На головну

Уїльям Джемс про предмет філософії, її метод і відношення до науки і релігії - Філософія

Реферат

по Філософії

УИЛЬЯМ ДЖЕМС ПРО ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ МЕТОД

І ВІДНОШЕННЯ ДО НАУКИ І РЕЛІГІЇ.

2004 р.

Уильям Джемс (11 січня 1842 - 26 серпня 1910) - професор

Гарвардського університету в Кембрідже (Массачусетс), відомий

передусім тим, що в найбільш повній формі розвинув філософію

прагматизму, що представляє найбільш яскраве вираження людської

суті як дію (греч. pragma, praxis), причому цінність або

відсутність цінності мислення визначається в залежності від того,

чи служить воно дії, життєвій практиці, тобто в якійсь мірі

прагматизм є філософією успіху.

"Як  істина, яка може бути прийнята,- писала

Джемс,- прагматизм визнає лише одне те, що найкращим образом

керує нами, що найкраще пристосовано до будь-якої частини життя

і дозволяє найкраще злитися з всією сукупністю досвіду".

Послідовник англійських позитивістів, рішучий прихильник

емпіричного методу, поборник здорового глузду, - при всьому при

цьому Уїльям Джемс яскраво виступив в захист релігії, коли в 1902 році

опублікував одне з своїх основних творів "Різноманіття

релігійного досвіду", написаному на основі двадцяти лекцій, прочитаних

ним на кафедрі Природній Релігії Едінбургського університету.

У дослідженні питань релігії він абсолютно відмовився від

звичайних методів раціоналізму і основа свого світогляду затвердив

не на законах мислення, а на безпосередньо пізнаваному

факті особистого переживання, на створеному ним методі интроспекции.

Розширюючи сферу душевного життя людини включенням в неї областей

підсвідомого, Джемс природно повинен був відкинути

всі ті гносеологічні побудови, які виходять з уявлень

про ясну і виразну логічну свідомість. Якщо поняття "я" не

що інакше як орієнтир людини в межах навколишньої його дійсності,

а, по Джемсу, це "я" повинне бути розглянуто не як

раціональна частина свідомості, а у всій повноті його свідомого і

підсвідомого життя, то в такому випадку це "трансцендентальное

я" перетворюється в беззмістовну абстракцію, і єдиною мірою

буття залишається індивідуум з його думками, маренням, стражданнями

і надіями, таємничими релігійними переживаннями і чудовим

екстазом. Підсвідомість багатоманітна, таємниче і багато творчими

елементами, але точно так само полна нескінченних можливостей

жива дійсність. Всяке проникнення свідомості переживаннями,

що випливають з несвідомих надр душі творить в ній нові

для свідомості цінності. Релігія не як церква, або інший соціальний

інститут, а як явище інтимних, особистих переживань, як спілкування

з вищими силами для Джемса одне з таких рятівних втор-жений

підсвідомого "я" в повсякденність.

Джемс ретельно розглядає різноманіття релігійного досвіду

з цієї точки зору, і в остаточному висновку приходить до визнання

відповідного різноманіття тих вищих сил, від яких релігійні

душі чекають і дійсно знаходять порятунок. "Все коріння релігійного

життя, як і центр її, ми повинні шукати в містичних станах

свідомості",-пише Джемс. Однак було б помилкою поставити

знак рівності між релігією і містикою. У тлумаченні Джемса під

містикою мається на увазі такий тип релігії, який підкреслює

безпосереднє спілкування з Богом, інтимну свідомість Божественної

присутності. Він виділяє чотири головних характерних ознаки, які

служать критерієм для розрізнення містичних переживань.

Перший з них - неизреченность, тобто неможливість з боку

що пережив містичне прозріння знайти слова для його опису,

вірніше, "відсутність слів, здатних в повній мірі виразити

суть цього роду переживань". Друга ознака містичного досвіду

- інтуїтивність. За допомогою таких переживань людина проникає

в глибини істини, закриті для тверезого розуму. "Вони є

прозріннями, моментами внутрішнього прояснення, незмірного

важливими для того, хто їх пережив, і над чиє життям влада їх залишається

непорушною до кінця". Два наступних, що часто зустрічаються

ознаки по Джемсу менш значущі - це кратковременность ( рідкими

виключеннями межею їх є термін від півгодини до двох

годин, після чого вони зникають, поступившись місцем буденній свідомості)

і бездіяльність волі. Хоч містичні стану іноді можна викликати за допомогою вольових актів, наприклад, зосередженням уваги (медитацією), але, якщо такий стан вже виник, містик починає відчувати свою волю як би паралізованої або якої-небудь вищої сили, що навіть знаходиться у владі.

Названі Джемсом ознаки містичного досвіду не стільки демонструють

його природу, скільки емпірично описують його для

тих, хто не занурений в даний стан. Проте, філософ і сам

описує вибрану ним методику опису релігійних феноменів як

спроба розуміння не зсередини, а з точки зору людських потреб,

різноманіття життєвого досвіду. Однак при цьому він підкреслює:

істина містичного характеру існує лише для того,

хто знаходиться в екстазі. Вона недосяжна ні для кого іншого.

Між наукою і містикою знаходяться багатомірні зв'язки, вказує

Джемс. Але наука про релігії не може замінити релігійне життя.

Наука може дійти до довершеного знання причин і складових елементів

релігії, можливо навіть, шляхом зіставлення цих відомостей із

з виведенням інших знання, вирішити, які з цих елементів

повинні бути визнані як вмісні довершену істину; і проте

навіть кращому представнику цієї науки буде, можливо,

важче усього стати дійсно релігійною людиною. Джемс

приводить в приклад відому і в російському перекладі книгу Ренана як

приклад того, що широта знань і відомостей про релігію швидше притупляє

гостроту віри. Якщо ми уважно придивимося до труднощів,

лежачих на шляху науки про релігію, то пересвідчимося, що вона повинна досягнути

певної точки в своєму розвитку, де чисто теоретичне

відношення до предмета накладе ланцюги на її подальший розвиток, і ці

ланцюги будуть сковувати її доти, поки віра не розіб'є їх.

"Вирішити цю задачу догматично - неможливо. Всі науки і філософія

не тільки дуже далекі від закінченості,- в сучасному

стані вони ще і додатково полны протиріч. Природознавство

нічого не знає про духовне буття і взагалі не вважається майже з тими

ідеалістичними побудовами, до яких схиляється філософія.

Так звані вчені настроєні, принаймні в години наукової

роботи, так глибоко матеріалістично, що з повним правом можна

сказати, що загалом вплив науки швидше схильно відмовити релігії

у всякому визнанні. Ця антипатія до релігії знаходить свій відгомін

навіть в самій науці про неї. Той, що Займається в цій області знайомиться

з такою страшною кількістю огидних забобонів, що в

ньому легко виникає упередження, неначе всяка релігія є забобон

і брехня в самому своєму корені".

Позбувшись методу смутного, інтуїтивного збагнення буття,

наука стала дробити пізнання на окремі дисципліни, адже

саме в містиці народилася ідея всеосяжності, універсальності,

цінності світу. Великі містики Середньовіччя Якоб Беме, Парацельс,

Майстер Екхарт володіли величезним гностичним задарма. "Око пророчого

зору відкриває те, що приховано від очей розуму",- говориться

у Джемса. Містичний досвід підриває авторитетность раціоналістичної

свідомості, заснованої тільки на розумі і почуттях.

"Всупереч тому ореолу величі, яким оточене безособове мислення

науки, я вважаю,- пише Джемс,- що... поки ми мислимо в

космічних і загальних термінах, ми маємо справу тільки з символами реальності,

але як тільки ми наближаємося до приватних і індивідуальних

явищ як таким,- ми торкаємося вже справжньої реальності в

точному значенні цього слова."

У післямові до "Різноманіття релігійного досвіду" У.Джемс намагається

стисло представити свій філософський світогляд як світогляд

грубого (або "часткового") супранатуралиста, що допускає

чудеса і вільну від законів природи волю Провидіння. Він не

знаходить основ, заборонних змішення ідеального і реального світів

шляхом зарахування впливу ідеального світу до тих сил, які

причинно зумовлюють явища реального світу, на відміну

представників "витонченого" супранатурализма, які передбачають,

що справжнє зіткнення таких різних сфер буття, як

реальне і ідеальне абсолютно недопустиме, тобто мир ідеальний

не є миром фактів, а тільки миром значення і цінності фактів,

що є тільки лише відправною точкою для оцінювання фактів.

Остання сентенція абсолютно неприйнятна для Джемса. "Інстинкт і

розум,- пише він,- однаково підказують переконання в тому, що існування

таких принципів, які б ніяк не відбивалися на реальних

фактах, абсолютно неймовірне."

"Я тому так різко і загострено ставлю це питання, що загальна

течія академічної думки ворожа мені, і я відчуваю себе в

положенні людини, яка повинна всією своєю силою налягти на

двері і відчинити її, якщо не хоче, щоб її защепнули за ним і

таким чином замкнули йому всі входи і виходи."

Зрештою він прямо формулює своє відношення до релігії

таким чином: "Якщо існує інакший, більш обширний мир, ніж мир

нашого буденного досвіду, якщо в ньому існують сили, які час

від часу надають на нас свій вплив, якщо полегшуючим цей

вплив умовою є відсутність "наглухо замкнених дверей в

сублиминальную життя", то з всіх цих елементів складається теорія,

імовірність якої підтверджується явищами релігійного життя.

Вона складається в тому, що деяка надмирная сила - БОГ - надає

безпосередній вплив на той природний мир, до якого

належить весь інший наш досвід".

Однак, з вищевикладеного не повинне скластися неправильного

уявлення про те, що Уїльям Джемс повністю відкидає науковий

підхід. Навпаки, він по праву вважається класиком наукової психології.

Основним науковим методом аналізу психологічної реальності,

Джемсом, що використовується, був метод интроспекции, уперше застосований

Вільгельмом Вундтом, фундатором першої школи наукової психології

- психології свідомості. Джемс вивчав свідомість з допомогою са-монаблюдения

і самоанализа, а також докладного розбору літературних

описів психічних процесів і розповідей людей. Експериментальний

підхід використовувався їм дуже обмежено, як проте і

всією школою психології свідомості, за що вона пізніше і була піддана

критиці з боку фундатора бихевиористской психології

Дж. Уотсона.

З 1878 по 1890 рік Джемс пише свої "Принципи психології", в

яких відкидає атомізм німецької психології і висуває задачу

вивчення конкретних фактів і станів свідомості, а не даних, що знаходиться

в свідомості. Джемс розглядав свідомість як індивідуальний,

безперервно змінний потік, в якому ніколи не з'являються

двічі одні і ті ж відчуття і думки. Для школи психології свідомості

було взагалі характерно опис феноменів психіки за допомогою

метафор з фізики: потік свідомості, увага як хвиля, фокус уваги

і так далі. Адже в той час фізика поки ще не вийшла за

рамки ньютоновских уявлень про класичну науку, в якій

все може бути пояснене в універсальних термінах. Тим самим вони

хотіли підкреслити природну природу психічного і свою віру в

те, що психологія може стати в один з ряд з природними науками

і дати закінчену і загальнозрозумілу картину психіки. У подальші

роки в фізиці сталася квантова революція, що поставила під

сумнів сам образ мислення класичних вчених, яка не могла

не відбитися також на уявленнях про мир вчених інших напрямів.

З точки зору Джемса свідомість є функцією, яка "ймовірно,

як і інші біологічні функції, розвивалася

тому, що вона корисна". Виходячи з такого приспособительного характеру

свідомості, він відводив важливу роль інстинктам і емоціям, а

також індивідуальним фізіологічним особливостям людини. Розчленовування

свідомості Джемс відкидав, висуваючи положення про його цілісність

і динаміку, реалізуючий потреби індивіда. Особливе значення додавалося

активності і вибірковості свідомості, а також його функції в

життєдіяльності особистості як системи, що незводиться до сукупності

відчуттів і уявлень. Згідно Джемсу, свідомість співвідноситься не

тільки з тілесними адаптивними діями, але і з природою особистості,

під якою розуміється "все, що людина вважає своїм". При

цьому особистість ототожнюється з поняттям "Я", що розглядається як

особлива тотальність, що має декілька форм: матеріальну,

соціальну, духовну. Тим самим їм був намічений перехід від чисто

гносеологічного розуміння "Я" до його системно-психологічного

трактування і поуровневому аналізу.

Прагнучи трактувати психіку в єдності її зовнішніх і внутрішніх

виявів, Джемс (одночасно з датським анатомом К.Ланге)

запропонував теорію емоцій, згідно з якою емоційні, що випробовуються суб'єктом

стану, такі як страх або радість являють

собою ефект фізіологічних змін в мышечной і судинній

системах. По Джемсу: "Ми сумні тому, що плачем; боїмося тому,

що тремтимо; радіємо тому, що сміємося". Таким чином периферичні

органічні зміни, які звичайно розглядалися

як наслідок емоцій, появлялися їх причиною. Дана теорія

являючи собою спробу перетворити емоції в об'єкт, доступний

естественнонаучному вивченню. Однак, зв'язавши емоції виключно

з тілесними змінами, вона перевела їх в розряд відносин, що не

мають відношення до потреб і мотивів, що позбавляло їх адаптивного

значення. Довільність регуляции емоцій при цьому трактувалася

таким чином, що небажані емоції, наприклад, гнів, можна подавити,

якщо навмисно здійснювати дії, характерні для позитивних

емоцій.

Навіть коли Джемс звертається в своїх дослідженнях до такого

тонкого предмета, як релігія, предмету, який в деякій мірі

протиставляється науці, як посоянно підкреслює і сам

філософ, він структурує своє иссследование таким же чином як

і наукову роботу, виділяючи наприклад такий окремий розділ як

"Предмет дослідження", і підкреслюючи, що всі без виключення стану

свідомості зумовлені органічними процесами.

Життєвість і значність ідей Джемса визначається тим,

що в дослідженні питань релігії він абсолютно відмовився від

звичайних методів раціоналізму. Його книга "Різноманіття релігійного

досвіду" претендує на всепроникающее збагнення феномена релігії.

По суті, це своєрідна енциклопедія містичних переживань,

зведення сповідей святих і пророків, роздумів над інтуїтивними

прозріннями, до яких автор відноситься з граничною увагою і

дослідницькою допитливістю. Джемс відкидає безпристрасне, умоглядне,

чисте інтелектуальне тлумачення релігії. Він бачить в

ній живе, трепетне почуття, невимовні відчуття душі, і разом

з тим хоче зрозуміти, як співвідноситься релігія з самим життям, з її

практичними установками.

Основні ідеї автора здаються значно випереджальними свій

час. Міркуючи про те, що не треба змішувати экзистенциальную

проблему з проблемою цінності, він передбачає появу філософії

існування (екзистенціалізму). Кинуте ним зауваження про

те, що філософія заснована на вірі - свого роду передвісник Яспер-совської

філософії віри.

Джемс явно формулює гіпотезу, згідно з якою розумна

свідомість - лише одна з форм пізнання світу. Безсумнівно, існують

і інші способи світовідчування. Вони відділені від інтелекту тонкою

перегородкою. Сьогодні ми називаємо ці "готові і певні форми

духовного життя" зміненими станами свідомості. Без них, на думку

Джемса, уявлення про мир не може бути закінченим. Більш

того як показує автор, не можна непогрішно судити про іншу реальність

буття тільки з позиції розуму.

Дистанція між Джемсом і сучасним рівнем знання - майже

сторіччя. Але його труд цікавий не тільки історикам філософії -

навпаки, зачіпаючи інтимні сторони людського духовного досвіду,

він і зараз веде нас по таємних закапелках духа.

ЛІТЕРАТУРА:

1. "Коротка філософська енциклопедія", Прогрес, 1999

2. У.Джемс "Психологія", Педагогіка, 2003

3. У.Джемс "Різноманіття релігійного досвіду", Наука, 1998

4. "Психологія" (словник), АСТ-Прес, 2001

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com