На головну

 Математика [3130] - реферати
На околицях Сонячної системи. Пояса Койпера. Хмара Оорта
Рамануджан і число ?
Рівняння Максвелла для електростатики. Векторні оператори в різних системах координат
Методи май проблем дискретного логаріфмування
Методи вирішення біматричних ігр
Евклідова и неевклідова геометрії
Використання модульної арифметики. Обчислення з многочленами. Методи множення. Складність обчислення
Булеві функції
Складність Деяк методів експоненціювання точки крівої
Системи лінійних і диференціальних рівнянь
Проблема дискретного логаріфмування
Побудова простих великих чисел
Елементи теорії ймовірностей. Випадкові події
Многочлени Лежандра, Чебишева і Лапласа
Рішення практичних завдань з дискретної математики
Оцінка похибок вимірювань
Повторні і незалежні випробування. Теорема Бернуллі про частоту ймовірності
Просте доказ великої теореми Ферма
Найпростіші способи обробки дослідних даних
Похідна та її застосування для вирішення прикладних завдань
Твори кінцевих груп, близьких до нильпотентних
Обсяг фігур обертання правильних багатогранників
Загальний курс вищої математики
Загальне поняття певного інтеграла, його геометричний і механічний зміст
Загальна доказ гіпотези Біля, великої теореми Ферма і теореми Піфагора
Обчислення матричних задач
Нестандартний аналіз
Наближене рішення алгебраїчних і трансцендентних рівнянь
Межі. Порівняння нескінченно малих величин
Похідна Фреше та похідна Гато
Побудова ейлерова циклу. Алгоритм Форда і Уоршелла
Нестандартних методів рішення рівнянь і нерівностей
Нестандартні методи рішення тригонометричних рівнянь: графічний і функціональний
Нестандартні методи вирішення завдань з математики
Нестандартні завдання з математики
Невласні інтеграли
Нерівності
Безперервність функції на інтервалі і на відрізку
Деякі лінійні оператори
Елементи тензороного обчислення
Основні часові параметри мережевих графіків і їх розрахунки
Основні поняття Теорії ймовірностей
Основна теорема алгебри
Ортогональні поліноми і криві розподілу ймовірностей
Визначник матриці
Визначник матриці
Визначники. Рішення систем лінійних рівнянь
Математичні обчислення
Зведення та групувань статистичних Даних
Документи первинного обліку та статистична звітність правоохороних ОРГАНІВ
Докази нерівностей за допомогою одномонотонних послідовностей
Математичний аналіз. Практикум
Обчислення ймовірності
Апроксимація експериментальних залежностей
Задачі на екстремум в планіметрії
Використання узагальнень при навчанні математики в середній школі
Теорія ймовірності
Спостереження в правовій статістіці
Розподіл "хі-квадрат" і його застосування
Розбиття натурального ряду
Предмет і метод правової статистики ТА значення ее показніків в забезпеченні правопорядку
Сліді и базис розширеного поля
Пошук заданої ймовірності
Площі в геометрії
Елементи теорії множин
Невласні подвійні інтегралі
Теорія ймовірності
Статистичні методи ОЦІНКИ вімірів в експериментальних дослідженнях
Логіка
Логаріфмічно-лінійний аналіз
Лінійні системи рівнянь
Методичні матеріали з навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів I курсу заочної форми навчання
Методика формування вмінь розв'язувати тригонометричні рівняння і нерівності в курсі алгебри і початків аналізу
Методика обробки експериментальних даних
Методи Перетворення комплексного креслення
Криві другого порядку
Метод найменших квадратів
Математичний розрахунок обсягу випуску продукції
Диференціювання в лінійних нормованих просторах
Дискретна теорія поля
Обчислення випадкових величин
Випадкове величина
Про еволюцію зірок
Сучасні уявлення про будову Сонячної системи
Рівномірне набліження функцій ермітовімі сплайнами
Статистика національного доходу
Застосування методів моделювання до електротехнічним задачам
Граничні теореми. Характеристичні функції
Поліноми Чебишева
Секрет виникнення арабських чисел
Елементи комбінаторики
Частотні критерії стійкості
Основні Властивості простору Соболєва
Основи логічних суджень
Побудова породжує полінома циклічного коду за його корінню (ступеням коренів)
Межа послідовності. Теорема Штольца
Лінійне програмування
Дослідження універсальніх абелевих алгебр
Випадкове процес в математиці
Вивчення функцій рядів Фур'є


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20