На головну

 Структура собівартості продукції - Економіка

1. Аналіз структури собівартості та факторів її визначальних (за статистичними даними окремої галузі економіки або конкретному підприємству)

Аналіз проведемо на прикладі ТОВ «БелКрус», основним видом діяльності якого є заготівля та переробка деревини.

На підставі даних таблиці 1 проведемо аналіз структури собівартості ТОВ «БелКрус» за 9 місяців 2007-2008 рр. Фактична структура витрат на виробництво і реалізацію продукції ТОВ «БелКрус» за 9 міс. 2007-2008 рр. наведена на малюнках 1-2.

Проведений аналіз витрат на виробництво продукції ТОВ «БелКрус» за 9 міс. 2007-2008 рр. показав, що в структурі витрат відбулося збільшення витрат на сировину і матеріали на 356 560 000. руб. (Або на 7,68% -их пункту в загальній структурі витрат), на допоміжні матеріали і послуги - на 89410000. Руб. або на 1,4% -их пункту в загальній структурі витрат. Це пов'язано з тим, що в 2008 р в лісопильному та стругальному виробництві в ТОВ «БелКрус» були впроваджені нові основні та допоміжні матеріали: поліамідний клей-розплав, клей «Явата», клейова нитка, стрічка клейова шириною 75 мм, що призвело до збільшення матеріальних витрат.

Малюнок 1. Фактична структура витрат на виробництво продукції ТОВ «БелКрус» за 9 міс. 2007

Малюнок 2. Фактична структура витрат на виробництво продукції ТОВ «БелКрус» за 9 міс. 2008

Також за 9 міс. 2008 в порівнянні з 9 міс. 2007 слід відзначити зниження витрат на електроенергію на 1,4% -их пункту в загальній структурі витрат. Скорочення споживання електроенергії за 9 міс. 2008 було досягнуто за рахунок: заміни електродвигунів на оздоблювальних машинах потужністю 2,2 кВт / год на двигуни потужністю 1,5 кВт / год (економія склала 2 кВт / год); заміни світильників з лампами розжарювання на світильники з люмінесцентними лампами (економія в розмірі 6 кВт / год); скорочення освітлення підсобних приміщень на 15% (економія 2 кВт / год).

Збільшення за 9 міс. 2008 в порівнянні з 9 міс. 2007 витрат на оплату праці на 96350000. Руб. пов'язано, насамперед, з тим, що за 9 міс. 2008 чисельність працівників ТОВ «БелКрус» збільшилася на 10 чол., А також в 2008 р було проведено 3 техучеби в лісопильному та стругальному виробництві. Зростання витрат на оплату праці привів, відповідно, до збільшення відрахувань на соціальні потреби на 33660000. Руб.

У 2008 р в ТОВ «БелКрус» в лісопильному та стругальному виробництві були впроваджені нові технології із застосуванням більш досконалого обладнання та частковою заміною старого. Модернізація обладнання призвела до збільшення амортизаційних відрахувань на 25120000. Руб. або на 0,7% -их пункту в загальній структурі витрат.

Модернізація обладнання в лісопильному та стругальному виробництві, впровадження нових технологій, проведення техучеб у виробництві, і як наслідок зростання витрат на дані статті витрат, призвели до того, що за 9 міс. 2008 в ТОВ «БелКрус» втрати від браку скоротилися на 0,3% -их пункту в загальній структурі витрат у порівнянні з 9 міс. 2007, а це свідчить про поліпшення якості виробництва продукції.

За 9 міс. 2008 в собівартості продукції питома все постійних витрат склав 29,49% і знизився в порівнянні з 9 міс. 2007 на 0,55% -их пункту, змінні витрати в структурі собівартості продукції за 9 міс. 2008 склали 70,51% і збільшилися порівняно з 9 міс. 2007 на 0,55% -их пункту в загальній структурі витрат.

Найбільш узагальнюючим показником собівартості продукції, що виражає її прямий зв'язок з прибутком, є рівень витрат на карбованець виробленої продукції.

Розрахунок витрат на карбованець виробленої продукції ТОВ «БелКрус» представлено в таблиці 2. Дані таблиці 2 показують, що собівартість продукції зростає прямо пропорційно його за обсягом, витрати на 100 руб. виробленої продукції навпаки за 9 міс. 2008 в порівнянні з 9 міс. 2007 знизилися на 2,378 руб. або на 3,6%.

Для оцінки ефективності матеріальних ресурсів ТОВ «БелКрус» розрахуємо наступні показники:

1) матеріаломісткість продукції (ME) - відображає величину матеріальних витрат, що припадає на 1 крб. випущеної продукції:

. (1)

2) материалоотдача продукції (МО) - характеризує вихід продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів:

. (2)

3) питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції (УМ) - відбиває рівень використання матеріальних ресурсів, а також структуру (матеріалоємність продукції):

. (3)

Результати розрахунків свідчать про те, що матеріаломісткість продукції ТОВ «БелКрус» за 9 міс. 2008 в порівнянні з 9 міс. 2007 збільшилася на 0,03 руб., В свою чергу материалоотдача знизилася на 0,157 руб., А питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції виріс на 7,08%.

Оскільки одним з основних чинників формування прибутку є собівартість реалізованої продукції, керівник підприємства повинен приймати економічно обґрунтовані управлінські рішення, враховуючи залежність і співвідношення витрат на вироблену та реалізовану продукцію, обсяги реалізації і прибутку, тенденції економічного розвитку. Від рівня собівартості залежать фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан, так як між розмірами величини прибутку і собівартості існує зворотна функціональна залежність. Як відомо, собівартість реалізованої продукції має практичне значення для визначення рентабельності продажів, тобто при зростанні витрат на реалізовану продукцію більш високими темпами, ніж виручка від реалізації, рентабельність продажів знизиться і, навпаки. Собівартість реалізованої продукції, природно, не дорівнює собівартості виробленої. Так якщо собівартість виробленої продукції збільшувалася більш повільними темпами, ніж реалізованої, можна припустити, що в наступному періоді за інших рівних умов рентабельність продажів підвищиться.

При оцінці показників собівартості продукції ТОВ «БелКрус» доцільно на першому етапі аналізу зіставити зміну витрат на вироблену і реалізовану продукцію зі зміною виручки від реалізації (таблиця 3). З таблиці 3 видно, що витрати на вироблену продукцію зросли більшою мірою, ніж виручка від реалізації, отже, у звітному періоді в порівнянні з попереднім рентабельність виробництва знизилася. Темп зростання витрат на реалізовану продукцію більш низький, ніж темп зростання собівартості виробленої продукції, тому слід сподіватися, що в майбутньому рентабельність виробництва зросте.

На наступному етапі факторного аналізу доцільно дати оцінку ефективності використання кожного виду ресурсів, безпосередньо задіяних у процесі реалізації продукції (робіт, послуг). Витрати на реалізацію продукції (робіт, послуг) найбільш загальний показник, що відображає всю суму витрат підприємства. Підсумковим показником використання ресурсів є реалізація продукції, тому доцільно проаналізувати зміну елементів витрат у розрахунку на рубль виручки від реалізації.

У розрахунку на 1 руб. реалізованої продукції загальна сума витрат не змінилася, в той час як збільшилися матеріальні витрати в розрахунку на 1 руб. реалізованої продукції (на 0,068 руб.), що може бути обумовлено збільшенням цін на сировину і матеріали або нераціональним їх використанням. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби дещо знизилися, відповідно, на 0,013 руб. і на 0,004 руб. Знизилися також в розрахунку на 1 руб. реалізованої продукції втрати від браку та інші витрати, що слід відзначити як позитивний момент у діяльності підприємства.

У процесі факторного аналізу також слід вивчити динаміку і відхилення від минулого періоду як загальної величини витрат на карбованець продукції, так і по основних групах витрат. Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на карбованець реалізованої продукції надають три фактори:

1) зміна структури реалізованої продукції;

2) зміна рівня собівартості окремих виробів;

3) зміна цін на продукцію.

Вихідна інформація для аналізу представлена ??в таблиці 5, а розрахунок перерахованих вище факторів проведений в таблиці 6.

В алгоритмі прийняті наступні позначення:

Кпр, Котч- кількість реалізованої продукції за минулий і звітний періоди (відповідно, за 9 міс. 2007 і 9 міс. 2008);

Кпр = 11380 од.

Котч = 38260 од.

Спр, Сотч- собівартість одиниці реалізованої продукції за минулий і звітний періоди (відповідно, за 9 міс. 2007 і 9 міс. 2008);

Спр = 23550 руб.

Сотч = 24360 руб.

Цпр, Цотч- ціна одиниці реалізованої продукції за минулий і звітний періоди (відповідно, за 9 міс. 2007 і 9 міс. 2008).

Цпр = 24429 руб.

Цотч = 25274 руб.

Таким чином, як видно з розрахунків (таблиця 6), витрати на карбованець реалізованої продукції ТОВ «БелКрус» за 9 міс. 2008 дорівнюють витратам на карбованець реалізованої продукції за 9 міс. 2007 (0,964 руб.). Зміна структури реалізованої продукції ТОВ «БелКрус» не вплинуло на зміну витрат на карбованець реалізованої продукції. Внаслідок зростання цін на продукцію, витрати на карбованець реалізованої продукції скоротилися на 0,033 руб. За рахунок збільшення собівартості окремих виробів витрати на 1 руб. продукції збільшилися на 0,033 руб. Це чистий перевитрата, досягнутий в результаті збільшення витрат матеріальних ресурсів. Таким чином, ТОВ «БелКрус» необхідно виявити резерви зниження собівартості продукції, і в першу чергу, за рахунок зниження матеріальних витрат.

2. Сутність і необхідність застосування індексного (укрупненого) методу прогнозування собівартості

Кошторис витрат на виробництво може бути розрахована укрупненим методом. Цей метод використовується на початкових стадіях планування. Він досить простий. Крім того, дозволяє швидко вносити поправки у взаємозалежні показники в разі зміни планів підприємства та оцінювати одержувані при цьому результати.

Розрахунки укрупненим методом виконуються в наступній послідовності.

1. На підставі кошторису витрат звітного року розраховуються фактичні витрати на карбованець валової продукції по кожному економічному елементу.

2. Встановлюються відправні параметри по ряду найважливіших показників на плановий рік: зростання обсягу валової продукції, зростанню продуктивності праці і середньої заробітної плати, зниження (у відсотках) норм витрати матеріальних і грошових ресурсів.

3. Визначається зміна собівартості у відсотках до базисного року по кожному елементу витрат, виходячи з відправних техніко-економічних показників.

Зниження собівартості за рахунок скорочення матеріальних витрат (См) визначається за формулою:

См = (1 - IмIц) Розум, (1)

де Iм- індекс норм витрат матеріалів;

I - індекс цін на матеріали, включаючи транспортні витрати;

Розум- питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, у відсотках [1, с. 285].

Зниження собівартості за рахунок скорочення витрат на обслуговування і управління виробництвом (Су) визначається за формулою:

Су = (1 - Iупр / Iv) Уупр, (2)

де Iупр- індекс витрат з управління та обслуговування;

Iv- індекс обсягу виробництва;

Уупр- питома вага витрат з управління та обслуговування у собівартості продукції, у відсотках [1, с. 286].

Зниження собівартості за рахунок підвищення продуктивності праці (СПТ) визначається за формулою:

СПТ = (1 - IзП / IПТ) УЗП, (3)

де IзП- індекс заробітної плати;

IПТ- індекс продуктивності праці;

УзП- питома вага заробітної плати в собівартості продукції, у відсотках [1, с. 286].

4. Розраховуються планові витрати на карбованець валової продукції по кожному економічному елементу з урахуванням зміни витрат за статтями.

5. Планований обсяг валової продукції множиться на планові витрати на карбованець валової продукції і визначається кошторис витрат по кожному елементу.

6. З отриманої суми виключаються непродуктивні витрати у сумі витрат базисного року, з поправкою на планований приріст валової продукції.

У високоорганізованому автоматизованому виробництві впливати на зниження змінних витрат стає практично неможливо. Резерви зниження собівартості тут криються в постійних витратах. Тому необхідно у всіх кошторисах чітко виділяти змінні (змінювані зі зміною обсягу виробництва) і постійні (що залишаються практично на одному рівні зі зміною обсягу виробництва) витрати.

Поділ витрат на постійні та змінні і зіставлення їх величин в динаміці дозволяє побачити вплив цих груп на розмір прибутку і вжити заходів щодо скорочення рівня постійних витрат.

В цілому планування собівартості має бути організовано так, щоб була можлива угруповання витрат за наступними напрямками:

- Видами виробництв (основних, допоміжних, непромислових);

- Структурним підрозділам (місця виникнення витрат, центри відповідальності);

- Видам, групам продукції (носіям витрат);

- Економічними елементами витрат;

- Калькуляційних статтях витрат;

- Постійним і змінним витратам (в залежності від зміни обсягу виробництва).

Завданням є проведення кваліфікованого аналізу за даними напрямками з метою знаходження резервів зниження витрат. Планові показники є тим орієнтиром, з яким повинні зіставлятися фактичні досягнення і прийматися коригувальні управлінські рішення.

Визначити суму прямих витрат при розробці планової калькуляції на 1 т цукерок "Зустріч".

Вихідні дані. Рецептура. Норма витрати цукру-піску на 1 т цукерок 429 кг, какао-порошку - 92 кг, кондитерського жиру для шоколадних виробів - 320 кг, соєвого фосфатидил - 3,1 кг, есенції яблучної - 0,8 кг. Ціна 1 кг цукру-піску на момент складання нормативної калькуляції - 500 р., Какао-порошку - 850 р., Кондитерського жиру - 1500 р., Соєвого фосфатидил - 350 р., Есенції яблучної - 3600 р. Вартість допоміжних матеріалів (картону, паперу парафінованого, крохмальних відходів, маркування, вкладишів) і зовнішньої тари складе 45 тис. Р. Витрати теплоенергії та електроенергії на технологічні цілі будуть рівні 10 тис. Р. Основна заробітна плата виробничих робітників на 1 т складе 800 р. Допускається використовувати дані для визначення прямих витрат на одиницю продукції по підприємству - місцем роботи студента.

Визначимо витрата основних матеріалів для виробництва 1 кг цукерок:

429 ? 500 р. + 92 ? 850 р. + 320 ? 1500 р. + 3,1 ? 350 р. + 0,8 ? 3600 р. = 214500 р. + 78 200 р. +480 000 р. + 1085 р. + 2880 р. = 776665 р.

Отже, 1 тонну цукерок витрата основних матеріалів складе 776 665 000 руб. або 776 665 тис. руб.

Список використаних джерел

1. Ільїн А.І., Синиця Л.М. Планування на підприємстві: Навчальний посібник. У 2-х ч. Ч 2. Тактичне планування / За заг. ред. А.І. Ільїна. - Мн .: ТОВ «Нове знання», 2000. - 416 с.

2. Лєснєвська Н. Методи калькулювання собівартості продукції та їх вплив на результат діяльності підприємства // Все для бухгалтера. - 2000. - № 14. - С. 10-14.

3. Лешко В. Методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) // Економіка. Фінанси. Управління. - 2001. - № 15. - С. 15-20.

4. Управління витратами на підприємстві: Підручник для вузів // В.Г. Лебедєв, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев та ін .: За заг. ред. Г.А. Краюхіна. - СПб .: Бізнес-преса, 2000. - 276 с.

5. Фрунзе В. Класифікація витрат на виробництво // Економіка. Фінанси. Управління. - 2002. - № 2. - С. 7-13.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com