На головну

 Математика [3130] - реферати
Вивчення систем з постійною парному Частинами
Вивчення Поняття отношений залежності
Вивчення Поняття "символ О"
Вивчення нільпотентної довжина кінцевіх груп з відомімі додаваннямі до максимальних підгруп
АнтиПРО числа
Аналіз узагальнених функцій
Інтегральні Перетворення Лапласа
Дивовижні числа
Циклоїда
Теорія ймовірності і математична статистика
Статистичне вивчення вибіркових даних економічних показників
Числові ряди
Сплайни, фінітні функції
Фігури постійної ширини. Трикутник Рело
Фундаментальна група. Кінцеві поля
Добуток двох груп
Проекція геометричних об'єктів
Поздовжнє і поперечне обтікання тіл обертання
Програма, яка знаходится квадратні корені коплексного чисел
Визначений інтеграл
Визначення ймовірності подій
Прогнозування функцій за методом найменших квадратів
Визначення ймовірності
Прогноз кількості відмов РЕО аеропорту на наступний рік
Перевірка істинності моделей множинної регресії
Перевірка гіпотези про закон розподілу випадкової величини за критерієм Пірсона
Проблема математизації теорії
Окружності в трикутниках і чотирикутники
Межа послідовності. Теорема Штольца
Таблиця похідних. Диференціювання складних функцій
Збіжність рядів
Суть методу Монте-Карло і моделювання випадкових величин
Сутність і властивості перспективи, класифікація
Сума Накопичення Борг. Актуарні метод розв'язку задач
Екстремальна задача на індексаційних класах
Судоку і хроматичні многочлени
Експонентний фільтр
Суджень та сілогізм у формальній логіці
Економіко-математичні методи і моделі
Чисельні методи
Чисельні методи
Чисельні методи
Чисельне рішення алгебраїчних проблем власних значень
Цілочисельні функції
Статистичний аналіз платіжної кризи і неспроможності російських підприємств
Функція y = ax ^ 2 + bx + c
Статистичний аналіз банківської діяльності. Дослідження моделей оцінки кредитних ризиків
Статистичні розрахунки
Статистичні розподілу та їх основні характеристики
Формула Бернуллі, Пуассона. Коефіцієнт кореляції. Рівняння регресії
Формування математичних зрозуміти в процесі викладання математики в основній школі
Формування усних обчислювальних навичок п'ятикласників при вивченні теми "Десяткові дроби"
Формування вміння рішення квадратних рівнянь у 8 класі
Формування поняття функції в курсі математики середньої школи
Формації кінцевих груп
Філософія математики
Порівняльний аналіз методів оптимізації
Моделювання розсіювання плоскої пружною поздовжньої хвилі на пружному однорідному ізотропному циліндричному шарі
Моделювання напружено-деформованого стану деталі в звичайно-елементному пакеті
Моделювання дискретної випадкової величини по геометричному закону розподілу
Моделювання геометричного паркету з п'ятикутників і шестикутників
Множини. Операції над множинами
Технологія теорії розв'язання винахідливих задач (ТРИЗ)
Багатовимірні і багатозв'язкові системи
Техніка інтегрування і додатки певного інтеграла
Багатовимірна геометрія
Тест числа на простоту
Багатогранник максимального обсягу
Теорія систем та системний аналіз
Мінімум функції багатьох змінних
Теорія ймовірності та ее! Застосування в економіці
Мінімізація функції багатьох змінних. Наближені чисельні методи. Метод Монте-Карло
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія вірогідності
Теорія тіней Беруні
Нормоване простір. Банахів простір
Деякі інтерполяційні властивості скінченновимірних мережевих просторів і просторів Лоренца
Геометричні властивості кривих другого порядку
Вивчення систем, еквівалентніх системам з відомим типом крапок СПОК
Аналітична геометрія у вирішенні економічних завдань
! Застосування методу Монте-Карло для кратних інтегралів
Диференціальні рівняння
Аксонометрічні проекції
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
Українська математична термінологія: історія та сучасний стан
Рішення ірраціональніх рівнянь
Рішення транспортної задачі в Excel
Рішення задач лінійного програмування в середовищі Maple
Основи вищої математики
Оптимізація організаційних рішень
Граничні точки
Статистична обробка результатів прямих багаторазових вимірювань з незалежними равноточнимі спостереженнями
Основи математичного аналізу
Системи лінійних рівнянь і нерівностей
Творчість Герона, Менелая і Птолемея
Геометричні побудови на місцевості за допомогою циркуля і короткою градуйованою мотузки
Інтерполяція функцій
Лист Мебіуса
Крітерій відношення правдоподібності для великих вібірок


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20