На головну    

Оптимізація трудових ресурсів - Экономико-математическое моделирование

Вступ

У будівельній індустрії працює, приблизно, 14 відсотків від загальної чисельності робітників і службовців, які зайняті в матеріальному виробництві. Підвищення рівня індустріалізації й якості будівництва і механізації трудомістких процесів внесло серйозні зміни, як в технологію будівельного виробництва, так і в його організацію і управління.

Прагнення України до створення соціально орієнтованої ринкової економіки, вибір інноваційної дороги розвитку, поворот у бік зміцнення реального сектора господарства об'єктивно вимагають нових підходів до розвитку всіх сфер і галузей національного господарства, у тому числі будівництва. Передбачається здійснення його якісних перетворень, спрямованих на формування нової подоби будівельного виробництва, що відповідає сучасним вимогам. Багато в чому це пов'язано з вибором вірної стратегії розвитку будівництва, що обумовлює необхідність наукового забезпечення її розробки і реалізації.

У вирішенні даної проблеми особливе місце відводиться трудовим ресурсам підприємства ЗАТ «БМФ «Азовстальстрой». Лише на такій основі стає можливою постановка правильних цілей і завдань, що відповідають реаліям будівництва, що склалися, і задоволенню потреб підприємства на перспективу.

Основні напрямки діяльності роботи підприємства:

- капітальний ремонт, реставрація будівель і споруд виробничого і невиробничого призначення по замовленню населення;

- загально будівельні роботи;

- виконання монтажних робіт;

Метою дипломної роботи є аналіз діяльності підприємства ЗАТ БМФ «Азовстальстрой», побудова економіко-математичної моделі оптимізації трудових ресурсів.

Задачі дипломної роботи:

- проведення техніко-економічного аналізу підприємства ЗАТ БМФ «Азовстальстрой»;

- розкриття економічної суті задач преметної області;

- проведення аналізу існуючих методів оптимізації трудових ресурсів;

- розробка економіко-математичної моделі;

- розробка програмного продукту для обчислення пареметрів моделі;

- автоматизуванння розрахунків за обраною моделлю;

- формування висновків;

- розгляд основних положень безпеки життя і діяльності людини на підприємстві.

В процесі написання дипломної роботи були розглянуті фактори, проблеми та особливості розвитку будівельного комплексу, здійснений аналіз предметної області та обгрунтування розробки.

Окремим розділом дипломної роботи є економічне обґрунтування проведених досліджень. Метою виконання економічної частини дипломної роботи є закріплення теоретичних знань із реалізації програмного продукту.

Метою розгляду питань безпеки діяльності людини на підприємстві є створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях і в робочих зонах. Досягається вирішенням питань з техніки безпеки й виробничої санітарії, виявленням небезпечних і шкідливих факторів.

1. Аналіз предметної області та обґрунтування розробки

1.1 Техніко-економічна характеристика організації

В умовах переходу до ринкових відносин аналіз будівельної галузі набуває все більшого значення. Для проведення аналізу необхідно комплексно вивчити роботу підприємства з метою об'єктивної оцінки результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання. Досягнуті результати оцінюються з точки зору їх відповідності вимогам об'єктивних законів ринкової економіки.

ЗАТ «БМФ «Азовстальстрой» - найбільша у Маріуполі будівельна організація, що має 69-річну історію та авторитет у будівельному комплексі Маріуполя.

Це потужна будівельна фірма, що спроможна якісно та в строк збудувати, реконструювати або реставрувати найбільш складні комплекси та об'єкти промислового, комунального та соціального призначення. Сучасне мобільне підприємство протягом останніх років інтенсивно нарощує об'єми будівельно-монтажних робіт, надає нові раб очі місця.

Основний вид діяльності - генеральний підряд - будівництво «під ключ», включає повний комплекс робіт з будівництва, реконструкції, технічному переоснащенню, капітальному ремонту:

а) промислових будівель і споруд будь-якого ступеня складності. Усі види робіт можуть здійснюватися у багатозмінному режимі в умовах виробництва, що діє;

б) будівель і споруд житлового та соціально-побутового призначення.

«Азовстальстрой» має всі необхідні державні ліцензії України на виконання своєї професійної діяльності.

Спрямування у роботі:

а) розширення галузі діяльності;

б) освоєння нових видів будівельних матеріалів;

в) удосконалення технології будівництва;

г) оснащення комплексів та об'єктів новими видами будівельної техніки, машин, механізмів, що будуються;

д) удосконалення якості, оптимальні строки виконання робіт;

е) навчання і розвиток персоналу.

Маркетингова діяльність:

а) укріплення партнерських зв'язків з металургійними підприємствами України;

б) активний пошук нових перспективних замовників.

Головні цінності:

а) персонал - його знання, творчий потенціал, прихильність інтересам і традиціям фірми;

б) репутація надійного ділового партнера, лідера в галузі промислового будівництва;

в) порядність, виконання договірних зобов'язань.

Серед постійних замовників підприємства:

- ТОВ «Проектно-будівельне товариство «Азовінтекс»;

- ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»;

- ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»;

- ВАТ «Днепровський металургійний комбінат ім. Дзержинського»;

- Комунальне підприємство «МіскУКБ» м. Маріуполь.

ЗАТ «Азовстальстрой» має сучасну високопродуктивну техніку, призначену для виконання будівельних робіт.

До складу ЗАТ «Азовстальстрой» входить товариство з обмеженою відповідальністю «проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс», це дозволяє використовувати більше ніж 180 одиниць будівельної й автомобільної техніки провідних європейських виробників.

Будівельно-монтажна фірма «Азовстальстрой» має репутацію надійного партнера. Загальний об'єм робіт виконаний в 2008 році склав 199 млн. грн.

Закрите акціонерне товариство Будівельно-монтажна фірма «Азовстальстрой» створено шляхом реорганізації Орендного будівельно-монтажного тресту «Азовстальстрой», зареєстрованого рішенням виконкому Маріупольської міської Ради народних депутатів від 02.06.1993 р. за №213/1 у 1 господарських і фінансових операцій.

Товариство зареєстроване наказом Маріупольської міської ради народних депутатів від 30 серпня 1994 р. за №1186 р.

Місцезнаходження товариства 87505, Україна, місто Маріуполь Донецької області, вулиця Якова Гугеля, 3.

Статутний фонд складається з простих іменних акцій номінальною вартістю 22 гривні кожна, які розподілені між засновниками пропорційно їх внескам до статутного фонду.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Розмір статутного фонду може бути збільшений або зменшений лише після сплати всіх акцій, що випущені раніше.

Управління товариством здійснює:

а) найвищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

б) наглядова Рада;

в) правління Товариства.

Контроль за результатами фінансово-господарської діяльності здійснює Ревізійна комісія.

Товариство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку і об'ємі органам державної статистики.

Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації товариства і завершується 31 грудня цього ж року, а подальші фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

Фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється відповідно до планів, затверджених загальними зборами акціонерів товариства. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. До складу товариства входять відокремлені структурні підрозділи, що не є юридичними особами, діють на підставі положень про них. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, статуту і засновницького договору.

Товариство є правонаслідувачем орендного будівельно-монтажного тресту «Азовстальстрой». Майно суспільства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відбивається в балансі товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами;

- майна, придбаного в результаті його фінансово-господарської діяльності;

- іншого майна, придбаного на підставах, не забороненим чинним законодавством України.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в банківських установах, друк і кутовий штамп зі своїм найменуванням, а також фірмові бланки.

Товариство має право укладати договори, у тому числі і купівлі-продажу, підряду, застави, договори, пов'язані із обертанням і обліком векселів і інші договори, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем в арбітражному і третейському судах. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях лише в межах майна, що належить йому.

Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- випускати цінні папери;

- виступати засновником господарських і інших об'єднань і вступати до складу таких об'єднань;

- створювати на території України і за її межами свої структурні підрозділи, а також дочірні підприємства.

Створювані товариством структурні підрозділи, дочірні підприємства, філії можуть наділятися основними фондами і оборотними коштами, які є власністю товариства.

Керівництво їх діяльністю здійснюється керівниками, призначеними правлінням за узгодженням з наглядовою радою товариства.

Мета створення товариства - здобуття максимального прибутку шляхом якнайповнішого використання майна, що належить йому, і засобів акціонерів в процесі їх спільної діяльності, впровадження нових технологій, форм організації виробництва і оплати праці, залучення вітчизняних й іноземних інвестицій для насичення споживчого ринку і задоволення потреб населення.

Товариство здійснює наступні види діяльності:

- капітальний ремонт, реставрація будівель і споруд виробничого і невиробничого призначення по замовленню населення;

- загальнобудівельні роботи;

- виконання монтажних робіт;

- роздрібна торгівля товарами народного ужитку, сільськогосподарською і тваринницькою продукцією, продукцією виробничого призначення, паливно-мастильними матеріалами;

- послуги з оздоровлення працівників і населення на базі відпочинку.

У випадках, передбачених чинним законодавством, товариство отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

Штатний розклад фірми розробляється відповідно до чинного законодавства, на основі вживання тарифної угоди, класифікатора професій, законів про державний бюджет, мінімальну заробітну плату.

Планово-економічний відділ підприємства складається з 4 шт. од.:

- головний економіст з фінансової роботи;

- економіст 1-ої категорії з фінансової роботи,

- економіст 2-ої категорії з фінансової роботи,

- провідний економіст з бухгалтерського обліку.

Організаційна структура підприємства ЗАТ «БМФ «Азовстальстрой» наведена у додатку А.

Будівництво - одна з найбільших галузей народного господарства, в якій зайнято більше ніж 10 млн. чол., - робітників, ІТР, проектувальників і вчених.

Щорічно будівництво вводить до експлуатації десятки тисяч житлових, суспільних і промислових об'єктів, тому будівництво відноситься до найбільших споживачів матеріальних ресурсів.

Ні для кого не секрет, що криза «вдарила» по будівельній галузі, і об'єми будівництва істотно скоротилися. Зараз криза поступово починає відступати, будівництво отримує підтримку держави, а виконання будівельних робіт стає активнішим.

Аналіз внутрішнього середовища фірми розкриває ті внутрішні можливості й той потенціал, на який може розраховувати фірма в процесі досягнення своїх цілей. Важливо завжди пам'ятати, що організація не тільки провадить продукцію для оточення, але й забезпечує можливість існування своїм членам, надаючи їм роботу, можливість участі в прибутках, створюючи для них соціальні умови й т.п.

Під час аналізу персоналу на підприємстві ми користувалися звітними даними за 2008 рік. Було виявлено, що віковій склад працівників ЗАТ БМФ «Азовстальстрой» на 56% складає працівниками віком від 24 до 50 років, на 18% складає працівниками віком від 51 до 54 років, на 12% до 24 років, на 9% працівниками віком від 55 до 59 років, кількість персоналу віком більше ніж 60 років складає 5%.

Освітній рівень при кількості 1087 працівників за станом на 31.12. 2008 року становило у відсотках:

- середньо спеціальна освіта - 51%;

- середня освіта - 9%;

- базова вища освіта - 20%;

- повна вища освіта - 20%.

На основі структури облікової чисельності працівників за період сечень-вересень 2008 року, що наведена нижче у вигляді таблиці 1.1, можна сказати, що фірма не обмежує сферу своєї діяльності тільки Мариуполем, а виконує будівельні роботи у місті Алчевську та Дніпродзержинську. При цьому основний потенціал сконцентрований на будівельних майданчиках, а апарат управління становить лише 10 відсотків від загальної кількості працівників.

До категорії відрядників належать бетонники, штукатури, газорізальники, електрозварювальними ручної зварки, монтажники.

До почасовиків належать двірники, сторожи, трактористи, водії, електрослюсарі, електромонтери, слюсарі будівельні.

До ІТР відносяться працівники редакції газети «Голос строителя», робітники бази відпочинку «Строитель-2», цеховий лікар та медсестра.

До лінійних ІТР відносять: начальників ділянок, виконробів, майстрів, механіків.

Апарат фірми складають: генеральний директор, технічний директор, заступник генерального директора, виробничо-технічний відділ, планово-економічний відділ, кошторисно-договірний відділ, адміністративно-господарський відділ, проектно-кошторисне бюро, відділ кадрів, інженери з комп'ютерних систем, юрисконсульт, бухгалтерія, секретар.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати