На головну

 Підвищення ефективності продукції скотарства - Ботаніка та сільське господарство

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА

1.1 Сутність і фактори ефективності сільськогосподарського виробництва

1.2 Сучасний стан галузі скотарства

1.3 Підвищення ефективності виробництва продукції скотарства

2 СУЧАСНИЙ СТАН СПК «ПРОМІНЬ»

2.1 Економічні результати діяльності

2.2 Склад і структура земельних ресурсів

2.3 Трудові ресурси

2.4 Основні та оборотні фонди

2.5 Оцінка платоспроможності і фінансового стану підприємства

3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА

3.1 Стан та тенденції розвитку тваринницьких галузей у господарстві

3.2 Планування виробництва продукції скотарства

3.3 Планування витрат продукції скотарства

3.4 Калькуляція (обчислення собівартості продукції)

3.5 Оптимізація кормових раціонів

3.6 Підвищення якості продукції скотарства

ВИСНОВОК

Список використаної літератури

ВСТУП

Механізм ринкової системи господарювання спрямований на підвищення економічної ефективності товаровиробників у всіх галузях, в тому числі і в аграрному секторі. Проте організація економічної реформи супроводжується різними проблемами при досягненні кінцевого результату сільськогосподарськими підприємствами.

Головне завдання сільського господарства полягає в тому, щоб забезпечити подальше зростання сільськогосподарського виробництва, всемірно підвищувати ефективність землеробства і тваринництва для повного задоволення потреб населення в продуктах харчування та промисловому сировину.

Молоко за своїм значенням у харчуванні населення займає друге місце після хліба. Молоко - це найбільш цінний і високоякісний продукт харчування. За хімічним складом і харчовим властивостям воно не має аналогів серед інших видів природної їжі, так як в його склад входять найбільш повноцінні білки, молочний жир, молочний цукор, а також інші хімічні сполуки, які м'яко перетворюються і добре засвоюються організмом. Молоко широко використовують як у натуральному вигляді (незбиране молоко), так і для приготування різноманітних кисломолочних продуктів.

Яловичина - незамінний продукт харчування. Вона містить всі життєво необхідні для людини поживні речовини тваринного походження. М'ясо великої рогатої худоби має велике значення для формування, становлення і життєдіяльності організму людини. Воно також містить необхідні для харчування людей інгредієнти, які перетравлюються і засвоюються на 95%. Раціональна норма, відповідно до науково обгрунтованим харчуванням передбачає споживання людиною 82 кг м'яса на рік, з них - 32 кг (39%) яловичини.

Скотарство, організація отримання молока та яловичини, вимоги до їх якості привертають увагу вчених і фахівців, а також працівників сільського господарства, прямо або побічно зайнятих в отриманні цих продуктів харчування. У зв'язку з цим обрана тема дипломної роботи є актуальною і має практичне значення.

Тема дипломної роботи актуальна для СПК «ПРОМІНЬ», так як кооператив спеціалізується на виробництві продукції скотарства.

Мета дипломної роботи - на основі аналізу господарської діяльності підприємства, вивчення стану кормової бази, виробництва молока та яловичини обґрунтувати шляхи підвищення ефективності виробництва продукції скотарства, а також визначити оптимальне поголів'я великої рогатої худоби, що забезпечує отримання кооперативом максимально можливої ??на сьогоднішній день прибутку.

Завдання дослідження: оцінка економічного потенціалу підприємства; аналіз організації виробництва продукції; аналіз стану скотарства в господарстві; виявлення резервів підвищення ефективності виробництва продукції скотарства; Розробка та оптимізація кормової бази; оптимізація галузевої структури.

Об'єктом дослідження є сільськогосподарський виробничий кооператив «ПРОМІНЬ».

При виконанні дипломної роботи використані різні методи дослідження: монографічний, статистико-економічний, економіко-математичний, балансовий, абстрактно-логічний, метод експертних оцінок та особистих спостережень.

Інформаційною базою є річні звіти СПК «ПРОМІНЬ», економічна, нормативно-правова, довідкова література.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА 1.1 Сутність і фактори ефективності сільськогосподарського виробництва

Ефективність виробництва це загальноекономічна категорія з постійно діючими основними факторами її підвищення та єдиними формами суспільної обліку. Тому для порівнянності даних аналізу, виявлення величини абсолютного ефекту, вироблення цілеспрямованих заходів щодо забезпечення його зростання необхідна єдина система критеріїв і показників для всіх галузей економіки.

Латинське слово «еффектус» - означає виконання, результат. Слово «ефективність» означає результативність, отримання кінцевого результату. Ефективність пов'язана з цілеспрямованою людською діяльністю, осмисленим працею. Тільки така праця може дати бажаний кінцевий результат, можливість досягти певної мети.

Категорію ефективності суспільного виробництва розмежовують в економічних джерелах на технічну, економічну і соціальну: економічну ефективність - на техніко-економічну, загальноекономічну, соціально-економічну.

Технічну ефективність ще називають виробничої або техніко-технологічної ефективністю. Це обсяги виробництва продукції, врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин, вихід продукції на одиницю земельної площі, продуктивність праці, фондовіддача, вироблення техніки і т.д.

Економічна ефективність включає в себе прибуток, рентабельність, окупність витрат, платоспроможність підприємства, заборгованість за кредитами та інше. Соціальна ефективність виражається у виробництві продукції на душу населення, рівень споживання продуктів харчування за рахунок власного виробництва, рівні доходів і зайнятості населення, забезпечення житлом та об'єктами соціальної інфраструктури.

Зокрема, В.Д.Белкін [2] вважає, що так як, в будь-якому способі виробництва розрізняють технічні, економічні та соціальні аспекти, як його власні моменти, то необхідно відповідно розмежовувати і форми ефективності.

На сучасному етапі до вищеперелічених формам ефективності можна ще додати, на думку професора М.В.Курцева [17, с.30] екологічну ефективність. Це збереження агроландшафтів, родючості грунту, чистота водних джерел, збереження рослинного і тваринного світу.

Сільськогосподарське виробництво підпорядковане як загальним, так і специфічними законами розвитку. При визначенні сутності, критеріїв та факторів величини абсолютного і відносного ефекту необхідно поєднувати загальне та особливе. Ефективність як категорія суспільного виробництва властива різним економічним системам. В цілому ефективність як соціально-економічна категорія суспільного виробництва виражає його результативність, але практично вона виступає в різних формах і є вираженням різноманітних і неоднорідних за своїм економічним змістом процесів і факторів виробництва.

Обсяг виробництва продукції тваринництва та рослинництва, врожайність сільськогосподарських культур, прирости живої маси і приріст поголів'я тварин і т.д., теж характеризую результативність сільськогосподарського виробництва, але це ще не ефективність. Так як однакова продуктивність тварин може бути отримана при різної економічної ефективності виробництва продуктів тваринництва. Тому, вивчаючи конкретну категорію матеріального виробництва, необхідно знати, яку сторону і яке конкретне зміст її результативності висловлює дана категорія. З цього випливають строго певні критерії та показники, властиві даної категорії результативного виробництва, а разом з тим і строго певні форми суспільної обліку кількісних і якісних характеристик та зміни в даній конкретній стороні результативності господарської діяльності. Вивчаючи наукову літературу по ефективності суспільного виробництва можна сказати, що, насамперед, часто недооцінюється об'єктивна необхідність аналізу ефективності як конкретної форми суспільного виробництва, як конкретної його категорії. Під поняттям «ефективність» розуміється всяка результативність взагалі, і аналіз включає фактично всі основні сторони процесу відтворення.

Діяльність сільськогосподарських підприємств усіх форм власності досить різноманітна, і результати їх роботи залежать не тільки від умов виробництва, а й від цілого ряду різноманітних факторів. Тому при аналізі результатів діяльності будь-якого підприємства дуже важливо визначити і точно підрахувати розмір впливу окремих факторів на відхилення з того чи іншого показника. Під фактором при економічних дослідженнях слід розуміти чинники, мають позитивні і негативні впливи на господарські процеси та їх результати.

У зв'язку з тим, що всі явища і процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємному зв'язку, взаємної залежності і обумовленості, при проведенні аналізу виникає необхідність вивчення і вимірювання впливу не тільки окремих факторів, а й усього їх комплексу. Тому якщо який-небудь фактор випадає з мети дослідження, то підрахунок ступеня впливу інших, прийнятих у розрахунок факторів, а також висновків за результатами дослідження будуть неточними. Слід зазначити, що більшість чинників, що впливають на той чи інший результативний показник, складається з багатьох ознак, які в свою чергу можуть виступати як самостійні фактори з більшою або меншою мірою впливу.

У завдання аналізу входить найбільша деталізація факторів. Чим детальніше розчленування і дослідження складу факторів, що впливають на результати діяльності підприємства, тим глибше аналіз, повніше виявляються невикористовувані внутрішньогосподарські резерви. Щоб легше зрозуміти і найбільш детально досліджувати фактори та їх вплив на результати роботи підприємства або на який-небудь окремий показник, використовувані при аналізі чинники доцільно класифікувати за найбільш відмітною ознаками.

Такими ознаками можуть бути: зміст фактора, ступінь впливу його на результативний показник, термін дії фактора, кількість об'єднаних фактором причин, кількість охоплених своєю дією підприємств, ступінь залежності фактора від підприємства, вид впливу, можливість визначення розміру впливу фактора на результати господарських процесів.

У методичних рекомендаціях комплексної оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва робиться спроба звести фактори сільськогосподарського виробництва, що впливають на ефективність в наступні групи:

- Перша група - це фактори, що відображають наявність, стан і використання продуктивних сил (трудові ресурси, засоби та предмети праці, їх якісна і кількісна характеристика, співвідношення, технологія, організація, управління);

- Друга група - фактори, що виражають виробничі відносини (зміст економічного механізму господарювання);

- Третя група - фактори, що характеризують специфічні умови сільськогосподарського виробництва (природно-кліматичні умови, сезонність виробництва).

У рекомендаціях це пояснюється тим, що «перша група факторів безпосередньо становить зміст процесу власне виробництва і пов'язана з процесом інтенсифікації, який відображає кількісне і якісне зміна ресурсів виробництва.

Друга група факторів визначає якісні зміни процесу виробництва, здійснюваного на основі його інтенсифікації, а також виробничі відносини. Дана група факторів пов'язана з усіма стадіями процесу відтворення.

Третя група факторів безпосередньо пов'язана з процесом власне виробництва і робить на нього істотний вплив на стадії розподілу, обміну та споживання »[22, с.15].

Щодо класифікації факторів і резервів підвищення ефективності виробництва існують і інші думки. Наприклад, на думку М.Н.Баканова і А. Д. Шереметом [1, с.233-241] ефективність господарської діяльності характеризується порівняно невеликим колом показників, але на кожен такий показник впливає ціла система факторів. За допомогою управління цими факторами можна впливати на рівень показників ефективності. З точки зору впливу факторів на дане явище або показник треба розрізняти фактори першого, другого і n-ого порядків. Різниця понять «показник» і «фактор» умовно, так як практично кожен показник може розглядатися як фактор іншого показника більш високого порядку і навпаки. Ці автори ділять фактори за такими ознаками:

- Загальні і приватні;

- Внутрішні і зовнішні.

Внутрішні, в свою чергу, діляться на основні і неосновні, а зовнішні діляться на зовнішньоекономічні умови, соціальні умови і природні умови. Ця класифікація факторів, на думку авторів, дозволяє вирішити важливу проблему - очистити основні показники від впливу зовнішніх і побічних чинників з тим, щоб показники прийняті для оцінки ефективності діяльності підприємства краще відображали досягнення його колективу.

На думку П.К.Сліжевского [27, с.2] до факторів економічної ефективності сільськогосподарського виробництва можна віднести: по-перше, відносини власності в сільському господарстві; по-друге, - відсутність зв'язку економічних інтересів виробників і споживачів з конкретним товарообміном через ринок; по-третє, низька господарська самостійність господарюючих суб'єктів і, по-четверте, - слабка матеріальна зацікавленість у збільшенні виробництва продукції.

Автори В.І.Завгородній, В.А.Скляр, І.П.Трубілін [8, с.216-217] вважають, що підвищення ефективності виробництва характеризує також ставлення фінансових результатів діяльності господарства до витрат. При аналізі основних факторів, що впливають на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств, не вказані також найважливіші фактори, як створення агропромислових комплексів і міжгосподарських об'єднань, інтенсифікація виробництва, підвищення продуктивності праці, вдосконалення технології і управління проізводством.1.2 Сучасний стан галузі скотарства

За даними Федеральної служби державної статистики, на 1 січня 2007 року в Російській федерації в господарствах усіх сільгосптоваровиробників, за розрахунками, стадо великої рогатої худоби склало 21 млн. Голів, що на 0,4 млн. Менше, ніж на ту ж дату 2006 року. З них корів - 9,2 млн. Голів, що на 0,3 млн. Менше. Темпи скорочення в минулому році в порівнянні з попереднім роком сповільнилися (у 2005 р до 2004 - на 6,1%, а в 2006 р до 2005 р - на 1,2%), у тому числі корів -відповідно на 6,4 і 2,3%. У сільськогосподарських організаціях за 2006 рік чисельність великої рогатої худоби знизилася на 4,1% (у 2005 році порівняно з попереднім на 8,8%), у тому числі корів - відповідно на 5 і 8,5%.

Динаміка чисельності великої рогатої худоби представлена ??в таблиці.

Таблиця 1 - Чисельність великої рогатої худоби в Росії в господарствах усіх категорій (на 1 січня), млн. Голів

 Рік 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Велика рогата худоба 58,8 43,3 28,0 27,3 27,1 26,5 25,0 2,3,3 21,4 21,0

 в т.ч. корови 20,8 18,4 13,1 12,7 12,2 11,8 11,1 103 9,5 9,2

До початку 2007 року, порівняно з 1990 роком в РФ поголів'я великої рогатої худоби зменшилося в 2,8 рази, у тому числі корів - у 2,3 раза. Обвальний спад поголів'я великої рогатої худоби тривав до 2000 року. Стадо великої рогатої худоби, в тому числі і корів, хоча і більш повільними темпами, все ще продовжує скорочуватися. Очевидно, робити висновок, що реалізація пріоритетного національного проекту «Прискорений розвиток тваринництва» справила позитивний вплив на розвиток тваринництва вже в 2006 році, передчасно. Призупинити спад поголів'я худоби все ще не вдалося, хоча його темпи і відчутно сповільнилися, що дозволяє очікувати стабілізації його чисельності в нинішньому році.

Криза суспільного виробництва в сільському господарстві за роки проведення аграрної реформи привів до корінних змін у структурі поголів'я худоби за категоріями господарств. Якщо в 1990 році частка господарств населення в загальній чисельності великої рогатої худоби становила 17,3%, то в 2006 році - 44,9% (на 1,2% більше, ніж у 2005 році). Громадське тваринництво, обеспечивавшее раніше в основному ринкові продовольчі фонди та сировину для м'ясомолочної промисловості, понесло найбільш відчутні втрати і втратило свої позиції.

У сільськогосподарських організаціях у 2006 році дещо покращилася збереження поголів'я великої рогатої худоби. Відмінок склав 2,4% до обороту стада (у 2005 році - 2,5%). Вихід приплоду (у розрахунку на 100 корів) збільшився на 4%.

У 2006 році порівняно з попереднім роком у господарствах всіх категорій зросло виробництво основних видів продукції: худоби на забій -на 2%, молока - на 0,6%. За останні 7 років виробництво молока скоротилося на 2,5% і на сьогоднішній

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com