На головну

 Аналіз майна підприємства та проблеми його ефективного використання - Підприємництво

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

ХАКАССКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Н.Ф. КАТАНОВА

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

Допустити до захисту

Зав. кафедрою

фінансів і кредиту

__________ А.С. Асочаков

«___» ______ 2000

ДИПЛОМНА РОБОТА

Аналіз майна підприємства та проблеми його ефективного

використання

Студентки спеціальності

060400 - Фінанси і кредит

Селігеевой Оксани Іванівни

Науковий керівник:

асистент Кузнєцова Марина Іванівна

Абакан, 2000ОГЛАВЛЕНІЕ

Введення ............................................................................................................................................. __

Глава 1. Теоретичні основи аналізу майна предп-

риятия .......................................................................................................................................... __

1.1. Аналіз ефективності використання майна ......... __

1.2. Аналіз іммобілізованих необоротних активів

з точки зору раціонального його використання ......... __

1.3. Аналіз поточних оборотних активів ............................................. __

Глава 2. Аналіз майна туристського комплексу «Дружба»

та ефективності його використання ......................................................... __

2.1. Склад структура основних фондів ............................................. __

2.2. Склад оборотних активів та їх оборотність ...... __

2.3. Стан дебіторської заборгованості .................................... __

2.4. Оцінка динаміки та структура статей активу бал-

ланса .................................................................................................................................... __

2.5. Розрахунок собівартості турпродукту ............................................. __

Глава 3. Розробка ефективної витратною політики ............... __

3.1. Аналіз собівартості продукції, послуг. Резерви

зниження витрат ...................................................................................................... __

3.2. Шляхи можливого виходу з кризової ситуації ......... __

Висновок ....................................................................................................................................... __

Література ....................................................................................................................................... __

Додаток ....................................................................................................................................... __

ВСТУП

В умовах Російської Федерації перехід до ринку супроводжується для багатьох попаданням в зону господарської невизначеності та підвищеного ризику, оскільки саме майно дає гарантію незалежності та надійності підприємства. Більшість господарюючих суб'єктів стало перед необхідністю об'єктивної оцінки своїх активів.

Одним з найважливіших критеріїв оцінки діяльності будь-якого підприємства, що має на меті отримання прибутку, є ефективність використання майна та розкриття майнового потенціалу. Незалежно від організаційно-правових видів і форм власності джерелами формування майна будь-якого підприємства є власні і позикові кошти. Це основне джерело поповнення коштів підприємства.

Об'єктом дослідження є стан майна ЗАТ Абаканский туристичний комплекс «Дружба».

Інструментам вивчення об'єкта є: загальний факторний фінансовий аналіз.

Мета дипломної роботи: проаналізувати склад майна підприємства з погляду ефективності його використання для виявлення його майнового потенціалу; провести планування собівартості туристських послуг на 2000 рік.

Завдання аналізу майна:

вивчити теоретичні основи аналізу майна підприємства;

провести аналіз необоротних активів з точки зору більш раціонального його використання;

проаналізувати стан оборотних коштів і виявити резерви підвищення ефективності їх використання;

виявити майновий потенціал підприємства;

розробити ефективну витратну політику за основним видом діяльності.

Дипломна робота складається з 3-х розділів.

I глава - теоретична, містить:

аналіз ефективності використання майна;

аналіз іммобілізованих необоротних активів;

аналіз поточних оборотних активів.

II глава - практична, містить:

склад і структура необоротних активів;

складу оборотних активів та їх оборотність;

стан дебіторської заборгованості.

III розділ - рекомендації та висновки.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ

МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

Аналіз буквально означає розчленовування, розкладання досліджуваного об'єкта на частини, елементи, на внутрішні властиві цьому об'єкту складові.

Аналізом у більш широкому сенсі займається теорія ек. аналізу; в професійному - ек. аналіз господарсько-фінансової діяльності у відповідних галузях: у промисловості, сільському господарстві, будівництві, громадському харчуванні та сфері соціально-побутових послуг.

Аналіз - найважливіший інструмент впливу на підвищення ефективності використання майна, приведення в дію резервів зростання продуктивності праці, підвищення якості продукції, послуг, зниження собівартості, поліпшення всіх показників виробничо-господарської діяльності підприємства1.

На сучасному етапі розвитку народного господарства технічні, економічні та соціальні процеси тісно взаємопов'язані, взаємозалежні. Встановлення взаємозв'язків, взаємозалежностей - найбільш важливий момент аналізу. Причинний зв'язок опосередковує всі господарські факти, явища, ситуації, процеси. Один і той же фактор будучи причиною одного явища, часто виступає наслідком іншого. Виявлення таких причинно наслідкових зв'язків, ступеня з взаємного впливу на діяльність підприємства служить факторний аналіз2.

Факторний аналіз дозволяє виділити вплив тих чи інших факторів на майновий потенціал підприємства, розвитку соціально-економічних технічних процесів.

Технічні прийоми аналізу дозволяють полегшити і прискорити аналітичну роботу з оцінки майна та забезпечують розгляд різних факторів, що впливають на діяльність підприємства у взаємозв'язку. Вибір технічних прийомів визначається метою аналізу та характером використовуваних джерел.

Діяльність підприємства багатогранна і характеризується різними показниками. Результативність діяльності підприємства може оцінюватися за допомогою абсолютних і відносних показателей1. Так, за допомогою показників першої групи можна проаналізувати динаміку показників прибутку (балансової, чистою, нерозподіленого) за ряд років. Друга група показників практично не схильна до впливу інфляції являє собою різні співвідношення прибутку і вкладеного капіталу (власного, позикового). Економічний сенс значень зазначених показників (їх прийнято називати рентабельності) полягає в тому, що вони характеризують прибуток, отриманий з кожної гривні коштів, вкладених у підприємство.

Аналізовані показники необхідно організувати в таблицях, графіках, діаграмах, що показують їх динаміку за певні періоди, залежність планових і фактичних данних2.

В даний час виникла необхідність в аналізі вартості підприємства та об'єктів нерухомості. Оцінка майна підприємств має дуже широку сферу застосування. Це приватизація державної і муніципальної власності, акціонування, здача майна в оренду та необхідність обгрунтування орендної плати при лізингових операціях, продаж майна всіх форм власності юридичним, російським, іноземним особам, визначення бази для оподаткування, визначення статутного фонду, при акціонуванні або створенні спільних підприємств, підготовка бізнес-плану розвитку та аналіз виробничої діяльності підприємства, страхування майна та інші операції. У всіх перерахованих операціях фігурує поняття - майна підприємства.

Майно підприємства - це те, чим воно володіє: основний капітал і оборотний капітал, виражене у грошовій формі і відбите в самостійному балансі підприємства1.

У процесі аналізу може бути використана така класифікація майна за категоріями ріска2:

мінімальний ризик - готівкові кошти, легко реалізовані короткострокові цінні папери;

малий ризик - дебіторська заборгованість підприємства зі стійким фінансовим становищем, запаси товарів матеріальної цінності, готова продукція, що користується попитом;

середній ризик - продукція виробничо - технічного призначення, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;

високий ризик - дебіторські заборгованості підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому становищі, запаси готової продукції, що вийшла з ужитку, неліквіди.

Найбільш проста і доступна наступна класифікація майна (активів):

поточні оборотні мобільні:

оборотні кошти;

витрати;

запаси;

грошові кошти;

готова продукція;

дебіторська заборгованість;

витрати майбутніх періодів;

імобілізовані необоротні активи:

основні фонди;

нематеріальні активи;

короткострокові вкладення.

У промислово розвинених країнах склалося кілька підходів до оцінки майна підприємств1.

Перший підхід - майновий. У його основі лежить оцінка складових елементів майна.

Другий підхід включає в себе не тільки оцінку майнових елементів, але і підприємство в цілому як єдиного функціонуючого комплексу. Найбільш простим і доступним методом оцінки майна підприємства є майновий підхід. За допомогою якого можна визначити вартість майна. Більш точно можна розрахувати вартість майна за величиною нетто-активів, але із застосуванням інфляційного балансу. Інфляційний баланс складається за даними переоцінки матеріальних активів підприємства. Техніка цього методу полягає у визначенні вартості майна підприємства як суми вартості основних засобів - нетто (Ан) і оборотних коштів, що фінансуються з власних джерел, скоригованих на рівень інфляції (Аі)

С = Ан + Аі

Цей метод оцінки майна підприємства на основі нетто-активів в найбільшій мірі піддається критиці з позиції теорії і зв'язку з його узагальненістю і спрощеністю, але водночас найчастіше застосовується на практиці.

Найбільш точною, на думку практиків, вважається оцінка підприємств за методом внутрішньої вартості. У цьому випадку майно розділяється на групи - основний капітал, запаси, грошові активи і пасиви. У свою чергу групи поділяються на підгрупи - обладнання, векселі, акції і т.д. На підставі отриманих оцінок проводиться економічний аналіз ефективності використання майна, головним чином його рентабельності. Що дає ключ до визначення фінансових можливостей підприємства.

Існує і використовується система показників ефективності діяльності, серед них коефіцієнт рентабельності активів (майна) 1:

Де Ра- коефіцієнт рентабельності активів (майна); П - прибуток у розпорядженні підприємства (фр. №2); Ас- середня величина активів.

Цей коефіцієнт показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи.

В аналітичних цілях визначається як рентабельність усієї сукупності активів, так і рентабельність поточних активів2.

Де Рма- рентабельність поточних активів; Гам- середня величина поточних активів (розрахунково за даними балансу).

Необхідно відзначити, що аналіз розрахункових коефіцієнтів рентабельності має практичну корисність лише в тому випадку, якщо отримані показники зіставляються з даними попередніх років або аналогічними допустимій величині того чи іншого показника рентабельності в нашій країні не публікується, єдиною базою для порівняння є інформація про величину показників за попередні роки.

Існує взаємозв'язок між показниками рентабельності майна, оборотністю активів і рентабельності реалізованої продукції, яка може бути представлена ??у вигляді формули:

Де Оа- оборотність активів; Р - рентабельність реалізованої продукції.

Де В - виручка від реалізації.

Іншими словами, прибуток підприємства, отримана з кожної гривні коштів, вкладених в активи, залежить від швидкості оборотності коштів і від того, яка частка чистого прибутку у виручці від реалізації. Оборотність активів від обсягу реалізації і середньої величини активів.

1.2. АНАЛІЗ ІММОБІЛІЗОВАНИХ необоротні активи

З ТОЧКИ ЗОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Основні засоби та нематеріальні активи відносяться до найменш ліквідному майну підприємства, використовуваному в його господарській діяльності тривалий час, протягом якого воно переносить свою вартість на готовий продукт, послугу. Нематеріальні активи представляють собою довгострокові вкладення коштів, що не мають якої-небудь натурально-речової форми. До нематеріальних активів відносять вартість майнових прав на винаходи та інші об'єкти інтелектуальної власності (авторські права патенти, ліцензії, ноу-хау).

Аналіз використання необоротних активів є активним засобом впливу на ефективність виробництва. При аналізі встановлюють залежність результатів від величини витрат і ступеня використання ресурсів, виявляють закономірності зміни ефективності використання необоротних активів.

Основними завданнями аналізу необоротних активів є:

аналіз складу нематеріальних активів;

аналіз довгострокових фінансових вкладень;

вивчення складу, структури руху основних засобів;

визначення ступеня їх використання;

розробка заходів щодо підвищення ефективності, і поліпшення використання основних фондів.

Основним напрямком діяльності підприємства є досягнення найкращих результатів при найменших витратах. Успішному здійсненню цього завдання багато в чому сприяє ефективне використання необоротних активів.

Склад, структура і рух основних фондів.

Для оцінки структури основних фондів існує поділ їх на активну частину, невизначено бере участь у виробничому процесі, і пасивну частину, за допомогою якої забезпечується нормальне функціонування активних основних фондів. Збільшення питомої ваги активної частини основних фондів і відповідно зменшення частки із пасивної частини є важливим чинником зростання ефективності виробничої діяльності.

Аналіз складу і руху основних фондів здійснюється за даними річного звіту (форма №11 «Про наявність і руху основних фондів і амортизаційного фонду»). У звіті містяться дані, що характеризують наявність, склад і рух основних фондів за їх повної початкової вартості1.

Оцінка стану основних фондів визначається коефіцієнтом їх зношеності, що характеризує технічний стан основних фондів.

Якщо підвищується коефіцієнт зносу, то це свідчить про те, що якісні стану основних фондів знижується і вони не достатньо оновлюються, показник зносу обчислюється як на початку, так і на кінці звітного періоду за наступною формулою:

Де І - сума зносу фондів; С - первісна вартість.

Фізичний стан основних фондів характеризується показники їх придатності. Цей показник обчислюється шляхом вирахування з 100% ізноса2.

Коефіцієнт зносу основних фондів дає можливість визначати їх технічний стан і розробити захід щодо їх оновленню.

Коефіцієнт оновлення можна розрахувати за формулою:

Де С0- вартість основних фондів, введених в експлуатацію протягом року; С1- вартість основних фондів на кінець року.

Для повної характеристики ступеня оновлення основних фондів обчислюють коефіцієнт по кожному виду і виробляють порівняння коефіцієнтів оновлення за кілька років.

Руху основних фондів можна визначити за допомогою коефіцієнта вибуття, він дорівнює:

Де Свиб- вбивши за звітний рік основні фонди, С - вартість основних фондів на кінець року.

Аналіз ефективності використання фондів.

Економічна ефективність використання основних фондів характеризується часткою амортизації. Але, аналізуючи цей показник, треба мати на увазі особливості його формування. З ростом і удосконалюванням техніки сума щорічної амортизації також зростає, збільшується їх частка з власності продукції, послуг. Але оскільки збільшується випуск продукції, виготовленої на більш продуктивному устаткуванні, то сума амортизації вартості одиниці виробу звичайно зменшуються.

Економія на амортизації особливо відчутна при перевиконанні, при постійній величині основних фондів.

Найважливішими показниками використання основних фондів є фондовіддача, фондомісткість, фондовооруженность1.

Фондовіддача Ф0- найбільш узагальнююча вартісної показник, який представляє собою стосунки обсягу виробничої продукції (П) до середньорічної вартості основних фондів:

Фондомісткість Фемк- показник зворотного фондовіддачі.

Визначається відношенням середньорічної вартості основних фондів (Ф) до вартості випущеної продукції (П) і характеризує величину участі фондів у виробництві одиниці продукції:

Фондоозброєність праці Фв- визначається відношенням середньорічної вартості основних (Ф) фондів до числа працюючих у найбільшу зміну (Ч). Вона відображає ступінь забезпеченості робітників засобами праці (основними фондами):

Щоб простежити взаємозв'язок між показниками фондовіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці, необхідно перетворити формулу фондовіддачі: чисельник і знаменник розділити на чисельність робітників у найбільшу смену1:

Де Ф - середня вартість основних фондів; П - обсяг продукції; Ч - число робітників; ПТ- продуктивність праці.

Таким чином, фондоотдачу можна представити у вигляді приватного відділення продуктивності праці на фондоозброєність, отже, фондовіддача прямо пропорційна продуктивності праці і обернено пропорційно його фондоозброєності. Тому для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи продуктивності праці випереджали темпи зростання фондоозброєності.

Розглянемо як визначається вплив використання основних фондів на обсяг продукції двома методами.

За базу порівняння може бути прийнятий попередній період:

Методом ланцюгових підстановок

а) вплив зміни величини фондів () -

б) вплив зміни фондовіддачі () -

Сума впливу чинників складе а) + б).

Інтегральним методом факторного аналізу:

а) вплив зміни величини фондів () -

б) вплив зміни фондовіддачі () -

Сума впливу чинників дорівнює а) + б).

Поліпшення фондовіддачі наслідок кращого використання основних фондів можна розрахувати за такою формуле1:

Де N - продукція; F - середньорічна величина основних фондів; - фондовіддача.

Поліпшення використання зовнішніх активів на підприємстві можна досягти шляхом:

звільнення підприємстві від зайвого устаткування, машин, ін. ОС або здачі їх в оренду;

своєчасного і якісного проведення планово-попереджувальних та капітальних ремонтів;

придбання високоякісних ОС;

підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу;

своєчасного оновлення, особливо актив. частини, ОС з метою надмірного морального і фізичного зносу;

поліпшення якості;

підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва;

впровадження нової техніки і прогресивної технології енерго- і паливозберігаючих;

здача вільних приміщень в оренду юридичним особам.

1.3. АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ОБОРОТНИХ МОБІЛЬНИХ АКТИВІВ

Фінансове становище підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.

Так, найбільший період обороту має нерухоме майно та інші необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи та ін.), Що представляють собою кошти, призначені для довгострокового використання підприємством.

Всі інші активи, звані поточні оборотні мобільні, будучи призначеними для реалізації чи споживання, можуть неодноразово змінювати свою формулу (матеріально-речову на грошову, і навпаки) протягом одного операційного циклу підприємства1.

Спочатку при створенні підприємства оборотні кошти формувалися як частина його статутного капіталу. Вони спрямовуються на придбання виробничих запасів, що надходять для виготовлення продукції.

Готова продукція надходить на склад і відвантажується її споживачам. До моменту її оплати виробник відчуває потребу в грошових коштах. Величина цієї потреби залежить не тільки від обсягу вкладених коштів, а й від розміру майбутніх розрахунків, вона може коливатися протягом року з різних причин, з цього підприємства, організації та інші джерела формування оборотних коштів - стійкі пасиви, кредиторську заборгованість, прибуток, амортизаційний фонд .

В якості обігових коштів вони використовують стійкі пасиви, які прирівнюються до власних джерел, оскільки постійно знаходиться в обороті підприємства, використовуються для фінансування його господарської діяльності, але йому не належать.

До стійких пасивів відносяться:

мінімальна перехідна заборгованість по заробітній платі і відрахуванням на соціальне страхування в пенсійний фонд, медичне страхування, фонд зайнятості;

мінімальна заборгованість по резервах на покриття майбутніх витрат і платежів;

заборгованість замовникам за авансами і частковою оплатою продукції;

заборгованість бюджету за деякими видами податків;

тимчасово невикористовувані залишки фондів спеціального призначення, утворені за рахунок прибутку.

Основні завдання аналізу оборотних коштів полягають у визначенні забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, оборотності оборотних коштів, стан дебіторської заборгованості.

Визначення потреби підприємства в оборотних коштах.

Визначення потреби в оборотних коштах визначається в процесі нормування. Метою нормування є - визначення раціонального розміру оборотних коштів відволікаються на певний строк у сферу виробництва і сферу обігу.

Потреба в оборотних коштах для кожного підприємства визначається при складанні фінансового плану.

Оборотні кошти - це авансована вартість для планомірного утворення основних виробничих фондів і фондів збагачення в розмірах необхідних підприємству для здійснення безперебійного процесу.

Розрахунок потреби у власних оборотних коштах.

Потреба

у власних = запаси + ПДВ + дебіторська + кредиторська

оборотних заборгованість заборгованість

засобах

Аналіз оборотності поточних активів.

Узагальнюючим показником ефективності використання оборотних коштів підприємства служить їх оборотність. Прискорення оборотності оборотних коштів сприяє зниженню собівартості продукції, зростанню грошових накопичень і підвищення рентабельності виробництва.

У загальному випадку швидкість обороту активів підприємства прийнято розраховувати за допомогою формули:

Інформація про величину виручки (включаючи іншу реалізацію) береться з даних ф.№2 «звіт про прибутки і збитки».

Середня величина активів за даними балансу визначається за формулою:

Де ВІН, ОК- відповідно величина активів на початок і кінець періоду.

Більш точний розрахунок середньої величини активів буде отриманий у разі використання щомісячних даних про стан активів. Тоді величина активів визначається за формуле1:

Де оn-величина активів у попередньому місяці.

Потім визначається тривалість одного обороту в днях:

Чим вище коефіцієнт оборотності і чим коротша тривалість одного повного обороту оборотних активів, тим ефективніше вони використовуються.

Розрахунок додатково залучених в оборот коштів здійснюється за формулою:

Залучення Період Період

коштів у = * обороту - обороту

оборот текущ.года прош.года

Основними факторами, що впливають на величину і швидкість оборотних коштів є:

масштаб діяльності підприємства (малий бізнес);

характер бізнесу або діяльності, тобто галузева приналежність підприємства (туризм)

кількість і різноманітність споживаних видів ресурсів;

географія споживачів продукції, послуг;

система розрахунків за послуги;

платоспроможність клієнтів;

якість банківського обслуговування;

темпи зростання реалізації послуг, продукції;

частка доданої вартості в ціні послуг, продукції;

облікова політика товариства;

інфляція;

кваліфікація менеджерів.

Аналіз дебіторської заборгованості.

При аналізі поточних активів особливого дебіторської заборгованості слід мати на увазі, що в умовах інфляції (а сьогодні наша економіка вступила в період гіперінфляції) всяка відстрочка платежу призведе до того, що підприємство реально отримають лише частину вартості реалізованої продукції. Звідси роль і значення цього розділу аналізу для життєдіяльності будь-якого підприємства. Техніка аналізу полягає в наступному: падіння купівельної спроможності грошей за період характеризується за допомогою коефіцієнта Кu, зворотного величині індексу цін. Якщо встановлена ??договором сума до отримання становить величину S, а динаміка цін характеризується індексом Iy, то реальна сума грошей з урахуванням їх купівельної спроможності в момент оплати складе:

Існують деякі загальні реалізації дозволяють управляти дебіторською заборгованістю:

контролювати стан розрахунків з покупцями по відстроченими (простроченими) заборгованостях;

за відомістю орієнтуватися на більшу кількість покупців з метою зменшення ризику несплати одним або кількома великими покупцями;

стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості (значне перевищення дебіторської заборгованості створює втрати фінансової стійкості підприємства);

використовувати спосіб надання знижок при достатній оплаті.

Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості використовується наступна група покупців.

1. Оборотність

дебіторської =, де

заборгованості

Середня

дебіторська =

заборгованість

2. Період пога-

шення дебіторської =

заборгованості

Слід зазначити, що чим більше період прострочення заборгованості, тим вищий ризик її погашення.

3. Частка дебіторської

заборгованості в =

поточних активах

Управління підприємством являє собою процес забезпечення його діяльності для досягнення поставлених цілей. Найбільше значення має управління витратами включають контроль і регулювання затрат1. Виникає завдання зниження витрат.

Для зниження витрат велике значення має бух. облік і аналіз за центрами витрат.

Центр витрат - це об'єкт відношення затрат, де акумулюються витрати, пов'язані з однією або декількома функціями.

Аналіз звітних даних за центрами витрат дозволяє зробити висновки про те, на скільки високі витрати і чим це викликано.

У собівартість продукції (робіт, послуг) включається:

витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), обумовлені технологією і організацією виробництва, включаючи матеріальні витрати і витрати на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг;

витрати на обслуговування виробничого процесу щодо забезпечення виробництва сировиною, паливом, енергією, інструментом, пристроями та іншими засобами і предметами праці;

щодо забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог, включаючи витрати на утримання приміщень та інвентаря, що надаються організаціям медичним установам для створення медичних пунктів безпосередньо чистоти і порядка1.

Зниження собівартості продукції, послуг є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства. Під собівартістю послуги розуміються виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, палива, матеріалів, енергії, праці, природної сировини використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і надання послуг, а також для збереження і поліпшення умов виробництва, реалізації, його вдосконалення.

Аналіз собівартості послуги спрямований на виявлення можливостей підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів у процесі виробництва, постачання та збуту продукції, послуг.

За допомогою факторного індексного аналізу якої позволяет2:

оцінювати вплив кожного фактора на зміну результативного показника;

оцінити, яке ставлення величини приросту (зниження), викликаного зміною кожного фактора до величини результативного показника за базисний період;

визначити частку приросту (зниження), викликаного зміною кожного фактора, в загальному прирості (зниженні) результативного показника можна проаналізувати витрати.

Позначимо фактор «коефіцієнт витрат» - через «a», фактор «рентабельності витрат» - через «b». Вплив зміни коефіцієнта витрат на зміни коефіцієнта прибутковості одно: на коефіцієнт витрат (a1-a0) * b1.

На коефіцієнт витрат впливають коефіцієнти управлінських і комерційних витрат. Для аналізу цих показників на зміни коефіцієнта витрат може бути використана наступна мультиплікативна модель:

Де Z - собівартість продукції; BP - чиста виручка від реалізації; PY - управлінські витрати; KP - комерційні витрати.

Аналіз самої ємної статті витрат «Господарські витрати» показують, це основна частка витрат припадає на умовно-постійні і не залежать від обсягу виконаних послуг - амортизація, знос МБП, опалення, заробітна плата і відрахування заробітної плати.

Можна прорахувати подорожчання собівартості за рахунок умовно-постійних витрат:

Решта статті, витрат є змінними і залежать від загального відсотка завантаження підприємства.

ти з реконструкції, ремонту, відновленню документації ліцензованого персоналу власними силами, без залучення грошових коштів з боку або будь-якого фінансування.

Таблиця 2.9

Амортизація основних засобів пропорційно сумі

чисел років (арифметично-дегресивної)

 Рік Вартість на початок Сума амортизації Вартість на кінець

 1 30008 10002,6 20005

 2 2005,4 8002,1 12003,3

 3 12003,3 6001,6 6001,6

 4 6001,6 4001 2000,7

 5 2000,7 2000,7 0

Сума амортизації склала 10 тис. Руб., А лінійним способом дорівнює 9 тис. Руб. з цього випливає, що раціональним є лінійний метод нарахування.

Таблиця 2.10

Оцінка витрат запасів т / к «Дружба»

 Метод LIFA 40 * 120 + 20 * 240 + 40 * 360 = 24000

 Метод FIFA 50 * 120 + 20 * 240 + 30 * 360 = 21600

 Метод середньої собівартості (20 * 120 + 30 * 120 + 20 * 240 + 40 * 360) / 110 * 100 = 22909

При застосуванні методу FIFA витрата склала 21600 руб.

ГЛАВА 3. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ витратним ПОЛІТИКИ

Для підприємств туристського бізнесу, що працюють в умовах ринкової економіки, часто мають місце економічні ситуації, пов'язані з коливанням попиту на окремі тури з причин сезонності та іншим. Це тягне за собою зміну обсягів виробництва туристських послуг і їх продажів, що, в свою чергу, суттєво впливає на собівартість послуг і фінансові результати тур фірми.

Так як т / к «Дружба» несе збитки, а пов'язано це з високою собівартістю, пропонується ефективна затратна політика, яка містить:

розрахунок собівартості способом «директ-костинг»;

виявлення резервів економії витрат;

можливості щодо зниження величини і рівня собівартості продукції, послуг;

контроль за станом і характером змін фактичної собівартості.

У Росії, на жаль, туризм все ще не сприймається як повноправна галузь н / х і предмет наукового аналізу наукової тематики мало. Немає жодного галузевого періодичного наукового видання. На державному рівні в даний час проблемами туризму займається держкомітет з фізкультури та туризму. Взагалі поняття «туризм» частіше асоціюється в Росії зі спортом і зміцнення здоров'я, ніж з галуззю економіки, що приносить значні доходи, у тому числі і в твердій валюті.

Слід відзначити і ті позитивні зрушення, які відбулися в туризмі та державній політиці в даній області за останні роки.

По-перше, це безсумнівний прорив у правове регулювання туристської діяльності:

важливим принциповим моментом є прийняття Федерального закону «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» (прийнятий державною Думою 4 жовтня 1996). Цей закон важливий насамперед у тому сенсі, що держава визнає туризм одним із пріоритетних галузей економіки Російської Федерації і публічно визначає основні принципи, цілі та напрямки державного регулювання туристської діяльності (див. Додаток 3);

уряд міста Москви також оголосило пріоритетною туристську діяльність на території міста і гарантувало податкові пільги суб'єктам малого підприємництва, що розвиває свою діяльність в даному секторі економіки, що також необхідно провести подібну пільгову політику на території Республіки Хакасії;

без сумніву велику позитивну роль у підвищення якості роботи туристських фірм відіграла постанова Уряду Російської Федерації від 21 грудня 1995 року «Про ліцензування міжнародної туристичної діяльності». Ліцензування виконує роль роду сита, відсіває хоча б частина фірм авантюристів, які живуть одним днем ??і не зацікавлених у тривалій роботі на ринку туризму.

По-друге, безумовно позитивним фактором розвитку російського ринку туризму є зростаюче число і вплив об'єднань туроператорів і турагенств. Поряд з такими відомими об'єднаннями, як РАТА (Російська асоціація турагенств) і НТА (Національна туристична асоціація). За останні роки сформувалася безліч суботраслевих об'єднань у сфері туризму, наприклад, Російська асоціація соціального туризму, Телевізійна асоціація туристів. Можна запропонувати і нашим хакасским туристичним фірмам об'єднатися в єдине ціле. Буде більше капіталу, більше можливості для подальшого зростання і розвитку на міжнародному туристичному ринку. Адже Республіка Хакасія має прекрасну природне середовище, не зачеплені куточки природи, тайгу і гори, все це необхідно для перспективи в сфері туризму.

По-третє, помітно активізувався ринок освітніх послуг для сфери туризму. Сьогодні освіта за спеціальністю «менеджер туризму» можна отримати як в цілому ряді державних вузів, так і в приватних середніх та вищих навчальних закладах.

В останні десятиліття відбулися істотні кількісні і якісні зміни в попиті на туристські послуги. В цілому цей період можна охарактеризувати як експансію туризму, що супроводжується рішенням обсягу попиту.

Наведу деякі кількісні показники:

число подорожей, зроблених громадянами Хакасії з метою відпочинку збільшилася з 1990-1999 рр. в 2 рази: 1990 - 80 тис., 1999 - 160 тис .;

кількість ночівель туристів в Хакасії з 1990-1999 рр. зросла з 20 до 67 тис .;

інтенсивність туризму зросла: 1990 - 76%, 1999 - 83%;

витрати на туризм склали в 1990 р - 200 руб., 1999 - 1000 руб.

Цифри свідчать: у Хакасії число ночівель з 1990-1999 рр. зросла з 20 до 67 тис., тобто в 3,3 рази. Про сповільнення зростання в 90-і роки сигналізує такий показник, як інтенсивність туризму по Хакасії збільшилася з 76% до 83%, всього на 7%.

Одним із шляхів виходу туристського комплексу «Дружба» з кризи - це оптимізація виробничого процесу шляху кооперації - горизонтального інтегрування підприємств, наприклад, у формі делегування незалежними підприємствами частини своїх господарюючих функцій заснованому ними центральному органу-спілки, об'єднання. Підприємства-засновники зберігають свою самостійність і свободу підприємницької діяльності. Серед можливих форм кооперації в готельному господарстві можна назвати наступні:

обмін досвідом;

дослідження ринку;

реклама;

інвестиційна діяльність;

підготовка і перепідготовка кадрів;

централізоване постачання і збут;

створення єдиних автоматизованих систем бронювання місць.

3.1. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ПОСЛУГ

Коротка характеристика підприємства ЗАТ Абаканский т / к «Дружба».

Основний вид діяльності - туризм (є ліцензія на міжнародний туризм).

Підприємство реалізується сформовані їм туристично-екскурсійні путівки через мережу турагенств, а також безпосередньо населенню.

Середньооблікова чисельність працюючих - 128 чол.

Кількість сформованих за рік туристсько-екскурсійних путівок - 25870 шт. у звітному періоді в натуральних одиницях.

Реалізовано туристсько-екскурсійних путівок у звітному періоді в натуральних одиницях - 20700 шт.

Виручка від реалізації туристсько-екскурсійних путівок - 3104658 руб. (Без ПДВ).

Витрати основного виробництва з формування туристсько-екскурсійних путівок до - 3275307 руб. звітному періоді.

Загальновиробничі витрати у звітному періоді - 1200000 руб.

Загальногосподарські періоді - 960000 руб.

На основі цих даних проводиться порівняння між розрахунком собівартості туристсько-екскурсійних путівок традиційним способом і способом «директ-костинг» 1.

Таблиця 3.1.

 Традиційним способом Способом «директ-костинг»

 Прямі витрати = 3275307 крб. Умовно-змінні витрати = 3275307 + 1200000 = 4475307 крб.

 Непрямі витрати = 2160000 крб. Умовно-постійні витрати = 960000 руб.

 Формування повної собівартості туристсько-екскурсійних путівок звітного періоду = 3275307 + 2160000 = 5435307 крб. Формування скороченою собівартості туристсько-екскурсійних путівок звітного періоду = 4475307 крб.

 Розрахунок собівартості однієї туристично-екскурсійної путівки звітного періоду = 5435307/25870 = 210 руб. (Шт.) Розрахунок собівартості однієї туристично-екскурсійної путівки звітного періоду = 44675307/25870 = 173 руб. (Шт.)

Розрахунок собівартості туристсько-екскурсійних путівок:

относимой на реалізацію продукції в звітному періоді:

 Традиційним способом Способом «директ-костинг»

 5435307/25870 * 20700 = 4349085 крб. 4475307/25870 * 20700 = 3580937 крб.

относимой на залишок готової продукції на кінець звітного періоду:

 Традиційним способом Способом «директ-костинг»

 5435307-4349085 = 1086222 крб. 4475307-3580937 = 894370 руб.

Таким чином, вибір підприємством т / к «Дружба» розглянутих вище альтернативних способів обліку дозволить йому знизити собівартість туристсько-екскурсійних путівок.

Резерви зниження витрат.

Якщо звернутися до рядку 020 форми №2 «Звіт про фінансові результати», то можна констатувати, що собівартість реалізації продукції, послуг в цілому по підприємству в порівнянні з минулим роком збільшилася в 1,8 разів (додаток 2). Необхідно провести аналіз і виявити резерви зниження собівартості (таблиця 3.2).

Таблиця 3.2

Факторний аналіз собівартості туристських послуг за 1999 р

 Показники Звітний період, руб. Минулий рік, руб. Відхилення (+/-) Темп росту,%

 1 2 3 4 травень

 Матеріальні витрати 496030 153997 +342033 3,2

 Витрати на оплату праці

 910807 1093075 -182268 0,8

 Відрахування на соціальні потреби 348812 371726 -22914 0,9

 Амортизація основних засобів 310404 358659 -48255 0,8

 Інші витрати 2936743 551701 +2385042 5,3

 Разом: 4975796 2529158 +2446638

За допомогою багатофакторної моделі визначаю рівень витрат виробництва:

У структурних

зрушень =, де

(Частки витрат)

У постійного

складу =

У змінного

складу =

 Показник Витрати Частка

 Звітний період Минулий рік Звітний період Минулий рік

 1 2 3 4 травень

 Витрати на оплату праці, руб. 910807 1093075 0,58 0,6

 Відрахування на соціальні потреби, руб. 348812 371726 0,22 0,2

 Амортизація основних засобів, руб. 310404 358659 0,2 0,2

 Разом: 1570023 1822860

Y стр. Зрушень =

В абсолютному вираженні:

руб.

Y пост. упоряд. =

В абсолютному вираженні:

руб.

Y перем. зрушень =

В абсолютному вираженні:

руб.

Аналітичне дослідження показало, що у звітному періоді в порівнянні з базисним в середньому знизилася собівартість на 1,8% через зменшення частки відрахувань на соціальні потреби, що в абсолютному вираженні становить 14427 рублів.

У середньому витрати виробництва в цілому по підприємству зменшилися на 15,3% через зниження витрат на оплату праці, що в абсолютному вираженні одно 120407,5 рублів.

Збільшення узагальнюючого показника не перекриває більш високих витрат виробництва.

В результаті зменшилася собівартість тур продукту на 17%, що в абсолютному вираженні становить 134834,5 рублів.

Збільшення матеріальних витрат в абсолютному вираженні не є резервом зниження собівартості, так як виручка від реалізації продукції, послуг збільшилася в 4,9 рази (4600232 рубля), а значить віддача від вкладених витрат також збільшиться.

Збільшення інших витрат є джерелом резерву зниження продуктивності, так як їх обсяг різко зріс у 5 разів.

3.2. ШЛЯХИ виходу з кризової ситуації

На сьогоднішній день т / к «Дружба» має дуже великі витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням будівлі Ресторану. Пропонується для зниження цих витрат змінити батарейне опалення в ресторані на бойлерну установку, що істотно зменшить витрати (таблиця 3.3).

Таблиця 3.3.

Порівняльна характеристика заміни старого

Обладнання на бойлерну установку

 Витрати

 Існуюче

 обладнання

 Передбачуване до придбання

 обладнання

 1 2 3

 Утримання обладнання 33000 15000

 Енергія 25000 40000

 Податки та страхування 200000 150000

 Загальна підсумкова сума 258000 205000

Порівняння показують, що при використанні пропонованого придбання обладнання вийде річна економія виробничих витрат в сумі 47 тисяч рублів.

На даний момент т / к «Дружба» має вільні площі, які можна використовувати в якості оренди. Також є складські приміщення, що не знайшли свого застосування.

Суспільство повністю не використовує можливості реального отримання прибутку.

Так як це не тільки туристичний комплекс, але і готель, необхідний повний перелік послуг: хімчистка, пральня, фотосалон, ательє, спортивний зал, сауна, кімната відпочинку.

Робота з юридичними особами та підприємцями повинна приносити прибутку при укладенні договору-оренди готельного номера для офісу (додаток 4).

Потрібно відпрацювати деякі нюанси:

при короткостроковій оренді 1 м2 = 84 рубля, готельний номер для офісу 13 м2-1092 рубля, за три місяці прибуток складе 3276 рублів. В орендну плату не входить поточний ремонт орендованого приміщення;

внести зміни до розділу IV «порядок розрахунків» в пункт 2: комунальні послуги, експлуатаційні витрати, центральне опалення оплачує орендар, і які не входять у вартість орендної плати;

при довгостроковій оренді можна надавати знижки в розмірі 5% за 1 м2. Суспільству вигідно мати відносини з постійними надійними клієнтами, які своєчасно вносять плату за орендовані приміщення.

Структура надходжень від здачі в оренду вільного приміщення виглядає наступним чином:

плата за надані номери - 2520 тис. руб. на рік;

оренда офісів - 500 тис. руб. на рік;

оренда складів (45 руб. 1 м2) - 70 тис. руб. на рік;

додаткові доходи за рахунок ініціативних т / к «Дружба» видів бізнесу (ресторан, бар, бізнес-центр) - 1600 тис. руб. в рік.

Для зменшення господарських витрат пропонується починати опалювальний сезон не з 1 жовтня, а з 1 листопада і закінчувати подачу тепла 1 квітня (на прикладі готелю «Абакан»).

Використовуючи середню хронологічну можна визначити скільки т / к «Дружба» заощадить (додаток 5).

Xхрон = руб. (За листопад)

Заощаджені 16200 рублів будуть витрачені на придбання комплексної комп'ютерної системи.

ВИСНОВОК

На основі розглянутих вище даних можна дати таку оцінку впливу факторів на фінансовий стан майна т / к «Дружба».

За звітний період майно т / к «Дружба» збільшилася на 4319000 рублів, склавши в кінці періоду 36111000 рублів.

Дана зміна на 2,4% зумовлено збільшенням основних засобів. В кінці періоду питома вага основних засобів у майні підприємства збільшився на 23% і склав 85,7%, а питома вага запасів зменшився на 0,3%, склавши 0,1%. На 0,01% зменшився до кінця звітного періоду питома вага дебіторської заборгованості, що дорівнювала до кінця періоду 0,09%.

Збільшення майна т / к «Дружби» 4319000 рублів було забезпечено зростанням власних коштів на 11,7%. Для ефективності використання майна т / к «Дружба» пропонується ефективна затратна політика. Розроблена витратна політика містить управління витратами і собівартістю продукції, послуг т / к «Дружба», вона носить комплексний характер і передбачає вирішення питань формування витрат виробництва і собівартості, виявлення і практичне використання резервів економії витрат і зниження собівартості, здійснення контролю за станом і характером змін фактичної собівартості.

Зниження собівартості є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства. Розрахунок собівартості туристських путівок способом «директ-костинг» дозволить т / к «Дружба» знизити собівартість путівок на 960 тис. Рублів.

Факторний аналіз собівартості туристських послуг за 1999 рік показав, що збільшення матеріальних витрат в 3,2 рази не є резервом зниження собівартості, так як виручка від реалізації продукції, послуг теж збільшилася в 4,9 рази, а значить віддача від вкладених витрат теж збільшиться. Збільшення інших витрат є джерелом резервом зниження продуктивності, так як їх обсяг різко зріс у 5 разів. Резервами зниження собівартості є витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів. В результаті зменшиться собівартість турпродукту на 17%.

Для зменшення витрат, пов'язаних з експлуатацією та утриманням будівлі Ресторану, пропонується замінити батарейне опалення на бойлерну установку, що істотно зменшить витрати на 47 тис. Рублів.

На прикладі готелю «Абакан» можна запропонувати починати опалювальний сезон на місяць раніше і закінчувати подачу тепла на місяць пізніше. В результаті т / к «Дружба» заощадить за 2 місяці 32 тис. Рублів. На ці гроші т / к «Дружба» придбає комплексну комп'ютерну систему.

Всі перераховані вище заходи допоможуть т / к «Дружба» фінансово-господарську діяльність.

Зберігається перспектива розвитку внутрішнього і в'їзного туризму в Хакасию із залученням клієнтів найближчих регіонів і з-за кордону.

ЛІТЕРАТУРА

Постанова Уряду РФ від 01.06.95 р №661 Про внесення змін і доповнень до Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг) включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткування прибутку.

Аналіз господарської діяльності підприємств харчової промисловості / Под ред. Салопенко М.І. - М .: Агропромиздат, 1988.

Аналіз господарської діяльності / За ред. Белобжедскій І.А., Бєлобородова В.А. - М .: Фінанси і статистика, 1985.

Артемінко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. - М .: ДІС, НГАЕіУ, 1997.

Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 1996.

Белобжедскій І.А. Майно підприємства: облік та аудит // Бухгалтерський облік. - 1993. - №6. - С.36.

Вітрів А.А. Баланс: Оцінка господарського потенціалу підприємства // Бухгалтерський облік. - 1992. - №6. - С.12.

Готельний та туристичний бізнес / Под ред. Чуднівського А.Д. - М.? Тандем, 1999.

Деркач Д.І. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств. - М .: Статистика, 1975.

Єфімова О.В. Як аналізувати фінансове становище підприємства. - М .: Бізнес-школа, 1994.

Єфімова О.В. Аналіз фінансової стійкості // Бухгалтерський облік. - 1993. - №9. - С.22.

Єфімова О.В. Аналіз оборотності поточних активів // Бухгалтерський облік. - 1993. - №11. - С.9.

Єфімова О.В. Аналіз фінансових результатів і ефективності використання майна // Бухгалтерський облік. - 1994. - №1. - С.22.

Іміндер Д.І. Аналіз господарської діяльності в громадському харчуванні. - М .: Економіка, 1985.

Ільянкова С.Д., Ільянкова Е.Д. Факторний індексний аналіз фінансових показників фірми // Фінанси. - 1998. - №7. - С.56.

Котов О.І. Оцінка майна підприємств // Бухгалтерський облік. - 1995. - №8. - С.41.

Методика економічного аналізу діяльності виробничого об'єднання / Под ред. Бужинського А.І., Шеремет А.Д. - М .: Фінанси, 1978.

Методика економічного об'єднання / Под ред. Ємельянова С.А., Міненко Н.Д., 1978.

Морозова Т.В. Методи оцінки майна підприємства // Бухгалтерський облік. - 1995. - №3. - С.46.

Рішар Ж. Аудит і аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

Рибіна В.І. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств і об'єднань. - М .: Фінанси, 1980.

Рябікін В.І., Купрієнко А.Н. Оцінка та облік майна підприємств, що приватизуються в умовах інфляції // Бухгалтерський облік. - 1992. - №7. - С.8.

Севрук М.А. Економічний аналіз в умовах самостійності підприємств. - М .: Фінанси і статистика, 1989.

Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-М, 1996.

Економічний аналіз діяльності промислових підприємств і об'єднань. - М .: Думка, 1980.

Економічний аналіз господарської діяльності підприємств і об'єднань / Под ред. Барнгольц С.Б., Тація Г.М. - М .: Фінанси і статистика, 1986.

Янкин В.Г. Фінансово-господарська діяльність підприємств: Методика аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 1986.

1 Янкин В.Г. Фінансово-господарська діяльність підприємства: Методика аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 1986.

2 Теорія економічного аналізу / Под ред. Баканова М.І., Шеремета А.Д. - М .: Фінанси і статистика, 1996.

1 Єфімова О.В. Як аналізувати фінансове становище підприємства. - М .: Бізнес-школа, 1994.

2 Рибіна В.І. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства. - М .: Фінанси, 1980.

1 Морозова Т.В. Методи оцінки майна підприємств // Бух. облік. - 1995. - №3. - С.50.

2 Єфімова О.В. Аналіз фінансової стійкості підприємства // Бух. облік. - 1993. - №9. - С.19.

1 Котов О.І. Оцінка майна підприємств // Бух. облік. - 1995. - №8. - С.41.

1 Єфімова О.В. Аналіз фінансових результатів і ефективності використання майна // Бух. облік. - 1994. - №1. - С.22.

2 Єфімова О.В. Як аналізувати фінансове становище підприємства. - М., 1994.

1 Ілінзер Д.І. Аналіз господарської діяльності №6, с.36 в громадському харчуванні. - М .: Економіка, 1995.

2 Смикаючи Д.І. Аналіз виробничо-господарської діяльності промислових підприємств. - М .: Статистика, 1975.

1 Салопенко М.І. Аналіз господарської діяльності підприємства харчової промисловості. - М .: Агропромиздат, 1988.

1 Економічний аналіз господарської діяльності підприємств і об'єднань // Барнгальц С.Б., Тація Г.М. - М .: Фінанси і статистика, 1986.

1 Методика економічного аналізу діяльності виробничих об'єднань // Бужинський А.І., Шеремет А.Д. - М .: Фінанси, 1978.

1 Єфімова О.В. Аналіз оборотності поточних активів // Бух. облік. - 1993. - №11. - С.9.

1 Економічний аналіз діяльності промислових підприємств і об'єднань. - М .: Думка, 1980.

1 Чанглі Д.Ф., Хісматулмен Д.І. Про оправлений виробничими витратами на підприємстві // Бух. облік. - 1997. - №2. - С.67.

1 Постанова Уряду РФ від 01.07.95 р, №661.

2 Ільєнкова С.Д., Ільєнкова Н.Д. Факторний аналіз фінансових показників фірми // Бух. облік. - 1998. - №7. - С.56.

1 Готельний і туристичний бізнес / Под ред. Чуднівського А.Д. - М .: Тандем, 1999.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com