На головну    

Господарські засоби організації - Економіка

1. капітальні вкладення в будівництво, у придбання землі і т.д.

2. нематеріальні активи - це активи, які не мають натурально-речової форми і являють собою права користування об'єктами інтелектуальної власності: патенти, ліцензії, торгові знаки і марки). Вони повинні бути еф. ісп. більше року. Нематеріальних активах нараховується амортизація. Сума амортизації визначається виходячи з первісної вартості та строку їх корисного використання.

3. Основні засоби - (будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні кошти, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий і продуктивну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші основні засоби) - відображаються в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, тобто за фактичними витратами їх придбання, спорудження та виготовлення за вирахуванням суми нарахованої амортизації, а у бюджетній організації - за первісною вартістю.

Вартість основних засобів організації погашається шляхом нарахування амортизації протягом строку їх корисного використання.

Нарахування амортизації об'єктів основних засобів проводиться незалежно від результатів господарської діяльності організації в звітному періоді одним із таких способів:

лінійний спосіб;

спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг);

спосіб зменшуваного залишку;

спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання.

За основними засобами бюджетних організацій, основними засобами, отриманими за договором дарування і безоплатно в процесі приватизації, придбаним з використанням бюджетних асигнувань та інших аналогічних засобів (в частині вартості, що припадає на величину цих коштів), основним засобам, переведеним за рішенням керівника організації на консервацію, тривалість якої не може бути менше трьох місяців, об'єктів зовнішнього благоустрою та інших аналогічних об'єктів (об'єктів лісового господарства, дорожнього господарства, спеціалізованим спорудам судноплавної обстановки і т.п. об'єктам), продуктивної худобі, буйволам, волам і оленям, а також придбаним виданням (книги, брошури і т.п.) амортизація не нараховується.

Вартість земельних ділянок, об'єктів природокористування непогашається.

4. довгострокові фінансові вкладення: (більше року)

а) до статутних капіталів ін. організацій;

б) позики представлені ін. організаціями (можуть бути представлені як у грошовій, так і в майновій формі, але повертатися повинні в тій же формі, в якій були отримані);

в) придбання цінних паперів (володіння більше року);

г) та ін.

Оборотні активи:

1. запаси і витрати

а) виробничі запаси: сировина, матеріали, малоцінні і швидко зношуються вироби;

б) запаси готової продукції;

в) витрати в незавершеному виробництві.

2. дебіторська заборгованість - це заборгованість перед підприємством - кошти, абстрактні з господарського обороту в розрахунки

3. короткострокові фінансові вкладення (в межах року)

4 . грошові кошти організації (готівкові та безготівкові - на розрахунковому рахунку в банку)

Власні джерела:

1. капітал і резерви

а) статутний капітал, формується на основі установчих документів (дебіторська заборгованість засновників);

б) додатковий капітал - сума до оцінки - приріст вартості майна після переоцінки з урахуванням інфляції;

емісійний дохід - це дохід АТ, отриманий в результаті розміщення акцій АТ за ціною вище номіналу;

в) резервний капітал - обов'язковий для АТ СП, інші організації можуть створювати резервний капітал, але це повинно бути зафіксовано в уч. док. форм. за рахунок чистого прибутку (після відрахувань податків), цільових внесків

Використовується тільки на 2 цілі:

1) покриття збитків організації;

2) погашення або викуп цінних паперів за відсутності інших джерел.

2. резерви, які організація створює у відповідність до чинного законодавства (резерв по сумнівних боргах, резерв під забезпечення вкладень у цінні папери)

3. резерви, які передбачаються установчими документами (джерело нарахування дивідендів по акціях, резерв акціонування)

4. фонди спеціального призначення:

а) накопичення;

б) споживання;

в) розвитку соціальної сфери.

5. нерозподілений прибуток

Залучені джерела:

1. довгострокові кредити та позики (більше року)

2. короткострокові кредити і позики

3 . кредиторська заборгованість

короткострокові зобов'язання організації (погашення в першу чергу)

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http: //www.shpori4all. narod.ru /

© 8ref.com - українські реферати