На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] - Реферати

Адаптивен керування малим бізнесом в ринковий условиях
Автоматизований апріорний аналіз статистичної сукупності в середовищі MS Excel
Автоматизація реєстрації та моніторингу заявок від контрагентів
Статистика cтатистична надійність регресійного моделювання
"Діскретні та неперервні дінамічні системи в економіці" в MAPLE 7
Теорія фірми
Теорія споживання
Структура теоретичних досліджень
Статистико-економічний аналіз ефективності виробництва соняшнику на прикладі СХА «Зоря» та інших підприємств Павловського, Петропавлівського, Воробьевского і Аннинского районів Воронезької області
Стандартна задача лінійного програмування
Оптимізація мережевий моделі комплексу виробничих робіт
Методи економіко-статистичних ДОСЛІДЖЕНЬ
Метод Монте-Карло
Метод дінамічного програмування
Математичне моделювання економічних процесів на залізничному транспорті
Математичне моделювання зростання прибутковості страхової компанії
Математичні моделі в економіці
Математичні методи і моделі
Математична запис критеріїв оптимальності господарської діяльності
Лінійна модель виробництва
Лінійне програмування як метод оптимізації
Кореляційний аналіз
Імітаційне моделювання життєвого циклу товару на прикладі ТОВ "Стимул"
Імітаційне моделювання групового обслуговування з кількома етапами і подвійний чергою: робота оптового магазину
Залежність ціни від якості
Взаємозв'язок техніко-економічних показників роботи підприємства і фондовіддачі
Економетрика тимчасових рядів. Економетричний аналіз інфляції
Економетрика
Економетрика
Економетрика
Економетрика
Характеристика и прогнозування операцій на валютному прайси
Фундаментальні дослідження і розробка перспективних технологій НТП
Фінансовий ринок та ризико
Фінансові функції та рекурсія
Фінансова рента
Фінансова математика
Фільтрація методом змінного середнього
Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-критерій Фішера
Рівняння регресії
Теорія вимірів
Теорія ймовірностей
Теоретичні основи математичних та інструментальних методів економіки
Творчі завдання і методи їх рішень
Схема Бернуллі
Сутність, моделі, межі застосування методу виробничої функції
Сутність теорії ігор
Сучасні Тенденції розвітку логістики та логістичні системи
Добовий раціон годівлі дійних корів на стійловий період
Структура економетрики
Структура системного аналізу
Структура графа станів клітинних автоматів певного типу
Розв'язування економетричних задач
Розвиток Теорії Надання Банківських послуг на прікладі ДФ АБ "Правексбанк"
Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих странах та Приклади їх! Застосування в Україні
Розв'язок задач лінійного програмування. Завдання планування виробництва
Рішення систем нелінійніх рівнянь. Метод ітерацій. Метод Ньютона-Канторовича
Рівняння регресії и побудова економетричних моделей
Рішення задачі планування виробництва симплекс методом
Вирішення завдань лінійного програмування геометричним методом
Рішення транспортних задач
Рішення транспортної задачі з правильним балансом
Рішення оптимізаційних управлінських завдань на основі методів і моделей лінійного програмування
Рішення завдання про комівояжера
Рішення задачі лінійного програмування симплекс-методом
Рішення задач симплекс-методом
Рішення задач прогнозування за допомогою статистичного пакету SPSS
Рішення задач з економетрики
Рішення задач з економетрики
Рішення задач на переливання на більярдному столі
Рекурсія
Регресійний аналіз. Транспортна задача
Регресійний аналіз. Парна регресія
Розрахунок собівартості механічної обробки деталі
Розрахунок оптимізаційних моделей
Розрахунок максимального значення відновлювальної сили
Розрахунок коефіцієнта еластичності і показників кореляції і детермінації
Розрахунок величини прожиткового мінімуму
Розподілу підприємств по прибутку від продажів
Розробка фінансових рішень
Розробка системи обліку та прогнозування щоденних надходжень страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування
Розробка програмних засобів аналізу графіка функції і рішення оптимізаційних задач
Розробка і створення автоматизованої системи обробки інформації
Розробка динамічних моделей для транспортно-виробничої системи
Процес Підвищення ефектівності Функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом
Простір товарів. Ціни
Промислова політика та особливості її реалізації в умовах модернізації економіки
Виробничо-організаційні моделі на прикладі ТОВ "Стрежевской"
Похідна та її застосування в економічній теорії
Проектування тренду
Проектування регіональних організаційних систем
Проектування процесу дослідження для модуля корпоративних інформаційних систем з обліку витрат на виробництві
Проектування моделі для складання оптимального раціону годівлі худоби
Проектування автоматизованої інформаційної системи
Проект оптимізації зведених показників машинобудівного цеху
Програмування на мережах
Програма імітаційного моделювання роботи банку
Прогнозування стану житлового фонду міста (на прікладі м. Тернопіль)
Прогнозування моделями простої лінійної регресії
Застосування методів лінійного програмування для оптимізації вартості перевезень


1   2   3   4   5   6   7   8