На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] - Реферати

Оптимізація економічних показніків
Визначення основних показників ефективності інвестиційних проектів
Моделювання управління запасами
Методи побудови функції приналежності вимог до заданого рівня якості
Методика економіко-математичного програмування
Математичні моделі задач лінійного програмування
Математичні моделі задач лінійного програмування
Математичне програмування
Математичне програмування
Математичне програмування
Математичне програмування
Математичні методи оптимізації
Лінійний множинний регресивний аналіз
Ітераційний метод вирішення проблеми власних значень
Економіко-математичне програмування
Динаміка ринкової економіки
Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації на основі емпіричного аналізу теоретичного та практичного матеріалу ВАТ "Смолевічского райагросервіс"
Автоматизація розрахунку навантаження та викладачів ВУЗу
Побудова неповної квадратичної регресійної моделі за результатами повного факторного експерименту
Модель рекламної кампанії
Класичний метод найменших квадратів
Аналіз часових рядів
Прогнозування розвітку динаміки України як господарської системи
Статистика Вивчення ОБСЯГИ та структура споживання населенням
Розробка програмного забезпечення май задачі Формування портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Багатовимірний статистичний аналіз в системі SPSS
Методи лінійного програмування для вирішення транспортної задачі
Математичне моделювання роботи систем масового обслуговування
Структура системного аналізу і моделювання процесів в техносфери
Виробнича лінія з пунктами технічного контролю та налаштування
Управління запасами із застосуванням аналізу ABC і XYZ
Система управління запасами з незадовільним попитом
Економіко-математична оцінка ефективності відкриття страхової компанії
Рішення задач оптимізації в Excel
Статистична оцінка діяльності підприємства будівельної галузі
Статистичний аналіз страхової діяльності
Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті
Статистичний аналіз оплати праці
Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні)
Статистика процесу використання товарів населенням
Статистика оборотних фондів
Статистика культури і відпочинку
Процес обробки статистикою інформації
Процес аналізу інформаційних масивів
Характеристика розвитку Приволзького федерального округу
Характеристика процесу дослідження
Оцінка точності і надійності результатів вимірювань
Оцінка собівартості продукції
Система кількісніх оцінок ступенів ризико
Множинна регресія і кореляція
Імітаційне моделювання системи "Хижак-Жертва"
Інформаційні технології вирішення завдань векторної оптимізації
Аналіз виробництва та реалізація товарів підприємства
Розробка моделі підприємства тепличного господарства, використовуючи методології проектування IDEF0, DFD та IDEF3
Економічне моделювання
Економетричне моделювання часових рядів
Поліпшення системи випуску товарів
Процес створення математичної моделі об'єкта
Моделювання динаміки врожайності зернових культур в Нижньому Поволжі методом багаторазового вирівнювання
Методи оцінки параметрів розподілу
Двоїста задача лінійного програмування: економічна інтерпретація знаходження оптимальних планів
Основні положення статистичного моделювання систем зв'язку
Оптимізація портфелю ЦІННИХ ПАПЕРІВ (з урахуванням Ризиків)
Формування і перевірка гіпотез
Складання вартісного міжгалузевого балансу
Економічне прогнозування
Моделювання оптімальної стратегії заміні обладнання помощью дінамічного програмування
Моделювання оптимального розподілу інвестіцій с помощью дінамічного програмування
Моделювання на ЕОМ Випадкове величин и Випадкове процесів
Математичні методи дослідження в економіці
Вимірювальні шкали в математичному моделюванні. Теорія прийняття рішень
Довірчий інтервал. Перевірка статистичних гіпотез
Динаміка продуктивності праці
Оцінювання параметрів розподілів
Математичні моделі формування та використання запасів
Математичні моделі споживчої поведінки і попиту
Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
Елементи дісперсійного АНАЛІЗУ и Теорії кореляції
Імітаційне моделювання роботи магазину
Імітаційне моделювання роботи перукарні
Економіко-математичне моделювання
Сутність і використання транспортних задач
Теорія ігор і статичних рішень
Прийоми економічного аналізу на базі математичної статистики
Побудова моделі інфляційної динаміки
Основи практичного використання прикладного регресійного аналізу
Розробка виробничих і управлінських рішень
Використання середовища MatLAB для вирішення лінійної програми
Використання моделі економічного циклу Самуельсона-Хікса
Задачі максімізації та оптімізації діяльності підприємства
Автоматизований апріорний аналіз статистичної сукупності в середовищі MS Excel
Статистичний аналіз і прогнозування доходів бюджету
Статистичний аналіз і прогнозування
Статистичні розрахунки
Статистичні моделі макроекономіки
Статистичні методи визначення економічних показників
Статистичні методи обробки даних
Статистичні методи аналізу динаміки чисельності працівників
Статистичні задачі
Статистико-економічний аналіз ефективності виробництва молока за сукупністю районів Калузької області


1   2   3   4   5   6   7   8