На головну

Суб'єкти інвестиційної діяльності і їх правове положення - Економіка

Зміст:

Вступ.................................................................................2

Основна частина:

Розділ 1. Поняття суб'єктів інвестиційної діяльності:

1.1. Поняття суб'єктів інвестиційної діяльності..................3

1.2. Властивості суб'єктів інвестиційної діяльності..................4

Розділ 2. Суб'єкти інвестиційної діяльності і їх

правове положення:

2.1. Інвестори......................................................................8

2.2. Замовники.................................................................... 10

2.3. Підрядчики і користувачі об'єктів капітальних вкладень....................................................................................13

Висновок.......................................................................... 14

Список використаної літератури.............................................15

Вступ

Актуальність теми дослідження.

Визначення кола осіб, які признаються інвесторами, має істотне практичне значення.

По-перше, від визнання особи суб'єктом інвестиційного права залежить надання відповідних прав і пільг, які встановлені в нормах інвестиційного права.

По-друге, статус інвестора або іншого суб'єкта інвестиційного права має значення при реєстрації, допуску до здійснення господарської діяльності. По-третє, якщо обличчя визнане інвестором, на нього можуть розповсюджуватися гарантії і інші умови, передбачені законодавством.

Цілі і задачі роботи. Мета даної роботи складається у визначенні суб'єктів інвестиційної діяльності, розгляді їх правового положення.

Для досягнення поставленої мети в рефераті вирішуються наступні приватні задачі:

1. дати поняття суб'єктів інвестиційної діяльності;

2. розглянути властивості суб'єктів інвестиційної діяльності;

3. розглянути суб'єкти інвестиційної діяльності і їх правове положення.

Об'єкт дослідження - суб'єкти інвестиційної діяльності, їх правове положення.

Предметом дослідження є суспільні відносини, пов'язані з визначенням суб'єктів інвестиційної діяльності, розглядом їх правового положення.

Основна частина

Розділ 1. Суб'єкти інвестиційної діяльності

1.1. Поняття суб'єктів інвестиційної діяльності

Коло інвесторів, які є суб'єктами інвестиційного права, можна визначити, грунтуючись на законах про інвестиційну діяльність, тобто актах, вмісних норми, спеціально призначені для регулювання відносин, пов'язаних з вкладенням капіталу, передусім - відносин цивільно-правового характеру. Суб'єкти інвестиційного права як власники володіють наявністю автономії волі сторін, однак зрештою їх автономія волі підлегла волі держави як органу управління інвестиційними процесами. Це зумовлене тим, що ніякий приватний інтерес в суспільстві не може бути правомірно реалізований без зацікавленості в ньому інших приватних осіб і суспільства загалом [1].

Публічно-правове регулювання направлене на розвиток суспільно необхідних інвестиційних відносин в потрібному напрямі. Задача держави складається в тому, щоб правильно визначити суспільний і державний інтерес, знайти їх оптимальне узгодження і визначити адекватні правові умови і гарантії реалізації.

Поняття суб'єкта інвестиційного права безпосередньо пов'язане з оцінкою предмета інвестиційного права. Загальнотеоретичне визначення суб'єкта права зв'язане з констатацією суб'єктивного права участі у відносинах, регульованих правовими нормами. Відповідно, носії прав і обов'язків, встановлених правовими нормами, характеризуються як суб'єкти права.

1.2. Властивості суб'єктів інвестиційної діяльності

Основна властивість суб'єкта інвестиційного права - юридична здібність до самостійних правових дій, включаючи право укладати інвестиційні договори, нести відповідальність за свої вчинки. Оскільки фізичні і юридичні особи знаходяться під владою і юрисдикцією держави, то і їх статус визначається органами держави. Однак при цьому будь-який суб'єкт інвестиційного права виступає як носій встановлених нормами інвестиційного права прав і обов'язків, отже, з поняттям суб'єкта права пов'язана характеристика його правосуб'єктності[2].

Інвестиційна правосуб'єктність як особлива юридична властивість є якісна міра характеристики суб'єкта. Кількісна міра - це сукупність прав і обов'язків. Інакше говорячи, правосуб'єктність втілюється в сукупності прав і обов'язків. Права і обов'язки суб'єктів інвестиційного права неоднорідні.

Дійсно, права іноземного інвестора не співпадають з об'ємом прав національного інвестора. Розрізнений у них і об'єм правоздатності. Також неоднакові і основи виникнення правоздатності. Для російських інвесторів, що здійснюють підприємницьку діяльність, необхідно обов'язково пройти процедуру реєстрації в органах податкової служби, і тільки після цього вони мають право здійснювати підприємницьку діяльність, що носить інвестиційний характер. У той же час відповідно до вимог Закону про іноземні інвестиції встановлені специфічні правила для іноземних інвесторів.

До категорії іноземних інвесторів відносяться передусім іноземні юридичні особи. При цьому цивільна правоздатність визначається відповідно до законодавства держави, в якому воно встановлене. Той же критерій встановлений і відносно іноземних організацій, що не є юридичними особами. Крім іноземних юридичних осіб як іноземні інвестори можуть виступати іноземні фізичні особи, при цьому закон обмежується відсиланням до права країни постійного місцепроживання для визначення цивільною право- і дієздатність, в тому числі і для наявності у них повноважень здійснювати інвестиції на території Російській Федерації. У той же час, на відміну від Закону, що раніше діяв РСФСР від 4 липня 1991 р. N 1545-1 "Про іноземні інвестиції в РСФСР", в Законі про іноземні інвестиції прямо виключаються з кола інвесторів особи без громадянства, що постійно проживають на території Російській Федерації. Справа в тому, що по своєму правовому положенню ці обличчя прирівнюються до російських громадян, і тому розглядати їх як іноземних інвесторів немає підстав[3].

Закон про іноземні інвестиції дозволяє виступати в ролі іноземних інвесторів також іноземним державам і міжнародним організаціям.

Таким чином, правосуб'єктність іноземних інвесторів визначається спеціальним правовим актом - Законом про іноземні інвестиції.

У той же час правовий статус національних інвесторів визначається іншими нормативно-правовими актами: ГК РФ, Законом про інвестиційну діяльність в формі капітальних вкладень, Законом про інвестиційну діяльність.

Згідно ст. 1 частково чинного Закону про інвестиційну діяльність, інвестиціями є грошові кошти, ті, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибули. Тому визначення інвесторів, запропоноване Е.Н. Мисловським (інвестори - це "особи і організації, що мають вільні кошти і зацікавлені в їх примноженні"), представляється цілком логічним і відповідним чому склався розумінню цього явища в суспільстві.

Якщо деякий час як інвестори в Російській Федерації виступали великі підприємства, то процес приватизації поклав початок інвестиціям приватних осіб. Мова йде, передусім, про приватизаційні чеки, які багато які громадяни вкладали в ті або інакші компанії в надії надалі отримати певний прибуток від своїх вкладень. У Російській Федерації в цей час отримало розвиток і приватне інвестування як вкладення вільних грошових коштів для отримання прибутку простими фізичними особами, не зареєстрованими як підприємці[4].

Особливий правовий статус у інвесторів при інвестуванні в будівництві. У даній ситуації інвестор - фізична особа, укладаючи договір пайової участі в будівництві, користується додатковим режимом захисту на основі законодавства про захист прав споживачів. У даних відносинах внаслідок прямої вказівки закону діяльність інвестора у напрямі коштів в будівництво буде підпадати під регулювання Закону Російської Федерації від 7 лютого 1992 р. N 2300-I "Про захист прав споживачів". Таким чином, громадяни-інвестори, що здійснюють вкладення в будівництво в непідприємницьких цілях, отримують додаткові механізми захисту своїх прав. Особливий правовий статус інвестора спостерігається і при здійсненні портфельних інвестицій.

Все вищевикладене дозволяє зробити висновок, що основним суб'єктом інвестиційного права є інвестор у всіх його законних виявах. Однак правовий статус даного суб'єкта інвестиційного права розрізнений в залежності від його національно-державної приналежності, організаційно-правової форми і сфери здійснення інвестицій.

У інвестиційній діяльності беруть участь наступні суб'єкти:

· інвестори;

· замовники;

· підрядчики;

· користувачі об'єктів капітальних вкладень.

Розглянемо їх правове положення в розділі 2.

Розділ 2. Суб'єкти інвестиційної діяльності і їх правове положення

2.1. Інвестори

Під інвесторами потрібно розуміти суб'єктів інвестиційного права, здійснюючих вкладення власних, позикових або залучених коштів в формі інвестицій і їх цільове використання.

Інвестори, що вкладають власні кошти і привласнюючі результати інвестиційної діяльності, називаються індивідуальними інвесторами. Індивідуальні інвестори, як правило, переслідують власні цілі, але, крім того, вирішують задачі соціально-економічного характеру. Індивідуальними інвесторами можуть бути фізичні або юридичні особи, об'єднання фізичних або юридичних осіб, органи державного і місцевого самоврядування[5].

Інвестори, що здійснюють свою діяльність за рахунок коштів інших фізичних і юридичних осіб з метою власників коштів і розподіляючі результати інвестування між власниками, називаються інституційними інвесторами. Інституційний інвестор - це фінансовий посередник, що акумулює кошти індивідуальних інвесторів і що здійснює інвестиційну діяльність від своєї особи. До них відносяться: банки, інвестиційні компанії і фонди, пенсійні фонди, страхові компанії[6].

По цілях інвестування прийнято розрізнювати стратегічних і портфельних інвесторів.

Інвестори, що здійснюють прямі інвестиції з метою збільшення капіталу і участі в управлінні виробництвом, називаються стратегічними інвесторами.

Інвестори, що здійснюють свою діяльність з метою збільшення поточного доходу, - це портфельні, або спекулятивні, інвестори.

По російському законодавству інвестиційна діяльність визнана невід'ємним правом будь-якого інвестора. Всі інвестори володіють рівними правами на здійснення своєї діяльності.

Інвестори наділені наступними правами:

· самостійно визначати об'єм, напрям і необхідну ефективність інвестицій;

· по своєму розсуду на договірній основі залучати інших фізичних і юридичних осіб, необхідних йому для реалізації інвестицій; володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами інвестування;

· передавати права на здійснення інвестицій і їх результати іншим фізичним і юридичним особам, а також органам державної влади і місцевого самоврядування;

· здійснювати контроль за цільовим використанням коштів;

· об'єднувати власні і залучені кошти з коштами інших інвесторів з метою спільного здійснення капітальних вкладень;

· здійснювати інші права, передбачені договором або державним контрактом.

Інвестор може виступати в ролі замовника, кредитора, покупця (будівельної продукції, цінних паперів і інших об'єктів), а також виконувати функції забудовника[7].

2.2. Замовники

У інвестиційному процесі беруть участь і замовники, якими можуть бути інвестори, а також будь-які інакші фізичні і юридичні особи, уповноважені інвестором (інвесторами) здійснювати реалізацію інвестиційного проекту, не втручаючись при цьому в підприємницьку і інакшу діяльність інших учасників інвестиційного проекту, якщо інакше не передбачене договором (контрактом) між ними.

У випадку якщо замовник не є інвестором, він наділяється правами володіння, користування і розпорядження на період в межах повноважень, встановлених вказаним договором, і відповідно до чинного на території Російській Федерації законодавства. Користувачами об'єктів інвестиційної діяльності можуть бути інвестори, а також інші фізичні і юридичні особи, державні і муніципальні органи, іноземні держави і міжнародні організації, для яких створюється об'єкт інвестиційної діяльності[8].

Інвестор, як головна фігура інвестиційного проекту, володіє правом самостійно визначати об'єми, характер і ефективність інвестицій; контролювати їх цільове використання; володіти, користуватися і розпоряджатися результатами інвестицій (крім випадків, обумовлених в законодавстві); передачі частини повноважень іншим організаціям[9].

Об'єктами інвестиційної діяльності в Російській Федерації є знову і основні фонди, що модернізуються, що створюються і оборотні кошти у всіх галузях і сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові внески, науково-технічна продукція, інші об'єкти власності, а також майнові права і права на інтелектуальну власність.

Особливий суб'єкт інвестиційного права - це держава, яка виступає одночасно як інвестор і як ініціатор інвестиційної діяльності для задоволення інтересів суспільства[10].

Державне урегулювання інвестиційної діяльності, проведення інвестиційної політики, направленої на соціально-економічний і науково-технічний розвиток Російської Федерації, забезпечується державними органами РФ, суб'єктів Федерації в межах їх компетенції і здійснюється:

· відповідно до державних інвестиційних програм;

· прямим управлінням державними інвестиціями;

· введенням системи податків з диференціюванням податкових ставок і пільг;

· наданням фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих територій, галузей, виробництв;

· проведенням фінансової і кредитної політики, політики ціноутворення (в тому числі випуском в обіг цінних паперів), амортизаційної політики;

· відповідно до встановлених законодавством, діючим на території Російській Федерації, умовами користування землею і іншими природними ресурсами;

· контролем за дотриманням державних норм і стандартів, а також за дотриманням правил обов'язкової сертифікації (в ред. Федерального закону від 19 червня 1995 р. N 89-ФЗ "Про внесення змін і доповнень в законодавчі акти Російської Федерації в зв'язку з прийняттям законів Російської Федерації "Про стандартизацію", "Про забезпечення єдності вимірювань", "Про сертифікацію продукції і послуг";

· антимонопольними заходами, приватизацією об'єктів державної власності, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва;

· експертизою інвестиційних проектів.

У відповідності зі ст. 12 Закону про інвестиційну діяльність рішення по державних інвестиціях приймаються вищим представницьким органом на основі прогнозів економічного і соціального розвитку Російської Федерації, схем розвитку і розміщення виробничих сил, науково-технічних і техніко-економічних обгрунтувань, що визначають доцільність цих інвестицій.

Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету РФ і позабюджетних джерел, тобто від суб'єктів, що беруть участь в реалізації цих програм. Джерелом інвестицій можуть бути кредити банків під державні гарантії[11].

У відносинах, регульованих нормами інвестиційного права, його учасники пов'язані взаємними правами і обов'язками. Права і обов'язки здійснюються в реальних діях суб'єктів по використанню прав і виконанню обов'язків. Інвестиційні правовідносини виступають як юридична форма фактичного інвестиційного відношення. Інвестиційні правовідносини виникають, змінюються і припиняються, їх зміст (права і обов'язки) реалізовується для досягнення поставлених цілей. Вся ця динаміка правових відносин нерозривно пов'язана з юридичними фактами.

2.3. Підрядчики і користувачі об'єктів капітальних вкладень

Підрядчик - це фізична або юридична особа, що виконує роботи за договором підряду або державним контрактом, які укладаються із замовниками відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації. Підрядчик зобов'язаний мати ліцензію на здійснення даної діяльності.

Користувачами об'єктів капітальних вкладень можуть бути інвестори, а також інші фізичні і юридичні особи, державні і муніципальні органи, іноземні держави і міжнародні організації, для яких створюється об'єкт інвестиційної діяльності. Якщо користувач об'єкта не є інвестором, то взаємовідносини між ними будуються на договірній основі.

Суб'єкт інвестиційної діяльності має право суміщати функції двох або трохи учасників[12].

Перераховані учасники інвестиційної діяльності - інвестори, замовники, підрядчики і користувачі об'єктів капітальних вкладень - є основними учасниками інвестиційного процесу. Крім них в інвестиційній діяльності беруть участь інші суб'єкти, які обслуговують процес здійснення капітальних вкладень. До таких другорядних організацій відносяться комерційні банки, якщо вони не є інвесторами і кредиторами, а тільки здійснюють розрахунки за дорученням замовника або інвестора, а також страхові, консалтинговые фірми, посередники, постачальники і інш.

Висновок

Отже, ми дали поняття суб'єктів інвестиційної діяльності, розглянули властивості суб'єктів інвестиційної діяльності, а також суб'єкти інвестиційної діяльності і їх правове положення.

З усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки.

Суб'єкт інвестиційного права - особа, що здійснює інвестиційну діяльність і що є носієм певного об'єму прав і обов'язків, правоздатність і дієздатність якого визначається на основі норм інвестиційного законодавства, яке володіє юридичною здатністю здійснювати права і виконувати юридичні обов'язки в певних сферах інвестування в об'єкти, дозволені чинним законодавством.

Основна властивість суб'єкта інвестиційного права - юридична здібність до самостійних правових дій, включаючи право укладати інвестиційні договори, нести відповідальність за свої вчинки. Оскільки фізичні і юридичні особи знаходяться під владою і юрисдикцією держави, то і їх статус визначається органами держави. Однак при цьому будь-який суб'єкт інвестиційного права виступає як носій встановлених нормами інвестиційного права прав і обов'язків, отже, з поняттям суб'єкта права пов'язана характеристика його правосуб'єктності.

Інвестиційна правосуб'єктність як особлива юридична властивість є якісна міра характеристики суб'єкта. Кількісна міра - це сукупність прав і обов'язків. Інакше говорячи, правосуб'єктність втілюється в сукупності прав і обов'язків. Права і обов'язки суб'єктів інвестиційного права неоднорідні.

Список використаної літератури:

Нормативні правові акти:

1. Конституція РФ від 12.12.1993 м. Російська газета, № 237, 25.12.1993.

2. Федеральний закон від 05.03.1999 м. № 46-ФЗ «Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів» (ред. від 06.12.2007) // СЗ РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1163.

3. Федеральний закон від 09.07.1999 № 160-ФЗ «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації» (ред. від 29.04.2008) // СЗ РФ, 12.07.1999, № 28, ст. 3493.

Література:

1. Антипова О. К питанню про поняття терміну "інвестиції": семасиологический і економічний аспект // Юридичний мир. 2005. №9.

2. Антіпова О. Інвестіциї: Правовий зміст поняття // Юридичний мир. 2005. № 12.

3. Болюх А. Я., Шахів А. О., Силкин В. В. Правової режим іноземних інвестицій в Росії. М., 2006. С. 264.

4. Воропаев А.В. Особенності правового регулювання іноземних інвестицій в Росії // Право і політика. 2006. № 3.

5. Гущин В. В., Овчинников А. А. Інвестіционноє право. М., 2009. С. 624.

6. Доронина Н.Г., Семілютіна Н.Г. Регулірованіє інвестицій як форма захисту економічних інтересів держави // Журнал російського права. 2005. № 9.

7. Жилинский С.С. Понятіє "інвестиції" в сучасному російському законодавстві // Законодавство. 2005. № 3.

8. Зубченко Л. А. Іностранние інвестиції. М., 2008. С. 160.

9. Фархутдинов И. З. Международноє інвестиційне право: теорія і практика застосування. М., 2007. С. 432.

10. Фархутдинов И. З., Трапезников В. А. Інвестіционноє право. М., 2005. С. 418.

11. Шаблинский И. Правовая підтримка іноземних інвестицій. М., 2006. С. 128.

\

[1] Доронина Н.Г., Семілютіна Н.Г. Регулірованіє інвестицій як форма захисту економічних інтересів держави // Журнал російського права. 2005. № 9.

[2] Гущин В. В., Овчинников А. А. Інвестіционноє право. М., 2009. С. 62.

[3] Федеральний закон від 09.07.1999 № 160-ФЗ «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації» (ред. від 29.04.2008) // СЗ РФ, 12.07.1999, № 28, ст. 3493.

[4] Шаблинский И. Правовая підтримка іноземних інвестицій. М., 2006. С. 50.

[5] Фархутдинов И. З., Трапезников В. А. Інвестіционноє право. М., 2005. С. 102.

[6] Антипова О. К питанню про поняття терміну "інвестиції": семасиологический і економічний аспект // Юридичний мир. 2005. №9.

[7] Воропаев А.В. Особенності правового регулювання іноземних інвестицій в Росії // Право і політика. 2006. № 3.

[8] Жилинский С.С. Понятіє "інвестиції" в сучасному російському законодавстві // Законодавство. 2005. № 3.

[9] Антіпова О. Інвестіциї: Правовий зміст поняття // Юридичний мир. 2005. № 12.

[10] Фархутдинов И. З. Международноє інвестиційне право: теорія і практика застосування. М., 2007. С. 254.

[11] Зубченко Л. А. Іностранние інвестиції. М., 2008. С. 49.

[12] Болюх А. Я., Шахів А. О., Силкин В. В. Правової режим іноземних інвестицій в Росії. М., 2006. С. 39.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com