На головну    

 Тести як засіб контролю розвитку граматичних навичок учнів 6 класу на уроках англійської мови - Педагогіка

Державна освітня установа

середньої професійної освіти

Педагогічний коледж №2

Випускної кваліфікаційної роботи

Тести як засіб контролю розвитку граматичних навичок учнів 6 класу на уроках англійської мови

Допущена до захисту

"___" ___ Р

Заст. директора з УПР

Виконала: студентка 5 2 групи

Спеціальність 050303

Іноземна мова

Павлова Катерина Олексіївна

Керівник:

Виролайнен Олена Валентинівна

Рецензент:

Федорова Марія Володимирівна

г. Санкт-Петербург 2009

Зміст

Введення

Глава 1. Формування граматичних навичок при навчанні англійської мови

1.1 Сутність поняття "граматичний навик"

1.2 Види граматичних навичок

1.3 Труднощі оволодіння граматичною стороною мови у школярів на середньому етапі навчання англійської мови

Глава 2. Контроль в навчанні

2.1 Поняття "контроль". Функції контролю

2.2 Види і форми контролю

2.3 Методи контролю

Глава 3. Використання тестів на уроках англійської мови

3.1 Сутність поняття "тест"

3.2 Вимоги до тестів

3.3 Переваги і недоліки тестів

3.4 Вимоги, що пред'являються до викладача при складанні тестових завдань

3.5 Роль тестів у формуванні граматичних навичок

Глава 4. Вивчення впливу тестів на формування граматичних навичок учнів 6 класу

4.1 Характеристика УМК

4.2 Характеристика класу

4.3 Виявлення рівня сформованості граматичних навичок учнів 6 класу

4.4 Застосування тестів з метою формування граматичних навичок

4.5 Виявлення рівня сформованості граматичних навичок учнів за підсумками навчально-дослідницької діяльності

Висновок

Список літератури

Додатки

Введення

Тема "Тести як засіб контролю процесу формування граматичних навичок учнів 6 класу на уроках англійської мови" обрана нами у зв'язку з тим, що проблема контролю та контрольно-оцінної діяльності є актуальною, так як всі знання, передані учителем учневі, навички та вміння, сформовані в учня або підлягають розвитку, повинні бути проконтрольовані і оцінені.

Особливо важливим у процесі навчання є контроль граматичних навичок, так як він виступає однією з важливих складових навчального процесу. Граматика має першорядне практичне значення, оскільки з її допомогою забезпечується формування вміння усного та письмового спілкування. Не володіючи граматичними навичками, неможливе адекватне сприйняття і розуміння іншомовних висловлювань, і, таким чином, утрудняється спілкування з носієм іншої культури. На сучасному етапі в методиці викладання існує широке розмаїття форм і методів контролю.

Контроль граматичних навичок може бути традиційним (контрольна робота, самостійна робота, диктант, твір, виклад, реферат, залік, іспит), а може бути тестовим. Тестова форма контролю відрізняється об'єктивністю вимірювання результатів навчання, оскільки вони орієнтуються не на суб'єктивну думку викладача, а на об'єктивні емпіричні критерії. Також дуже важливим є те, що підсумкова шкільна атестація, а саме, Єдиний Державний Іспит проводиться у формі тестів, до яких, безумовно учнів необхідно готувати. Цим і обумовлюється актуальність обраної теми.

Метою даної роботи є виявити педагогічні умови для успішного використання тестів як засобу контролю формування граматичних навичок учнів 6 класу на уроках англійської мови. Постановка даної мети обумовлює наступні завдання:

Уточнити поняття "навик", "граматичний навик", "контроль", "тест".

Проаналізувати особливості використання тестів як засобу контролю формування граматичних навичок учнів, виявити особливості використання тестового контролю при формуванні граматичних навичок учнів 6 класу на уроках англійської мови.

Спроектувати і реалізувати серію тестів, що забезпечують контроль формування граматичних навичок учнів середнього етапу навчання англійській мові.

У процесі навчально-дослідницької роботи виявити ефективність використання тестів як засобу контролю граматичних навичок учнів середнього етапу навчання англійській мові.

Глава 1. Формування граматичних навичок при навчанні англійської мови 1.1 Сутність поняття "граматичний навик"

Контроль граматичних навичок є одним з найважливіших етапів навчання іноземної мови. Під граматикою ми розуміємо структуру мови, систему правил, які диктують допустимі послідовності елементів мови, що утворюють пропозицію цією мовою.

Існує велика кількість визначень "навику", наведемо деякі з них: навичка - це дія, автоматизоване в результаті вправі і проходить через ряд етапів формування. [21]

Найбільш повним і відображає суть ми знайшли визначення, дане А. Ребером, який під навичкою увазі доведене до автоматизму шляхом багаторазових повторень дію; критерієм досягнення навику служать тимчасові свідчення виконання, а також той факт, що виконання не вимагає постійного й інтенсивного уваги (контролю). [25]

Навик може бути не тільки руховим, але і перцептивних, розумовим, мовним. Різноманітність навичок пов'язане із здійсненням облікової та професійної діяльності.

Під граматичним навиком розуміється систематизоване дію з вибору моделі адекватної мовної завдання в даній ситуації, правильно оформленим мовним одиницям граматичного рівня, скоєне в навикових параметрах і служить однією з умов виконання мовної діяльності. [28]

Роль граматичного навички в навчанні англійської мови вкрай важлива, оскільки, навчивши школярів читати, говорити, слухати, писати іноземною мовою, школа одночасно забезпечує їм безпосередній доступ до інших національних культур і тим самим до світової культури. Всі перераховані вище вміння не можуть бути сформовані без граматичного навика.1.2 Види граматичних навичок

Методисти виділяють два види граматичних навичок: рецептивні та продуктивні, виходячи з видів мовленнєвої діяльності. Під продуктивними граматичними навичками розуміється здатність мовця вибрати модель, адекватну мовної завданню, і оформити її відповідно нормам даної мови. Під рецептивними навичками слід розуміти здатність читати або слухати дізнаватися граматичні форми, що вивчається і співвідносити з їх значенням. [26] Ті граматичні навички, якими учні користуються активно називаються активними граматичними навичками, а ті, які учні дізнаються в ході оволодіння іноземною мовою називаються пасивними. Вони найбільш споживані в письмовій мові, завданнях, які учні повинні перемогти на слух і при читанні. (Пасивних граматичних навичок більше, ніж активних). [31]

У період вивчення англійської мови в школі учні опановують спеціальними граматичними навичками:

рецептивними граматичними навичками при аудіювання та читанні:

Дізнаватися / виявляти з мовного потоку граматичні конструкції і співвідносити їх з певним смисловим значенням (здатність виділяти з основного потоку мови слова і словосполучення, що несуть певну граматичну навантаження, і зіставити зі змістом даного слова або словосполучення);

Диференціювати та ідентифікувати граматичні явища за формальними ознаками і стройовим словами (вміння впізнавати граматичні явища за певними ознаками і розділять їх на групи між собою);

Співвідносити значення граматичних форм / конструкцій зі змістом контексту (вміння зіставляти граматичні форми і зміст контексту, що дає можливість здогадатися про семантичному значенні самої граматичної форми);

Розрізняти подібні за формою граматичні явища (здатність відрізнити одне граматичне явище від іншого, незважаючи на їх схожість);

Прогнозувати граматичні форми слова / конструкції (здатність передбачити використання тієї чи іншої граматичної форми);

Встановлювати групи членів пропозиції (вміння визначати члени речення);

Визначати структуру простого пропозиції по стройовим елементам, порядку слів та ін. (Здатність встановити структуру простого пропозиції за певними ознаками);

Визначати структуру складного речення, кордон придаткових пропозицій і оборотів - інфінітівних, причетних герундіальних, визначальних, обстоятельственних і т.д. (Вміння встановити правильну структуру складного речення, враховуючи наявність різних оборотів);

Встановлювати зв'язки між пропозиціями всередині абзацу або складного синтаксичного цілого в опорі на сполучні засоби мови (вміння зрозуміти суть тексту і співвіднести пропозиції між собою за смисловим значенням);

Продуктивними граматичними навичками граматичного оформлення породжуваного тексту при говорінні і листі:

Утворювати граматичні форми (вміння створювати нові форми, що несуть певну граматичну навантаження);

Вибирати і вживати граматичні конструкції в залежності від ситуації спілкування (здатність вибрати потрібну і відповідну граматичну конструкцію для даної ситуації);

Вміти варіювати граматичне оформлення висловлювання при зміні комунікативного наміру (здатність змінювати граматичне оформлення при зміні комунікативної мети);

Володіти способами інтерпретації значень і переведення основних граматичних категорій на рідну мову (знання і вміння використання різних перекладних способів);

Формулювати граматичне оформлення усних і письмових текстів (здатність створити граматично оформлені тексти, як для усного вживання, так і для письмового).

Таким чином, граматичний навик може поділятися на кілька різновидів залежно від виду мовної діяльності, якими школярі опановують в процесі навчання англійській язику.1.3 Труднощі оволодіння граматичною стороною мови у школярів на середньому етапі навчання англійської мови

Граматичний навик, як і будь-який інший, формується поетапно. Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Є. Сахарова виділяють наступні стадії формування граматичного навички:

Сприйняття (відбувається презентація граматичного явища в мові вчителя)

Імітація (тренування граматичних явищ у вправах, заснованих на повторенні за учителем, на виконанні вправ ідентичних раніше виконуваних)

Підстановка (підстановка правильних за змістом слів в пропуски)

Трансформація (зміна форм дієслова)

Репродукція (відтворення отриманих знань самостійно) [26]

Таким чином, в даний час існують різні точки зору щодо визначення поняття "навик", це пов'язано з тим, що формування умінь і навичок є одним із завдань навчання іноземної мови на часовому етапі, і кожен учень розглядає його різних позицій.

Формування граматичних навичок відіграє важливу роль при навчанні англійської мови. Оволодіння граматичними навичками необхідно учням, так як граматика є основою для решти розділів лінгвістики і вивчення англійської мови неможливе без формування граматичних навичок. Так як граматичний навик формується поетапно, то можуть виникнути індивідуальні труднощі при оволодінні даними навичкою, які вирішуються індивідуально.

Глава 2. Контроль в навчанні 2.1 Поняття "контроль". Функції контролю

Контроль є невід'ємною частиною процесу навчання. М.В. Гамезо дає наступне визначення контролю: контроль - перевірка, а також постійне перебування в цілях перевірки або нагляду. [5]

На думку П.І. Пидкасистого, контроль має місце на всіх стадіях процесу навчання, але особливого значення набуває після вивчення якого-небудь розділу програми і завершення ступеня навчання. П.І. Підкасистий говорить про те, що суть перевірки результатів навчання полягає у виявленні рівня освоєння знань учнів, який повинен відповідати державному освітньому стандарту з даної програми, предмету. [23]

Методист Шатилов С.Ф. виділив наступні функції контролю:

Контрольно-коригуюча (виявлення ступеня оволодіння новим матеріалом окремими групами учнів з метою поліпшення цього володіння)

Контрольно-попереджувальна (звертає увагу учнів на те, які вміння та навички підлягають контролю)

Контрольно-узагальнююча (виявлення ступеня володіння мовними навичками і мовними вміннями по певній частині курсу в навчанні)

Контрольно-стимулююча (відмітка в балах є стимулом у навчанні)

Контрольно-навчальна (зміст, прийоми і методика повинні носити навчальний характер)

Контрольно-діагностична (дозволяє своєчасно виявити успішність або безуспішність засвоєння матеріалу і залежно від цього будується подальший процес навчання)

Контрольно-виховна та розвиваюча. [31]

Таким чином, можна зробити висновок про те, що якщо контролюючі завдання містять у собі і виконують всі вищеперелічені функції, то контроль може стати високоефективним засобом перевірки знань учащіхся.2.2 Види і форми контролю

Виділяється кілька видів контролю. На думку Г.В. Роговий, Ф.М. Рабинович, Т.Є. Сахаровой контроль може бути поточним, тематичним (П.І. Підкасистий дає назву "періодичний") і підсумковим. П.І. Підкасистий пояснює види контролю наступним чином:

Поточний контроль - систематична перевірка засвоєння знань, умінь і навичок на кожному уроці, оцінка результатів навчання на уроці.

Періодичний контроль здійснюється після повних розділів програми, періоду навчання.

Підсумковий контроль проводиться напередодні переведення в наступний клас чи зміни навчання. Його завдання - зафіксувати мінімум підготовки, який забезпечує подальше навчання. [26]

Крім видів контролю, методисти також розглядають різні форми контролю.

Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Є. Сахарова виділяють такі форми контролю як:

Індивідуальна (учня запитують в індивідуальному порядку)

Фронтальна (опитування всього класу)

Усна (опитування в усній формі)

Письмова (опитування в письмовій формі)

Прихована (учень не знає, що його контролюють)

Відкрита (учень знає, що його контролюють). [26]

Широке розмаїття форм контролю дозволяє вчителю перевірити саме ті, знання та вміння, які його цікавлять в момент проведення контролю, а також виявити ефективність методів і прийомів навчання. Види контролю допомагають провести своєчасний контроль, залежно від мети і моменту поведінки контроля.2.3 Методи контролю

При проведенні контролю дуже важливим аспектом є вибір методу контролю, тому що від цього залежить ефективність проведеного контролю.

За словами П.І. Пидкасистого сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю:

Методи усного контролю

Методи письмового контролю

Спостереження (методи училищної контролю)

Дидактичні тести

Розглянемо докладніше характеристику основних методів контролю, яку дає П.І. Підкасистий:

Методи усного контролю - бесіди, розповідь учня, пояснення, читання тексту і т.д. Основу усного контролю складає, в основному, монологічний відповідь учня.

Письмовий контроль (контрольна робота, виклад, твір) забезпечує глибоку і всебічну перевірку засвоєння, оскільки вимагає комплексу знань і умінь учня.

Виконання практичних робіт (лабораторних дослідів, в основі яких лежить спостереження за процесом і результатом) можна вважати ефективним, але малопріменяемая способом перевірки результатів навчання. Зазначений метод більше підходить до професійної школі. [23]

Дидактичні тести є методом перевірки результатів навчання. Зазвичай вони досить об'ємні і ефективні. Тести, за своєю суттю, відрізняються від інших методів педагогічного контролю. Ось як Н.В. Рибакова і Т.В. Григор'єва пояснюють пристрій тестів: "У шкільній практиці найчастіше використовують тести, в яких завдання вимагає відповіді на питання. При цьому відповідь може являти собою в одних випадках заповнення проміжку в тексті, в інших - вибір одного із запропонованих відповідей. У сучасних тестах переважають останні завдання. Відповіді на питання є твердження, які утворюють ядро, дають правильну відповідь і неуважність. Правильна відповідь є доповненням ядра, тобто відмінного відповіді, неуважність дає неправильну відповідь, складений так, що від учня потрібно добре знати суть справи, щоб відрізнити його від ядра і правильної відповіді ". [27]

Таким чином, можна зробити висновок про широкому розмаїтті методів і форм контролю, про те, що безліч вчених і педагогів розглядають вищевказані методи і форми контролю і про те, що тест є одним з найбільш об'ємних і ефективних методів педагогічного контролю, про що нам говорять докази , наведені педагогами та вченими, що розглядають це питання.

Процес навчання не може існувати без контролю навчання. Кожному процесу передачі знань необхідна перевірка отриманих учнями знань з метою нагляду за ефективністю засвоєння знань. Безліч різних методів і форм контролю дає вчителю можливість вибору, в залежності від індивідуальних особливостей класу. Контроль має сім різнобічних функцій, при виконанні яких можна домогтися високоефективного результату.

Глава 3. Використання тестів на уроках англійської мови 3.1 Сутність поняття "тест"

В даний час у зв'язку зі зростаючою популярністю тесту як форми контролю, існує безліч визначень цього поняття. Наведемо деякі з них:

М.В. Гамезо дає наступне визначення: тест - стандартизоване, часто обмежене в часі випробування, призначене для встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей у певному психологічному властивості. [5]

А. Ребер у своєму Великому психологічному тлумачному словнику дає інше визначення: тест - це сукупність питань і завдань, що пред'являються випробуваному з метою виявлення соціальних, психологічних або психофізичних характеристик. [25]

Всі ці визначення розглядають тест з однієї-двох позицій. Найбільш повним нам здається визначення Н.С. Виготського, так як воно найбільш точно відображає це поняття: тест - короткий експериментально-психологічне випробування для визначення висоти розвитку будь-якої функції. [28]

За допомогою традиційних тестів, на думку Торндайка, ніколи точно не відомий предмет дослідження. Також невідомо навіть те, якими одиницями при цьому оперувати і що означають кількісні висновки. Тестовий метод спирається на цілий ряд умовних припущень, більш-менш однакових певною культурно-побутовому середовищі, але він втрачає свою силу і значення, встановлені чисто емпіричним шляхом, як тільки він переноситься в іншу культурне середовище, де колишні умови допущення повинні бути замінені іншими .

Серед тестів, які використовуються для з'ясування успішності учнів виділяють різні класифікації тестів:

За мети застосування існують констатують (констатують знання учнів), що діагностують (діагностують знання учнів) і прогностичні (завдання на майбутні знання учнів).

По виду контролю розглядають тести поточного контролю (знання учнів систематично перевіряються), тести рубіжного контролю (перевірка знань після вивчення певних розділів навчання).

За статусом контролюючої програми розрізняють стандартизовані (носять комплексний характер) і нестандартизо (носять локальний характер).

За структурою і способом оформлення тести бувають виборчі (з вибором відповіді з вищенаведеного) і тести з вільно конструйованим відповіддю (відповідь повністю формується учням).

За характером вибіркових відповідей існують альтернативні тести (вибір одного відповідь із двох запропонованих), тести множинного вибору (можливо кілька вірних відповідей, запропонованих відповідей більше, ніж два) і тести перехресного виду (слід підібрати одну правильну відповідь до кожного питання, які розташовані в неправильному порядку).

По об'єкту контролю розрізняють тести, що вимірюють засвоєння мовного матеріалу (контроль проводиться на стадії вивчення матеріалу) і тести, що вимірюють сформованість мовних умінь (контроль проводиться на стадії закріплення).

Популярність тестового контролю в даний час зростає у зв'язку з тим, що тест є формою контролю, яка не витрачає масу часу, економить час при перевірці, а також абсолютно проста в перевірці. Тестів розрізняють величезна безліч, тому можна з легкістю підібрати потрібну форму тесту. З цього випливає, що тест можна назвати універсальною формою контролю.

3.2 Вимоги до тестів

До тестів наука висуває високі вимоги, розглядаючи його як вимірювальний прилад. З цієї точки зору, розробка тестів - справа фахівців. Необхідно, щоб тест відповідав наступним вимогам: надійність, валідність та об'єктивність.

Надійність тесту означає, що він показує ті ж результати неодноразово, в подібних умовах.

Валідність означає, що тест виявляє і вимірює рівень засвоєння саме тих знань, які хоче виміряти розробник.

Об'єктивність тесту означає незалежність перевірки та оцінки знань від учителя.

Основним методичним вимогам, які ставляться до тестів, є вимога, щоб вони досліджували задатки, незалежно від спеціальних форм вправи в найбільш загальній і поширеною в даному середовищі формі і ступеня спрощеності. [21]

Таким чином, з вищесказаного випливає, що щоб тест дав викладачеві очікуваний результат, тест повинен бути підібраний виходячи з індивідуальних особливостей досліджуваних, повинен бути правильно і коректно составленним.3.3 Переваги і недоліки тестів

Тести, як і інші методи педагогічного контролю, мають свої переваги і недоліки. Наведемо деякі з них, які виділяють А.В. Конишева і Е.А. Маслико: "Переваги тестів полягають у їх об'єктивності, тобто незалежності перевірки та оцінки знань. Також перевагою групових тестів є можливість охоплення великих груп випробуваних одночасно, спрощення функцій експериментатора (читання інструкцій, точне дотримання часу), більш однакові умови проведення, можливість обробки даних на ЕОМ. Індивідуальні тести дозволяють педагогу або психолога отримати в результаті не тільки бали, але і умовне уявлення про багатьох особистісних особливостях тестованого ". [15, 19]

У вітчизняній дидактиці тестування вважалося донедавна шкідливим, оскільки на його основі, вважали вчені, відбувається селекція учнів і обмеження можливостей їх розвитку. У наш час у тестів також існують недоліки. Основним недоліком є ??зниження можливостей експериментатора домогтися взаєморозуміння з випробуваними, зацікавити їх, крім того, при груповому тестуванні утруднений контроль за станом випробуваних, таким як тривожність та ін.

Таким чином, враховуючи переваги і недоліки тестів як методу педагогічного контролю, при проведенні тестів слід приділяти увагу специфіці даного методу контролю, також не можна випускати з уваги особливості випробовуваних, враховувати неповний обсяг результатів, отриманих в ході проведення тестов.3.4 Вимоги, що пред'являються до викладача при складанні тестових завдань

Учитель відіграє важливу роль при контролі граматичних навичок, оскільки вчитель повинен стежити за дисципліною, правильним оформленням та виконанням, а для цього він повинен володіти наступними вміннями для здійснення контролю:

вміння визначати актуальність контролю і його характер (вибрати правильні форми і методи контролю, які підходять для даного класу і даної теми);

вміння спостерігати, фокусуючи свою увагу на конкретних моментах навчання, на об'єктах контролю (виділяти головні, основні, найважливіші моменти зору і акцентувати на них як свою увагу, так і увагу учнів);

вміння концентрувати увагу учнів на суттєвих моментах, значущих для володіння шкільної культурою, тобто вибрати правильну форму і метод контролю, які підходять для даного класу і даної теми (пояснити правила і основні моменти шкільного культури);

вміння здійснювати контроль за станом учнів і за їх діями з урахуванням власного впливу на них (стежити за власною поведінкою і промовою);

вміння співвіднести конкретне завдання з особистістю конкретного учня, а також регулювати обсяг завдань (вимагати від учнів такої поведінки, який приклад їм показує вчитель);

вміння внести в навчання дух змагальності, неможливий без творчої активності кожного навчають (індивідуальний підхід до учнів);

Уміння провести тест (підготувати дітей до тесту, дотримуючись усіх правил проведення тесту, перевірити його і оцінити);

Уміння співвіднести оцінку з конкретно виставляється відміткою (виставити відмітку, що відповідає оцінці тесту, не зачіпаючи міжособистісних відносин). [8]

Таким чином, якщо викладач володіє всіма цими якостями, то тест зможе стати відмінним методом контролю, адекватно оцінює знання учнів, може стати головним помічником викладача в контролі знань учнів.

Тести дійсно є ефективною формою контролю, але щоб провести тест, необхідно безліч сформованих умов: учитель повинен відповідати вимогам, що пред'являються до нього для ефективності результату, тест повинен бути ретельно підготовлений і продуманий, повинні бути враховані недоліки даної форми контролю. При правильності використання тестів, учитель отримає об'єктивні правдиві результати.

3.5 Роль тестів у формуванні граматичних навичок

Сучасна методика навчання іноземних мов розглядає процес формування граматичних навичок як керовану систему, в яку як необхідного ланки включається контроль, об'єктивно обумовлений логікою процесу управління навчальною діяльністю учнів. Формування навичок розглядається сучасними психологічної та методичної науками як формування покрокових дій з одиницями мови. Процесуальний контроль неможливий, якщо в системі навчальних вправ відсутні проміжні перевірочні завдання, що використовуються в певній послідовності та допомагають перевірити хід навчання приватним діям, що становлять навик. Аналіз різних досліджень показує, що таких тестів вкрай мало, особливо спрямованих на оволодіння орієнтовною основою дій. В таких умовах оволодіння граматичним явищем перетворюється на стихійний процес з усіма негативними наслідками. Саме тому важливо організувати навчальну діяльність таким чином, щоб оперативно враховувати відомості про якість протікання кожного кроку процесу становлення досвіду. Для цього і необхідні контролюючі завдання (тести). Серед методистів та практиків існує думка, що вправи, спрямовані на засвоєння граматики, в принципі можуть поєднувати різні функції, в тому числі і контролюючу. Проблема полягає тільки в тому, щоб визначити умови вибору контролюючого вправи з ряду навчальних, спрямованих на один і той же об'єкт засвоєння. [1] З нашої точки зору, необхідно дотримуватися такі дві умови: по-перше, висунути контроль певного об'єкта в якості ведучої навчальної задачі конкретного відрізка уроку і, по-друге, вибрати таку вправу для контролю, яке особливо наочно дасть можливість представити в зовнішньо виражених діях учнів ступінь освоєння тієї чи іншої перевіряється операції. У цей момент увагу вчителя, його дії з аналізу інформації, що надходить повинні бути зосереджені саме на засвоєнні перевіряється операції, тобто тест може, як не можна краще підійти для виконання всіх функцій, а також саме тестування як метод контролю може відповідати висунутим нами двом вимогам.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що для контролю формування граматичних навичок необхідно підібрати такий метод, який зможе за короткий період часу проконтролювати саме той обсяг знань, який потрібен вчителю, метод, який забезпечить легкість перевірки і написання, але в той же час виявиться ефективним і покаже об'єктивні результати. Ми прийшли до висновку, що цим методом є тест, з чого випливає, що саме тест займає головну роль у контролі формування граматичних навичок.

Глава 4. Вивчення впливу тестів на формування граматичних навичок учнів 6 класу Введення

Педагогічну переддипломну практику ми проходили в школі №255 Адміралтейського району у вчителя Зеленкова Ольги Олексіївни. Ми працювали з учнями 6, 1, 3 класами.

Мета нашої дипломної роботи - вивчити ефективність тестів як засобу контролю на уроках англійської мови в 6 класі.

Для досягнення цієї мети були розроблена і проведена серія уроків у 6 класі. Ми вибрали саме цей вік, оскільки:

Державний освітній стандарт передбачає певний рівень розвитку граматичних навичок в 6 класі;

Граматичні складові теми навчання є безпосередніми складовими граматики, тобто об'єкта вивчення.

Згідно Державному освітньому стандарту, головною метою нашої переддипломної педагогічної практики було проконтролювати розвиток граматичних навичок учнів 6 класу за допомогою тестів.

Завдання, які ми поставили при проходженні переддипломної практики в рамках теми диплома:

поспостерігати за рівнем розвитку граматичних навичок;

знайти результативні підходи для контролю граматичних навичок за допомогою тестів в умовах школи;

відстежити результативність обраних способів контролю граматичних навичок за допомогою тестів;

проаналізувати ефективність обраних способів контролю граматичних навичок за допомогою тестів.

4.1 Характеристика УМК

У процесі вивчення англійської мови учнями 6 класу використовувався УМК Opportunities Elementary. В УМК входить підручник, робочий зошит, граматичний довідник, мономовних словник, набір касет і книга для вчителя. Підручник складається з 16 модулів і 26 розділів. Під час переддипломної практики навчання проходило за такими розділами:

Going places

History

Telling stories

Healthy living

У підручнику є наступні розділи:

In this module you ... (в цьому модулі ти дізнаєшся ...)

Warm up (розминка)

Key words (ключові слова)

Grammar focus (граматичний розділ)

Skills focus (завдання практичного характеру)

Communication workshops (завдання, спрямовані на розвиток навичок говоріння)

Крім того, учні використовують Workbook (робочий зошит), в якій представлені різні завдання на відпрацювання і закріплення вивченого матеріалу (постав дієслово в потрібну тимчасову форму, встав підходяще слово, виправ помилки). У процесі навчання в класі і поза аудиторією учні використовували 2 касети для прослуховування, аудіозаписи дозволяє поліпшити фонематичний слух завдяки вправам для аудіювання та текстам для прослуховування. Аудіозапис для учнів є еталоном для наслідування.

В УМК також входять граматичний довідник (Grammar Summary) для користування учнями як додаткове джерело знань, мономовних словник (Mini Dictionary) і книга для вчителя (Teacher's Book).

У ході аналізу підручника з'ясувалося, що він містить різні завдання для контролю засвоєння знань, такі як:

завдання для аудіювання, обігрування та складання власних діалогів, спрямовані на контроль засвоєння лексики і мовних кліше;

завдання, що вимагають від учнів породження власних висловлювань в рамках певних мовних ситуацій, наприклад, скажи ..., припусти ...;

завдання на відпрацювання і закріплення граматичних навичок, основне ядро ??яких складають мовні вправи, наприклад, поставити дієслово в потрібну форму, перевести на англійську мову, скласти речення, використовуючи певну часову форму і т.д.

Творчі завдання, наприклад, відібрати інформацію по темі, оформити завдання у вигляді презентації, буклету і т.д.

В кінці кожної теми - комплексні завдання, в яких підібрані завдання, на контроль за все, що повинні були засвоїти учні в рамках пройденого розділу. Також є тестові завдання, яких дуже мало, що визначає недолік використання тестових завдань на уроках англійської мови в рамках УМК, і як наслідок цього, ми пропонуємо свої тестові завдання.

Програмою школи передбачено, що підручник розрахований на вивчення протягом 2 лет.4.2 Характеристика класу

Експеримент проводився в 6 "Б" классе.6 клас розділений на 2 групи відповідно до рівня знання мови. Учні вивчають мову з 1 класу.

Група англійської мови складається з 12 осіб (7 дівчаток і 5 хлопчиків).

Як показали уроки спостереження і бесіда з учителем граматично е навички завжди контролювалися за допомогою традиційних методів контролю. Пізнавальну активність більше проявляють дівчинки, тим не менш, хлопчики також завжди задіяні в уроці. Діти встигають на всіх уроках, матеріал по предмету англійську мову засвоюють досить швидко, очевидних труднощів не виникає, виникаючі питання частіше стосуються деталей оформлення або речей, які не стосуються предметного матеріалу безпосередньо.

Граматичні знання були на належному для їх етапу навчання рівні, але з контролем виникала маса проблем. Тестові роботи в ході навчально-виховного процесу раніше не проводилися.

Лексичний запас учнів включає в себе достатню кількість слів для усного спілкування на їх рівні.

Фонетичний навик був сформований на достатньому рівні - учні володіли апроксемірованним вимовою.

Навик аудіювання в учнів був сформований. Учні адекватно реагували на промову іноземною мовою і здатні підтримати діалог як з учителем, так і між собою. Як показали урок аудіювання, аудіювання автентичних текстів не викликало в учнів труднощі.

Країнознавчої інформацією учні володіли не повною мірою. Як показала ознайомча бесіда, учні володіли інформацією про Америку, меншою мірою - про Англію, однак знання про інших англомовних країнах були поверхневі.

Ступінь мотивації учнів не могла бути оцінена однозначно. Деякі учні були дуже активні на уроці. Так само була група учнів, яка не виявляли ініціативи на уроці і була пасивна у виконанні будь-яких завдань, особливо усного характеру. Варто відзначити, що ступінь мотивації була прямо пропорційна якості знань учнів.

Підводячи підсумок, контроль граматичних навичок був відомий і успішний в учнів не в повній мірі. Почасти причиною цього були невисокий рівень мотивація до навчання англійської мови та переважання традиційних форм і методів контролю над тестовим.4.3 Виявлення рівня сформованості граматичних навичок учнів 6 класу

Даний експеримент був спрямований на виявлення рівня наявних знань в учнів на момент початку нашої переддипломної практики. За словами вчителя, рівень знань учнів досить високий. Саме на базі цих знань ми плануємо замінити традиційні методи контролю перевіркою знань за допомогою тестів.

У 6 "Б" класі балу проведена перевірка знань на прикладі ряду граматичних вправ, таких як:

Only where possible, use 'or' s to show posession in these sentences (тільки де необхідно, використовуй 'або' s, щоб показати приналежність комусь)

The book of this author. - The author's book.

I can not see the bottom of the box.

The crew of the ship was small.

It's the fault of no one.

Do you like the poetry of Eliot?

That's the leg of the table.

Where is the key of the car?

The sound of carriage was heard.

Ця вправа добре показало знання даної теми, розуміння даного завдання і вміння перебудувати пропозиції граматично правильно. Не всі учні показали хороші результати, імовірно бо можуть будувати тільки односкладові фрази і не вміють перебудовувати пропозиції під задану ситуацію. Результати виявилися наступними: "5" - 1, "4" - 6, "3" - 3, "2" - 2.

Наступне завдання, запропоноване учням, помітно відрізнялося від попереднього:

Translate the words in brackets, paying attention to the grammar (переведи слова в дужках, звертаючи увагу на граматику)

Justly punished

There were (занадто багато людей) on the bus for comfort and passengers were standing on the isle. A young woman carrying the baby was (дуже вдячна) when an old man offered her his seat. The baby was (міцно спав). She thanked the old man. Everyone was (збентежені) and the young mother was pleased. It was a (хороший вчинок).

У цьому завданні учні зіткнулися з безліччю труднощів: по-перше, сумнів у тій чи іншій граматично правильно оформленою фразі, а по-друге, в нестачі наявної лексики. Метою цієї вправи було виявити рівень уміння підібрати і правильно використовувати англійські еквіваленти в запропонованій ситуації, яка була повністю реалізована на рівні сформованості в учнів граматичних навичок. Ми отримали наступні результати: "5" - 0, "4" - 5, "3" - 4, "3" - 2, "2" - 1.

Третім завданням, даним учням було:

Match questions with suitable answers (з'єднай питання з підходящими відповідями)

Наприклад:

Where do they go? - Their favorite place is Scotland.

Who's Josh? - He is my daughter's boyfriend.

Whose dog is it? - It's Mary's.

Who are you? - I'm my mother's daughter.

What are you? - I'm a pupil.

У підсумку перевірка дала такі результати:

"5" - 2

"4" - 5

"3" - 3

"2" - 2

З цим завданням учні впоралися не так добре, як очікувалося, адже завдання було в рамках прохідною теми, що говорило нам або про низьку ефективність вибору методів викладання, або про низьку ефективність методів контролю, що й належало нам з'ясувати в ході переддипломної практики. Також багатьох учнів заплутали схожі за структурою питання "Who are you?" І "What are you?", Хоча цих сумнівів виникнути навіть не повинно було. Метою даного завдання було виявити рівень орієнтування учнів у повністю іноземному тексті, їх мовну здогадку і роботу по контексту, також дане завдання проводилося з урахуванням того, що в питаннях і відповідях повинні були збігтися часові форми, на що учні повинні були звернути свою увагу.

Не зовсім високий рівень виконання завдань, швидше за все, був викликаний тим, що учні тільки почали займатися по закордонному підручником, де все викладається англійською мовою.

Також в ході проведеного експерименту була проведена усна робота. Вона полягала в складанні діалогу в парах на тему "In the countryside" ("За містом") з використанням нового лексичного матеріалу. Це дозволило встановити, що всі діти добре орієнтуються в Past Simple Tense, а деякі становили діалоги навіть з використанням Future Simple Tense. Даний вид роботи був проведений з метою виявити рівень сформованості граматичних навичок учнів в усному мовленні. Також проектування життєвих ситуацій добре розвиває фантазію, логіку відповіді, реакцію на швидку відповідь, в усному мовленні немає часу на обдумування, тому учні добре показують всі ті знання, які у них є насправді. Усна робота дала нам зрозуміти, у яких учнів які проблеми і яку індивідуальну роботу з формування граматичних навичок можливо провести. Всі діалоги були заздалегідь підготовлені учнями, продумані, усна мова виявилася сформована набагато краще письмовій, тому ми отримали наступні результати: "5" - 8, "4" - 4, "3" - 3, "2" - 0.

В цілому, результати всіх завдань були задовільними. Так як негативні і задовільні оцінки все ж були, ми вирішили, що для досягнення більшої ефективності контролю розвитку граматичних навичок необхідно замінити традиційні методи контролю на тестовий контроль. Необхідно було перевірити висунуте припущення про збільшення еффектівності.4.4 Застосування тестів з метою формування граматичних навичок

Спираючись на результати проведеного нами експерименту і на відгуки вчителя про рівень знань, ми вирішили проводити контроль знань учнів кілька разів за модуль для підкріплення старих знань і кращого контролю отриманих нових знань. Проаналізувавши результати проведеного експерименту ми вирішили, що контроль повинен проводитися з використанням тестування. Тестування були запропоновані на різноманітний граматичний матеріал, з урахуванням наявних в учнів знань.

Фрагмент уроку, проведеного в 6 "Б" класі на тему "Going places":

Перше тестове завдання (див. Додаток 1), запропоноване учням було на перевірку орієнтованості учнів в часах групи "Past". Учням були роздані аркуші з уже готовими завданнями, на яких були написані пропозиції з пропущеними словами. Цими словами були дієслова, поставлені в різні часи групи "Past". Також, для точності перевірки серед варіантів відповіді містилися часи ще невідомі учням.

Наприклад,

 While the kids ... in the garden, their mother was hurriedly cooking dinner.

 were playing

 played

 had been playing

 had played

Учням необхідно лише було вибрати правильну відповідь і відзначити його.

Висновок: завдання такого роду дозволяє виявити, наскільки учні можуть оперувати лексикою в контексті, також розвиває логічне мислення, тренує навички самостійної роботи. Результати даної роботи показали, що такий вид контролю цілком прийнятний і до даного класу і до використання взагалі. З 12 учнів позначку "5" отримали 7 осіб, відмітку "4" - 4 учнів, відмітку "3" - 1 людина і відмітку "2" - 0.

Фрагмент уроку, проведеного в 6 "Б" класі на тему "History":

Тест (див. Додаток 2) проводився на добре відомі учням займенника "some" і "any", в кінці уроку після повторення вживання даних займенників. Учням було дано завдання російською мовою, щоб завдання було зрозуміле абсолютно вірно. Учням були запропоновані пропозиції з двома варіантами відповіді для доповнення цих пропозицій. Відповідно темі, цими варіантами були займенника "some" і "any".

Наприклад,

 Could I have ... coffee, please?

 some

 any

Висновок: на уроці був проведений тест на граматичний матеріал з метою контролю ефективності засвоєння пройденого матеріалу. Тест дозволив здійснити перевірку знань усіх присутніх на уроці. Письмова тестова робота дозволяє вчителеві об'єктивно оцінити знання дітей без переходу на його особистість і особистісне ставлення до нього, що може призвести завищеною або заниженою позначці. Результати проведеної роботи виявилися наступними: "5" - 8 осіб, "4" - 3 учнів, "3" - 0 людей і "2" - 0 чоловік. На уроці відсутній 1 учень.

Фрагмент уроку, проведеного в 6 "Б" класі на тему "History":

У багатьох учнів виникали в ході використання англійської мови проблеми з порівняльними ступенями прикметників. Учні абсолютно не розуміли, коли потрібно прикметник змінювати як односкладове, а коли як багатоскладове, коли в коротких прикметників необхідно подвоювати останню згідну, а коли ні. Після проведеної пояснювальній роботи з теорією і відпрацюванням отриманих знань у ряді вправ, учням було запропоновано застосувати свої знання на практиці. Учням було дано тест (див. Додаток 3), що містить 15 питань. У кожному питанні було пропущено слово, а саме, прикметник в порівняльної ступеня. У кожного питання було 3 варіанти відповіді, з яких учням пропонувалося вибрати, на їхню думку, правильний і відзначити його.

 The ... said the soonest mended.

 least

 less

 last

Висновок: граматичне тестування пройшло досить успішно, наші наполегливі зусилля і зусилля учнів дали досить позитивний результат. З 12 учнів позначку "5" отримали 9 учнів, "4" - 3 учнів, "3" - 0, "2" - 0.

Фрагмент уроку, проведеного в 6 "Б" класі на тему "Telling stories":

З початком нової теми з'явилася величезна кількість завдань на читання. У багатьох дотекстовому і післятекстових завданнях учням доводилося формулювати свої думки самостійно, що часом викликало в учнів деякі труднощі. Помилки учнів полягали в неправильному порядку слів при використанні усного мовлення. Тому новим граматичним матеріалом стала постановка грамотною, правильно граматично оформленої усного мовлення. Поряд з тим, ми розвивали навички говоріння, але все-таки, формування граматичних навичок для нас було важливіше. Учням були запропоновані схеми і таблиці, в яких були роз'яснені всі можливі варіанти правильного порядку слів у стверджувальних, питальних і негативних пропозиціях. Після цього етапу роботи ми вирішили проконтролювати засвоєння даної теми учнями. Для цього їм було запропоновано тест (див. Додаток 4) на правильність розставляння слів у реченнях.

Наприклад,

 ... ... A strange light coming from the sky.

 I have just seen

 just I have seen

 I have seen just

Учням було запропоновано лише вибрати правильний варіант відповіді з наведених нижче.

Висновок: для учнів це завдання здалося дуже легким, однак, деякі все ж зробили помилки. Помилки були повторюваними, тому цілком можливо, що вони виникли через неуважність. Отже, 8 осіб отримали "5", 2 учнів не отримали позначку "4", двоє учнів були відсутні. Це завдання учням далося дійсно досить-таки легко, з урахуванням того, що до початку вивчення даної теми учні зазнавали труднощів і незручності під час невизначеного вибору порядку слів у реченнях.

Фрагмент уроку, проведеного в 6 "Б" класі за темою "Healthy living":

Це тестування (див. Додаток 5) проводилося в середині уроку, після введення нової теми. Цей тест дав можливість перевірити знання учнів в області застосування займенників місця і часу. Цей тест був необхідний для того, щоб надалі не виникло труднощів у виконанні завдань з даної теми. Учням було запропоновано тест з різноманітними варіантами відповідей.

Наприклад,

 The banks close ... .5 pm.

 in

 at

 on

Учням було необхідно по контексту підібрати правильний прийменник.

Висновок: після обговорення і повторення всім класом випадки вживання тих чи інших прийменників, учням були дані майже всі вірні відповіді. Оцінювалася робота також і за усними відповідями при повторенні цієї теми. Учням сподобалося це нововведення, що добре вплинуло на емоційну обстановку в класі і мотивацію до відповіді. Усі отримали позначку "5".

Фрагмент уроку, проведеного в 6 "Б" класі за темою "Healthy living":

У застосуванні навичок усного та писемного мовлення учні часто використовували неправильні артиклі, ставили їх не на те місце, а іноді навіть застосовували ні з іменниками. Саме тому ми розібрали, що ж таке артикль, який він буває і навіщо його потрібно застосовувати. Розібравши безліч прикладів і вправ, необхідно було проконтролювати отримані знання. Щоб ефективно проконтролювати нові граматичні навички учнів був запропонований тест (див. Додаток 6), який складався із запитань з варіантами відповідей.

Наприклад,

 In ... end we decided not to go to the cinema but to watch television.

 the

 this

 an

У цьому завданні учням необхідно було підібрати правильний артикль для даної ситуації.

Висновок: тестовий контроль без праці дозволив учням впоратися з цим завданням. Результати були наступними: "5" отримали 9 учнів, "4" - 3 учнів, задовільних і незадовільних оцінок не було. Позначки є показниками нашої роботи і роботи учнів, оцінки стали поступово поліпшуватися, що пов'язано зі сприйняттям учнями граматичного матеріалу, а також їх ставленням до методу контролю. Даний метод контролю дозволяє менше боятися, так як в учнів не виникає страху не виконати завдання, тому ставлення до тестів, як було видно вже за результатами робіт, було краще, ніж до традиційних контрольним работам.4.5 Виявлення рівня сформованості граматичних навичок учнів за підсумками навчально -дослідницької діяльності

Отже, для виявлення рівня сформованості граматичних навичок учнів була проведена робота, яка включала в себе два структурних етапи: методика аналізу наявних в учнів знань.

Всю роботу можна розділити на два функціональних етапи: повторення відомого матеріалу і контроль повтореного матеріалу. Перший етап полягав у повторенні вже відомого учням граматичного матеріалу та опрацюванні декількох вправ, які містили в собі завдання на повторену тему. Другий же етап був представлений контролем даного граматичного матеріалу, який був представлений у вигляді тесту. Тепер ми хотіли б черзі проаналізувати структурні етапи.

Перший етап служив для граматичної інформації, що необхідно було для реалізації другого етапу. У цілому виконання цього завдання можна вважати успішним, тому що згодом ми переконалися, що необхідний обсяг знань був засвоєний учнями.

Другий етап - написання контрольного тесту. На цьому етапі ми реалізовували контроль засвоєних граматичних навичок. В цілому можна сказати, що цей етап пройшов успішно, незважаючи на те, що були невеликі труднощі, пов'язані безпосередньо з тим, що до цього учні не писали тестів з англійської мови.

Природно, рішення проблеми не зводиться до використання в навчальному процесі кількох нових прийомів. Вирішення цієї проблеми полягає в більш цілеспрямованою і послідовною розробці методичних вказівок для вчителя з докладним роз'ясненням прийомів роботи з тестами, а так само серій тестів з урахуванням специфіки даного матеріалу.

Таким чином, ми прийшли до висновку, що вирішення проблеми контролю граматичних навичок пов'язане з вирішенням цілого ряду проміжних завдань. Зокрема, становлять інтерес питання співвідношення вправ на етапі введення граматичного матеріалу і контрольних тестів, контролю розуміння країнознавчих відомостей на різних етапах навчання, визначення готовності учнів до зміни форми контролю.

Висновок

Застосування тестів як засобу контролю в практиці викладання в середній школі пов'язано з великим колом питань, які потребують серйозного наукового підходу і обгрунтування. Необхідність використання тестів з метою досягнення ефективного контролю незаперечна. Спочатку тест як спеціальний засіб контролю знань, умінь і навичок розглядалася різними школами і напрямами. Це поняття, в свою чергу, з'явилося порівняно недавно, але вже досить міцно закріпилося як форма педагогічного контролю. Деякі результати теоретичних досліджень в області тестового контролю граматичних навичок знайшли своє відображення в УМК з англійської мови. Окремі компоненти цих комплектів надають у розпорядження вчителя досить змістовний граматичний матеріал.

Значний обсяг граматичного матеріалу зосереджений в граматичному довіднику, а граматичні вправи містяться в робочих зошитах.

Спостереження за роботою школярів над тестами дозволили виявити ряд негативних моментів у практиці їх використання: необхідна відповідна підготовка для використання тестів. В результаті легке на перший погляд завдання може викликати труднощі навіть у добре орієнтується в матеріалі дитини.

Метою нашої роботи було виявлення ефективності тестів як засобу контролю граматичних навичок на уроках англійської мови. Для досягнення цієї мети ми провели серію уроків з використанням граматичного матеріалу.

Завданнями було:

введення граматичного матеріалу;

актуалізація вивченого матеріалу;

закріплення отриманих знань;

контроль отриманих знань з використанням тестів.

На першому етапі ми повторили наявні знання. Потім ми проробили ряд вправ, що сприяють відпрацюванню повторених знань. Потім ми закріплювали пройдений матеріал за допомогою проектної методики.

Варто відзначити, що протягом всіх проведених уроків ми прагнули сформувати в учнів граматичні навички, а потім їх проконтролювати. Якщо говорити зокрема, те теоретичний матеріал служив опорою для вправ, а вправи - для написання контрольних тестів. Тести сприяли розвитку відповідального підходу учнів до підготовки до уроку, письмові тести давали більше впевненості тим, хто з якихось причин утруднявся відповідати в усній формі.

Проаналізувавши ці явища, ми прийшли до висновку, що тестовий контроль є ефективною формою контролю за умови, якщо тест підібраний до специфіки даного класу, і учні підготовлені до написання не традиційною контрольної роботи, а тесту.

Список літератури

1. Барменкова О.І. Граматика в системі навчання іноземної мови // Іноземні мови в школі -2004. - №7 - 12 с.

2. Бім І.П. Теорія і практика навчання іноземної мови в середній школі. - М .: "Просвещение", 1985

3. Вороніна Г.М. Організація роботи з тестами. - М .: Просвещение, 1999

4. Гальскова Н.Д., Гез Н.І. Теорії навчання іноземних мов. - М .: "Академія", 2007

5. Гамезо М.В. Словник-довідник з вікової та педагогічної психології. - М .: "Педагогічне товариство Росії", 2001

6. Державний стандарт // Іноземні мови в школі / - М.:, 1993

7. Горлова Н.А. Науково-методичний журнал. Іноземні мови в школі. - 2005. - №3. - С. 19-27

8. Гришанова Н.А. Тестовий контроль знань та умінь студентів: методичні рекомендації. - М .: "Просвещение", 1991

9. Зінченко В.П., Мещерякова Б.Г. Великий енциклопедичний словник. М .: "Ома-Пресс", 2003

10. Зимова Н.А. Психологічні аспекти навчання граматиці на іноземній мові. - М .: Просвещение, 1999

11. Ільїна Т.А. Педагогіка. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. М .: Просвещение, 1995

12. Клементьєва Т.Б. Методика навчання іноземних мов. - М .: Каро, 2003

13. колкові М.К. Навчання іноземним мовам. Матеріали для фахівця освітньої установи. - М .: Каро, 2002

14. Кон І.С. Відкриття "Я". - М .: "Педагогіка", 1987

15. Конишева О.В. Контроль результатів навчання іноземної мови. - Мінськ: "Каро", 2004

16. Корндорф Б.Ф. Методика навчання іноземної мови. - М .: Просвещение, 1999

17. Кравцова Л.І. Навчальний посібник для ВНЗ. - М .: Астрель, 2003

18. Липкина А.І. Психологічний аналіз праці, вкладеного в вчення // Питання психології. - 1983 - №6

19. Маслико Е.А., Бабинська П.К., Будько А.Ф., Петрова С.І. Настільна книга викладача іноземної мови. Довідковий посібник, 4-е видання. - Мінськ: "Початкова школа", 1998

20. Загальна методика навчання іноземним мовам / Под ред.А. А. Миролюбова, І.В. Рахманова. - М .; Просвітництво, 2000

21. пасів Є.І., Кузовлев Н.Є. Майстерність і особистість учителя. - М .: "Флишко", 2005

22. пасів Є.І. Урок іноземної мови в середній школі. - М .: Просвещение, 2000

23. Підкасистий П.І. Педагогіка. Навчальний посібник, 3-е видання. - М .: "Педагогічне товариство Росії", 2000

24. Психолого-педагогічний словник-довідник / За ред.Е.С. Рапацевіч.М., 2004

25. Ребер А. Великий психологічний тлумачний словник. - М .: "Віче-Аст", 2000

26. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Є. Методики навчання іноземних мов у середній школі. - М .: "Просвещение", 1991

27. Рибакова Н.В., Григор'єва Т.В. Тести, як ефективна форма контролю // Навчання іноземних мов у школі та ВНЗ / Под ред. М.І. Колкові. - СПб .: "Каро", 2001

28. Словник Н.С. Виготського під ред. А. А. Леонтьєва. - М .: "Сенс", 2004

29. Старков А.П. Навчання іноземної мови в середній школі. Методичний посібник до серії навчально-методичних комплексів для 5-11 класів. - М .: Просвещение, 1999

30. Філатова В.М. Методика навчання іноземної мови. - Ростов-на-Дону, 2004

31. Шатилов С.Ф. Навчання іноземної мови в середній школі. - СПб .: "Каро", 1999

Додатки

Додаток 1

Тест з англійської мови "Past Tenses"

До кожного питання дано кілька варіантів відповіді. Виберіть той, який вважаєте правильним. Якщо Вам важко з відповіддю, просто пропустіть питання.

 1. While the kids ... in the garden, their mother was hurriedly cooking dinner.

 were playing

 played

 had been playing

 had played

 2. Sam says he did not enjoy the program because the TV set ... properly.

 did not work

 had not worked

 was not working

 had not been working

 3. It was not raining when I looked out of the window; the sun was shining. But it ... earlier. That's why the ground was wet.

 rained

 was raining

 had rained

 had been raining

 4. Everybody was laughing merrily while Harris ... them a funny story.

 told

 had told

 was telling

 had been telling

 5. Scarcely ... out of the window when I saw a flash of light.

 had I looked

 I was looking

 had I been looking

 was I looking

 6. While I ... the dishes last night, I dropped a plate and broke it.

 washed

 was washing

 had washed

 had been washing

 7. He was taken to the police station because he ... into a car in front of him.

 crashed

 had crashed

 did not crash

 was not crashing

 8. Who ... in this house before they pulled it down?

 was living

 had lived

 lived

 had been living

 9. The Browns ... in a large house when their children were at home, but they moved to a small three-room apartment after the children grew up and left home.

 lived

 had lived

 used to live

 were living

 10. Before I went to bed I decided to check the front door. I was sure my sister ... it. And I was right!

 did not lock

 had not locked

 locked

 had locked

 11. Mrs. Smith was busy last weekend because her grandchildren ... with her.

 had been staying

 were staying

 stayed

 had stayed

 12. She was not interested in the book because she ... it.

 had not understood

 did not understand

 was not understanding

 had not been understanding

 13. Yesterday I came up to a stranger who looked like Jane Faster and started talking to her. But she was not Jane. It was clear I ... a mistake.

 made

 was making

 had made

 had been making

 14. When Alice was small, she ... of darkness and always slept with the light on.

 used to be afraid

 was afraid

 had been afraid

 afraided

 15. Lucy ... her seatbelt before the accident happened that's why she was badly hurt.

 did not wear

 was not wearing

 had not worn

 had not been wearing

Додаток 2

Тест з англійської мови "Some or any"

До кожного питання дано кілька варіантів відповіді. Виберіть той, який вважаєте правильним. Якщо Вам важко з відповіддю, просто пропустіть питання.

 1. Could I have ... coffee, please?

 some

 any

 2. I have not eaten ... chocolate today.

 some

 any

 3. The apples did not look nice, so I did not buy ... ...

 some

 any

 4. Mary does not have ... money.

 some

 any

 5. I'm going to buy ... clothes.

 some

 any

 6. I went to a cafe with ... friends last night.

 some

 any

 7. Do you speak ... foreign languages.

 some

 any

 8. Would you like ... tea?

 some

 any

 9. I have ... money.

 some

 any

 10. Would you like ... wine?

 some

 any

Додаток 3

Тест з англійської мови "Degrees of Comparison"

До кожного питання дано кілька варіантів відповіді. Виберіть той, який вважаєте правильним. Якщо Вам важко з відповіддю, просто пропустіть питання.

 1. The ... said the soonest mended.

 least

 less

 last

 2. Jim is not very tall. His brother Alec is ... ...

 as tall

 taller

 the tallest

 3. The more you know ... you forget. So why study?

 more

 the most

 the more

 4. Can you tell me the shortest way to ... bookstore?

 the nest

 the nearest

 the nearer

 5. I did not like the book; it rather dull. The film is ... ...

 as interesting

 more interesting

 the most interesting

 6. I have known Liz for years. She is ... than her sister Jane.

 far more serious

 a bit serious

 not so serious

 7. I like skiing ... as skating.

 more

 as much

 as more

 8. I like decent people ... serious ones.

 as much as

 as more as

 more

 9. There are not so many hot days this July. In fact there are ... of them this summer.

 the least

 less

 fewer

 10. Richard got ... good marks than Fred in the examinations.

 less

 fewer

 few

 11. Let's not go by train. Going by bus is ... ...

 cheap

 the most cheap

 a lot cheaper

 12. Leo drives a car well, but Collin does it ... ...

 the best

 better

 as well

 13. I can not walk very fast. You are younger; you can walk ... ...

 much faster

 fast

 the fastest

 14. The boys felt ... than the girls about losing the game.

 bad

 the worst

 worse

 15. I am sure a trolleybus is ... a metro.

 as convenient as

 not as convenient as

 more convenient as

Додаток 4

Тест з англійської мови "Word Order"

До кожного питання дано кілька варіантів відповіді. Виберіть той, який вважаєте правильним. Якщо Вам важко з відповіддю, просто пропустіть питання.

 1 ... ... a strange light coming from the sky.

 I have just seen

 just I have seen

 I have seen just

 2. Collin did not like the climate in the north of Canada; ... in winter.

 it was too cold there

 too cold was it there

 it was cold there too

 3 ... ... when I come home from work.

 I am usually very tired

 Usually I am very tired

 I am very tired usually

 4. The food at that restaurant was very tasty; I have ... before.

 never eaten such good food

 never eaten so good food

 never such good food eaten

 5. Do you remember ...?

 when does out train leave

 when our train leaves

 when our train leave

 6. They would like to buy ... chalet house.

 not very old, wooden, nice, four-bedroom Swiss

 a wooden, Swiss, not very old, nice, four-bedroom

 - A nice, four-bedroom, not very old, wooden Swiss

 7. There ... on TV. In fact there are less of them nowadays.

 are not enough good films

 good films are not enough

 not enough are good films

 8. Does Wanda ...?

 write a letter to her parents every week

 a letter to her parents write every week

 every week write a letter to her parents

 9. The picture was very beautiful; ... ...

 I very much liked it

 I it liked very much

 I liked it very much

 10. Nancy ... when she learnt about her mother's illness.

 was awfully upset

 awfully was upset

 was upset awfully

 11. I was glad that ... after his recent illness.

 John looked so well

 John looked such well

 John so well looked

 12 ... ... to take the children to the circus.

 Ask William if would he like

 Ask if William he would like

 Ask William if he would like

 13. I do not want to invite Nora to my birthday party; ... ...

 I do not well enough know her

 I do not know her well enough

 I do not enough well know her

 14 ... ... riding Anna's bicycle in the forest?

 Who did Nick see

 Who Nick saw

 Who saw Nick

 15.I ... a very long vacation, I can not afford it.

 usually do not take

 do not usually take

 do not take usually

Додаток 5

Тест з англійської мови "Prepositions of time and place"

До кожного питання дано кілька варіантів відповіді. Виберіть той, який вважаєте правильним. Якщо Вам важко з відповіддю, просто пропустіть питання.

 1. The banks close ... .5pm.

 in

 at

 on

 2. Paul works ... a school.

 in

 at

 on

 3. Mary is not available ... the moment.

 in

 at

 on

 4. My train leaves ... .18.40 from Platform 1.

 in

 at

 on

 5. Please visit me ... Sunday.

 in

 at

 on

 6. I saw Mrs Jones waiting ... the bus stop.

 in

 at

 on

 7. There are a few shops ... the end of the street.

 in

 at

 on

 8. Ernest works ... an office.

 in

 at

 on

 9. My children are ... home.

 in

 at

 on

 10. Write your name ... the top of the page.

 in

 at

 on

 11. Trude usually works better ... the morning.

 in

 at

 on

 12. What have you got ... your bag.

 in

 at

 on

 13. I had a meal ... the train.

 in

 at

 on

 14. I often visit my parents ... Christmas.

 in

 at

 on

 15. I'm going to a party ... New Year's Eve.

 in

 at

 on

 16. When the weather is nice Mrs Bruckner sits ... her balcony.

 in

 at

 on

 17. Mary went on holiday ... Monday.

 in

 at

 on

 18. I work ... the city centre.

 in

 at

 on

 19. Put the rubbish ... the bin.

 in

 at

 on

 20. My flight is ... Monday.

 in

 at

 on

Додаток 6

Тест з англійської мови "Articles"

До кожного питання дано кілька варіантів відповіді. Виберіть той, який вважаєте правильним. Якщо Вам важко з відповіддю, просто пропустіть питання.

 1. In ... end we decided not to go to the cinema but to watch television.

 the

 this

 an

 2. Russian people like ... ...

 tea

 a tea

 the tea

 3. Is there ... for me?

 letter

 a letter

 the letter

 4. Pushkin, the great Russian poet, was born in ... ...

 1799

 a 1799

 the 1799

 5. I want to go to the cinema to see a film about ... and the French.

 France

 a France

 the France

 6. It is washed by the waters of ... ...

 Atlantic Ocean

 a Atlantic Ocean

 the Atlantic Ocean

 7. Can anyone give me ... please because I have just fallen over?

 hand

 a hand

 the hand

 8 ... ... have left London.

 Browns

 a Browns

 the Browns

 9. The interesting thing about ... is all the roads that they built in Britain.

 Romans

 a Romans

 the Romans

 10 ... ... drive on the left-hand side in their country.

 British

 A British

 The British

© 8ref.com - українські реферати