трусики женские украина

На головну

 Статистичний аналіз динаміки населення м Москви за період 2000-2005 рр. - Соціологія

Фінансова академія при Уряді РФ

Кафедра статистики

Лабораторна робота з статистиці

На тему

"Статистичний аналіз динаміки населення м Москви за період 2000-2005 рр."

Виконала:

студентка групи К-2-4

Балакірєва Є.

Перевірила:

проф. Чурилова Е.Ю.

Москва 2007

Зміст:

1. Введення.

2. Розрахунок і аналіз показників динаміки чисельності

населення м Москви.

3. Прогноз чисельності населення на 2006-2007 рр.

4. Висновок.

5. Список використаної літератури.

Розрахунок і аналіз показників динаміки чисельності населення м Москви.

Введення

Населення Москви стало швидко зростати після становлення і зміцнення Московського князівства і до початку 15 в. досягло 30-40 тис. До початку 18 в. після Смутного часу склало 200 тис. Після скасування кріпосного права і бурхливого розвитку промисловості і торгівлі до кінця 19 ст. число жителів Москви перевищила 1 млн., а до 1917 досягло 1,8 млн. У передвоєнному 1940 населення складало 4,5 млн.

Різке скорочення населення столиці припало на період Великої Вітчизняної війни, коли воно зменшилося до 2,5 млн.

З кінця 1970-х рр. приріст населення в Москві відбувався за рахунок мігрантів, з 1989 смертність стала перевищувати народжуваність. З 1991 почався фіксується статистично відтік населення з Москви. Однак реальна чисельність населення продовжувала зростати за рахунок біженців та переселенців із «близького зарубіжжя», трудових мігрантів. З кінця 1980-х років зросла міграція в Москву з колишніх республік СРСР. Нову категорію складають мігранти та біженці з країн далекого зарубіжжя. Багато хто з них потрапляють до Москви нелегально. У населенні Москви існує диспропорція в статевій структурі, жінки становлять 55% населення.

Особливість вікової структури населення столиці - низька частка дітей і підлітків і висока частка людей працездатного віку. У Москві живуть представники понад 130 національностей, з яких найчисленніші: росіяни (95%), українці, євреї, татари (національний склад сильно змінюється в результаті нелегальної міграції з країн СНД, особливо з України, Азербайджану, Вірменії, але тут можливі тільки приблизні оцінки).

Сьогодні демографічна проблема в Росії стоїть дуже гостро в зв'язку з низькою народжуваністю населення. Це важлива державна проблема. Сформована ситуація стала приводом до введення Урядом національної програми щодо поліпшення демографічної ситуації в країні. Дана програма стартувала зовсім недавно.

У цій лабораторній роботі я постараюся проаналізувати результати програми Уряду РФ щодо підвищення рівня народжуваності населення.

Дана лабораторна робота базується на побудові рядів динаміки і прогнозної моделі.

Метою даної лабораторної роботи є аналіз чисельності населення м Москви в період з 2000 по 2005 роки.

До завдань відносяться:

- Проаналізувати динаміку чисельності населення столиці,

- Проаналізувати результати програми Уряду РФ щодо підвищення рівня народжуваності населення,

- Отримати прогнозні оцінки чисельності населення за 2006-2007 роки.

Вихідні дані по чисельності населення столиці наведені в таблиці 1:

Таблиця 1

 Роки Чисельність населення, чол.

 2000 9932932

 2001 10114203

 2002 10269900

 2003 10386903

 2004 10391470

 2005 10406578

У таблиці 2 проведемо розрахунки показників рядів динаміки.

Таблиця 2

 роки Чисель-ність, чол. (Yi) Абсолютний приріст, тис.чол. Темпи зростання,% Темпи приросту,% Абсолют-ні значення приросту (Аi),%

 Ланцюгові (?ц) Базисні (?б) Ланцюгові (ТрЦ) Базисні (ТРБ) Ланцюгові (Тпрц) Базисні (ТпрБ)

 2000 9932932

 2001 10114203 181271 181271 101,82495 101,82495 1,82495 1,82495 101142,03

 2002 10269900 155697 336968 101,53939 103,392432 1,53939 3,392432 102699

 2003 10386903 117003 453971 101,139281 104,570363 1,139281 4,570363 103869,03

 2004 10391470 4567 458538 100,043969 104,616341 0,043969 4,616341 103914,7

 2005 10406578 15108 473646 100,145388 104,768441 0,145388 4,768441 104065,78

Абсолютні прирости:

Ланцюгові: ?ц = yi - yi-1

Для 2001 р .: 10114203-9932932 = 181271

Для 2002 р .: 10269900-10114203 = 155697

Для 2003 р .: 10386903-10269900 = 117003

Для 2004 р .: 10391470-10386903 = 4567

Для 2005 р .: 10406578-10391470 = 15108;

Базисні: ?б = yi - y1

Для 2001 р .: 10114203-9932932 = 181271

Для 2002 р .: 10269900-9932932 = 336968

Для 2003 р .: 10386903-9932932 = 453971

Для 2004 р .: 10391470-9932932 = 458538

Для 2005 р .: 10406578-9932932 = 473646.

Темпи зростання:

Ланцюгові: ТрЦ =

2001 г: (10114203/9932932) * 100% = 101,82%

2002 р: (10269900/10114203) * 100% = 101,54%

2003 г: (10386903/10269900) * 100% = 101,14%

2004 г: (10391470/10386903) * 100% = 100,04%

2005 г: (10406578/10391470) * 100% = 100,14%

Базисні: ТРБ =

2001 г: (10114203/9932932) * 100% = 101,82%

2002 р: (10269900/9932932) * 100% = 103,39%

2003 г: (10386903/9932932) * 100% = 104,57%

2004 г: (10391470/9932932) * 100% = 104,61%

2005 г: (10406578/9932932) * 100% = 104,77%

Темпи приросту:

Ланцюгові: Тпрц - 100 2001 г: 101,82 -100 = 1,82

2002 г: 101,54 - 100 = 1,54

2003 г: 101,14 - 100 = 1,14

2004 г: 100,04 - 100 = 0,04

2005 г: 100,14 - 100 = 0,14.

Базисні: ТпрБ - 100 2001 г: 101,82 - 100 = 1,82

2002 г: 103,39 - 100 = 3,39

2003 г: 104,37 - 100 = 4,37

2004 г: 104,61 - 100 = 4,61

2005 г: 104,77 - 100 = 4,77.

Абсолютні значення приросту:

2001 р: 10114203/100 = 101142,03

2002 р: 10269900/100 = 102 699

2003 р: 10386903/100 = 103869,03

2004 г: 10391470/100 = 103914,7

2005 г: 10406578/100 = 104065,78.

Середній абсолютний приріст:

== 94729,2

Середній темп зростання:

=== 1,009.

7) Середній темп приросту:

= 1,009 * 100% -100 = 0,9.

Одна з головних завдань вивчення динамічних рядів полягає у виявленні закономірностей (тенденцій) у розвитку того чи іншого процесу або явища. Виходячи з даних, отриманих в результаті аналізу ряду динаміки чисельності населення столиці, можна відзначити, що вона продовжує зростати. Значення ланцюгових і базисних показників показують нам характеристику змін рівнів динамічного ряду. Зокрема, можна відзначити різке зниження значення ланцюгового абсолютного приросту в 2004 році, а також стрімке зростання показників абсолютних базисних приростів. Останнє свідчить про те, що чисельність г Москви продовжує зростати. Показники ланцюгових темпів зростання показують, що поточна чисельність населення міста в період 2000-2005 рр. йшла на спад. Середній темп зростання населення столиці склав 100,9%, в той час як середній темп приросту склав 0,9%.

Прогноз чисельності населення на 2006-2007 рр.

За даними Таблиці 1 побудуємо графіки:

Серед збудованих графіків найменше значення помилки апроксимації спостерігається у експоненційної моделі.

Розглянемо лінійну модель, щоб зробити прогноз чисельності населення на 2006-2007 рр. Для цього візьмемо лінійне рівняння: y = 94772 * x + 2E + 0,8. Число 2Е + 0,8 ? 10000000. Позначимо року:

Таблиця 3

 Рік Позначення Чисельність, чол.

 2000 1 10094772

 2001 2 10189544

 2002 3 10284316

 2003 4 10379088

 2004 5 10473860

 2005 6 10568632

 2006 7 10663404

 2007 8 10758176

Тепер в лінійне рівняння замість Х підставлю значення, щоб отримати прогноз на потрібний період, а також вирівняні значення у. Середню помилку апроксимації буду розраховувати за даними лінійного графіка, зіставляючи їх з даними чисельності населення Держкомстату, за формулою:

, Тобто

Таблиця 5

 Роки у у '| у - у' | (| у - у '|) / у (| у - у' |) * 100 / у

 1 9932932 10094772 161840 0,0162933 1,629327574

 2 10114203 10189544 75341 0,007449 0,744902984

 3 10269900 10284316 14416 0,0014037 0,140371377

 4 10386903 10379088 7815 0,0007524 0,075238981

 5 10391470 10473860 82390 0,0079286 0,792861838

 6 10406578 10568632 162054 0,0155723 1,557226593

 Разом: 4,939929347

Підставляючи замість «у» значення зі збірки Держкомстату, замість «ух» - вирівняні значення «у», а замість «n» - кількість років, отримаю середню помилку апроксимації, рівну ? 4,939929347 / 6 ? 0,4233. Таке значення помилки апроксимації не перевищує 12-15%, це свідчить про те, що дані адекватні реальним.

Таким чином, можна сказати, що в найближчий період чисельність населення Москви буде возростала.

Висновок

В результаті даної лабораторної роботи я проаналізувала динаміку чисельності населення столиці за період 2000-2005 рр, а також зробила прогноз чисельності на 2006-2007 рр., Згідно з яким, чисельність населення м.Москви буде продовжувати стрімко зростати. Також можна відзначити, що середній абсолютний приріст чисельності населення становить близько 94729,2, тобто майже 95 тисяч чоловік. Цей показник досягається, в основному, за рахунок приїжджих громадян та міграції населення і не пов'язаний з високим рівнем народжуваності в місті. Можна відзначити різке зниження значення ланцюгового абсолютного приросту в 2004 році, а також стрімке зростання показників абсолютних базисних приростів. Останнє свідчить про те, що чисельність г Москви продовжує зростати. Показники ланцюгових темпів зростання показують, що поточна чисельність населення міста в період 2000-2005 рр. йшла на спад. Середній темп зростання населення столиці склав 100,9%, в той час як середній темп приросту склав 0,9%.

Список використаної літератури:

Салін В.М., Чурилова Е.Ю. Курс теорії статистики, М .: Фінанси і статистика, 2006

Методологічні положення зі статистики / Держкомстат Росії. - М .: Вип. 4. - 2003

Сайт мережі Інтернет: www.capital.ru

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка