіговими коштами і рівень їх використання; наявність і ступінь розвитку інфраструктури; екологія виробництва.

Зростання обсягу виробництва продукції, поліпшення її якості, зміна структури продукції безпосередньо впливають на результативність роботи підприємства, збільшення попиту на неї і підвищення цін, результатом чого стає зростання прибутку підприємства і, отже, підвищення його фінансової стійкості.

Особливу увагу підприємствам слід приділяти визначенню оптимального розміру необхідних обігових коштів, так як даний показник безпосередньо впливає на кінцеві результати їх діяльності. У процесі задоволення потреби підприємства в необхідних обігових коштах треба звертати увагу на якість поставлених оборотних коштів, їх асортимент, ритмічність поставок.

Фінансово-економічні чинники утворюють третю групу чинників, спрямованих на підвищення фінансової стійкості підприємства, що можливо за наступними напрямками: постійний фінансовий аналіз діяльності підприємства; підвищення його платоспроможності; оптимізація структури майна та джерел його формування; оптимізація співвідношення власних і позикових коштів; підвищення прибутковості і рентабельності.

Аспект впливу сукупності факторів применителей і до платоспроможності, як найважливішої складової фінансової стійкості підприємства.

Платоспроможність є результуюче стан фінансів підприємства, яке визначається якістю його фінансових потоків. У російському господарстві існує интегрирующее вплив негативних факторів на платоспроможність підприємства, відбувається трансформація впливу цих факторів в масову неплатоспроможність компаній. У той же час поточна платіжна спроможність підприємства впливає на все зовнішнє макроекономічне простір, що впливає в свою чергу на кожного учасника фінансових розрахунків.

Платоспроможність підприємства піддається впливам, які генеруються як самим господарюючим суб'єктом, так і виникають ззовні.

Групу зовнішніх факторів, що впливають на платоспроможність підприємства, складають: імпортооріентірованность попиту, слабкість правового режиму, інфляція витрат, суперечлива державна фінансова політика, надмірне податкове навантаження, бюджетне недофінансування, державне або муніципальне участь у капіталі підприємства.

До внутрішніх факторів, що робить дестабілізуючий вплив на фінанси підприємства, відносять: дисбаланс функціонально-управлінської конфігурації, які не конкурентоспроможність продукції, неінтенсивний маркетинг, нерентабельність бізнесу, знос основних засобів, неоптимальні борги і запаси, роздробленість статутного капіталу.

Таким чином, можна зробити висновок, що вплив всіх перерахованих вище факторів може послаблювати фінансову стійкість підприємства і знижувати його платоспроможність. Однак дана взаємозв'язок факторів може надавати і благотворний вплив на фінансовий стан організації, у тому числі і на її фінансову стійкість і платоспроможність, в силу можливого регулювання факторів самим підприємством.

Залежно від факторів, що впливають на стійкість підприємства, її поділяють на внутрішню, зовнішню і «успадковану» стійкість [1].

Внутрішня стійкість - це такий загальний фінансовий стан підприємства, при якому забезпечується стабільно високий результат його функціонування. В основі її досягнення лежить принцип активного реагування на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів.

Зовнішня стійкість підприємства обумовлена ??стабільністю економічного середовища, в рамках якої здійснюється його діяльність. Вона досягається відповідною системою управління ринковою економікою в масштабах всієї країни.

«Успадкована» стійкість є результатом наявності певного запасу міцності підприємства, що захищає його від випадковостей і різких змін зовнішніх факторів [2].

Розрізняють також статичну і динамічну стійкість. Першу ототожнюють зі спокоєм, пасивністю, другу - зі стабільним розвитком підприємства. Вищою формою стійкості є стійкість-опір. Це стан рівноваги підприємства, яке зберігається, не дивлячись на вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, що виводять його з цього стану.

Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення надходження коштів над їх витрачанням, забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства і шляхом ефективного їх використання сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції. Тому фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства.

Слід виділити кілька функцій забезпечення фінансової стійкості підприємства: цільову, спонукальну, регулюючу.

Цільова функція пов'язана з критерієм ефективності системи, регульованої фінансово-економічними відносинами - скороченням дефіциту фінансового потоку для динамічного розвитку виробництва і забезпечення відтворення робочої сили на економічно виправданому рівні.

Спонукальна функція орієнтує систему фінансового забезпечення на ефективну організацію виробничого процесу в реальному секторі економіки [3]. Регулююча функція реалізує потенційну можливість при скороченні дефіциту фінансового потоку формувати тенденцію до збільшення попиту.

Фінансова стійкість розглядається у взаємозв'язку з блоком регуляторів: ціноутворенням, податково-бюджетним регулюванням, кредитним ринком, управлінням витратами виробництва.

Оцінити і проаналізувати фінансову стійкість підприємства можна, застосувавши певну систему показників. Дана система показників класифікується наступним чином: виділені групи показників, що характеризують результат, ефективність, питомі характеристики фінансової стійкості, показники специфіки відтворювального процесу, превентивні показники.

Перша група - показники ефекту фінансового забезпечення. Дана група може бути представлена ??показником власного капіталу в обороті.

Друга група - ефективність фінансового забезпечення. Може бути представлена ??коефіцієнтами автономії, маневреності, забезпеченості власного капіталу в обороті, забезпеченості власними коштами запасів і витрат, співвідношення власних і позикових коштів, довгострокового залучення позикових коштів, кредиторської заборгованості. При цьому необхідно прийняття єдиної термінології у назві коефіцієнтів. Інакше при однаковому алгоритмі розрахунку одні автори називають показник коефіцієнтом автономії, інші - незалежності. Слід залишити в системі показників коефіцієнт маневреності.

Третя група показників - питомі характеристики фінансового забезпечення: запас стійкості фінансового стану (у днях), надлишок (недолік) оборотних коштів на одну тисячу рублів запасів.

Четверта група - показники специфіки відтворювального процесу: коефіцієнти співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів, майна відтворювального призначення.

П'ята група - превентивні показники: ліквідності, коефіцієнти ризику не повернення кредиту та інші.

Використання показників фінансової стійкості в динаміці підвищить рівень розробки управлінських рішень, спрямованих на формування тенденції стабілізаційних процесів. Систематизація показників дає підставу для проведення моніторингу фінансової стійкості.

Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості підприємства є надлишок (недолік) певних видів джерел коштів для формування запасів і витрат. При встановленні типу фінансової ситуації використовують тривимірний (трикомпонентний) показник: надлишок (недолік) власних оборотних коштів; надлишок (недолік) власних і довгострокових (середньострокових) позикових джерел формування запасів і витрат; надлишок (недолік) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат.

Можливо виділення чотирьох типів фінансових ситуацій:

а) абсолютна стійкість фінансового стану, що зустрічається вкрай рідко і характеризується позитивним значенням

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка