На головну    

 Валюта та її конвертація - Економічна теорія

Зміст

Введение... 2

Глава I. Поняття національної та іноземної валюти. Конвертованість валюти ... 4

Глава II. Валютний ринок і історія його функціонування ... ... 8

Глава III. Валютний курс. Вільно плаваючі валютні курси. Золотовалютний

стандарт... 11

Глава IV. Валютна політика держави. Загальні аспекти ... 18

Глава VI. Валютна політика окремих країн ... ... 24

Глава VII. Особливості валютної політики в сучасній Росії ... 31

Заключение... 36

Бібліографічний список... 38

Введення

Поняття конвертованості валюти (грошової одиниці) країни має в сучасній економічній теорії розмиті рамки, які формально класифіковані, зокрема, Міжнародним валютним фондом створив за післявоєнну історію нормативні дефініції «вільно конвертованої валюти», «обмежено конвертованої валюти» і «неконвертованій валюти».

Відразу ж необхідно обмовитися, що поняття саме «вільно конвертованої валюти» в жаргонному бізнес вживанні найчастіше має на увазі економічне поняття «валюти вільно-конвертованій по поточних операціях». Воно означає можливість вільної конвертації коштів у національній валюті в іншу валюту (як правило одну з клірингових світових валют) за поточними операціями - торговим (експорт-імпорт) та операцій передбачає імпорт прибутку отриманого на капітал розміщений в даній країні.

При цьому допускається можливість існування обмежень по вилученню (основного) капіталу. Такого роду обмеження різного ступеня строгості існують у всіх економіках (навіть індустріально розвинених країн) крім Японії та США. При цьому незначність таких обмежень, а також відсутність застосування їх в на практиці дозволяють говорити про те, що певна група індустріально розвинених країн має повну конвертованість по своїх валют. Тобто іноземці можуть продати активи номіновані в національній валюті країни, вилучити свої кошти із статутних фондів підприємств-резидентів і отриману національну валюту конвертувати в будь-яку іншу з метою виведення капіталу з країни.

Міжнародний валютний фонд - єдина організація, в ст. 8 статуту якої формалізовано поняття конвертованості валюти, визначає національні валюти країн як «вільну конвертовані» застосовуючи принцип саме можливості конвертації по поточних операціях. 8 статтю МВФ ратифікували в даний час 118 країн. Більшість з них зі спеціальними застереженнями щодо можливості збереження в ряді національних законодавств нормативних обмежень на імпорт капіталу, як правило, не застосовуються на практиці. Такого роду застереження щодо кожної з країн були розглянуті МВФ.

Суть актуальної дискусії в сучасній економічній теорії як раз і присвячена визначенню більш вузьких або широких рамок дефініції «вільно конвертованої валюти». У цій же площині стикаються і погляди вчених-економістів застосовують рамки практичного або формального підходу. Якщо де-юре нормативні обмеження існують, відповідні регулятивні органи наділені повноваженнями здійснювати блокування відбувається на ринку і вводити нові обмеження але на практиці вже кілька років конвертація національної валюти осуществляющаяся щодня на базі відповідної інституційної інфраструктури нічим не ускладнена - чи вважати таку валюту вільно конвертованою?

Ряд країн з економіками, що розвиваються застосовують різного роду гібридні моделі управління своїми обмінними курсами, зберігаючи якісь із перерахованих обмежень для захисту свого внутрішнього ринку («обмежено конвертовані валюти»). Однак у цих країнах існують торговельні майданчики (торговельні системи, біржі) на яких резиденти і нерезиденти, дотримуючись існуючих обмежень, все ж можуть купити або продати іноземну валюту. Якщо ж продаж іноземної валюти має вигляд розподілу державними органами і паралельно не створено ніяких ринкових інфраструктур, за допомогою яких міг би бути визначений курс валюти на підставі балансу попиту та пропозиції, то такий курс завжди буде вважатися «штучним» (як правило, штучно завищеними) , а режим - режимом «неконвертованій валюти».

Часто кажучи про критерії конвертованості валют їх плутають з критеріями курсоутворення. Валюта будь-якої країни може мати як занижений, так і завищений курс по відношенню до паритету купівельної спроможності або балансу зовнішньої торгівлі і платежів. Зберігаючи при цьому всі ознаки абсолютно вільної конвертованості. Будь центральний банк світу за рахунок створення на грошовому ринку штучного пропозиції іноземної валюти проти національної (інтервенцій) може зміцнити курс своєї валюти проти іноземної. Однак якщо при цьому не будуть порушені механізми продажу валюти, що не будуть утруднені «доступи до ринку» вона залишиться цілком конвертованою. У той час як будь-які спроби блокування дій учасників ринку, бажаючих купити за штучно дорогу національну валюту подешевшав проти неї на цьому локальному ринку американський долар будуть класифіковані як порушення валютообменного режиму.

Докладного розгляду перерахованих вище аспектів конвертованості валюти і її ролі в економіці і присвячена дана робота. Особливу увагу (остання глава) передбачається приділити сучасним російським реаліям.

Варто відзначити, що зазначена тема добре розглянута як у загальних сучасних підручниках з економіки та фінансів, так і в публікаціях в спеціалізованій періодичній пресі. Глава I. Поняття національної та іноземної валюти. Конвертованість валюти

Національна грошова одиниця країни - це валюта у вузькому сенсі слова. Наприклад, валюта Росії - це рубль, валюта США - долар, валюта Бразилії - крузейро. Але в широкому сенсі до категорії валюти відносяться різні засоби обігу, виражені у відповідних грошових одиницях. Це - готівка у формі монет, банкнот, казначейських білетів, платіжні документи (чеки, векселі) грошові кошти на рахунках і вкладах у банках. Ще більш широким є поняття валютних цінностей, яке включає також фондові цінні папери (акції, облігації) в тій чи іншій валюті та дорогоцінні метали.

Розвиток зовнішньої торгівлі, міграція капіталів і робочої сили виводять економічні зв'язки за межі країни. Які проблеми виникають при цьому? Очевидно, за кордоном втрачають силу закони даної країни. Важливо відзначити одне конкретне обставина - за кордоном втрачає свої функції національна грошова одиниця даної країни. При організації системи грошового обігу кожна держава оголошує національну грошову одиницю законним платіжним засобом на своїй території. Використовуючи апарат державного примусу, забезпечує безумовний і безперешкодний прийом своєї валюти у всіх без виключення платежі у всіх ланках обороту. Але, беручи участь у зовнішній торгівлі, країни повинні оплачувати угоди з імпорту у валюті іншої країни. Оскільки експортер товару повинен розрахуватися зі своїми постачальниками, з робітниками, заплатити податки в своїй національній валюті. Виникає протиріччя, яке дозволяється через механізм оборотності (конвертованості) валют.

Конвертованість валют як би нейтралізує вплив національних кордонів на рух товарів і факторів виробництва в масштабах світового ринку. Експортер має можливість перетворити валютну виручку у власні національні гроші. А це необхідно для підтримування нормального грошового обігу всередині країни. Аналогічно вирішується проблема для імпортера товарів, що підлягають оплаті в іноземній валюті - національна валюта обмінюється на необхідні засоби платежу.

Таким чином, проблема конвертованості валют виникає, коли здійснюються міжнародні розрахунки і платежі. Оборотність валюти - це категорія суто грошового обміну. Але реальне здійснення цього на перший погляд технічно простого процесу вимагає створення цілої низки попередніх умов.

Конвертованість валюти - це об'єктивно необхідна передумова включення країни у світову економіку, розвитку всіх форм зовнішньоекономічних зв'язків. Режим конвертованості валюти впливає на формування інвестиційного клімату в країні. Суб'єкти господарювання, які потребують капіталах, можуть залучати кошти з-за кордону. Іноземні інвестори можуть здійснювати переказ за кордон зароблених у країні прибутків, реінвестувати прибуток.

Конвертованість валюти позитивно впливає на економіку країни, стимулюючи конкуренцію, дозволяючи зіставляти внутрішні витрати і ціни з світовим рівнем. Національна економіка отримує можливість освоювати передові технології, підтягувати виробництво до рівня світових стандартів. Малоефективні виробництва, що не витримали іноземної конкуренції, згортаються або здійснюють структурну перебудову. У кінцевому рахунку, в економіці країни відбувається певна оптимізація внутрішніх пропорцій відтворення в ув'язці з загальним станом світового ринку.

Але "відкритість" національної економіки, безпосередньо випливає з режиму оборотності, може мати для країни певні негативні наслідки. Коливання валютних курсів можуть завдати збитків експортерам або імпортерам. Відкрита ринкова економіка залежить від коливань світових цін, процентних ставок. Уникнути впливу факторів кон'юнктури світового ринку неможливо (якщо не відгородиться від нього штучно). Тому при переході до оборотної валюті країна повинна враховувати ймовірні втрати і розробляти заходи щодо захисту від негативних коливань кон'юнктури світового ринку.

Валютна оборотність в сучасному розумінні - це валютно-фінансовий режим, що дозволяє у зовнішньоекономічних операціях більш-менш вільно обмінювати національні грошові одиниці на іноземні. В економічній літературі існують різні визначення валютної оборотності, але всі вони, так чи інакше, зводяться до поєднання свобод і обмежень учасників валютних операцій. Наприклад, валюта вважається повністю оборотною, коли будь-який власник будь-якої національної валюти має в своєму розпорядженні свободою обміняти її на будь-яку іншу валюту по переважному валютним курсом - постійному або змінюється. Згідно з іншим визначенням, валюта є конвертованою, якщо громадяни даної країни, охочі купити закордонні товари або послуги, не схильні особливим обмеженням, можуть вільно продати місцеву валюту в обмін на іноземну на уніфікованому ринку. А іноземці (нерезиденти), які мають кошти в місцевій валюті, отриманої від поточних операцій, можуть продати їх або вільно придбати місцеві товари по переважним цінами в цій валюті. Необхідно підкреслити, що встановлення режиму валютної оборотності - виняткова монополія державної влади, реалізована через політику фінансових органів та Центрального банку. Досягнення статусу конвертованої валюти передбачає, насамперед, скасування обмежень на операції, пов'язані із зовнішньою торгівлею. Згідно зі статтею VIII Статуту Міжнародного валютного фонду статус конвертованої визнається лише за валютами тих країн-учасниць, які беруть на себе особливе зобов'язання не встановлювати обмеження на платежі та перекази за поточними міжнародними угодами, які не мають на меті переклад капіталів. До поточних операціях (операціях) відносяться: всі платежі з зовнішньої торгівлі товарами і послугами, платежі з погашення позик і відсотків за ними, переклади прибутків з інвестицій, грошові перекази некомерційного характеру.

В даний час в різних країнах встановлюються різні валютні режими з різним ступенем свободи валютного обміну. Внаслідок цього валюти користуються більшим чи меншим попитом на валютних ринках. Більшість країн, приєднавшись до статті VIII Статуту МВФ, встановили режим часткової оборотності, поширивши її лише на поточні міжнародні угоди. Лише незначна кількість найбільш багатих і стабільних держав скасували валютні обмеження і на рух капіталів. Формально таких країн наприкінці 80-х років було 17. Але, враховуючи моменти втручання офіційної влади деяких країн у валютні операції, більшість з них ще не досягли режиму повної конвертованості. Повністю конвертованих валют у світі всього три: долар США, фунт стерлінгів Великобританії і марка ФРН.

Таким чином, і нині валюта реально може мати 3 статусу: 1) замкнута; 2) частково конвертована; 3) вільно конвертована.

Відзначимо також, що формальне приєднання країни до VIII статті Статуту МВФ не завжди означає дійсне встановлення оборотності валюти. Справа в тому, що за умовами статті VIII країни-учасниці можуть встановлювати обмеження навіть за поточними операціями, але з дозволу і схвалення МВФ. Сьогодні більше двох десятків країн використовують подібну процедуру. Тому їх валюту можна вважати конвертованій лише умовно. Це в основному країни Центральної та Латинської Америки. Разом з тим можна спостерігати зворотне явище. Деякі країни скасовують валютні обмеження на поточні операції. Таким чином, їх валюта в принципі стає частково конвертованою. Але з тих чи інших причин ці країни не заявляють офіційно про приєднання до VIII статті Статуту МВФ, і тому залишаються у складі країн із замкнутими валютами.

З точки зору приналежності тій чи іншій країні оборотність валюти може бути зовнішньою і внутрішньою. В умовах зовнішньої оборотності повна свобода обміну зароблених в даній країні грошей для розрахунків із закордоном надається тільки іноземним юридичним та фізичним особам (у загальноприйнятій термінології - нерезидентам). А громадяни та юридичні особи даної країни такої свободи не мають. Внутрішня оборотність валюти означає, що резиденти даної країни без обмежень можуть використовувати свої накопичення місцевої валюти для купівлі іноземної валюти, її зберігання або перекладу, якому завгодно резиденту для будь-якої мети. А нерезиденти такою свободою не володіють. Як показує практика, перехід до конвертованості валюти зазвичай починається з зовнішньої оборотності. Оскільки легше контролювати валютні операції, враховуючи відносну нечисленність іноземців в порівнянні з резидентами даної країни.

Таким чином, конкретний режим оборотності валюти характеризується тим чи іншим поєднанням свобод і обмежень щодо видів зовнішньоекономічної діяльності та їх участніков.Глава II. Валютний ринок і історія його функціонування

Будь-який ринок - це, насамперед, обмін цінностями. І залежно від характеру цих цінностей в сучасній економіці діє складна структура національних та інтернаціональних ринків - товарів, послуг, праці, капіталів, грошей. На валютних ринках обмінюються один на одного грошові одиниці різних країн. Валютні цінності звертаються на ринках в різних формах. Традиційно відбувається купівля-продаж чеків, векселів, готівки банкнот. Завдяки науково-технічним досягненням широкого поширення набули операції з грошовими коштами на банківських рахунках, що міняють власників за допомогою телефонного, телетайпного та телексного зв'язку.

Суб'єкти міжнародного економічного обороту - експортери та імпортери один з одним безпосередніх розрахунків зазвичай не ведуть. Розрахунки по операціях беруть на себе банківські установи. Саме система місцевих і зарубіжних комерційних банків утворює серцевину як регіональних валютних ринків, так світової валютної торгівлі. Причому головну роль відіграють власні валютні операції комерційних банків, а не операції з обслуговування промислових і торгових фірм. Наприклад, на початку 80-х років XX століття приблизно 97% загального обороту валютних ринків США припадало на міжбанківські операції, вироблені з ініціативи та за рахунок самих банків.

Державний вплив на валютний ринок зазвичай здійснюється через Центральний банк. Центральний банк наказує певні правила гри на валютному ринку. Наприклад, шляхом встановлення контингенту продавців і покупців валюти, переліку дозволених валютних операцій, меж коливань (коридорів) валютного курсу.

Вимірювати обороти валютних ринків досить складно через проблеми подвійного рахунку і великих обсягів угод. За деякими оцінками, на головних світових валютних ринках у Нью-Йорку, Токіо, Лондоні і Франкфурті щоденний обсяг угод становить 200 млрд. Доларів.

Існує три категорії учасників валютного ринку залежно від цілей купівлі-продажу валюти. Відповідно існують три основні різновиди валютного ринку.

1. Кліринг (ринок спот).

На цьому ринку валюта купується і продається для цілей зовнішньої торгівлі. По суті це означає клірингові послуги, допомагаючи кожній стороні закінчити угоду з найбільш кращою валютою. Хоча угоди, пов'язані із зовнішньою торгівлею складають більшу частину валютного ринку, вони не є єдиним видом угод, що породжують попит і пропозиція валют. Наприклад, багато громадян купують іноземну валюту і відповідно створюють попит на неї, щоб зробити переклади та грошові подарунки родичам в іншій країні.

2. Страхування валютних ризиків (хеджування).

Страхування валютних ризиків (як і спекуляція) відбувається на терміновому валютному ринку. На відміну від ринку спот, купівля-продаж валюти на терміновому ринку відбувається на основі майбутніх коливань валютного курсу. Припустимо, ви керуєте фінанcoвимі активами однієї з американських фірм. Фірма отримала 100 тис. Ф.ст., в чеках на депозит в Лондоні за продаж своїх товарів в Англії. Фірма бажає мати ці гроші готівкою через 3 місяці, але тоді вона матиме валютний ризик. Ціна фунта, яка зараз, припустимо, 1,1740 доларів за фунт, може впасти або підвищитися за наступні 3 місяці. Припустимо, фірма не бажає ризикувати. Вона може укласти угоду про продаж фунтів через 3 місяці по курсу 1,1740. Хоча майбутній курс спот може відхилитися від ціни термінового (форвардного) контракту вгору або вниз. У цьому сенсі строковий валютний курс схожий на термінові ціни сировинних товарів або попереднє бронювання місць в готелі.

3. Валютна спекуляція

Спекуляція означає взяття на себе валютних зобов'язань, майбутня вартість яких в місцевій валюті невідома. Валютний ринок дозволяє торгувати валютою як спекулянтам, так і страхувальникам активів. Практично немає критеріїв, за якими ринок розділяв би ці дві групи учасників. Наприклад, фірма США, якій перевели 100 тис. Ф .ст. в Лондон, має можливість спекулювати в фунтах. Вона може не продавати фунти зараз, а тримати їх у Великобританії, заробляючи відсотки на тримісячному депозиті і розраховуючи ціну фунтів в доларах (включаючи відсотки) через 3 місяці. Строковий ринок також надає додаткові можливості для спекуляції. Спекулянти можуть діяти, навіть не маючи під рукою необхідної валюти. Припустимо, за прогнозом фунт впаде з 1,1740 дол. В березні до 0,70 дол. В червні. У цій ситуації можна з'єднатися з валютним дилером і укласти угоду на продаж 10 млн. Ф.ст. на 90 днів за строковим курсом 1,1623 дол. Якщо дилер повірить у ваші можливості виконати термінові зобов'язання в червні, не потрібно навіть мати гроші в березні. Досить підписати строковий контракт. Як добути 10 млн. Ф.ст. в червні? За два дні до закінчення контракту в червні досить показати будь-якого банку, що у вас є терміновий контракт, за яким дилер повинен виплатити вам 11623000. Дол. За ваші 10 млн. Ф.ст. через 2 дні. Так як курс фунта впав до 0,70 дол. На ринку спот, банк із задоволенням прийме ваш контракт в якості забезпечення позики. Цю позику банк надасть вам на 7 млн. Дол. Заплативши банку невеликі відсотки, ви використовуєте 7 млн. Дол. Для покупки 10 млн. Ф-ст., Які ви негайно обміняєте на 11623000. Дол., Гарантовані контрактом. Чистий дохід за зусилля в кілька хвилин і за гарне передбачення складе 4623000. Дол.

Міжнародний валютний ринок має глибокі багатовікові корені. Але набуття ринком сучасних рис почалося в 70-х роках 20 століття, коли була знята система фіксованих курсів однієї валюти по відношенню до іншої. Роком народження FOREX (англ. Міжнародний обмін), міжнародного ринку обміну валют, вважається 1971 завдяки переходу від фіксованих курсів валют до плаваючим. Даний ринок працює цілодобово і щодня (крім вихідних та свят). Відсутня певне місце функціонування даного ринку т.к. угоди відбуваються між учасниками як безпосередньо, так і через різних фінансових посередників, перетин інтересів яких може відбуватися як на реальних біржах, так і в інших структурах. Обсяги операцій даного ринку істотно більше, ніж на інших ринках і становлять, за різними оцінками, до декількох трильйонів доларів в день. Переважна кількість угод (~ 70%) припадає на фінансові центри Лондона, Нью-Йорка і Токіо. Більшість операції на Forex'е носять спекулятивний характер, суть яких - "купити дешевше, продати дорожче". Товаром в таких угодах є валюта, вартість якої виражена, зазвичай, через долар США (USD). Ставлення валюти Х / USD (пряме котирування) або USD / X (зворотне котирування) називається крос-курсом валюти Х. Основними торгованими валютами на міжнародному валютному ринку є: EUR (євро), JPY (японська ієна), GBP (британський фунт), CHF (швейцарський франк), рідше AUD (австралійський долар), CAD (канадський долар) і ін. валюти.

У Росії ринок Форекс з'явився в 90-х роках ХХ століття з початком розвитку вільних ринкових відносин. Найбільш передові банки швидко зорієнтувалися і зрозуміли, що на цьому ринку можна отримувати значний прибуток. Були відкриті відділи, які займаються спекулятивними операціями на валютному ринку. Фахівці цього профілю швидко виросли в ціні і знайшли собі застосування не тільки в російських, але і в західних банках. З кожним роком число трейдерів неухильно зростає. Зростає і якісний підхід до справи. Опинившись найбільш мобільним фінансовим ринком, Форекс миттєво відстежує всі найцікавіші науково-технічні досягнення і впроваджує їх у практику бізнесу. Так, одним із значних етапів у розвитку Форекс можна вважати виникнення Інтернет. Підтверджуючи свою динамічність і мобільність, фахівці Форекс швидко змогли знайти конкретне застосування комп'ютерної мережі, використовуючи її з найвищою рентабельністю. Зараз Інтернет дозволяє трейдерам торгувати валютою з будь-якої точки світу і в будь-який момент времені.Глава III. Валютний курс. Вільно плаваючі валютні курси. Золотовалютний стандарт

Як і на будь-якому ринку, на валютному ринку концентруються попит на валюту та її пропозиція, і формується ціна валюти як особливого товару. Ціна одиниці іноземної валюти, виражена в національній валюті - це обмінний (валютний) курс. Таким чином, валютний курс виражає співвідношення між грошовими організаціями різних країн.

У міжнародній банківській практиці застосовуються пряма і зворотна котирування. При цьому в торгівлі валютою на міжбанківському ринку котирування дається з точністю (за винятком окремих валют) до чотирьох знаків після коми. При прямій котирування певна сума іноземної валюти (як правило, 100 одиниць) служить підставою для висловлення величини відповідної суми національної валюти. Наприклад, курс 72,5505 швейцарських франків за голландський гульден означає, що за 100 голландських гульденів дають 72,5505 швейцарських франків.

Зворотна (непряма) котирування застосовується рідше. Основою в цьому випадку служить тверда сума національної валюти. Непряма котирування є величиною, зворотною прямий котируванні. Непряма котирування виглядає наступним чином: 1 ф.ст. за 1,5034 дол. США.

У банківській практиці розрізняють курс покупця, за яким банк купує валюту і курс продавця, за яким банк продає валюту. У цьому зв'язку котирування набуває вигляду: 1,6655-1,6660 німецької марки за 1 дол. США. Перше число - це курс покупця, друге число - курс продавця. Різниця між курсами продавця і покупця використовується для покриття витрат банку і містить зазвичай банківський прибуток. Але встановленої величини цієї різниці, іменованої маржею, не існує. Для кожної конкретної валютної угоди вона залежить від часу і місця здійснення цієї угоди.

З середини 50-х р курс національних валют встановлювався, як правило, до долара США. Це обумовлено тим, що понад 50% обсягу світової торгівлі фіксується в доларах. Курси національних валют розраховуються виходячи з курсу долара. Наприклад, якщо швейцарський банк бажає отримати курс швейцарського франка до шведської крони, то він враховує курси обох валют до долара і потім виводить крос-курс швейцарського франка до шведської крони:

Х швейцарських франків = 100 шведських крон,

3,7946 шведської крони = 1 дол.

1 дол. = 1,9872 швейцарських франка;

100 шведських крон = (100 * 1,9872) / 3,7946 = 52,369 швейцарських франка.

В цілому система валютних курсів - це набір правил, за допомогою яких описується роль Центрального банку на валютному ринку. Окремими випадками систем є жорстко фіксовані валютні курси і абсолютно гнучкі валютні курси, які встановлюються на валютних ринках без втручання Центрального банку.

Аналізуючи цю проблему, припустимо, що іноземна валюта використовується тільки в угодах по експорту або імпорту товарів і послуг. Імпортери створюють попит на іноземну валюту. Експорт, навпаки, являє джерело пропозиції іноземної валюти. На валютному ринку пропозиція іноземної валюти взаємодіє з попитом з боку імпорту. В результаті встановлюється певний валютний курс. Чим вище валютний курс, тим більше рублів ми повинні заплатити за долар. Зростання курсу долара, отже, відповідає здешевлення рубля (подорожчання долара). А рух вниз відображає подорожчання рубля (здешевлення долара).

Найбільш характерним прикладом фіксованих валютних курсів є "золотий стандарт". Існують три основні правила золотого стандарту:

1. держава фіксує ціну золота, а отже, цінність своєї валюти в золотом вираженні;

2. держава підтримує конвертованість національної валюти в золото;

3. держава дотримується політики золотого забезпечення, або стовідсоткового покриття. Це означає, що у держави є запаси золота, принаймні рівні за вартістю випущеному в обіг кількості грошей.

Таким чином, ідея стовідсоткового покриття є основоположним елементом грошової системи, заснованої на золотому стандарті.

Припустимо, що населення приймає рішення купити у Центрального банку золото на 1 млн. Рублів. При наявності 100% -го покриття держава втрачає 1 млн. Рублів в золоті. Тому воно повинно зменшити свої пасиви (кількість банкнот) на ту ж суму в 1 млн. Рублів. Ці банкноти кладуться на зберігання або знищуються. Таким чином, ми бачимо, що скорочення запасів золота в Центральному банку веде до скорочення випущеної в обіг маси грошей в пропорції один до одного.

В умовах золотого стандарту держава встановлює паритетну вартість золота. Паритетна вартість золота - це встановлена ??державою ціна золота в національній валюті. Наприклад, з 1933 р до 60-х років ціна золота була 35 дол. За унцію. Відповідно, якщо встановити золотий вміст національної валюти, то різні валюти будуть мати фіксоване співвідношення між собою. Наприклад, Росія прирівнює вартість рубля до 1 м золота. А Німеччина прирівнює вартість марки до 2 м золота. Це означає, що 1 німецька марка коштує 2 рубля або 1 рубль коштує 0,5 німецької марки. Причина такого валютного курсу марки очевидна. Ніхто в Росії не стане платити більше, ніж 2 рубля за марку. Оскільки завжди можна купити 2 грами золота за 2 рубля, переправити його до Німеччини і продати за 1 марку. Відповідно, і німці не стануть платити більше однієї марки за 2 рубля. Слід зазначити, що на практиці потрібно брати до уваги вартість упаковки, страховки та пересилання золота з країни в країну.

Припустимо, що початковий попит і пропозиція марок зображені у вигляді прямих DD і SS і точка їх перетину А збігається з фіксованим валютним курсом. Цей курс відповідає золотому змісту марки і рубля (рубль - 1 м золота, марка - 2 г. золота).

Таким чином, валютний курс марки дорівнює 2 рубля за 1 марку. Припустимо, з якихось причин росіяни стануть віддавати більшу перевагу німецьким товарам. У результаті попит на марки зсувається до D1D1. З малюнка видно, що виникає дефіцит марок, рівний АС.

Що відбувається далі? Згідно з правилами золотого стандарту валютний курс не може відхилятися від фіксованого співвідношення 1 марки = 2 рубля. Тому валютний курс не може піднятися, припустимо, до рівня 1 марки = 3 рубля в точці В, як це сталося б при плаваючому курсі. Що станеться, так це підвищення валютного курсу, після чого золото почне перетікати з Росії до Німеччини. Тому відлив золота з Росії до Німеччини призведе до скорочення пропозиції грошей в Росії та зростанню грошової маси в Німеччині. За інших рівних умов це призведе до зниження сукупного попиту в Росії. Падіння сукупного попиту викличе зниження реальних обсягів національного виробництва, зайнятості і рівня цін в Росії. Скорочення пропозиції грошей викличе також зростання процентних ставок. Протилежна ситуація складеться в Німеччині.

Як всі ці макроекономічні зрушення вплинуть на ситуацію, показану на рис. Зниження доходів і цін в Росії зменшить попит на німецькі товари. А, отже, послабить попит на марки. Більш низькі процентні ставки в Німеччині зроблять її менш привабливою для російських інвестицій, що також скоротить попит на марки. З цих причин крива попиту на марки D1D1сместітся вліво (попит зменшиться) до рівня D2D2. Аналогічним чином, зростання доходів і цін у Німеччині розширить німецький попит на російські товари. А більш високі російські процентні ставки зацікавлять німців більше інвестувати в Росію. Всі ці процеси збільшать пропозицію марок в Росії, що зрушить криву SS вправо до S1S1.

Таким чином, внутрішні макроекономічні зрушення в Росії та Німеччині, викликані міжнародним переливом золота, призведуть до виникнення нових кривих попиту та пропозиції марки. Ці криві перетнуться, наприклад, в точці Е, розташованої між точками А і С.

Необхідно відзначити принципову відмінність механізмів пристосування валютного ринку при вільно плаваючих і фіксованих курсах при золотому стандарті. Плаваючий курс відіграє роль, аналогічну ціні товару на будь-якому ринку. Коливання попиту та пропозиції викликають його зміни. Золотий стандарт веде до змін у внутрішній грошовій масі різних країн. А це впливає на зміни

цін, процентних ставок, реальних обсягів національного виробництва і зайнятості.

В даний час неможливо аналізувати валютні курси без вивчення національних грошових ринків. Коливання валютних курсів, девальвації і ревальвації, в кінцевому рахунку, є результатом зміни співвідношення між національними грошовими одиницями. "Іноземна валюта" - це вся грошова маса іноземної держави, а не тільки робочі залишки банків в іноземній валюті. Тому відносне стан грошових мас різних країн впливає на валютні курси.

За кордоном, як і на національному ринку, вартість валюти тим менше, чим більше її знаходиться в обігу. Наприклад, гіперінфляція грошової пропозиції в Ізраїлі, латиноамериканських країнах - Аргентині, Бразилії, Болівії (в недавньому минулому) дає ключ до розуміння причин їх різкого знецінення.

Як відомо, попит на гроші тісно пов'язаний з рівнем виробництва ВНП. Бажаючий купити частину ВНП, створеного у ФРН, віддасть перевагу мати на руках німецькі марки незалежно від країни проживання. Тобто попит на німецькі марки є попит на право купівлі частини ВНП Німеччини. Цей попит повинен бути пропорційний ВНП даної країни незалежно від місця походження попиту. Однак для розуміння природи валютного курсу недостатньо просто вказати на зв'язок рівня ВНП і попиту на валюту. Головне завдання полягає у виявленні зв'язку між різними валютами. Очевидно, що цей зв'язок проглядається, насамперед, у сфері міжнародної торгівлі та ціноутворення. Тому звернемося до найбільш відомою гіпотезою, що формулює перший чинник формування валютних курсів:

1. Паритет купівельної спроможності валют.

Відповідно до даної теорії, товари-субститути в міжнародній торгівлі повинні мати у всіх країнах однакові ціни, обчислені в одній і тій же валюті. Це повинно виявлятися в довгостроковому періоді, достатньому для приведення економіки в стан рівноваги після тривалих потрясінь. Припущення про те, що міжнародна торгівля згладжує різницю в тенденціях руху цін основних товарів призвело до гіпотези паритету купівельної спроможності. Ця теорія зв'язала ціни в національній валюті з валютними курсами. Теоретично такий паритет як співвідношення національних рівнів цін у двох країнах або групі країн існує. Його можна навіть оцінити кількісно, ??зіставивши ціни представницьких масивів товарів і послуг у різних країнах ("споживчі кошики").

Формула валютного курсу відповідно до теорії паритету купівельної спроможності наступна:

Z = Р / Р1,

де Z - валютний курс іноземної валюти;

Р - рівень цін в розглянутій країні;

P1 - рівень цін в країні іноземної валюти.

Наприклад, припустимо, ціна "споживчого кошика" в США - 4000 дол., У ФРН - 6000 марок. Тоді курс німецької марки:

Z = 4000 дол: 6000 марок = 0,67 дол.

У короткостроковому періоді (кілька років) динаміка внутрішніх цін і валютних курсів не відповідали один одному. Наприклад, між 1974 і 1977 ставлення споживчих цін в США / Великобританії (Р) знизилося на 30% через високих темпів інфляції у Великобританії. Відповідно до теорії слід було очікувати 30% -го падіння фунта. І він дійсно впав на 32% - з 2,50 до 1,70 дол. Але з 1977 р закон паритету купівельної спроможності не відповідав ціновим тенденціям. Рівень щорічної інфляції у Великобританії постійно перевищував на 2% інфляцію в США. Згідно теорії, доларова ціна фунта повинна була падати на 2% в рік. Але з 1977 р по 1980 р фунт підвищився на 40% (з 1,70 до 2,38 дол). З 1980 по 1985 він впав на 54% (з 2,38 до 1,10 дол.) - Значно нижче рівня, розрахованого за цією теорією для 1985 (близько 1,4 дол.) На базі 1973 Таким чином, для розуміння причин формування і коливань валютних курсів теорія паритету купівельної спроможності корисна в довгостроковому аспекті. Для пояснення короткострокових тенденцій необхідно брати до уваги і ряд інших чинників. До таких належать:

2. Зміна реального доходу.

Припустимо, реальний дохід в США збільшився на 10% більше, ніж це сталося б у звичайних умовах. Наприклад, це сталося після виявлення і початку розробки нових нафтових родовищ. Додаткові продажу нафти і газу стимулювали б новий попит на долари. Згідно кількісної теорії грошей, 10% -ве зростання національного доходу в результаті нових продажів товарів веде до 10% -ному зростанню попиту на долари для вчинення сделок.Глава IV. Валютна політика держави. Загальні аспекти

В системі ЗЕП особливе місце займає валютна політика, яка представляє особливої ??комплекс заходів, здійснюваних тією чи іншою країною у сфері міжнародних економічних відносин відповідно до цілей на тому чи іншому історичному етапі розвитку. Вона може бути представлена ??у двох видах в залежності від поточних або довгострокових цілей, тобто структурної та поточної.

Структурна валютна політика проводиться у формі валютних реформ, спрямованих на вдосконалення принципів взаємодії всіх країн, і, як правило, супроводжується боротьбою за зміцнення становища окремих валют і досягнення привілеї. При цьому структурна валютна політика зумовлює формування тенденції поточної, що включає в себе комплекс короткострокових заходів, що регулюють валютні курси, валютні ситуації і функціонування ринків дорогоцінних металів.

Проведена тією чи іншою країною валютна політика впливає на співвідношення цін у національній валюті на товари, що реалізуються на зовнішніх і внутрішніх ринках країни. У свою чергу, елементи і форми її виникають на тлі таких факторів, як: еволюція світового господарства, економічне становище країни і розстановка сил на світовій арені. Економічна природа валютної політики країни розуміється в історичному аспекті, оскільки пріоритетними стають ті чи інші конкурентні завдання, як то: валютні обмеження, лібералізація валютних операцій, запобігання валютної кризи і забезпечення валютної стабілізації.

Арсенал використовуваних елементів політики може при тому купувати дисконтну або девізну форми.

Як правило, з метою регулювання валютного курсу і платіжного балансу, з метою впливу на переміщення міжнародного капіталу, грошову масу, ціну, а також внутрішню динаміку кредитів центральний банк країни може здійснювати дисконтну політику. Суть останньої полягає в зміні облікової ставки банку. Так, при пасивному платіжному балансі підвищення облікової ставки банку сприяє посиленню припливу капіталу з країн, де значно нижча процентна ставка. Тим самим дисконтна політика запобігає втеча капіталів з країни, стабілізує платіжний баланс і підвищує платіжний курс. Однак, якщо економіка країни перебуває в стані застою, то підвищення облікової ставки в цілях поліпшення платіжного балансу негативно впливає на економіку. При цьому нестабільність в економіці не завжди зумовлює рух капіталу з країни при оперуванні тими чи іншими процентними ставками. Крім того, оскільки в світовому господарстві посилюються фактори, що регулюють міжнародний рух капіталу і кредиту, ця обставина послаблює вплив облікової політики на платіжний баланс. Іншими словами, суперечливість внутрішніх і зовнішніх цілей дисконтної політики роблять її не такою привабливою через короткочасність і порівняно низьку ефективність. Приклад тому - активізація дисконтної політики лише в 30-40 роки і з початку 50-х років (Англія, США та інші). Однак, посилюється інтернаціоналізація господарських зв'язків зумовлює необхідність фіксована тенденції облікових ставок в інших країнах обумовлюють ефект цінової реакції.

Найбільш ефективним методом проведення валютної політики є політика девізів, коли держава впливає на курс національної валюти шляхом купівлі та продажу іноземних валют. Вона проявляється в різних формах: валютна інтервенція, диверсифікація валютних резервів, валютні обмеження, регулювання ступеня конвертованості валют, а також режиму валютного курсу, девальвація, ревальвація та ін.

Валютна інтервенція - процес втручання в операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної валюти, для чого центральний банк продає іноземну валюту. Особливістю такої інтервенції, як форми девизной політики є: відносна крупномасштабность, короткочасність застосування, здійснення за рахунок офіційних золотовалютних резервів і короткострокових валютних кредитів. В даний час використовується поряд з інтервенцією валют в одному окремій державі і колективна валютна інтервенція центральних банків у ряді країн.

Диверсифікація валютних резервів - це різновид девизной політики і спрямована на регулювання структури валютних резервів шляхом включення до їх складу різних валют. Дана форма дозволяє запобігти втратам і забезпечити ритмічність міжнародних розрахунків. З цією метою здійснюється продаж нестабільних валют, активізується покупка більш стійких валют.

У світі існує близько десятка режимів валютних курсів. Багато держав в ході проведених економічних реформ використовували і таку форму валютної політики, як подвійний валютний ринок. Дана форма обумовлює необхідність поділу валютного ринку на дві частини: офіційний валютний курс використовується при комерційних операціях, а ринковий - при фінансових операціях. Коло застосування даної політики все більше звужувалося переходом до плаваючих валютних курсів. Одними з традиційних методів політики були девальвація - процес зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют - і ревальвація - процес підвищення курсу національної валюти.

Регулювання режиму валютних курсів. Вибір варіантів режиму обмінних курсів залежить від двох факторів:

1) - економічного потенціалу країни, положення її на світовій арені і причетності до категорії розвиненості;

2) - часового проміжку в рамках даної країни. Варіанти режимів обмінних курсів ранжуються залежно від ступеня участі уряду даної країни:

· - Курс визначається урядом країни;

· - Має місце втручання уряду у встановлення режиму;

· - Обумовлюється повною відсутністю втручання уряду, а режим курсу визначається ринком.

Перший варіант передбачає заходи щодо однієї іноземної валюти або одночасно декількох валют. Втручання уряду обумовлює так звану "плазує зачіпку" курсу, коли уряд проводить заходи щодо девальвації, порівнюючи різницю в темпах інфляції з пріоритетними торговими партнерами країни. Може одержати реалізацію і "брудне плавання" курсу, коли уряд з урахуванням пріоритетів країни довільно маніпулює плаваючим курсом.

Третій варіант відображає ситуацію, коли валюта країни вільно визначається ринком з урахуванням попиту та пропозиції валют.

Кожен з названих режимів обмінного курсу має певні майна і недоліки, які ми і розглянемо.

Режим фіксованого курсу має такі переваги:

· Кількісна визначеність (сприяє торгівлі та стимулювання потоку капіталу);

· Підсилює підвищену довіру до валютної фінансовій політиці, викликане необхідністю наближення процентних ставок до ставок економіки валюти зачеплення, а також необхідністю контролю за зростанням кредитування і урядових витрат для запобігання підриву обмінного курсу інфляцією.

Поряд з цим перевага фіксованої курсу проявляється у стримуванні інфляції. Висока довіра до валютно-фінансовій політиці пом'якшує інфляційні очікування на ринку праці і фінансових ринках. Однак даний режим не позбавлений і недоліків.

Країна не здатна протистояти певним економічним шокам в результаті втрати експортних ринків і недостатності валютних резервів для підтримки фіксованої курсу. Як правило, ці явища супроводжуються різким зниженням внутрішніх цін, що зумовлюють спад виробництва і зростання армії безробітних. При встановленні режиму фіксованого курсу виникає проблема щодо уточнення кількості валют, але у випадку "зачеплення за одну валюту" дана країна характеризується наступним: ця політика зручна для розуміння всіма компаніями на всіх фінансових ринках країни; значно скорочується можливість урядового маніпулювання курсами; зменшується ризик обмінного курсу в торгівлі, оскільки операції, проведені в одній валюті, сприятливі для великого торгового партнера; коливання курсу однієї валюти зумовлює коливання курсу внутрішньої валюти по відношенню до всіх функціонуючим. На відміну від цього політика фіксованої курсу з "зачепленням за кошик валют" характеризується наступними параметрами: іноземні інвестори важче сприймають дану політику, припускаючи, що влада маніпулює валютами, так як склад кошика валют широко не відомий. Як правило, в таких випадках іноземні партнери припускають можливість девальвації; дана політика усуває ризик підвищення вартості єдиної валюти, що найбільш сприятливо щодо регулювання угод з усіма торговими партнерами країни. Однак підвищення вартості валюти веде до зменшення експорту, зростання імпорту і тим самим погіршує платіжний баланс країни.

До інших переваг даного режиму можна віднести те, що коливання курсу валют значно менше, якщо всі валюти кошика зважені однаково щодо своїх зачіпляються обмінних курсів.

Плаваючий режим обмінних курсів. Валютна фінансова політика країни формується певною мірою самостійно в умовах використання свободноплавающего режиму. Даний курс дозволяє підтримувати конкурентоспроможність і швидко адаптується до зовнішніх імпульсів і шоків, а найголовніше - уряд країни звільняється від функції визначення відповідного курсу. Незважаючи на ці переваги, режим вільно плаваючого обмінного курсу не позбавлений недоліків: якщо валютний ринок характеризується незначною ємністю, то при даному режимі кілька великих угод можуть підірвати існуючий стан; даний режим може забезпечити ефективність валютної політики при регулюванні з боку держави, а також прийнятті валютно-фінансових фіскальних заходів; слід визнати непривабливість для іноземних інвесторів і торгових партнерів умов невизначеності при даному режимі; існує загроза урядового маніпулювання ("брудне плавання"), що підриває довіру суб'єктів ринку; якщо країна має наявність великих спекулятивних потоків капіталу, то визначення обмінних курсів в значній мірі обмежує валютно-фінансову незалежність.

Використання даного режиму найбільш ефективно в умовах слабкої розвиненості міжнародних комерційних зв'язків, тобто, коли стан виробництва не знаходиться у великій залежності від зовнішньої торгівлі.

Для введення плаваючих валютних курсів головними умовами є наявність розвиненого фінансового ринку, ступінь інтегрованості зі світовою системою, взаємозамінність національних та іноземних грошових активів, а також ступінь розвиненості фінансового посередництва. Тим не менш, незважаючи на відсутність даних факторів, багато держав перейшли на режим плаваючих курсів. Причинами цього є неврівноваженість платіжних балансів, незначність обсягів офіційних валютних резервів для підтримки фіксованих курсів, бажання блокувати "чорні" валютні ринки. Першими на даний режим переважно перейшли промислово розвинені держави, а потім і розвиваються.

· Однак введення плаваючих курсів національних валют відбувався в рамках стабілізаційних програм МВФ та за наявності технічної допомоги. Це викликало необхідність проведення комплексу економічних заходів, таких, як структурна перебудова економіки, лібералізація валютних і митних режимів, обмеження попиту і т.д. В умовах же відсутності цих передумов багато держав використовують режим поєднання фіксованих і плаваючих курсів.

Валютна інтервенція. Одним з методів регулювання валютних курсів є операції, втручання центрального банку у функціонування валютного курсу з метою впливу на курс національної валюти. У цьому випадку, якщо на валютному ринку пропозиція іноземної валюти надмірно, то центральні банки здійснюють її скупку і продають, коли відбулося зниження пропозиції іноземної валюти. При цьому центральний банк врівноважує попит і пропозицію на іноземну валюту і обмежує межі коливання її курсу.

Ця форма валютної політики здійснюється центральним банком однієї країни або банками кількох держав. Для прикладу можна навести європейську валютну систему. Так, центральні банки європейської системи за допомогою валютної інтервенції підтримують курси своїх валют в певних межах. При здійсненні валютної інтервенції необхідно визначитися з вибором валюти, що залежить від місця даної валюти в міжнародній валютній системі, цілі інтервенції і сформованої інституційного середовища. Більшість центральних банків визначає порядок валютних інтервенцій на міжбанківському ринку напряму через дилерів, брокерів, при цьому інформація може бути конфіденційною.

Слід визнати, що застосування валютних інтервенцій має певні обмеження, що обумовлюється розмірами офіційних валютних резервів. Відповідно в умовах недостатності обсягів валютних резервів багато держав вдаються до використання валютних обмежень.

Валютні обмеження. Ними є заходи і правила, які встановлені державою в законодавчому або адміністративному порядку. Умовою застосування є хронічний і великий дефіцит платіжних балансів для збалансованості зовнішніх платежів та надходжень. Різновидів валютних обмежень існує багато - від певних меж до 100% вимог продажу експортної виручки центральному банку за офіційним курсом. Застосування може отримати і практика ліцензування продажу іноземної валюти імпортерам, а також форми заборон на ввезення або вивезення валютних цінностей без спеціальних дозволів. Обмеження поширюються на права фізичних осіб, на володіння і розпорядження валютою. У випадках необхідності регулювання іноземних інвестицій, трансферту прибутку, зовнішніх позик і кредитів в ряді країн встановлюються певні обмеження. Деякі країни зобов'язують позичальника депонувати частину іноземних кредитів на спеціальні рахунки в центральному банку, при цьому залежно від призначення цих кредитів тринькати діапазон депозитів.

Девальвація і ревальвація валют. Багато країн, розвиваючи міжнародні економічні відносини із зовнішнім світом, відчувають різну ступінь інфляції в різних країнах. При цьому, якщо використовується режим фіксованих валютних курсів, то центральні банки відчувають необхідність перегляду офіційних курсів своїх національних валют, оскільки реальні курси, обумовлені купівельної силою валют, значно відхиляються від офіційного курсу. Як правило, курси валют, знецінення яких не суттєво, реально підвищуються; валюти, знецінення яких відбувається швидкими темпами, порівняно з офіційним курсом різко знижуються. У такій ситуації дозріває необхідність коригувальних операцій щодо валютного курсу, тобто девальвувати або ревальвіровать.Глава VI. Валютна політика окремих країн

Валютна політика латиноамериканських держав. Реформування зовнішньої і внутрішньої політики Чилі являє собою зміну часто полярних парадигм. У процесі здійснення валютної політики можна відзначити ту чи іншу методику використання різних інструментів на тому чи іншому історичному проміжку часу. Так, один з етапів реформи супроводжувався зміною орієнтирів в економічній політиці, оскільки занижений обмінний курс чилійського песо поряд з високими процентними ставками і лібералізацією зовнішньої торгівлі викликав масове банкрутство підприємців. У такій ситуації уряд Чилі використовує тактичні прийоми валютної політики, розраховані на короткострокові періоди, тобто лише девальвацію. Розуміючи необхідність запобігання нової хвилі банкрутств, воно об'єктом свого контролю визначило і фінансовий стан комерційних банків. Протекціоністський режим в основних експортопроізводящіх галузях нормалізує стан зовнішньоторговельного платіжного балансу.

З точки зору оволодіння методами валютної політики, інтерес представляють для нас стратегічні і тактичні підходи політики Бразилії. Практика господарювання Бразилії відзначає послідовне здійснення антиінфляційних програм. Ставку на інфляційні методи фінансування уряд змушений був зробити через брак ресурсів. Темпи інфляції в 1970 році виражалися двозначними цифрами, але в 1989 році інфляція вийшла з під контролю і рівень її досяг 1763%. Зовнішні борги 1980-1990 років зросли в два з гаком рази, а щорічний платіж поглинав 33% експортних доходів країни. У 1986 році з метою подолання інфляції та впорядкування фінансів країни була введена нова грошова одиниця і встановлений твердий її курс до долара США. Таке фінансове становище країни вимагало скорочення соціальних витрат і фіксації різних цін. Слід визнати, що це дозволило на нетривалий період часу приборкати темпи інфляції. Крім вищеназваних факторів, а також і таких, як зниження банківських процентних ставок, змусила населення різко збільшити свій споживчий попит, що і дало поштовх до імпульсу зростання виробництва. Валютна реформа скасувала офіційний фіксований курс і політику мінідевальваціі. У кінцевому рахунку була створена конкурентоспроможна економіка, що дозволила нової Бразилії увійти в світ як життєздатний суб'єкт міжнародних відносин і отримала назву "бразильське диво".

Валютна політика розвинених країн. Визнання Вашингтоном в 1971 році заборони на розмін доларів на золото остаточно підтвердило його непридатність як світової валюти. А тим часом світове господарство поступово переходило до плаваючих валютних курсів. Таким чином, другий етап валютної політики на світовій арені протилежну ситуацію забезпечив Японії і Західній Європі, нагромадили до того часу активи торговельного, платіжного, інвестиційного балансу. Слід визнати, що до кінця 60-х років країни Західної Європи через нестабільність долара відчували незручності, що змушувало їх не раз девальвувати чи девальвувати свою валюту. Цим і пояснюється створення економічного і валютного союзу (ВС) з власною європейською валютою (ЕКЮ), яка використовується в розрахунках між його учасниками. Перед ЕКЮ ставиться завдання перетворення її в реальне, платіжне, резервний засіб, вільно конвертоване з основними валютами.

Стабілізація становища Японії дозволила їй зміцнити незалежність ціни від зовнішніх факторів і забезпечити собі місце як самого великого міжнародного кредитора. Але з вступом світового фінансового господарства на новий етап (1980-1985 рр.) В певній мірі знову змінився баланс сил на користь США. За 5 років по відношенню до корзини десяти основних валют він підвищився на 60%. Падіння попиту і світових цін на нафту при зростанні імпорту країн ОПЕК перетворило країни в одержувачів доларових позик. У цей період США різко збільшують банківські облікові і процентні ставки, і це зробило кредитний ринок США одним з привабливих ринків. Сполучені штати Америки використовують і інші важелі, для чого з метою зниження темпів інфляції неодноразово піднімають облікову ставку центрального банку, яка веде до підвищення процентних ставок комерційних банків, а в 1984 році скасовують 30% -вий податок на доходи іноземних власників американських цінних паперів.

Все це не могло не позначитися на валюті Західної Європи та Японії. Але високий курс долара створював проблеми і для США, так як погіршився торговельний і платіжний баланс. Останнє вимагало пожвавлення економічної кон'юнктури країни, для цього міг служити кредит, причому не обтяжливий ділову активність виробничих і фінансових систем. Федеральна резервна система змушена була знижувати процентні ставки. Цей період економічного розвитку світового господарства вимагав у усложняющейся схемою політики різних держав певного компромісу, а іноді й прийняття обмежувальних заходів. Стала спостерігатися тенденція зниження курсу долара.

Валютна політика держав АТР. Фінансова криза, що охопила країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР), безумовно, матиме далекосяжні наслідків, особливо у зовнішньоекономічній політиці країн, і зробить вплив на внутрішню політику держав. Як показала практика, багато суб'єктів ринку - компанії, банки - стали жертвами цієї фінансової дестабілізації. Причини фінансової кризи в АТР можна звести до наступного:

· - Висока частка позамежних інвестицій в нерухомість на території іноземних держав;

· - Встановлення тісних зв'язків урядів з вітчизняними компаніями за кордоном;

· - Наявність субсидування, частина з якого в завуальованій формі забезпечує ключовим галузям промисловості елемент утриманства;

· - Необмежене розширення промисловості, тобто екстенсивного розвитку і забезпечення зростання економіки не за рахунок зростання промисловості, впровадження нових технологій і якісного поліпшення менеджменту;

· - "Втеча" капіталу на фондових біржах;

· - Зниження курсу національної валюти;

· - Нераціональний розподіл між довгостроковими і короткостроковими кредитами, перевищення частки останніх.

Обов'язковим елементом, що становить стратегію наздоганяючого зростання, як правило, служив низький курс валюти, який сприяв зростанню заощаджень та нарощуванню інвестиційного потенціалу. Дана стратегія, використана "азіатськими тиграми", і понині продовжує мати місце в ряді цих країн. Зокрема, офіційний курс юаня знаходиться на рівні в п'ять разів нижче, ніж паритет купівельної спроможності, і на ринку китайські товари продаються за цінами в п'ять разів нижче американських. Безумовно, накопичення валюти дозволяло центральним банкам занижувати курс власних валют.

Розпочатий криза в Південно-Східній Азії обумовив необхідність проведення девальвації валют - за три місяці на 15-30%. Як показує практика, у випадках таких валютних криз поряд з девальвацією можна використовувати і традиційні інструменти: операції з ДКО, норми резервування, ставки рефінансування центрального банку. Однак наслідки девальвації значно ширше ~ адже від її проведення проблеми будуть відчувати всі валютні боржники. Це наслідок доцільно використовувати для нормалізації фінансового сектора. Однак слід пам'ятати, що, якщо девальвація буде достатньо масштабною, інвестори не покинуть національний ринок і, збільшуючи доходи, впораються з борговими зобов'язаннями. Достатня міцність національного банківського сектора може витримати "втеча" капіталу з країни, якщо ж ні, то слід обмежувати іноземні короткострокові інвестиції, оскільки зняття контролю за рухом капіталу зробить країну відкритою для широкомасштабних валютних спекуляцій.

Фінансова криза, що розвинувся в Південно-Східній Азії, бере свій початок з економіки Таїланду, який фінансував свої капвкладення за рахунок зовнішнього запозичення. Особливістю економіки цієї країни з'явилася м'якість грошової політики, і обсяги грошової маси збільшувалися з одночасним збільшенням масштабів кредитів. Комерційні банки країни переважно направляли їх для інвестування та здійснення спекулятивних операцій на ринках нерухомості та землі. З початку 1997 міжнародні фінансові організації здійснили ряд великомасштабних спекулятивних операцій з Таїланду Батом до середини року, і вітчизняні підприємства посилили тиск на обмінний курс, оскільки величезні валютні зобов'язання ставили під загрозу можливість виплати боргів. При цьому спроби уряду загальмувати падіння бата шляхом підключення міжнародних резервів не дали істотних результатів. У кінцевому рахунку відбулося різке знецінення бата по відношенню до долара. У такій ситуації процес інвестування в економіку став ризикованим, а багато інвесторів припинили кредитування. Аналогічним чином загострилася ситуація на фінансових ринках Південної Кореї і Сінгапуру, Тайваню, Малайзії та Індонезії. Чергова хвиля кризових явищ торкнулася Гонконг і поширилася на територію Латинської Америки, Росію, набула масштабів глобальної загрози, оскільки в більшості країн світу, що розвивається відбувалося зниження обмінного курсу, росли процентні ставки за борговими зобов'язаннями, спостерігалося падіння біржових індексів. Ця ситуація зумовила в процесі врегулювання необхідне втручання МВФ і взяття зобов'язань щодо зменшення дефіциту бюджету, посилення грошово-кредитної політики, а також врегулювання банківських систем. Фінансова паніка на світовому фондовому ринку поступово просувалася на ринки Європи, однак реакція урядів багатьох держав на дану ситуацію була різною і, як показав досвід, чим швидше уряд приймав ряд заходів, тим швидше йшла адаптація до зовнішнього шоку.

У числі заходів по виходу з кризи більшістю країн використовувалася політика девальвації валют, що сприяє поліпшенню конкурентних позицій національного промислового капіталу. Як правило, успішніше результати виявляються у країн, де спостерігається висока частка внутрішнього накопичення, є в наявності перевага в трудових витратах і пільговому податковому режимі. До того ж, якщо частка зовнішнього боргу 1 коливається в межах 10-15% від експортної виручки, то слід визнати, що фінансова криза не зробила помітного впливу на фінансовий стан багатьох розвинених країн.

Валютна політика постсоціалістичних країн. Побудова багатьма країнами світу, що розвивається нової ринкової моделі розвитку супроводжується певною поспіхом, хаотичністю і безконтрольністю самого процесу переходу. Причому інфляція, практично виявляється у всіх цих країнах і досягає сотні і тисяч відсотків, змінила традиційність уявлення людей про прибутковості, методах зберігання грошей, змістовності позичкового відсотка.

Країни Східної Європи так само, як і Латинської Америки, цілі стабілізації економіки будували в основному на базі обмінних курсів. Аналогічно цим шляхом йшли країни Центральної та Східної Європи, де діапазон обмінних режимів був різноманітний. Так, зокрема, в колишній Чехословаччині використаний фіксований режим, а курс крони фіксувався до цілого набору валют, що забезпечило найнижчий рівень інфляції в регіоні. На відміну від цього в Угорщині та Польщі використовувалася гнучка система валютного курсу, однак ці країни змушені були періодично регулювати фіксовану систему, тим самим вони зуміли в певній мірі контролювати знецінення валютного курсу.

Говорячи про обраний обмінному режимі, можна відзначити, що у вищенаведених трьох державах обмінні режими до початку 1995 виглядали таким чином: чеська крона розвивалася в умовах фіксованої прив'язки, переважно до німецької марки, а потім до долара; угорський форинт розвивався в умовах регулювання прив'язки на паритетному співвідношенні до долара і німецької марки. Відмінністю польський злотий було те, що вона формувалося в умовах прив'язки до валют, співвідношення яких спаданням виглядало так: долар, фунт стерлінга, швейцарський франк, французький франк. Румунський лей, словенський толар, болгарський лев функціонували в умовах вільного плаваючого курсу. По праву, Польщу називають лідером серед країн Східної Європи, оскільки протягом останніх років економічне становище її залишається стабільним і приріст ВВП досягає 6%.

Нова європейська валюта - Євро. Розвиток економічної інтеграції та створення міцної економічної бази дозволили західноєвропейським країнам ввести єдину для ЄС розрахункову грошову одиницю - ЕКЮ. Вона функціонувала тривалий час, достатній для накопичення досвіду та вироблення концепції наступного кроку до об'єднання Європи - створення Валютного союзу, становлення якого почалося в 1990 р, після завершення багатьох інтеграційних процесів. Другим етапом була поява в 1994 р Європейського валютного інституту - попередника Європейського центрального банку. Третій, завершальний етап складається з трьох фаз: створення європейського Центробанку в 1998 р .; фіксування обмінних курсів національних валют, які залишаються законним платіжним засобом; перехід на взаєморозрахунки в євро (в електронній формі) в 1999 р та введення в обіг євро - грошової одиниці, яка стане єдино законним засобом платежу в 2002 р

Маастрихтський договір містить в собі концепцію євро, а також ряд макроекономічних критеріїв, які необхідно дотримуватися країнам, щоб брати участь у створенні єдиної європейської валюти. Рухомі бажанням якомога швидше вступити в "евроландію", 11 країн адаптували свою валютну і фіскальну політику до цим критеріям. Сьогодні євро існує на ділі і актуальний для тих країн, які мають такий же рівень процентної ставки, що і німецька марка.

На прикладі таких країн, як Іспанія та Італія, ясно видно, в чому полягає користь від заміни слабкої національної грошової одиниці валютою більш високої якості. Ще п'ять років тому обидві країни мали процентні ставки, які вдвічі перевищували німецькі. Новітній досвід Європи дозволяє передбачити цікаву взаємодоповнюючу зв'язок між емісійними банками і загальними валютами, яка в якості інституційної заходи могла б привести до поліпшення якості національних валют. Якщо в якійсь потенційної валютної області вже існує валюта більш високої якості, перший крок на шляху до загальної грошової одиниці полягав би у створенні емісійних банків для кожної національної валюти, яка орієнтується на гроші більш високої якості.

Прийдешня трансформація міжнародної валютної системи буде визначатися прагненням різних країн до якісних валют. Існує думка, що "emerging markets" (нові індустріальні держави) в пошуках високоякісної валюти зважаться на відмову від незалежної валютної політики. Наслідком цього рішення стане скорочення кількості валют в глобальній економіке.Глава VII. Особливості валютної політики в сучасній Росії

Серед причин, що призвели до обвалу російського валютно - фінансового ринку восени 1998 р, слід назвати невірно обрану концепцію конвертованості російської валюти. У чому суть помилок, допущених в цій області урядом реформаторів, що робити для подолання їх руйнівних для економіки наслідків? Нижче наведені думки фахівців з цих питань.

Внутрішня конвертованість національної валюти вимагає серйозної підготовки. Постсоціалістичні країни Центральної та Східної Європи прагнули при переході до ринкової економіки слідувати західноєвропейському сценарієм досягнення конвертованості валюти.

Однак особливості ситуації, в якій вони перебували в кінці 80-х - початку 90-х років, змусили їх відступити від цього сценарію. У цих країнах оборотність валют виступає не як заздалегідь підготовлене дію, а як інструмент господарських перетворень, частина "шокової терапії" для економіки і фінансів. Відповідно вона замикається межами внутрішніх ринків і не виводить національні валюти на міжнародний обмін. У цьому випадку відбувається лише перехід до ринкового розподілу іноземної валюти всередині країни для резидентів, що рівнозначно внутрішньої оборотності; відкривається доступ для вкладень іноземного капіталу в економіку даної країни і створення можливості репатріації та вивезення прибутку, що рівнозначно зовнішньої оборотності. Однак тільки поєднання розуміється таким чином внутрішньої і зовнішньої оборотності означає досягнення оборотності валюти в класичному розумінні. Необхідно ще наявність передумов, що утворюють економічну базу для реальної міжнародної конвертованості валюти.

Російський шлях до оборотності національної валюти відповідає східноєвропейському. Проте в ході реалізації цього процесу в силу різних причин Росія багато в чому відійшла від цього сценарію, виробила власні, і як виявилося, помилкові методи конвертованості рубля. В Росії склалася ситуація, що відкриває широкі можливості для розвитку тенденції до доларизації всієї економіки. Це неминуче супроводжує введенню внутрішньої оборотності в умовах хронічного дефіциту бюджету, кризи неплатежів, величезного внутрішнього і зовнішнього боргу. Обов'язковому продажу банкам за рублі підлягає тільки 50% валютної виручки від експорту товарів і послуг, інша її частина залишається в розпорядженні експортерів, що створює основу для внутрішнього обороту на базі ВКВ.

В інших же країнах поповнення державних валютних ресурсів і підтримання попиту на національні валюти забезпечувалися за рахунок обов'язкового продажу всієї суми експортних валютних надходжень. У Росії було допущено вільне ходіння сильної іноземної валюти, насамперед долара США, тоді як в інших країнах, навпаки, робилися активні заходи, спрямовані на максимальне обмеження надходжень на національний ринок іноземної валюти, на підвищення ролі своєї національної валюти.

Крім того, в Росії безпрецедентні масштаби отримала лібералізація зовнішньої торгівлі. Вихід економічних суб'єктів будь-якого рівня - від фізичних осіб до суперконцерн - на зовнішні ринки дозволяється майже без обмежень, і розрахунки по зовнішньоторговельних операціях виробляються ними самостійно. В інших країнах міжнародні розрахунки жорстко контролювалися державою або велися на державному рівні і лише потім поступово передавалися на валютний ринок під відповідальність недержавних банків.

У Росії спочатку був введений ринковий курс рубля, який визначається в ході торгів на ММВБ. В інших країнах перехід до конвертованості національних валют починався, як правило, з їх одноразової девальвації і подальшого введення фіксованого курсу.

Розрахунки за зовнішньоторговельними операціями в Росії в умовах прогресуючої інфляції вироблялися за поточними ринковими курсами. Це створювало можливість для демпінгового експорту та покриття будь-яких витрат російських виробників. В інших країнах тривалий час в період переходу до конвертованості міжнародні розрахунки здійснювалися за твердим фіксованим курсам з мінімальними відхиленнями ринкових котирувань, пов'язаними з коливаннями попиту та пропозиції валюти.

Підтримку курсу рубля здійснювалося на ММВБ Центральним банком Росії шляхом валютних інтервенцій в процесі торгів. В інших країнах фіксовані курси спочатку встановлювалися в адміністративному порядку, а потім підтримувалися на валютному ринку за допомогою інтервенції центральних банків.

Перехід до оборотності рубля був логічним продовженням абсолютно непідготовленою концепції широкої лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків. Причому якщо по відношенню до залучення іноземних інвестицій дотримувалася певна обережність, то внутрішня оборотність перший час не знала ніяких обмежень. Можливість прямого отримання ВКВ російськими економічними суб'єктами стала одним з ключових факторів, що визначають спрямованість реформ в країні.

Прийнята схема досягнення оборотності рубля принесла неоднозначні результати - на зовнішній ринок хлинули сотні тисяч підприємств і підприємницьких структур. Внаслідок ліквідації монополії зовнішньої торгівлі в їх руки перейшли основні доходи від зовнішньоторговельних операцій. Поряд з номенклатурно-кримінальної приватизацією це стало одним з головних джерел первісного нагромадження капіталу. Внутрішній ринок через відсутність фіксованого курсу, сдерживавшего імпорт, став швидко наповнюватися імпортними товарами та послугами. Населення отримало можливість вільного обміну рублів на конвертовану валюту, що призвело до "доларизації всієї країни" і колосальної витоку капіталу за кордон. Внутрішня оборотність на принципах курсоутворення виявила слабкість рубля та економіки країни, яку він представляв.

Можна висловити кілька наступних основних положень, які необхідно враховувати при курсоутворенні рубля:

а) курс рубля доцільно підтримувати вище паритету купівельної спроможності (ПКС), наявного на даний момент, оскільки це стимулює експорт товарів. При цьому через те, що якість товарів країн, що розвиваються, їхні торгові марки і можливості просування на зарубіжні ринки зазвичай нижче, ніж у передових країн, різниця між курсом національної валюти і ППС покликана як би компенсувати ці недоліки і робити товари країн, що розвиваються більш конкурентоспроможними і привабливими за ціною;

б) в той же час значне перевищення курсу національної валюти над наявними ППС створює потужний фінансовий насос, викачують з країни насамперед сировинні ресурси, а також дає можливість дешевої скупки вітчизняних компаній, національних багатств, що обумовлює "витік мізків";

в) крім того, при великому перевищенні курсу рубля над ППС виникає небезпека різкого скорочення імпорту, що завдає шкоди рівнем і якістю життя населення і загрозливого продовольчої безпеки країни.

З вищенаведених положень, а також з досвіду інших країн, що розвиваються випливає, що доцільно підтримувати курс рубля приблизно на рівні 1,4-1,6 від значення ППС. Оскільки емісія і контрольована інфляція в сучасних умовах неминучі, управління курсом рубля має бути орієнтоване на підтримку його в межах вищевказаних значень. При цьому слід сповільнювати темпи девальвації в порівнянні з темпами інфляції, що дозволить при існуючій різниці відсотків за валютними і карбованцевих внесках поступово залучити кошти в рублеву зону і пом'якшити тиск на рубль на валютному ринку.

Деякі експерти вважають, що з наявного арсеналу засобів управління курсом рубля можна виділити:

а) посилення експортного контролю та управління розмірами обов'язкового продажу валютної виручки експортерів залежно від ефективності контролю;

б) коригувальні відносно невеликі валютні інтервенції ЦБ на ринку і скупка валюти в разі сприятливої ??цінової ситуації;

в) управління валютним боргом держави і приватних компаній як шляхом його реструктуризації і покладання на державу певних гарантій по приватних боргах з отриманням за це поступок за відсотками і строками погашення, так і через банкрутство деяких приватних компаній, які провели непомірні запозичення на зовнішньому ринку;

г) всемірне стимулювання експорту, особливо високотехнологічної продукції, із зменшенням в цьому випадку частки продажу валютної виручки на частину, що йде на закупівлю нових технологій і технічних засобів, що дозволяють розширювати експорт;

д) розумне управління імпортом з жорсткою реєстрацією контрактів, їх зведенням за напрямками імпорту, аналізом і відсіканням фіктивних контрактів з виявленням фірм, що займаються вивозом капіталу; обов'язковість реєстрації "човників", які купують валюту на ринку в якості підприємців та платників податків;

е) державне стимулювання і підтримка заходів з відновлення ринків деривативів, що дозволяють хеджувати угоди і поступово знижувати необхідність участі держави в управлінні валютним курсом.

Без сумніву, запропонований деякими економістами валютний рада - дієвий інструмент для приборкання галопуючої інфляції. Його завданням є жорстка фіксація курсу рубля по відношенню до долара або відразу до трьох валют: долара, ієни і марці (експерти ЄС опрацьовують також перспективний варіант прив'язки рубля до введеної європейській валюті - євро). Недоліком цієї політики є неможливість використання такого потужного механізму впливу на економіку, як емісія, яка, однак, повинна бути строго контрольованою, інакше вона неминуче тягне за собою значне підвищення курсу долара, що веде до реального погіршення основних параметрів економічної безпеки країни.

Держава повинна в невідкладному порядку відновити альтернативні напрями вкладення вільних коштів по відношенню до єдиної на сьогоднішній момент надійної цінному папері в Росії - долару. Емісія нових державних паперів, гарантованих законом і номінованих у валюті, суттєво зменшить попит на долари. Крім того, необхідно пожвавлення за участю державних агентств ринку акцій російських компаній. Адже навіть в суперліберальний Гонконзі держава почала скуповувати акції своїх компаній для підтримки їхнього курсу та ринкової стоімості.Заключеніе

Найважливіша особливість міжнародної торгівлі порівняно з торгівлею внутрішньої полягає в тому, що її обслуговують різні грошові одиниці, тобто різні національні валюти.

Кожна країна вимагає при цьому, щоб на її території всі розрахунки здійснювалися тільки в національній валюті і тільки цією валютою іноземні покупці платили за придбані ними для імпорту товари виробників цієї країни. Через це міжнародна торгівля завжди потребує вирішення проблем, пов'язаних з:

1) організацією власне купівлі-продажу товарів;

2) валютним забезпеченням торгових операцій.

Причини, з яких не можна відмовитися від многовалютності і створити єдині гроші для всього світового ринку, такі:

1) наявність національної валюти полегшує уряду пошук коштів для розрахунків з тими, хто отримує гроші безпосередньо від держави. До них відносяться службовці, включаючи армію, найбідніші громадяни та фірми, що поставляють товари і послуги для державних потреб. В крайньому випадку, держава може просто здійснити додаткову емісію паперових знаків;

2) наявність національної валюти дозволяє державі керувати ходом справ в економіці країни;

3) національна валюта дозволяє забезпечити повний суверенітет країни, її незалежність від волі урядів інших країн;

4) наявність власної валюти допомагає уникнути інфляції, якій "хворі" валюти інших країн.

Для ведення міжнародної торгівлі в умовах існування різних валют людство створило механізм взаємних розрахунків між громадянами і фірмами різних країн. Зазвичай його називають валютним ринком.

Основа цього механізму - пропорції обміну валют, звані валютними курсами. Валютний (обмінний) курс - ціна однієї національної грошової одиниці, виражена в грошових одиницях інших країн. Як і на будь-якому ринку ці ціни залежать від співвідношень попиту і пропозиції на ту чи іншу валюту. Величини же попиту та пропозиції на валютному ринку залежать насамперед від обсягів взаємної торгівлі між тими чи іншими країнами.

Таким чином, головний чинник формування валютних курсів - співвідношення обсягів взаємного експорту та імпорту між різними країнами. У Росії, правда, на формування курсів іноземних валют впливає ще один фактор - інфляція. У 1992-1995 рр. купівля валюти (доларів США і німецьких марок) стала для росіян одним з головних способів порятунку своїх заощаджень від інфляції, оскільки курс долара постійно зростав (хоча і відстаючи від рублевої інфляції). До початку 1995 частка витрат на купівлю валюти досягла в структурі сімейних витрат росіян приблизно 17%. Тому в ці роки в нашій країні курс долара залежав від взаємної торгівлі між Росією і США лише в малій мірі. Реально цей курс був ціною зовсім особливого товару під назвою "порятунок заощаджень від інфляції".

Коливання валютних курсів прямо позначаються на всіх громадянах країни, хоча вони не завжди це відразу усвідомлюють. Чим більше країна включена в міжнародний поділ праці, чим активніше вона торгує на світовому ринку, тим більше залежить добробут її громадян від обмінних курсів національної валюти.

Бібліографічний список

1. Войтов А.Г. та ін. Економіка. М .: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 1999. - 453 с.

2. Колпакова Г.М. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 368 с.

3. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини. / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М .: Фінанси і статистика, 1994. - 266 с.

4. Міклашевська Н.А., Холопов А.В. Міжнародна економіка. - М .: БЕК, 1998. - 532 с.

5. Основи зовнішньоекономічних знань. / Под ред. І.П.Фамінского - М .: ЮНИТИ, 1994. - 436 с.

6. Пебро М. Міжнародні економічні, валютні і фінансові відносини. - М., 1994.

7. Загальна теорія фінансів / Под ред. Л.А. Дробозиной. - М .: ЮНИТИ, 1995. - 256 с.

8. Економіка / Под ред. А.І. Архипова. - М .: Проспект, 1998. - 546 с.

9. Економіка / Под ред. А.С. Булатова. М .: БЕК, 1995. - 604 с.

10. Навой А. Підвищення реального курсу рубля триває. // РЦБ. - 2001. - № 13 - С. 23-27.

11. Рукина І.М., Кленова Т.А. Концепція нової технології проведення міжнародних розрахунків - основа конвертованості, стабільності та безпеки національної валюти // Економіка і виробництво. - 1999. - № 7. - С. 13-21.

© 8ref.com - українські реферати