трусики женские украина

На головну

 Статистика населення - Соціологія

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ

Зміст

Поняття населення і демографічні процеси

Показники руху населення

Екстраполяційні методи

Угруповання населення

Література

Поняття населення і демографічні процеси

Населення - це сукупність людей, що проживають в межах певної території: частини країни, всієї країни, групи країн, всього земної кулі.

До числа демографічних процесів відносяться:

а) процеси природного руху населення і зміни поколінь, тобто відтворення;

б) процеси зміни структури населення (за статтю, віком, соціальним та економічним складом, рівнем освіти та грамотності);

в) процеси зміни розміщення населення по території;

г) процеси міграції населення.

Статистика населення використовує специфічні способи аналізу: побудова імовірнісних таблиць, демографічної сітки, вікових пірамід та ін.

У статистиці населення використовуються такі види імовірнісних таблиць: народжуваності, смертності (дожиття), шлюбності, розлучуваності.

Всі імовірнісні таблиці будуються не для реального, а для умовного, гіпотетичного населення. По суті це модель смертності або дожиття до певного віку народжених 100 000 чоловік або 10 000 жінок фертильного віку в таблицях народжуваності, шлюбності і розлучуваності.

 Показники чисельності населення і методи їх розрахунку

Основним джерелом статистики населення є поточний облік і одноразові спостереження у вигляді суцільних або вибіркових переписів.

При аналізі розрізняються постійне населення (ПН) і наявне населення (НН). У переписах, крім того, враховуються ще дві категорії: тимчасово проживають (ВП) і тимчасово відсутні (ВО).

Якщо є дані на началоі кінець періоду, то середня чисельність населення визначається за формулою середньої арифметичної простої:

.

Якщо є дані моментного ряду динаміки з рівновіддаленими рівнями, то розрахунок середньої чисельності населення здійснюється - по хронологічній:

,

де- чисельність населення на початок місяця;

п - число місяців

Для моментного ряду динаміки з нерівно відстоять рівнями розраховується за формулою середньої арифметичної зваженої:

.

При визначенні середньої чисельності населення за тривалий період часу, то використовується формула середньої логарифмічною:

.

Показники руху населення

Для характеристики застосовують показники природного та механічного руху населення, до яких відносяться загальні та повозрастние коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту, а також коефіцієнти механічного поповнення, вибуття і приросту населення.

Всі ці коефіцієнти розраховуються за однією і тією ж методикою - як відношення відповідного абсолютного показника до середньорічної чисельності населення. Тому вони визначаються по нижченаведених формулами:

;

;

;

;;

;.

Загальний коефіцієнт інтенсивності міграції:

,

де, - відповідно коефіцієнти народжуваності і смертності;

- Коефіцієнт природного приросту населення;

- Відповідно коефіцієнти механічного поповнення та механічного вибуття;

- Коефіцієнт механічного приросту населення;

- Коефіцієнт життєздатності (коефіцієнт Покровського);

- Спеціальний коефіцієнт народжуваності (коефіцієнт плодючості, фертильності);

- Відповідно чисельність осіб, народжених і померлих протягом досліджуваного періоду;

- Відповідно чисельність осіб, вибулих і прибулих в країну протягом досліджуваного періоду;

- Середня загальна чисельність населення країни за досліджуваний період.

Методи прогнозування чисельності населення

Загальний приріст чисельності населення за рік складається як результат його природного руху, так і в результаті механічного (міграційного) переміщення.

Коефіцієнт загального приросту

.

Демографічний прогноз являє собою наукове передбачення майбутнього розвитку населення на найближчу або віддалену перспективу.

У спеціальній літературі є класифікації демографічних прогнозів. Найбільш чітка класифікація дана в працях Л.Л. Рибаківська. Він розрізняє наступні групи демографічних прогнозів.

1. За мети, яка переслідується при прогнозуванні:

а) прогнози, що показують, що може статися, якщо в майбутньому збережуться тенденції розвитку населення (прогнози-застереження);

б) прогнози, що демонструють, що має статися в результаті здійснення відповідної системи заходів, пов'язаних з демографічними процесами.

2. По об'єктах прогнозування:

а) прогнози відтворення населення, народжуваності, смертності;

б) прогнози міграційних процесів;

в) прогнози чисельності та складу трудових ресурсів, якими володіє територія;

г) прогнози окремих структурних елементів і категорій населення або трудових ресурсів;

д) прогнози динаміки чисельності та половозрастного складу всього населення країни.

3. За методами побудови:

а) прогнози, побудовані методом змістовної екстраполяції;

б) прогнози, побудовані методом експертних оцінок;

в) прогнози, побудовані по аналоговому прінціпуЕкстраполяціонние методи

На основі аналізу фактичних динамічних рядів чисельності зайнятого, безробітного та активного населення країни визначають формальну функцію (залежно від часу), яка найбільш точно описує реальний процес зміни чисельності прогнозованих показників.

На практиці часто використовують функції:

а) рівняння прямої

;

б) рівняння параболи другого порядку:

;

в) різні статечні функції

.

Наприклад, перспективна чисельність населення через t років:

.Группіровкі Населення

Населення поділяється:

на економічно активне населення,

працездатне населення.

Економічно активне населення охоплює всіх осіб обох статей, які надають свою працю для виробництва економічних товарів і послуг протягом зазначеного періоду.

Розрізняють два поняття економічно активного населення - це активне населення, що вимірюється за відносно тривалий період (як правило, за рік), і поточне активне населення (або, що тотожно, робоча сила), що вимірюється за відносно короткий спостережуваний період (один день або один тиждень ).

Для характеристики економічно активного населення широко застосовується метод угруповань.

Угруповання умовно можна об'єднати в два типи:

общедемографіческіе;

соціально-економічні (за статусом).

До общедемографіческім угрупованням відносяться:

а) угруповання за статтю та віком;

б) територіальна угруповання (за місцем проживання), яка здійснюється на підставі адміністративно-територіального поділу країни.

в) угруповання за сімейним станом (перебувають у шлюбі; холості; розведені; вдови), а також угруповання за кількістю членів в сім'ї;

г) групування за національністю та рідною мовою;

д) групування за подданству (громадянином якої держави є дана особа);

е) угруповання за рівнем освіти;

ж) угруповання за джерелом засобів до існування (доходи від занять; пенсії, допомоги, стипендії; доходи від капіталу - відсотки, дивіденди та інші).

Економічно активне населення ділиться відносно зайнятості (соціально-економічні) на групи:

роботодавці;

самостійний господар;

найманий працівник;

неоплачувану працюючий член сім'ї в сімейному бізнесі;

член виробничого кооперативу.

Працездатне населення поділяється:

на осіб "оплачуваної зайнятості";

осіб "Самостійної зайнятості";

безробітних.

"Оплачиваемая зайнятість"

1) "на роботі": особи, які протягом спостережуваного періоду виконували роботу з метою отримання заробітної плати;

2) "мали роботу, але не були на роботі": особи, які вже працювали, але тимчасово не були на роботі протягом даного періоду, хоча мали формальний зв'язок зі своєю роботою.

"Самостійна зайнятість"

1) "на роботі": особи, які протягом спостережуваного періоду виконували деяку роботу з метою отримання прибутку або сімейних доходів;

2) "з господарством, але не на роботі": особи з господарством, яке може бути діловим підприємством, фірмою з надання послуг, які тимчасово не перебувають на роботі протягом досліджуваного періоду.

На підставі даних про чисельність активного населення, зайнятих і безробітних визначаються відповідні коефіцієнти активності, зайнятості та безробіття. При цьому коефіцієнти зайнятості та безробіття можна розрахувати в двох варіантах:

а) по відношенню до загального населення;

б) по відношенню до економічно активного населення.

Література

1. Теорія статистики: Підручник / За ред. проф. Р.А. Шмойловой. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 560 с.

2. Практикум з теорії статистики: Учеб. посібник / За ред. Р.А. Шмойловой. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 416 с.

3. Єлісєєва І.І., Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики: Підручник. - М .: ИНФРА-М. 2002. - 387 с.

4. Єфімова М.Р., Петрова Е.В., рум'янців В.Н. Загальна теорія статистики: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 346 с.

5. Загальна теорія статистики: Статистична методологія до вивчення комерційної діяльності / За ред. О.Е. Башиной, А. А Спіріна. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 298 с.

6. Економічна статистика: Підручник / За ред. Ю.Н. Іванова. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 480 с.

7. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. Посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 463 с.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка