На головну

 Феноменологія причинності брехні - Філософія

ГУМАНІТАРНИЙ ТЕХНІКУМ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Дипломна робота

З дисципліни Філософія

На тему: «БРЕХНЯ»

Москва 2008

ЗМІСТ

Введення

Глава I. Брехня: феноменологія причинності

1.1. Про природу брехні і обману. Форми брехні

1.2. Соціокультурна обумовленість існування брехні

1.3. Класифікація феноменів істинних і неістинних повідомлень

1.4 Ознаки виявлення брехні

1.4.1 Виявлення брехні за вербальними ознаками

1.4.2 Виявлення брехні по голосових характеристикам

1.4.3 Виявлення брехні по проявах пластики

1.4.4 Ознаки виявлення обману, обумовлені вегетативною нервовою системою

1.4.5 Мімічні ознаки обману

Висновки по I чолі

Глава II. Дослідження взаємозв'язку психологічних властивостей особистості і здібностей до ефективного продукування і розпізнаванню брехні

2.1. Розробка програми дослідження та підбір методів дослідження

2.2. Реалізація експериментальної програми

2.3. Обробка та аналіз результатів

Висновок

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Пропонована Вашій увазі робота ставить в центр своєї уваги брехня як комунікативний феномен. Проблема спотворення людиною фактів при передачі повідомлень іншим людям стара як світ.

Проблему брехні можна розглядати з точки зору різних областей психології. Можна розглядати брехня в рамках загальної психології як феномена людської поведінки, що має свої психофізіологічні механізми; в рамках вікової психології, простежуючи джерела та розвиток брехні в онтогенезі; в рамках педагогічної психології, вивчаючи брехня як продукт виховання, - з одного боку, і як фактор впливає на виховання, - з іншого. Ми в нашій роботі будемо розглядати брехня в рамках соціальної психології в якості проблеми міжособистісного спілкування.

Брехня розуміється нами як феномен спілкування, що складається в навмисному спотворенні дійсності. Але вона являє собою не просто комунікативний акт, специфічне вплив, здійснюване через комунікацію і спрямоване безпосередньо на адресата брехні. Це вплив здійснюється шляхом втручання в систему орієнтації об'єкта впливу з метою неадекватного тлумачення їм реальності вигідним для суб'єкта брехні способом.

Існують активна і пасивна форми брехні - це власне спотворення і, відповідно, замовчування.

Найчастіше брехня знаходить своє вираження у змісті мовних повідомлень, але може виражатися і в невербальних проявах, якщо вони не відповідають реально пережитим емоційним станам. Збрехати можна і просто, промовчавши інформацію, необхідну для адекватного сприйняття реальності.

Правда являє собою суб'єктивне розуміння про реальний стан речей. Якщо людина вірить у те, про що говорить, то таке повідомлення можна назвати правдивим. Цей факт найкращим чином ілюструє загальновідомий вираз: "правда у кожного своя". Правда не завжди відображає реальну об'єктивну реальність, яка є істинною. Істина - полярне брехні поняття. Істина - філософська категорія, що позначає об'єктивну реальність, яка відбивається у свідомості у формі суб'єктивної правди. З психологічної точки зору феномену брехні слід протиставити явище правди.

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури з даної теми, можна зробити висновок про те, що досі не існує єдиної думки щодо того, які відмінні ознаки неправди, брехні і обману; які вербальні та невербальні ознаки у поведінці людини, які у своїй сукупності, могли б дати безпомилкову інформацію про те, бреше людина чи говорить правду.

Важко визначити безліч можливих варіантів спотворення істини, неусвідомлюваних спонукальних причин, погано усвідомлюваних мотивів і ясно представлених в свідомості суб'єкта інтересів, які спонукають людину збрехати.

Існують обставини, які здатні штовхнути будь-якої людини спотворити факти. Це такі причини (мотиви брехні), як: самозахист або захист іншої людини; прагнення уникнути покарання або сорому; або попросту охорона особистого життя від стороннього втручання. Але що штовхає людину збрехати в тих випадках, коли бажаного результату можна домогтися іншим способом?

У такому разі, які особистісні якості відрізняють людину, яка бреше правдоподібно від тих, кому це не вдається і чия брехня викривається? Визначення портрета особистості удачливого брехуна збільшить ефективність виявлення факту брехні.

Не менш актуальна проблема підготовки професійних верифікаторів (тобто людей, в чиї професійні обов'язки входить виявлення брехні в повідомленні), до числа яких відносяться: судді, слідчі, співробітники спецслужб. Які риси особистості є передумовою для успішної роботи в цій галузі?

Метою цієї роботи є: визначення психологічних характеристик особистості, ефективною в продукуванні брехні і розпізнаванні брехні.

Дослідження мало на наступні завдання:

1- По-перше, визначити, які властивості особистості сприяють успішному приховування факту брехні в повідомленні.

2- По-друге, встановити залежність здатності розпізнавання брехні від особистісних властивостей.

В якості гіпотези дослідження ми висунули наступне припущення, що ефективне продукування і розпізнавання брехні визначається психологічними особливостями особистості. А саме:

1. Здатність контролювати свою поведінку таким чином, щоб не виявити факт власної нещирості, обумовлюється набором особистісних властивостей, що визначають стійкість до стресових впливів.

2. Люди, успішні у виявленні обману, володіють високими показниками стабільності і самоконтролю.

Об'єкт дослідження: брехня як комунікативний феномен.

Предмет дослідження: психологічні властивості особистості, ефективно продукує і розпізнає брехню.

У відповідності з метою та завданням дослідження нами була розроблена програма експерименту, що передбачає роботу з людьми різних вікових груп. Таким чином, в дослідженні брали участь чотири категорії випробуваних:

· Школярі-старшокласники (10-11 класи)

· Юнака-випускники та передвипускної курси технікуму

· Працюючі дорослі: робітники і службовці, середній вік яких склав 37 років.

На підставі попередньої діагностики з усіх вікових груп людей були обрані "експериментальні" групи "верифікаторів" і "брехунів".

ГЛАВА 1. БРЕХНЯ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ причиною

1.1 Про ПРИРОДІ брехні і обману. ФОРМИ БРЕХНІ

Вже одна кількість синонімів, що визначають цей процес, змушує визнати його неминучу присутність у нашому житті. Обдурити, збрехати, надути, наколоти, обдурити, обдурити, навішати локшини на вуха, обвести навколо пальця, насвістеть, наспівати ... Брехня, хочемо ми того чи ні, всюдисуща і всепронікающа. Приклад щоденної брехні на побутовому рівні - відповідь на питання "Як справи?" У багатьох людей негайно злітає з язика брехливе "нормально", тоді як насправді все може бути більш ніж погано. Така скороминуща брехня переплітається з брехнею і обманом спланованими, навмисними і доповнюється байками і небилицями. Такий неповний перелік різноманітного прояву брехні і обману в нашому повсякденному житті.

Брехня - вплив. Брехня - не просто комунікативний акт, а специфічне вплив з числа здійснюваних через комунікацію, і воно спрямоване - безпосередньо - на адресата брехні. При цьому цілі брехуна можуть бути різноманітні: формування або збереження відносини адресата до чого-небудь, вплив на його поведінку, поточний стан, стійкі характеристики, нарешті - на саме існування адресата. Вже цієї грубої класифікації достатньо, щоб показати, наскільки великі можливості брехні як інструменту впливу.

Безпосереднім об'єктом впливу брехні є інший суб'єкт. Але на суб'єкта, з визначення, впливати можна, бо суб'єктність є вільна активність. Вона заснована на орієнтації суб'єкта щодо деякої дійсності, тобто на оцінці цієї дійсності під кутом зору тієї чи іншої внутрішньої спрямованості суб'єкта (від вітальних потреб до служіння Вищому духу). Отже, впливати на суб'єкта можливо лише через створення тієї чи іншої реальності в зоні його орієнтації. При цьому специфіка брехні як форми комунікаційного впливу полягає в прагненні змусити адресата орієнтуватися щодо того, що не відповідає дійсності. Однак якщо суб'єкт ("автор") брехні дійсно щось створює, то орієнтація щодо цього може бути неадекватною дійсності лише тоді, коли створюється не самоцінною, а репрезентує якусь іншу, вже самоценную для адресата, дійсність, тобто, коли створене носить знаковий характер. Шалютін Б.С. узагальнив цю думку наступним чином:

"Таким чином, брехня є вплив суб'єкта А на суб'єкта В, здійснюване через втручання в систему орієнтації останнього допомогою полагания суб'єктом А в зоні орієнтації У знакової реальності, яку, на думку А, неадекватно репрезентує деяку значущу для В дійсність". [56]

Брехня - органічна форма людської активності. Окреслені структурні моменти брехні визначають основні напрями її аналізу "зсередини", як суб'єктивного процесу, як діяльності ... Вплив на адресата задає загальну орієнтацію цієї діяльності, проте перебуває ніби за кадром. Первинний зміст "діяльності брехні" становить творення картини дійсності, не адекватною самої дійсності. У повідомленні правдивої інформації цього немає: суб'єкт повідомлення виступає у функції ретранслятора, він пов'язаний з правдою. У брехні людина свободен.Существованіе брехні свідчить про існування свободи людини щодо готівкової дійсності. Акт брехні є акт здійснення свободи. Правда, збрехавши, людина часто себе пов'язує. Але - сам. Щоб зв'язати себе, треба бути вільним. Брехня є полагание первинної, що не існувала перш реальності, тобто творчість, здійснення родової людської сутності, і, значить, коли людина бреше, він стверджує себе як людини. Брехня - НЕ чужорідне явище в системі людської активності, а її органічна форма, і, отже, може бути пояснена тільки в цьому контексті.

Як відомо, навіть на рівні безпосереднього сприйняття суб'єкт малює постають його погляду картину сам, хоча і як би по контурах, прописаним зовнішнім світом. Для людини внутрішні реальності, створювані в його уяві, конкурентноздатні з зовнішніми.

Акт брехні ґрунтується на розвиненому творчому уяві. В онтогенезі становлення продуктивного уяви - вивільнення з пут зовнішньої обумовленості. Запитайте трирічної дитини, як каже собака. Він може слухняно "гавкнути". Але якщо, як це нерідко буває, "хрюкне", - він расхохочется від задоволення, що може сказати інакше, ніж є насправді, вирватися з рамок слухняності фактичної реальності, породити поруч з нею іншу - свою. Це - радість свободи, "прориву від вторчества до творчості". [56] Але якщо дитяче "хрю" самоцінною, то брехня перетворює творчість в засіб. З точки зору загальної психологічної структури, акт брехні виявляється складніше, ніж звичайний творчий акт, тому включає в себе останній в якості необхідного компонента.

Найпростіші акти брехні зустрічаються і у тварин. Однак властива тільки людині розвинена здатність цілеспрямованого продукування матеріальних цінностей кардинально розширює можливості брехні. Серед таких реальностей можна виділити дві групи: спеціалізовані знаки і предмети, для яких знакова форма може бути супутньою, і організація суб'єкта щодо кожної з цих груп істотно різна. Вже останні - матеріальні об'єкти незнакові характеру-дозволяють людям ефективно брехати. Проте можливості такого роду брехні -вмешательства в орієнтацію, здійснювану на основі чуттєвого пізнання - обмежені, по-перше, труднощами імітації, по-друге, самим предметом подібної брехні (зазвичай такі предмети являють собою лише ситуативні об'єкти). Непорівнянні переваги має брехня на мові спеціалізованих знаків. Вона втручається в орієнтацію суб'єкта не в тому ланці, яке пов'язує його з безпосередньо сприймають реальністю, а в ланку, що зв'язує знак з тим, що за ним стоїть. Умовність цієї останньої зв'язку знімає з брехні обмеження за змістом. А оскільки тілесність власне знаків мінімальна, так що оперування ними не зустрічалася і матеріальних перепон, - то ясно, що перед брехнею тут розкриваються воістину безмежні можливості.

Почата Шалютін Б.С. контурне опис акту брехні дозволяє зафіксувати наступну важливу обставину: "для того, щоб акт брехні відбувся, суб'єктивна реальність брехуна людини повинна допускати внутрішнє роздвоєння, причому одночасно принаймні по трьох лініях: мета - засіб; справжня картина дійсності - помилкова; значення - знак ". [56] Всі ці роздвоєння позначені тут в термінології интенциональной проекції не-я. Але кожному з них відповідає і роздвоєння в самому Я. Брехня, отже, вимагає роздвоєності людського Я.

Екзистенціальна обумовленість брехні. Існування внутрішньої закритою сфери обумовлено, головним чином, її внутрішньою необхідністю. Закрита область суб'єктивної реальності - це область перебування найбільш значимого в ціннісному відношенні, область буття не просто прихованого, а сокровенного, яка повинна бути збережена не тільки від наруги, але навіть від просто байдужого, безтрепетних дотику. "Брехня у функції оберігання сокровенного атрибутивна здійсненню найбільш глибокої складової родової людської сутності - ціннісного, змістового творчості." [56] Смисли, під Знаком і в ім'я яких живе людина, болісно виношуються їм саме в області таємного. Будучи сформульовані або хоча б відносно сформовані, вони можуть і відкриватися назовні, навіть виставлятися, подаватися у вигляді рекламованого страви з тим чи іншим словесним гарніром. Але напружений, мабуть завжди трагічний шлях їх становлення залишається в тіні, а найбільш болючі маскуються. Виняток - випадки публічної сповіді, не показний або замовний, а справжньої, що межує з покаянням. Але їх зміст якраз і полягає в зречення від колишнього Я - тому і виноситься на огляд все, перш потаємне.

Психологічний словник містить таке визначення брехні. Брехня - це феномен спілкування, що складається в навмисному спотворенні дійсного стану речей. Брехня, найчастіше знаходить вираз у змісті мовних повідомлень, негайна перевірка яких скрутна або неможлива. Брехня - особливий усвідомлений продукт мовної діяльності, що має на меті ввести реципієнтів в оману. Як правило, брехня викликана прагненням домогтися особистих чи соціальних переваг в конкретних ситуаціях. Характерно, що індивід неусвідомлено розцінює свою брехню як щось нестійке і тимчасове; звідси тенденція спочатку вигадувати їй нові підтвердження, а пізніше - повністю замовчувати. Якщо соціально-психологічно брехня завжди є засобом, то у сфері психопатології вона виступає як мотив Міфоманія-психопатів, що зазнають почуття задоволення від самого процесу введення оточуючих в оману. [44]

Але в цій роботі не буде приділятися увага брехні як продукту психічної патології, ми зробимо спробу описати різновиди прояву брехні в повсякденному житті і причини, її спонукають, грунтуючись на результатах психологічних досліджень з даної теми.

Для російських психологів проблема обману є новою, публікації на цю тему можна перерахувати по пальцях. Тим часом в західній психології дослідженню брехні і обману в різних областях людської діяльності присвячено багато солідні монографії.

С. Бок вважає обман широкої категорією, що включає в себе брехню. [24] До брехні вона відносить такі навмисно вводять співрозмовника в оману твердження, які робляться усно або письмово. Крім того, обдурити можна за допомогою жесту, коду Морзе, знаків мови. Аналогічні погляди на проблему висловлюють Р. Хоппер і Р.А. Белл, підкреслюють, що обман не можна зводити тільки до помилкових вербальним твердженнями - він не може бути обмежений словами. Ці дослідники вважають, що насправді обман частіше грунтується на грі певної ролі, ніж на конкретному суперечить фактам затвердження. "Так, недбайливий студент грає роль старанного, щоб на іспиті справити враження на професора. Отже, не все обманщики - брехуни" [24]. Ми вважаємо, що описаний С.Бок приклад не доводить її точку зору. На нашу думку, роль не є брехнею тільки в єдиному випадку - на театральній сцені. У всіх інших випадках роль є дезінформацією, що спотворює реальний стан речей.

Дослідження цих авторів, безумовно, цікаві. Але, на думку Знакова В.В., наведені в них опису психологічної суті брехні і обману недостатньо визначені: з цих робіт не можна зробити однозначних висновків про специфіку цілей брехуна і

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com