На головну    

 Організація проектування електронної апаратури. Технічна документація - Комунікації і зв'язок

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Державними стандартами РФ визначено порядок розробки та постановки на виробництво продукції технічного призначення, в тому числі і ЕА. Зокрема, Державним стандартом встановлено такі стадії розробки:

технічна пропозиція;

ескізний проект (ЕП);

технічний проект.

Основою для розробки є технічне завдання (ТЗ), зміст якого встановлює ГОСТ. У ТЗ викладаються призначення і область застосування розроблювальної ЕА, технічні, конструктивні, експлуатаційні та економічні вимоги до ЕА, умови щодо її зберігання і транспортування, вимоги щодо надійності, правила проведення випробувань і приймання зразків у виробництві.

На стадії технічних пропозицій проводиться аналіз існуючих технічних рішень, патентні дослідження, опрацювання можливих варіантів створення ЕА, вибір оптимального рішення, макетування окремих вузлів ЕА, вироблення вимог для подальших етапів розробки.

На стадії ескізного проектування здійснюють конструкторську і технологічну опрацювання обраного варіанту реалізації ЕА; виготовляється діючий зразок або серія ЕА; проводяться їх випробування в обсязі, достатньому для підтвердження заданих у ТЗ технічних і експлуатаційних параметрів; організовується розробка в повному обсязі необхідної конструкторської документації, якої присвоюється літера «Е»; опрацьовуються основні питання техноло-гии виготовлення, наладки і випробування елементів, вузлів, пристроїв і ЕА в цілому.

На стадії технічного проекту приймаються остаточні рішення про конструктивну оформленні ЕА і складових її вузлів, розробляється повний комплект конструкторської та технологічної документації, якої присвоюється літера «Т», виготовляється досвідчена серія ЕА, проводяться випробування ЕА на відповідність заданим у ТЗ технічним і експлуатаційним вимогам. Результати технічного проектування є основою для розробки повного комплекту робочої конструкторської документації, якої присвоюється літера «О».

У подальшому здійснюється технологічна підготовка виробництва, випуск настановної серії та організація серійного (масового) випуску ЕА.

Стадії розробки ТЗ, технічних пропозицій і ЕП включаються, як правило, в науково-дослідну роботу (НДР), а стадії розробки технічного проекту і технологічної підготовки виробництва - в дослідно-конструкторську розробку (ОКР).

В останні роки стосовно продукції технічного призначення використовується термін життєвий цикл, під яким розуміються всі етапи створення виробу, починаючи з розробки ТЗ і закінчуючи експлуатацією готових виробів з подальшою утилізацією. Життєвий цикл ЕА, розділений на етапи її розробки, виготовлення і експлуатації.

Все вищесказане відноситься до новостворюваної ЕА, заснованої на використанні принципово нових технічних рішень. В даний час у зв'язку з розвитком підприємств, що спеціалізуються на розробці і виробництві окремих вузлів і пристроїв ЕА, з'явилася можливість істотного скорочення трудових і тимчасових витрат на створення великосерійних або масових виробів (так звані складальна або «отвер-точна» технологія). У цьому випадку розробникам ЕА необхідно ретельно підібрати комплектуючі вироби, щоб створена ними апаратура була технологічною у виготовленні, зручною в експлуатації і конкурентоспроможною.

З розвитком мережі INTERNET широкі можливості для творців ЕА відкриває CALS-технологія (Computer-Aided of Logistics Support) - стратегія промисловості, спрямована на ефективне створення, обмін, управління та використання баз даних, що підтримують життєвий цикл створюваного виробу.

На всіх етапах життєвого циклу (розробка - виробництво - експлуатація) ЕА супроводжує технічна документація (ТД). Склад цієї документації та її зміст регламентується Державними стандартами. В даний час в країні діє велика кількість стандартів, які згруповані за напрямками життєвого циклу виробів в наступні комплекси:

єдина система конструкторської документації (ЕСКД);

єдина система технологічної документації (ЕСТД);

єдина система програмної документації (ЕСПД);

єдина система технологічної підготовки виробництва (ЕСТПП);

єдина система захисту виробів і матеріалів від корозії, старіння і біопошкоджень (ЕСЗКС) та ін.

Основне завдання стандартизації - забезпечити єдину нормативно-технічну, інформаційну, методичну та організаційну основу проектування, виробництва та експлуатації виробів.

При цьому забезпечується використання єдиного технічної мови і термінології, взаємообмін документацією між підприємствами без її переоформлення, вдосконалення організації проектних робіт, можливість автоматизації розробки ТД з уніфікацією машинно-орієнтованих форм документів, вдосконалення способів обліку, зберігання і зміни документації та ін.

Державні стандарти, що входять до ЕСКД, встановлюють взаємопов'язані єдині правила та положення по порядку розробки, оформлення та обігу конструкторської документації на вироби, що розробляються і випускаються підприємствами всіх галузей промисловості.

Конструкторські документи (КД) - графічні та текстові документи, окремо або в сукупності визначають склад і пристрій вироби і містять необхідні дані для його розробки та виготовлення, контролю, приймання, експлуатації, ремонту, утилізації.

Стандартам ЕСКД присвоюють позначення по класифікаційному принципом. Номер стандарту складається з цифри, присвоєної класу стандартів ЕСКД, однієї цифри після крапки, що позначає класифікаційну групу стандартів відповідно до табл. 1, числа, що визначає порядковий номер стандарту в даній групі, і двозначної цифри (після тире), що вказує рік реєстрації стандарту.

Наприклад, позначення стандарту ЕСКД «ЕСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання »має вигляд: ГОСТ 2.701-84, т. Е. ГОСТ - категорія нормативно-технічного документа (державний стандарт), 2 - клас (стандарти ЕСКД), 7 - класифікаційна група стандартів, 01 - порядковий номер стандарту в групі , 84 - рік реєстрації стандарту.

Таблиця 1.

Класифікаційні групи стандартів у ЕСКД

 Шифр Зміст стандартів в групі

 групи

 0 Загальні положення

 1 Основні положення

 2 Класифікація і позначення виробів в КД

 3 Загальні правила виконання креслень

 4 Правила виконання креслень виробів машинобудування та приладо-

 будови

 5 Правила поводження КД (облік, зберігання, дублювання, внесення з-

 менений)

 6 Правила виконання експлуатаційної та ремонтної документації

 7 Правила виконання схем

 8 Правила виконання документів будівельних, суднобудівних і

 гірських справ

 9 Інші стандарти

До графічних конструкторських документів належать:

креслення деталі - зображення деталі та інші дані, необхідні для її виготовлення і контролю;

складальне креслення (СБ) - зображення складальних одиниць та інші деталі, необхідні для збирання і контролю;

креслення загального виду (ВО) - визначає конструкцію виробу, взаємодію його основних частин і пояснює принцип роботи виробу;

теоретичний креслення (ТЧ) - геометрична форма (обводи) вироби і координати розташування основних частин;

габаритний креслення (ГЧ) - контурне зображення виробу з габаритними, установочними і приєднувальними розмірами;

електромонтажний креслення (ЕМ) - дані для електричного монтажу вироби;

монтажний креслення (МЧ) - контурне зображення виробу і дані для його установки на місці експлуатації;

інсталяційний креслення (УЧ) - дані для установки виробу;

схема - складові частини виробу у вигляді умовних зображень або позначень і зв'язку між ними;

До текстових конструкторських документів належать:

специфікація - визначає склад складальної одиниці, комплексу, комплекту;

відомість специфікацій (ВС) - перелік усіх специфікацій складових частин виробу із зазначенням їх кількості та входимость;

відомість документів документів (ВД) - перелік документів, на які є посилання в КД на виріб;

відомість покупних виробів (ВП) - перелік покупних виробів, застосованих в розробляється виробі;

відомість дозволів застосування покупних виробів (ВІ) - перелік покупних виробів, дозволених до застосування по ГОСТу;

відомість утримувачів оригіналів (ДП) - перелік організацій-зберігачів оригіналів застосованих у виробі документів;

відомість технічної пропозиції (ОТ) - перелік документів, що увійшли до технічна пропозиція;

відомість ескізного проекту (ЕП) - перелік документів, що увійшли до ескізний проект;

відомість технічного проекту (ТП) - перелік документів, що увійшли в технічний проект;

пояснювальна записка (ПЗ) - опис пристрою і принципу дії розробленого вироби, а також обґрунтування розробки;

технічні умови (ТУ) - вимоги до виробу, його виготовлення, контролю якості, приймання та постачання;

програма і методика випробувань (ПМ) - технічні дані, що підлягають перевірці при випробуванні вироби, порядок та методи їх контролю;

таблиця (ТБ) - дані, зведені в таблицю;

розрахунок (РР) - розрахунки параметрів і величин, наприклад, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок на міцність, розрахунок теплового режиму та ін .;

експлуатаційні документи - документи для використання при експлуатації, обслуговуванні та ремонті вироби в процесі експлуатації;

ремонтні документи - дані для проведення ремонтних робіт на спеціалізованих підприємствах;

інструкція (І) - вказівки і правила, використовувані при виготовленні вироби (зборці, регулюванню, контролі і т. п.);

патентний формуляр (ПФ) - документ, що містить результати патентного пошуку, здійсненого при розробці виробу. У ньому міститься оцінка патентоспроможності, патентна чистота і технічний рівень розробленого виробу, матеріалу, процесу, методу.

Державні стандарти, що входять до ЕСТД, встановлюють взаємопов'язані єдині правила та положення по порядку розробки, оформлення та обігу технологічної документації, що розробляється і застосовується на підприємствах усіх галузей промисловості країни.

Технологічні документи (ТД) - текстові та графічні документи, окремо або в сукупності визначають порядок виготовлення виробу, проведення процесів і містять необхідні дані для контролю і приймання виробів.

Так само як в ЕСКД стандартам ЕСТД присвоюються позначення на основі класифікаційного принципу. Номер стандарту складається з цифри 3, присвоєної класу стандартів ЕСТД, однієї цифри після крапки, що позначає підклас (цифра 1 для виробів машино- та приладобудування), однієї цифри, відповідної класифікаційної групи стандартів, числа, що визначає порядковий номер стандарту в даній групі, і двозначної цифри (після тире), що вказує рік реєстрації стандарту. Наприклад, позначення стандарту «ЕСТД. Правила оформлення документів контролю. Журнал контролю технологічного процесу »має вигляд: ГОСТ 3.1505-75, тобто ГОСТ - категорія нормативно-технічного документа (державний стандарт), 3 - клас (стандарти ЕСТД), 1 - виріб машино- або приладобудування, 5 - класифікаційна група стандартів, 05 - порядковий номер стандарту в групі, 75 - рік реєстрації стандарту.

Види і правила проектування ТД визначаються видом виробництва, на якому будуть виготовлятися або ремонтуватися виробу і його складові частини. У машино- і приладобудуванні залежно від призначення виробництва можна розділити на основне, допоміжне і дослідне.

Основне виробництво - виробництво товарної продукції, допоміжне - виробництво засобів, необхідних для забезпечення функціонування основного виробництва.

Дослідне виробництво - виробництво зразків, партій і серій виробів при проведенні науково-дослідних робіт.

За типом виробництва поділяються на одиничне, серійне і масове.

З організації виробництва поділяють на потокове, групове і стале.

За рівнем застосовуваних засобів автоматизації та механізації виробництва поділяють на автоматизоване і механізоване.

По виду або ознакою застосовуваного методу для виготовлення (ремонту) виробу розрізняють: ливарне, пресове, механообробне-ний, термічне, складальне, зварювальне, гальванічне, лакофарбове, напівпровідниковий, вакуумне та інші виробництва.

Стадії розробки ТД визначаються етапами розробки КД на виріб. На конструкторському етапі «Технічна пропозиція» ТД не розробляється, на конструкторських етапах «Ескізний проект» і «Технічний проект» ТД розробляється як «Попередній проект». В окремих галузях промисловості існує «Директивна технологічна документація», призначена не для виготовлення, а для виконання попередніх розрахунків різного роду завдань (інженерно-технічних, планово-економічних, організаційних) з метою визначення можливості розміщення відповідного замовлення на тому чи іншому підприємстві.

Так як обсяг ТД при виробництві виробів досить великий, всі види технологічних документів класифікують за призначенням, носію інформації, виду вноситься інформації, за принципом побудови і спеціалізації.

Основні технологічні документи містять різну інформацію:

про комплектуючих складових частинах вироби і застосовуваних матеріалах;

про дії, що виконуються виконавцями при проведенні техноло гічних процесів і операцій;

про засоби технологічного оснащення виробництва;

про налагодження засобів технологічного оснащення і застосовуваних дан них за технологічними режимами;

про розрахунок трудовитрат, матеріалів і засобів технологічного ос нащенія;

про технологічний маршруті виготовлення і ремонті;

про вимоги до робочих місць, екології навколишнього середовища і т. п.

Основні технологічні документи використовують, як правило, на робочих місцях. Допоміжні технологічні документи розробляють з метою поліпшення й оптимізації організації робіт з технологічної підготовки виробництва. Похідні технологічні документи застосовують для вирішення завдань, пов'язаних з нормуванням трудовитрат, видачею та здачею матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Розрізняють такі види технологічних документів:

відомість технологічних маршрутів (ВТМ) - зведена інформація по технологічному маршруту виготовлення виробу та його складових частин;

відомість матеріалів (ВМ) - зведені подетальні норми витрат матеріалів (основних і допоміжних) на виріб;

відомість специфікованих норм витрат матеріалів (ВСН) - зведені дані по специфікованою нормам витрат матеріалів на виріб;

відомість питомих норм витрат матеріалів (ВРН) - питомі норми витрат матеріалів, що застосовуються при виконанні процесів на покриття;

відомість застосовності деталей (складальних одиниць) у виробі (ВП) - вказівки про застосованості деталей (складальних одиниць) у виробі;

відомість застосовності стандартних, покупних, оригінальних деталей і складальних одиниць (ВП / СОП) - те ж, що і ВП;

відомість складання виробу (ВП / ВСИ) - порядок складання виробу з урахуванням черговості входимость складових частин та їх кількості;

технологічна відомість (ТБ) - вказівки по гуртування деталей і складальних одиниць по конструкторсько-технологічним або технологічними ознаками;

відомість технологічних документів (ВТД) - повний склад технологічних документів, що застосовуються при виготовленні вироби;

відомість оснастки (ВО) - повний склад технологічного оснащення, що застосовується при виготовленні (ремонті) вироби;

відомість обладнання (ВОБ) - повний склад устаткування, яке застосовується при виготовленні (ремонті) вироби;

технологічна інструкція (ТІ) - опис часто повторюваних прийомів роботи, дій з налагодження та налаштування засобів технологічного оснащення, приготуванню розчинів, електролітів, сумішей та ін., а також окремих типових і групових технологічних процесів (операцій);

маршрутна карта (МК) - зведені дані по складу застосовуваних операцій, обладнанню, технологічних документів і по трудовитратах на технологічний процес;

операційна карта (ОК) - операційне опис одиничних технологічних операцій;

паспорт технологічний (ТП) - комплекс процедур з виконання технологічних операцій виконавцями, технологічному контролю, контролю представниками замовника або Госпріємки;

журнал контролю технологічного процесу (ЖКТП) призначений для контролю параметрів технологічних режимів, що застосовуються при виконанні операцій на відповідному обладнанні, та ін.

Література

1. Мальков М.Н., Світенко В.Н. Пристрої функціональної електроніки та електрорадіоелементи.Консп. лекцій, частина I.- Харків: ХИРЕ, - 2002. - 140с.

2. Волга В.О. Деталі й вузли радіоелектронної апаратури, Изд.2-е, перераб. і доп. М.: "Енергія", 2007.-656с.

3. Дротяні резистори. Під ред. М.Т.Железнова, Л.Г.Шіршева.- М.: Енергія.2000.-240с.

4. Довідник конструктора-приладобудівників. В.Л.Соломахо і др.-М: Висш.шк, 2008.-271с.

5. Бєлінський Б.Т., Гондол В.П. та ін. Практичний посібник з навчального конструювання РЕА. - К: Вища шк., 2002 - 494с.

© 8ref.com - українські реферати