На головну    
 Економіко-математичне моделювання [787] < Реферати

Оптимізація економічних показніків
Визначення основних показників ефективності інвестиційних проектів
Моделювання управління запасами
Методи побудови функції приналежності вимог до заданого рівня якості
Методика економіко-математичного програмування
Математичні моделі задач лінійного програмування
Математичні моделі задач лінійного програмування
Математичне програмування
Математичне програмування
Математичне програмування
Математичне програмування
Математичні методи оптимізації
Лінійний множинний регресивний аналіз
Ітераційний метод вирішення проблеми власних значень
Економіко-математичне програмування
Динаміка ринкової економіки
Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації на основі емпіричного аналізу теоретичного та практичного матеріалу ВАТ "Смолевічского райагросервіс"
Автоматизація розрахунку навантаження та викладачів ВУЗу
Побудова неповної квадратичної регресійної моделі за результатами повного факторного експерименту
Модель рекламної кампанії
Класичний метод найменших квадратів
Аналіз часових рядів
Прогнозування розвітку динаміки України як господарської системи
Статистика Вивчення ОБСЯГИ та структура споживання населенням
Розробка програмного забезпечення май задачі Формування портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Багатовимірний статистичний аналіз в системі SPSS
Методи лінійного програмування для вирішення транспортної задачі
Математичне моделювання роботи систем масового обслуговування
Структура системного аналізу і моделювання процесів в техносфери
Виробнича лінія з пунктами технічного контролю та налаштування
Управління запасами із застосуванням аналізу ABC і XYZ
Система управління запасами з незадовільним попитом
Економіко-математична оцінка ефективності відкриття страхової компанії
Рішення задач оптимізації в Excel
Статистична оцінка діяльності підприємства будівельної галузі
Статистичний аналіз страхової діяльності
Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті
Статистичний аналіз оплати праці
Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні)
Статистика процесу використання товарів населенням
Статистика оборотних фондів
Статистика культури і відпочинку
Процес обробки статистикою інформації
Процес аналізу інформаційних масивів
Характеристика розвитку Приволзького федерального округу
Характеристика процесу дослідження
Оцінка точності і надійності результатів вимірювань
Оцінка собівартості продукції
Система кількісніх оцінок ступенів ризико
Множинна регресія і кореляція


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16