На головну

 Математика [3130] - реферати
Діафантові Рівняння
Двовимірна кластеризуються по граничній відстані. Дискретна математика
Подвійні інтеграли і диференціальні рівняння другого порядку
Градієнтні методи
Гипергеометрическое рівняння
Обчислення інтегралів
Роль простих чисел в математиці
Розрахунок математичного очікування і дисперсії
Проблема Ферма для простих показників більше 3
Теорія ймовірностей і математична статистика
Математичні послідовності. Межа функції
Дослідження методу ортогоналізації й методу сполучення градієнтів
Дослідження локальних формацій Із завданні властівостямі
Дослідження крівої ї форми поверхні іншого порядку
Дослідження дзета-функції Рімана
Визначення емпірічніх закономірностей
Беселеві Функції
Аналіз експериментальних Даних
Факторізації чотірьохмірніх сімплектічніх груп
Типовий розрахунок
Типовий розрахунок
Елементи математичної статистики
Середні Значення та їх ОЦІНКИ
Рішення систем диференціальних рівнянь за помощью неявної схеми Адамса 3-го порядку
Рішення лінійніх рівнянь Першого порядку
Розкладання функцій. Теорія ймовірностей
Перевірка великих чисел на простоту
Основні поняття математичного аналізу
Відсотки та їх застосування
Простору Соболєва
Похідна, диференціал і інтеграл
Застосування чисельних методів для вирішення рівнянь з приватними похідними
Застосування рівняння Лагранжа II роду до дослідження руху механічної системи з двома ступенями свободи
Застосування ТСО в математиці
Застосування тригонометричної підстановки для розв'язання алгебраїчних задач
Застосування похідної при знаходженні межі
Застосування похідної та інтеграла на вирішення рівнянь і нерівностей
Додатки певного інтеграла до рішення деяких завдань механіки і фізики
Призма і паралелепіпед
Переслідування на площині
Уявлення кінцевих груп
Побудова прямокутної системи координат
Побудова математичної моделі оптимального управління, що забезпечує м'яку посадку при мінімальній витраті палива
Побудова математичних моделей
Поняття фракталів
Операції на графах
Оператори проектування
Операторні рівняння
Нейронні мережі
Неєдиний перетворень Лоренца.
Неевклидова геометрія
Етапи вивчення поняття задачі і її вирішення в початкових класах
Ермітовим оператори
Елементи алгебри і геометрії
Елементарне виклад окремих фрагментів теорії подгруппових функторів
Елементарне доказ великої теореми Ферма
Екстремуми функції
Теорема Ферма. Нескінченний спуск для непарних показників n
Теорема Діріхле
Теорема Гурвіца і її додаток
Теорема Бернуллі. Закон розподілу Пуассона. Критерій Колмогорова
Підсумовування розбіжних рядів
Ейлерови графи
Структуризація задач прийняття рішень в умовах визначеності. Некоректно поставлені завдання. Регулярізірующего (робастні) алгоритми: адаптивні, інваріантні
Шафаревич Ігор Ростиславович - російський математик
Стійкість системи лінійніх алгебраїчніх рівнянь
Степінь з ірраціональнім Показники
Числові ряди
Статечні ряди
Чисельні методи вирішення типових математичних задач
Статистичний аналіз тенденцій захворюваності в Україні
Чисельні методи для вирішення нелінійних рівнянь
Чисельні методи обчислення інтегралів
Числа "е" та "пі"
Статистичне спостереження, первісна обробка і представлення її даних
Чісельні методи розв'язування Крайова завдань для Звичайна диференціальних рівнянь
Статистичне моделювання
Частотно-часовий аналіз сигналів
Статистичне дослідження властивостей псевдовипадкових чисел одержуваних методом Джона фон Неймана
Статистичне вивчення взаємозв'язків
Статистичний аналіз умов соціально-економічного розвитку Ленінградської області
Функція багатьох змінних
Статистичний аналіз вибіркових сукупностей
Статистичні розрахунки вмісту вологи
Статистика на підприємстві
Старший і верхній центральний показники лінійної системи
Середні величини
Порівняльний аналіз чисельних методів
Формула Лапласа. Математичне сподівання
Формула Бернуллі. Локальна функція Лапласа
Факторіальні кільця та їх! Застосування
Порівняльний аналіз методів оптимізації
Фактор-групи. Суміжні класи
Способи відбору статистичних даних
Стійкість за Ляпуновим
Способи Перетворення креслення
Рівняння і нерівності з модулем
Рівняння і функція Бесселя
Пружнопластичних деформація труби
Універсальна тригонометрическая підстановка


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20