На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] - Реферати

Статистико-економічний аналіз собівартості молока
Статистика
Середні величини і показники варіації
Порівняльний аналіз методів оптимізації
Складання і розв'язання рівнянь лінійної регресії
Сучасні економетричні методи
Ковзаючі тренди і робота з ними
Системи економетричних рівнянь, їх застосування в економетрики
Системи масового обслуговування
Системний аналіз об'єкта
Симплексний метод
Мережеве планування та управління
Згладжування експоненціальним методом
Властивості лінійної прогресії
Основні напрями реформування соціально-економічної статистики Росії
Транспортна задача
Принципи економетричного аналізу
Математичне моделювання процесу отримання емульгатора
Моделювання роботи складального конвеєра підприємства
Методика експерименту і розрахунок технологічного режиму одержання антифрикційного покриття
Необхідні умови оптімальності. Принцип максимуму Понтрягіна
Знаходження мінімальних витрат при розподілі товарів серед магазинів методами вирішення транспортної задачі
Економіко-статистичний аналіз цін
Економіко-математичний практикум
Рішення задач з нормальними законами в системі "Статистика"
Рішення задач про планування перевезень
Економетричне моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, аналіз одновимірного часового ряду
Економетричне моделювання
Характеристика аналізу часових рядів
Створення імітаційної моделі
Оптимізація програми виробництва транспортування продукції
Модель розвитку економіки України
Кореляційно-регресійний аналіз
Математичне моделювання економічних ситуацій
Методологічні основи статистики
Тимчасові ряди в економетричних дослідженнях
Аналіз факторів інвестицій в Російську економіку
Аналіз підприємства з використанням регресивного аналізу
Показники економетрики
Виявлення економічних закономірностей в умовах ТОВ "М'ясна традиція"
Прогноз середнього значення ціни
Прогноз облікової ставки на Основі методу найменших квадратів
Прогноз річного прибутку
Перевірка адекватності обраних моделей
Проведення відбору експертів в Галузі "Архітектура комп'ютерів"
Проведення дослідницької роботи з статистичними даними
Проведення вибіркового спостереження
Ухвалення управлінських рішень з використанням моделей вибору оптимальних стратегій в умовах повної невизначеності
Прийняття рішень в умовах невизначеності
Приклади розв'язання економетричних завдань
Прогнозування Зміни економічних показніків у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"
Прогнозування врожайності різними методами
Прогнозування на основі регресійних моделей
Прогнозування і ризики
Прогнозування та регулювання розвитку виробничої інфраструктури
Прогнозування значення економічного показника
Моделювання та прогнозування природного приросту населення в РФ
Моделі і методи прийняття рішень
Багатовимірний статистичний аналіз
Економіко-математична модель
Економетрія (економічні моделі)
Критерії оптимальності в еколого-математичних моделях
Кредити від комерційного банку на житлове будівництво
Коефіцієнт детермінації. Значимість рівняння регресії
Кореляційний і регресійний аналіз
Розрахунок оптимального плану виробництва лакофарбової продукції
Економічна інтерпретація коефіцієнта регресії
Методика математичного моделювання програми розвитку сільськогосподарського підприємства
Модель виробничої функції для сільськогосподарської галузі
Моделювання систем масового обслуговування
Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми гетероскедастичності за допомогою тестів Вайта, Бреуша-Пагана-Годфрі і Парку
Побудова моделі поведінки споживача в умовах досконалої конкуренції
Побудова кореляції досліджуваних залежностей
Економічний аналіз підприємства
Побудова та реалізація економіко-математичної моделі
Побудова залежності между метриками та експертно оцінкою програмного забезпечення
Параметрічні и непараметрічні Критерії для перевіркі гіпотез
Оцінка інвестиційних процесів
Особливості економіко-математичного моделювання
Розрахунок показників економетрики
Розробка імітаційної моделі вантажного терміналу
Методи експериментальної економіки
Методологія інформаційного моделювання Мартіна
Моделювання систем управлiння iнновацiйніх структур
Моделювання господарської діяльності підприємства
Кореляційний і регресійний аналіз в економічних розрахунках
Ентропія
ЕММ і М
Елементи теорії ймовірності
Економічне обґрунтування створення малого підприємства акціонерного типу
Економічний аналіз характеристик взаємозв'язку
Економічна оцінка діяльності по технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу
Економічна кібернетика
Економічна кібернетика
Економіко-математичні методи в управлінні
Економіко-статистичне моделювання продуктивності праці
Економіко-статистичний аналіз собівартості промислової продукції на АТВТ "Лесдок"
Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції на ТОВ "Кірілловлес"
Економіко-математичне моделювання виробництва
Економіко-математичне моделювання та прогнозування в спортивній індустрії


1   2   3   4   5   6   7   8